Ibumetin® 5% gel Ibuprofen

Ibumetin® 5% gel
Ibuprofen
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.
Du kan få Ibumetin® gel uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være
omhyggelig med at følge anvisningerne for Ibumetin® gel.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
• Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
• Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 7 dage.
• Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ibumetin® gel
3. Sådan skal du bruge Ibumetin® gel
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. Virkning og anvendelse
Ibumetin® gel er et smertestillende og betændelsesdæmpende lægemiddel, som tilhører
gruppen nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID).
Ibumetin® gel virker smertestillende og kan mindske de fysiske symptomer i forbindelse
med smerter og betændelseslignende tilstande lokalt i muskler og led.
Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Ibumetin® gel til noget andet, skal du altid følge
lægens anvisning.
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ibumetin gel®
Brug ikke Ibumetin® gel
• hvis du er overfølsom over for ibuprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer
• hvis du tidligere har haft astma eller anden vejrtrækningsbesvær, væskeophobning
under huden især ved læber og hals, nældefeber eller en allergisk reaktion efter du har
været i behandling med acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler
(NSAID)
• på skadet hud (f.eks. ved eksem, akne, betændelse, åbne sår)
Vær ekstra forsigtig med at bruge Ibumetin® gel
Vær opmærksom på følgende:
• du må ikke bruge Ibumetin® gel under tætsluttende bandage
• Ibumetin® gel må ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder
• hvis du får udslæt, skal du stoppe behandlingen med Ibumetin® gel
• du må ikke overskride den anbefalede behandlingsperiode, da risikoen for udvikling af
kontaktallergi øges med tiden
• du skal undgå direkte sollys eller solarielys på det behandlede hudområde
• Ibumetin® gel kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen hvis du ønsker at
blive gravid
Brug af anden medicin
Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det
gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Du skal undgå at bruge Ibumetin® gel, hvis du samtidig bruger anden medicin på huden.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds før du bruger nogen form for medicin.
Hvis du er gravid, må du ikke bruge Ibumetin® gel, medmindre det er aftalt med lægen.
Du må gerne amme, når du bruger Ibumetin® gel.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Ibumetin® gel påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Ibumetin® gel
På grund af indholdet af denatureret sprit kan hyppig påsmøring medføre irriteret og tør
hud. Gelen indeholder også propylenglycol, som kan irritere huden.
3. Sådan skal du bruge Ibumetin® gel
Smør et tyndt lag gel på det aktuelle hudområde højst 3 gange daglig. Massér forsigtigt til
gelen er trængt helt ind i huden. Husk at vaske hænder efter endt påsmøring.
Voksne: 9 – 10 g gel daglig er ofte tilstrækkeligt. Daglig dosis bør ikke overskride 15 g gel.
Behandlingen bør ikke vare mere end 1 uge, medmindre lægen har angivet andet.
Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.
Hvis du har brugt for megen Ibumetin® gel
Overdosering med Ibumetin® gel er usandsynlig, når gelen anvendes på huden. Hvis du
ved et uheld har indtaget Ibumetin® gel, kan du få kvalme og kaste op. Kontakt lægen,
skadestuen eller apoteket, hvis du har indtaget Ibumetin® gel.
Hvis du har glemt at bruge Ibumetin® gel
Du må ikke påsmøre dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
4. Mulige bivirkninger
Ibumetin® gel kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):
Rødme af huden, kløe, eksem.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):
Vejrtrækningsbesvær, hvis du er overfølsom over for acetylsalicylsyre (alvorlig),
hudreaktioner med bl.a. kraftig afskalning af huden (alvorlig), feber og udslæt i ansigt samt
på arme og ben, mavesmerter.
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
Væskeophobning under huden især ved læber og hals (alvorlig), allergiske reaktioner
(anafylaktiske reaktioner) (alvorlig), påvirkning af nyrerne (alvorlig).
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
Lokale hudreaktioner, der kan sprede sig ud over det smurte område
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis
du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om
bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger
direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens
netsted www.meldenbivirkning.dk
5. Opbevaring
Opbevar Ibumetin® gel utilgængeligt for børn.
Brug ikke Ibumetin® gel efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. Yderligere oplysninger
Ibumetin® gel 5% indeholder
Det aktive stof er ibuprofen. De øvrige indholdsstoffer er carbomer (carbopol 980, carbopol
1382), denatureret sprit 20% w/w, diethylamin, propylenglycol (E 1520) og renset vand.
Udseende og pakningsstørrelser
Ibumetin® gel 5% er en klar gel. Ibumetin® gel findes i pakninger à 50 g.
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde
Fremstiller
Fleet Laboratories Limited
95 Rickmansworth Road
Watford
UK-Herts WD1 7JJ
Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte
Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com
Revideret november 2008

Ingen kommentarer:

Send en kommentar