Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter
cetirizindihydrochlorid
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.
Du kan få Alnok uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge
anvisningerne for Alnok. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen
Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du
ikke får det bedre. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her
Oversigt over indlægssedlen:
1. Alnoks virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alnok
3. Sådan skal du tage Alnok
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Alnok
6. Yderligere oplysninger
1. ALNOKS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering, end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
Alnok er et lægemiddel mod allergi. Det medvirker til at holde din allergiske reaktion og dens
symptomer i kontrol.
Alnok lindrer de symptomer, der er forbundet med for eksempel høfeber og støvallergi (allergisk
rhinitis), såsom:
• Nysen.
• Næse, der løber eller kløer.
• Kløe i ganen.
• Øjne, der kløer, er røde eller løber i vand.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ALNOK
Tag ikke Alnok:
- Hvis du er overfølsom over for cetirizindihydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer (se
pkt. 6).
- Hvis du har alvorlig nedsat nyrefunktion
Vær ekstra forsigtig med at tage Alnok
• Hvis du tager denne medicin over en lang periode, kan det medføre en øget risiko for karies
pga. mundtørhed. Mundhygiejne er derfor meget vigtig.
• Fortæl din læge, hvis du har nyre- eller leverproblemer. Din behandling skal måske tilpasses
herefter.
• Du bør stoppe med at tage Alnok 3 dage inden en allergitest.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Dette gælder især, hvis du tager lægemidler som sovemedicin, angstdæmpende medicin eller
beroligende medicin, samtidig med at du tager Alnok, da virkningen af disse lægemidler kan
forstærkes af Alnok.
Alnok® and are registered trademarks of Novartis.
2
Brug af Alnok sammen med mad og drikke
Vær forsigtig med at drikke alkohol sammen med Alnok, da Alnok kan forstærke virkningen af
alkohol. Du kan tage Alnok med eller uden mad.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet
Erfaringerne med Alnok er endnu begrænsede. Du skal derfor være forsigtig med at bruge dette
lægemiddel, når du er gravid.
Amning
Du bør undgå at bruge dette lægemiddel, hvis du ammer, da cetirizindihydrochlorid udskilles i
modermælken.
Trafik og arbejdssikkerhed
Alnok kan forårsage bivirkninger som døsighed, svimmelhed og sløret syn. Hvis du får sådanne
bivirkninger, bør du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Alnok
Alnok indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du
ikke tåler visse sukkerarter.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE ALNOK
Tag altid Alnok nøjagtigt efter anvisningerne i denne indlægsseddel. Er du i tvivl så spørg lægen eller
apoteket.
Voksne og børn fra 12 års alderen
Den normale dosis er én tablet én gang dagligt. Hvis du bliver sløv af at tage Alnok, kan du tage
tabletten om aftenen.
Børn mellem 6 og 12 år, der vejer over 30 kg
Den normale dosis er én tablet én gang dagligt eller én halv tablet to gange dagligt (morgen og aften).
Børn mellem 6 og 12 år, der vejer under 30 kg
Den normale dosis er én halv tablet én gang dagligt.
Disse tabletter anbefales ikke til brug hos børn under 6 år.
Nedsat nyrefunktion
Hvis du har let eller moderat nedsat nyrefunktion, skal du tage én halv tablet dagligt.
Hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion, må du ikke tage Alnok uden at rådgive dig med lægen.
Tabletten synkes hel med et glas vand.
Behandlingsvarighed:
Behandlingsvarigheden afhænger af symptomerne. Du bør stoppe behandlingen, så snart dine
symptomer lindres. Hvis symptomerne vedbliver eller forværres, skal du kontakte din læge.
Hvis du tager dette lægemiddel i længere tid, kan der på grund af mundtørhed være en øget risiko for
karies. Det er derfor meget vigtigt, at du holder en god mundhygiejne.
Hvis du har taget for mange Alnok
Kontakt straks lægen, skadestuen, eller apoteket, hvis du har taget mere af Alnok, end der står i denne
information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.
Alnok® and are registered trademarks of Novartis.
3
Symptomerne på overdosering kan være: Søvnighed, bevidstløshed og/eller ophidselse (især hos
børn). Manglende koordinering af bevægelser, rysten, hovedpine, hallucinationer, krampeanfald,
mundtørhed, rødme, forhøjet kropstemperatur, forstørret pupil, manglende vandladning og hurtig puls.
I tilfælde af kraftig overdosering kan der forekomme blodtryksfald og uregelmæssig hjerterytme,
kvalme, opkastning og sløv sindstilstand.
Hvis du har glemt at tage Alnok
Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er
nået at blive tid til din næste dosis, skal du ikke tage dobbelt dosis, men blot følge din sædvanlige
dosering.
Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.
4. BIVIRKNINGER
Alnok kan, som al anden medicin, give bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger.
Meget sjældne bivirkninger, der kan være alvorlige (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000
behandlede):
Hvis du oplever følgende bivirkninger, skal du straks holde op med at tage Alnok og kontakte din
læge eller skadestue:
• Allergiske reaktioner, så som pludselig åndedræts-, tale- eller synkebesvær, hævelse af læber,
ansigt eller hals, voldsom svimmelhed, sammenbrud, kløende udslæt.
• Gulfarvning af hud og øjne, usædvanlig træthed eller feber, mørkfarvet urin (tegn på
leverbetændelse)
• Nedsat antal blodplader, hvilket kan medføre øget antal blå mærker eller blødning.
Andre mulige bivirkninger:
Fortæl din læge, hvis nogen af følgende bivirkninger generer dig:
Almindelig bivirkning (forekommer hos flere end 1 ud af 100 men færre end 1 ud af 10 behandlede):
hovedpine, døsighed, tør mund, træthed.
Ikke almindelig bivirkning (forekommer hos flere end 1 ud af 1.000 men hos færre end 1 ud af 100
behandlede): ophidselse, svimmelhed, prikkende fornemmelse, eller følelsesløshed i hænder og
fødder, løbende næse, ømhed i halsen, kvalme, ondt i maven, diarré, fordøjelsesbesvær, kløe,
hududslæt, følelse af at være svag eller utilpas.
Sjælden bivirkning (forekommer hos flere end 1 ud af 10.000 men hos færre end 1 ud af 1.000
behandlede): Aggression, forvirring, depression, hallucinationer, søvnbesvær, krampe, hurtig
hjertebanken, hjertebanken, ændringer i leverfunktionen, hævelser, vægtforøgelse.
Meget sjælden bivirkning (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): besvimelse,
ændret smagssans, svært ved at fokusere, sløret syn, usædvanlige øjenbevægelser, rødt og/eller
skjoldet hududslæt, sengevædning, vandladningssmerter og/eller -besvær.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er
nævnt her.
Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan
blive bedre.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted
http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/
Alnok® and are registered trademarks of Novartis.
4
5. SÅDAN OPBEVARER DU ALNOK
Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Alnok efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen refererer til den sidste dag
i den nævnte måned.
Må ikke opbevares over 25°.
Opbevares i originalpakningen.
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Alnok10 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:
- Aktivt stof: Cetirizindihydrochlorid 10 mg.
- Øvrige indholdsstoffer:
Tabletkerne: Lactosemonohydrat; majsstivelse; povidon K30; magnesiumstearat.
Filmovertræk: hypromellose; farvestoffet titandioxid (E171) og macrogol 400.
Alnoks udseende og pakningsstørrelse
Alnok er hvide, kapselformede, hvælvede, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ende side.
Tabletten er mærket ’C’ og ’L’ på hver side af delekærven og er flad på den anden side.
Pakningsstørrelser
Pakningsstørrelse: PVC/Aluminium blister: 7, 10, 14, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 og 100x1
filmovertrukne tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaveren af markedsføringstilladelsen
Sandoz A/S, C. F. Tietgens Boulevard 40, DK-5220 Odense SØ.
Fremstiller
Sandoz B.V., Postbus 10322, 1301 AH Almere, Holland.
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:
Østrig: Cetirizin Sandoz 10 mg - Filmtabletten
Belgien: Cetirizine Sandoz 10 mg filmomhulde tabletten
Tjekkiske republik: CETIRIZINE SANDOZ 10 mg
Danmark: Alnok
Finland: Cetirizin Sandoz
Tyskland: Cetirizin Sandoz 10 mg Filmtabletten
Grækenland: Zanlan
Ungarn: Cetirizin 1a Pharma 10 mg filmtabletta
Italien: Cetirizina Sandoz 10 mg compresse
Holland: Cetirizine DIHCL Sandoz Tablet 10
Norge: Cetrin Tablett
Polen: Cetirizine Sandoz 10 mg tabletki
Portugal: Cetirizina Sandoz 10 mg Comprimidos Revestidos
Slovakiet: Cetirizine Sandoz 10 mg tablety
Slovenien: CETIRIZINE SANDOZ 10 mg film-coated tablets
Spanien: Cetirizina Sandoz 10 mg comprimidos EFG
Alnok® and are registered trademarks of Novartis.
5
Sverige: Cetirizin Sandoz
Storbritannien: Cetirizine Dihydrochloride 10 mg tablets
Denne indlægsseddel blev senest revideret 24. juni 2008

1 kommentar:

  1. Hej,
    Den bedste pris for det oprindelige produkt med hurtig levering, som du kan finde på apoteket, er der - http://scandinavianrxbestbuy.com

    SvarSlet