ALOMIDE® 1 mg/ml, øjendråber, opløsning Lodoxamidtrometamol

ALOMIDE® 1 mg/ml, øjendråber, opløsning
Lodoxamidtrometamol
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
• Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
• Lægen har ordineret ALOMIDE® øjendråber til dig personligt. Lad derfor være med at give det til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er
nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge ALOMIDE®
3. Sådan skal du bruge ALOMIDE®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
ALOMIDE® hæmmer allergiske reaktioner i øjnene.
Du kan bruge ALOMIDE®
• mod allergisk betændelseslignende tilstand (inflammation) i øjet, der kommer på bestemte tidspunkter
af året, og som viser sig ved at øjnene løber, klør og er røde og øjenlågene hævede.
• Betændelseslignende tilstand (inflammation) på grund af anden form for overfølsomhed (allergi).
• Betændelseslignende tilstand (inflammation) i forbindelse med brug af bløde kontaktlinser.
Lægen kan have givet dig ALOMIDE® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ALOMIDE®
Brug ikke ALOMIDE®
• hvis du er allergisk (overfølsom) overfor det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer
i ALOMIDE®.
Vær ekstra forsigtig med at bruge ALOMIDE®
Vær opmærksom på følgende
• Du må kun bruge ALOMIDE® i øjnene.
• Du skal undgå at bruge kontaktlinser (både hårde og bløde), når du har en betændelseslignende
tilstand (inflammation) i øjet.
Brug af anden medicin
Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette
gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Hvis du bruger andre øjendråber, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med ALOMIDE® og de
andre dråber.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge ALOMIDE® efter aftale med lægen.
Amning
Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med ALOMIDE® er nødvendig. Tal med lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
ALOMIDE® kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt
betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen.
Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i ALOMIDE®
ALOMIDE® indeholder benzalkoniumchlorid, et konserveringsmiddel, som kan give irritation af øjnene
og misfarve bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud,
inden du drypper øjnene, og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.
Du skal undgå at bruge kontaktlinser (både hårde og bløde), når du har en betændelseslignende
tilstand (inflammation) i øjet.
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE ALOMIDE®
Brug altid ALOMIDE® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Den sædvanlige dosis er
Voksne og børn over 4 år: 1-2 dråber i det/de angrebne øje/øjne 4 gange daglig.
Børn under 4 år
Du må kun bruge ALOMIDE® til børn under 4 år efter aftale med en læge.
Lindring af symptomer som kløe, tåreflåd, rødme og pus kommer normalt indenfor en uge. Det kan
være nødvendigt at behandlingen fortsætter i 4 uger. Følg altid lægens anvisning.
Selvom dine symptomer forsvinder, skal du fortsætte behandlingen, så længe som lægen har fortalt
dig, for at undgå at sygdommen blusser op igen.
Sådan bruger du ALOMIDE® korrekt:
1. Vask hænder og sæt dig foran et spejl.
2. Skru låget af flasken.
3. Pas på at flaskens spids ikke rører noget, da indholdet så kan blive forurenet.
4. Hold flasken med bunden i vejret mellem den ene hånds tommel- og langfinger.
5. Læn hovedet tilbage, og træk det nedre øjenlåg nedad.
6. Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet, men uden at den rører det. Tryk let på flaskens bund med
pegefingeren, så det antal dråber lægen har ordineret, falder ned i sprækken mellem øjet og det
nederste øjenlåg.
44100-7
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
12-2010 44100-7
7. Slip det nederste øjenlåg og luk øjet i 2 minutter. Luk tårekanalen ved at trykke let med fingeren
på øjenkrogen i 2 minutter. Dette vil hjælpe med at nedsætte optagelsen af ALOMIDE® i resten af
kroppen.
8. Hvis du også skal bruge ALOMIDE® i det andet øje, skal du gentage trin 5-7.
9. Skru låget på flasken.
Hvis du har brugt for meget ALOMIDE®
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere ALOMIDE®, end der står her, eller
mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
Hvis du har dryppet for meget ALOMIDE® i øjet, kan du skylle det væk med lunkent vand.
Hvis du har glemt at bruge ALOMIDE®
Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Men hvis det snart er
tid til næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte med den sædvanlige
doseringsplan. Brug aldrig dobbelt dosis.
4. BIVIRKNINGER
ALOMIDE® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede) :
• Smerter og uklart syn pga. skade på hornhinden. Kontakt læge eller skadestue.
Ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 10 behandlede) :
• Øjenirritation eller øjensmerte.
• Ubehag i øjet.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede) :
• Tørhed, kløe eller rødme af øjne.
• Sløret syn, skorpedannelse på øjenlåg, øget tåreproduktion.
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede) :
• Hovedpine, svimmelhed og træthed.
• Nysen, tør næse.
• Kvalme, ubehag i maven.
• Udslæt.
• Varmefølelse.
• Smerter og nedsat syn pga. betændelse (infektion) i øjets hornhinde.
• Sløret syn.
• Hævelse af øjets omgivelser, kløe, rødme og tåreflåd pga. allergi.
• Hævelse i øjet.
• Pus fra øjet.
• Unormal følelse i øjet (varm eller klistret fornemmelse i øjet).
• Følelse af at have noget i øjet.
• Øjentræthed.
• Hævede øjenlåg, nedsat syn.
• Irritation i øjet pga. sygdom i hornhinden.
• Betændelse (infektion) i øjenlågsrandene (bygkorn).
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger
kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
• Opbevar ALOMIDE® utilgængeligt for børn.
• Opbevar ikke ALOMIDE® ved temperaturer over 25°C.
• Efter åbning af flasken første gang skal du bruge ALOMIDE® inden 4 uger.
• Brug ikke ALOMIDE® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den
sidste dag i den nævnte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,
toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
ALOMIDE® 1 mg/ml øjendråber, opløsning indeholder:
• Aktivt stof: lodoxamidtrometamol.
• Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel) 0,07 mg, mannitol (E421),
hypromellose, natriumcitrat, citronsyremonohydrat, dinatriumedetat, tyloxapol, natriumhydroxid
og/eller saltsyre (for at justere surhedsgraden) og renset vand.
Udseende og pakningsstørrelse
Udseende
ALOMIDE® er en farveløs opløsning.
Pakningsstørrelse
10 ml plastikflaske med tilhørende dråbespids.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Alcon Laboratories (UK) Ltd., Boundary Way, Hemel Hempstead, Herts., HP2 7UD Storbritannien.
Fremstiller
SA Alcon-Couvreur NV
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgien
Repræsentant for Danmark
Alcon Danmark A/S
Rødovre Parkvej 25
2610 Rødovre
Denne indlægsseddel blev sidst revideret November 2009
© 2007, 2010 Alcon, Inc.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar