Digoxin DAK 62,5 mikrogram og 250 mikrogram tabletter Digoxin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Digoxin DAK 62,5 mikrogram og 250 mikrogram tabletter
Digoxin
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen
 Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 Lægen har ordineret Digoxin DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Digoxin DAK
3. Sådan skal du tage Digoxin DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Digoxin DAK virker ved at stimulere hjertets funktion og stabilisere hjerterytmen.
Digoxin DAK kan anvendes ved hjertesvigt og unormal hjerterytme.
Lægen kan have givet dig Digoxin DAK for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DIGOXIN DAK
Tag ikke Digoxin DAK hvis du:
 har ventrikelflimmer i hjertet
 får calcium som indsprøjtning
 er overfølsom over for digoxin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Digoxin DAK
Vær ekstra forsigtig med at tage Digoxin DAK
Forskellen på en virksom og en skadelig dosis er ikke ret stor. Tal med din læge hvis din almene tilstand ændrer sig eller du føler dig syg. Det kan betyde, at lægen skal nedsætte din dosis af Digoxin DAK.
Digoxin DAK skal tages med forsigtighed ved:
 hjertelidelser
 kredsløbslidelser
 lungelidelser
 forstyrrelser i blodets saltbalance
 nedsat nyrefunktion
 påvirket stofskifte
 forhøjet blodtryk
Du bør ikke tage naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikum (Hypericum perforatum) sammen med Digoxin DAK, da dette kan medføre, at virkningen af Digoxin DAK går tabt. Hvis du allerede tager midler, der indeholder perikum, skal du aftale med lægen, hvordan du afslutter denne behandling.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Du kan tage anden medicin, men tal først med lægen hvis du er i behandling med:
 kvalmestillende medicin (f.eks. metoclopramid)
 calcium
 medicin mod sukkersyge (acarbose)
 kolesterolsænkende medicin (cholestyramin)
 anden hjertemedicin
 blodtryksmedicin
 vanddrivende medicin
 antibiotika (også mod tuberkulose, virussygdomme og svampe)
 kemoterapi
 medicin, der bruges i forbindelse med transplantation (ciclosporin)
 smertestillende medicin (f.eks. indomethacin, etodolac, lornoxicam)
 malariamedicin
 naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikon
Brug af Digoxin DAK sammen med mad og drikkevarer
Du kan tage Digoxin DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Digoxin DAK
Digoxin DAK indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet
Du kan tage Digoxin DAK under graviditet.
Amning
Du kan tage Digoxin DAK, selv om du ammer.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Digoxin DAK påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE DIGOXIN DAK
Tag altid Digoxin DAK nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Tabletten synkes med rigeligt vand. Du kan eventuelt tygge eller knuse den. Tag så vidt muligt medicinen på samme tidspunkt hver dag.
Den sædvanlige dosis er
Voksne, børn og ældre: Lægen fastlægger en dosis, der passer til dig. Du starter som regel med en høj dosis, som din læge herefter nedsætter til en lavere vedligeholdelsesdosis.
Nedsat nyrefunktion
Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.
Nedsat leverfunktion
Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.
Hvis du har taget for mange Digoxin DAK?
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere tabletter end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag emballagen med.
Ved akut overdosering får du typisk kvalme, opkastning og langsom hjerterytme.
Ved for høj dosis gennem længere tid bliver du mat, utilpas og kan få synsforstyrrelser eller uregelmæssig hjerterytme. Du kan også få psykiske problemer med delirium og hallucinationer.
Hvis du har glemt at tage Digoxin DAK?
Hvis du har glemt en dosis Digoxin DAK, så tag den da så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.
Hvis du holder op med at tage Digoxin DAK
Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.
4. BIVIRKNINGER
Digoxin DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):
Alvorlige: Påvirket hjerterytme med hurtig eller uregelmæssig puls.
Ikke alvorlige: Hovedpine; træthed; kvalme; opkastninger; mavesmerter; diaré; appetitløshed.
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):
Alvorlige: Forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen; krampeanfald; betændelse i synsnerven; psykoser med delirium og hallucinationer.
Ikke alvorlige: Synsforstyrrelser i form af sløret syn (lyskrans) eller forstyrret farvesyn (gulfarvning); ændret pupilstørrelse; udvikling af brystvæv hos mænd (efter længere tids behandling); ansigtssmerter; svimmelhed; utilpashed; søvnløshed; mathed; sløvhed; ligegyldighed; irritabilitet; mareridt.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):
Alvorlige: Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader); blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom).
Ikke alvorlige: Nældefeber; udslæt.
Tal med apoteket eller lægen, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk
5. OPBEVARING
Opbevar Digoxin DAK utilgængeligt for børn.
Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for Digoxin DAK.
Brug ikke Digoxin DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Digoxin DAK 62,5 mikrogram eller 250 mikrogram tabletter indeholder
Aktivt stof: Digoxin.
Øvrige indholdsstoffer er gelatine, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b) og talcum (E 553b).
Farvestof (kun Digoxin DAK 62,5 mikrogram): Indigotin (E 132).
Udseende og pakningsstørrelser
Digoxin DAK 62,5 mikrogram er en lyseblå, rund og flad tablet.
Digoxin DAK 250 mikrogram er en hvid, rund og flad tablet.
Digoxin DAK findes i pakningsstørrelser à 100 stk.
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde
Fremstiller
Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde
eller
Nycomed GmbH
Lehnitzstr. 70 – 98
DE-16515 Oranienburg
Tyskland
Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com
Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2010

Ingen kommentarer:

Send en kommentar