Glytrin, sublingualspray 0,4 mg/dosis Glyceryltrinitrat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Glytrin, sublingualspray 0,4 mg/dosis,
Glyceryltrinitrat
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Glytrin til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som
ikke er nævnt her.
Den nyeste indlægsseddel for dette produkt kan findes på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glytrin
3. Sådan skal du tage Glytrin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Din medicin hedder Glytrin.
Glytrin er en sublingual (under tungen) spray, som indeholder den aktive ingrediens glyceryltrinitrat.
Glyceryltrinitrat hører til gruppen af medicin kaldet nitrater, som virker ved at udvide blodkarrene, så
blodtilførelsen og iltforsyningen til hjertet bliver bedre.
Du kan bruge Glytrin til at behandle anfald af hjertesmerter (angina pectoris).
Glytrin kan også anvendes til at forebygge anfald af hjertesmerter, som kan udløses af f.eks. fysisk
anstrengelse, følelsesmæssigt stress og udsættelse for kulde.
Lægen kan have foreskrevet Glytrin til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE GLYTRIN
Tag ikke Glytrin og tal med din læge:
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof (glyceryltrinitat eller andre nitrater)
eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har meget lavt blodtryk og/eller har følgende symptomer: tendens til besvimelse når du
rejser dig op, hurtig puls, svimmelhed, svedtendens, rastløshed eller blegning af hud
- hvis du lider af svær blodmangel
- hvis du har meget lav puls
- hvis du har kvæstelser i hjerne eller hoved, eller har hjerneblødning
- hvis du har væskeansamlinger i lungerne
- hvis du har en arvelig enzymdefekt, hvor man mangler enzymet glukose-6-fosfat-dehydrogenase
(rammer oftest mænd)
- hvis du har forsnævring i pulsåren eller hjerteklappen
- hvis dine anfald af hjertesmerter skyldes sygdom i hjertemuskulaturen
- hvis du har betændelse i hjertesækken (konstriktiv perikarditis)
- hvis du har dårlig cirkulation af blodet i kroppen
- hvis du tager medicin mod impotens (sildenafil, tildenafil vardenafil)
2
Vær ekstra forsigtig med at tage Glytrin
Kontakt venligst din læge, hvis du har eller har haft en eller flere af disse lidelser, da lægen muligvis
skal kontrollere dig omhyggeligt, mens du behandles med Glytrin:
- væske i hjertesækken (perikardietamponade)
- problemer med dit blodtryk
- lider af en sygdom, der er forårsaget af for højt tryk i hjernen
- har grøn stær (forhøjet tryk i øjnene)
- lever- eller nyresvækkelse
- stofskiftelidelse
- andre hjerte-kar-sygdomme (f.eks. blodprop i hjertet)
Glytrin virker bedst, hvis du hvert døgn har en periode på 8-12 timer, hvor du ikke tager Glytrin eller
andre nitratpræparater.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Tal med din læge før du bruger Glytrin, hvis du samtidig tager eller fornyligt har taget følgende
medicin:
- medicin til behandling af blodtrykket eller hjertelidelser (som f. eks. beta-blokkere,
calciumkanal-blokkere, lægemidler der udvider blodkarrene, vanddrivende midler, lægemidler
mod for højt blodtryk)
- medicin mod depression og psykiske lidelser
- medicin mod migræne (diergotamin)
- blodfortyndende medicin (heparin)
- nitrater (andre midler mod anfald af hjertesmerter)
Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke tage Glytrin
uden først at tale med lægen eller apoteket.
Brug af Glytrin sammen med alkohol
Undgå alkohol. Alkohol sænker blodtrykket yderligere, og kan dermed forstærke Glytrins
blodtrykssænkende virkning.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Glytrin bør ikke anvendes hvis du ammer.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Glytrin kan nedsætte din reaktionsevne. Du bør derfor undgå motorkørsel og/eller maskinbetjening når
du tager Glytrin.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Glytrin
Glytrin indeholder små mængder alkohol (ethanol), mindre end 100 mg pr. spray
Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke tage Glytrin
uden først at tale med lægen eller apoteket.
3
3. SÅDAN SKAL DU TAGE GLYTRIN
Tag altid Glytrin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Dosering
Voksne:
Ved begyndelsen af et anfald: 1-2 afmålte doser (0,4 mg til 0,8 mg glyceryltrinitrat) skal sprayes under
tungen, mens vejret holdes, for at lindre hjertesmerter. Tag højst 3 doser pr. anfald.
For forebyggelse af anfald af hjertesmerter (f.eks. forårsaget af fysisk anstrengelse, følelsesmæssigt
stress, udsættelse for kulde): 1-2 afmålte doser (0,4 mg til 0,8 mg glyceryltrinitrat) skal sprayes under
tungen, indenfor 2-3 minutter efter at begivenheden er startet.
Børn: Glytrin anbefales ikke til børn
Brugsanvisning
Øv dig i at anvende Glytrin før et anfald, da du kan få behov for at skulle bruge den i en fart eller i
mørke. Bliv fortrolig med det hvide sprayhoved, som har en fingerstøtte, der hjælper dig med at
dirigere sprayen.
Ha’ altid en reservespray på dig, da det er svært at se hvor mange doser, der er tilbage i Glytrin
sprayen.
Anvend ikke Glytrin, hvis du er i nærheden af en åben flamme eller en cigaret.
Ved anfald eller mod forebyggelse af anfald:
- Sæt dig ned.
- Hold sprayen i lodret position så tæt på din mund som muligt.
- Hold vejret.
- Dosis sprayes ind under tungen ved at trykke sprayhovedet solidt ned én gang
- Luk munden med det samme, men indånd ikke spraydampe.
Efter at du har brugt Glytrin:
Hvil dig i et stykke tid. Når du rejser dig op, skal du rejse dig forsigtigt, da du kan føle dig svag.
Hvis du har taget for meget Glytrin sublingual spray
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Glytrin end der står i denne
information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Overdoserings symptomer er typisk de samme som beskrevet under ”bivirkninger”. Hos nogle kan der
opstå choklignende tilstand med kvalme, svaghed og svedtendens.
Hvis du føler dig svag, sæt dig ned og løft benene. Kontakt din læge hvis dine symptomer ikke
forbedres.
I sjældne tilfælde kan blåfarvning af læber og fingre opstå. Hvis dette sker, skal du kontakte din læge
med det samme.
4. BIVIRKNINGER
Glytrin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
4
Alvorlige bivirkninger
Hvis du oplever en af følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage Glytrin og kontakte
din læge med det samme.
Sjældne bivirkninger (det sker hos mindre end 1 ud af 1.000 behandlede medmindre andet er fastsat)
- Allergisk reaktion på huden (med eller uden udslæt)
- Blæredannelse på tungen (det sker hos mindre en 1 ud af 100 behandlede)
- Besvimelse pga. lav puls og kraftigt fald af blodtrykker. Dette kan være ledsaget af en
forværring af dine anfald af hjertesmerter.
- Forbigående tilstand med lavt iltindhold i blodet.
- Hos patienter med hjertesygdomme kan der opstå utilstrækkelig iltforsyning til
hjertemuskulaturen.
Vedvarende behandling kan resultere i tilvænning og nedsat effekt af Glytrin.
Ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 behandlede)
Hovedpine
Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)
Svimmelhed (fornemmelse af at dreje rundt), kvalme, rødmen i ansigtet, svaghed
Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede)
Brændende og sviende fornemmelse
Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)
Kraftigt fald i blodtrykket, ændringer af hjerterytmen.
Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)
Afskalning af hud
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre.
Du eller dine pårørende kan også selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du
finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Glytrin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i
den nævnte måned.
Må ikke opbevares over 25 °C. Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.
Glytrin er en aerosol spray, som indeholder væske under tryk. Den må ikke udsættes for temperaturer over
50 °C eller punkteres, heller ikke efter brug.
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Glytrin indeholder:
- Aktivt stof: Glyceryltrinitrat. Hver afmålte dosis indeholder 400 mikrogram glyceryltrinitrat
- Øvrige indholdsstoffer: Pebermynteolie, drivmiddel HFC 134A (1,1,1,2 tetraflourethan), ethanol.
5
Udseende og pakningsstørrelser
Glytrin er en farveløs spray i en lakeret aluminium trykbeholder lukket med en doseringsventil med et
låg.
Hver spraybeholder indeholder 200 udmålte doser.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Markedsføringsindehaver i Danmark
MEDA AS
Solvang 8
3450 Allerød
Telefon: 44 52 88 88
Fax: 44 52 88 99
E-mail info@meda.dk
Fremstiller
Pharmasol Limited,
North Way, Andover, SP10 5AZ, UK
Denne indlægsseddel blev senest revideret Juni 2011

Ingen kommentarer:

Send en kommentar