Zink ”Natur-Drogeriet” 30 mg, tabletter Zinkgluconat

INDLÆGSSEDDEL:
INFORMATION TIL BRUGEREN
Zink ”Natur-Drogeriet” 30 mg, tabletter
Zinkgluconat
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.
􀂃 Zink ”Natur-Drogeriet” er et stærkt mineral præparat. For at få den bedste virkning, skal du
være omhyggelig med at følge vejledningerne for Zink ”Natur-Drogeriet”.
􀂃 Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
􀂃 Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
􀂃 Hvis du får det værre, bør du kontakte din læge.
􀂃 Tal med apoteket eller din læge, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zink ”Natur-Drogeriet”
3. Sådan skal du tage Zink ”Natur-Drogeriet”
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Zink ”Natur-Drogeriet” er et stærkt mineralpræparat til brug ved forebyggelse og behandling af
zinkmangel.
Hvis din læge har sagt, at du skal tage Zink ”Natur-Drogeriet” for noget andet, skal du altid følge
lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZINK ”NATURDROGERIET”
Tag ikke Zink ”Natur-Drogeriet”
hvis du er overfølsom over for zinkgluconat eller et af de øvrige indholdsstoffer.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Samtidig indtagelse af Zink ”Natur-Drogeriet” og jern kan gensidigt påvirke virkningen af begge
stoffer.
2
Virkningen af norfloxacin og ciprofloxacin påvirkes ved samtidig indtagelse af Zink ”Natur-
Drogeriet”. Zink ”Natur-Drogeriet” bør indtages 2 timer før norfloxacin og ciprofloxacin eller 4-6
timer efter.
Zink ”Natur-Drogeriet” kan påvirke behandling med tetracyklin.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Zink ”Natur-Drogeriet” efter aftale med din læge.
Du kan bruge Zink ”Natur-Drogeriet” under graviditet.
Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Zink ”Natur-Drogeriet” efter aftale med din læge.
Du kan bruge Zink ”Natur-Drogeriet” selvom du ammer.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Zink ”Natur-Drogeriet” påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i
trafikken.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE ZINK ”NATUR-DROGERIET”
Hvis din læge har sagt, at du skal tage en anden dosis, skal du altid følge lægens anvisning.
Den sædvanlige dosis er
Voksne:
1 tablet daglig før et måltid. Du skal tage tabletterne med et glas vand.
Børn:
Du må kun bruge Zink ”Natur-Drogeriet” 30 mg tabletter til børn under 2 år efter aftale med en
læge.
Hvis du har taget for mange Zink ”Natur-Drogeriet” tabletter
Kontakt læge, skadestue eller apotek, hvis du har taget flere Zink ”Natur-Drogeriet” tabletter, end
der står her, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
Overdosering kan give mavesmerter, diaré, kvalme, opkastning, irritation af mavesækkens
slimhinde og nedsat immunforsvar. Desuden kan optagelsen af kobber hæmmes.
Hvis du har glemt at tage Zink ”Natur-Drogeriet”
Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage
den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.
3
Hvis du holder op med at tage Zink ”Natur-Drogeriet”
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.
4. BIVIRKNINGER
Zink ”Natur-Drogeriet” kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Ikke alvorlige bivirkninger
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
􀂃 Mavesmerter, kvalme og opkastning
Tal med apoteket eller lægen, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om
bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens
netsted: www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
Opbevar Zink ”Natur-Drogeriet” utilgængeligt for børn.
Du kan opbevare Zink ”Natur-Drogeriet” ved almindelig temperatur.
Brug ikke Zink ”Natur-Drogeriet” efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i
afløbet, toilettet eller skraldespanden,
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Zink ”Natur-Drogeriet” 30 mg tabletter indeholder:
Aktivt stof: 1 tablet indeholder zinkgluconat svarende til 30 mg zink.
Øvrige indholdsstoffer:
Calciumhydrogenphosphatdihydrat
Cellulose, mikrokrystallinsk
Magnesiumstearat
Silica, kolloid
4
Udseende og pakningsstørrelse
Udseende
Zink ”Natur-Drogeriet” 30 mg er en rund, svag hvælvet, hvid tablet uden delekærv.
Pakningsstørrelse
50 tabletter
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Natur-Drogeriet A/S
Nydamsvej 13-15
DK-8362 Hørning
Tlf.: +45 86923333
Fax: +45 86923343
E-mail: info@natur-drogeriet.dk
Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2009