Ibuprofen Actavis 400 mg og 600 mg, filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Ibuprofen Actavis
400 mg og 600 mg, filmovertrukne tabletter
Ibuprofen
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
• Lægen har ordineret Ibuprofen Actavis til dig personligt. Lad derfor være med at give
Ibuprofen Actavis til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme
symptomer, som du har.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du tager Ibuprofen Actavis
3. Sådan skal du tage Ibuprofen Actavis
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Ibuprofen Actavis er et smertestillende, feber- og betændelsesnedsættende middel. Det tilhører
gruppen af non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID).
Du kan tage Ibuprofen Actavis ved
• svage smerter
• gigtsygdomme
• smerter og hævelse i led og muskler
• stærke menstruationssmerter
Lægen kan have givet dig Ibuprofen Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU TAGER IBUPROFEN ACTAVIS
Tag ikke Ibuprofen Actavis, hvis du
• er overfølsom over for ibuprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer
• har meget dårligt hjerte
• har haft blødning fra mave eller tarm eller hul på tarmen i forbindelse med behandling
med smertestillende medicin (NSAID)
• har eller har haft blødende tyktarmsbetændelse, betændelse i tarmene (Crohns sygdom),
mavesår eller maveblødninger mere end en gang
• har sår på tolvfingertarmen
• tidligere har fået vejrtrækningsproblemer, hævet tunge, læber og ansigt, astma, snue
eller nældefeber efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin
(NSAID)
• har tendens til blødninger
• har meget dårlige nyrer
• har meget dårlig lever
• er gravid i 7.–9. måned.
Vær ekstra forsigtig med at tage Ibuprofen Actavis
Vær opmærksom på følgende
• Brug af Ibuprofen Actavis kan være forbundet med en let øget risiko for hjertetilfælde
(”myokardieinfarkt”) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere
tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid må normalt ikke overskrides.
• Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft slagtilfælde eller mener, at du har risiko for
dette (f.eks. hvis du har for højt blodtryk, sukkersyge, for højt kolesteroltal eller er ryger),
så tal med lægen.
• Hvis du får smerter i øverste del af maven (mavesår) og/eller blødning fra mave eller
tarm, mens du tager Ibuprofen Actavis, skal du stoppe med at tage medicinen og kontakte
læge eller skadestue.
• Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks læge, hvis du
får usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.
• Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Ibuprofen
Actavis, kan det skyldes medicinen. Kontakt lægen.
• Ibuprofen Actavis kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at
blive gravid.
• Ibuprofen Actavis kan skjule symptomerne på betændelsessygdomme.
Tal med lægen, inden du tager Ibuprofen Activis, hvis du
• tager anden smertestillende medicin (NSAID-præparater, herunder COX-2 hæmmere
mod ledlidelser)
• har astma, da astma kan forværres
• har dårlig lever
• har dårlige nyrer
• har diabetes
• har en bindevævssygdom (f.eks. Systemisk Lupus Erythematosus (SLE))
• tager anden medicin mod svage smerter (f.eks. acetylsalicylsyre eller andre NSAID)
• har eller har haft blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmene
(Crohns sygdom), da disse sygdomme kan forværres af NSAID
• tager binyrebarkhormoner, blodfortyndende medicin eller medicin mod depression, da
det kan øge risikoen for mavesår og blødning
• har ophobning af vand i kroppen
Kontakt straks læge, hvis du får udslæt, blødninger fra slimhinder eller andre overfølsomhedsreaktioner.
Du kan i meget sjældne tilfælde få pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse
(inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Det kan være livsfarligt.
Ring derfor 112.
Så længe du får Ibuprofen Actavis, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt.
Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Ibuprofen
Actavis. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det
for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Nogle lægemidler virker blodfortyndende (mod blodpropper) (f.eks. acetylsalicylsyre/aspirin,
warfarin, ticlopidin), andre virker mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere, f.eks. captopril, beta-
blokkere, angiotensin II-antagonister), og endelig er der lægemidler, der kan påvirke eller
blive påvirket af ibuprofenbehandling. Spørg derfor altid lægen, før du tager ibuprofen sammen
med andre lægemidler.
Tal med lægen inden behandling med Ibuprofen Actavis, hvis du tager
• blodfortyndende medicin (warfarin, phenprocoumon, heparin, acetylsalicylsyre)
• hjertemedicin (digoxin, abciximab, tirofiban, integrelin, clopidogrel, ACE hæmmere)
• medicin mod forhøjet blodtryk (betablokkere)
• vanddrivende medicin (furosemid, thiazid)
• anden smertestillende medicin (NSAID, acetylsalicylsyre)
• medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat)
• medicin mod mani og depression (lithium og SSRI)
• medicin i forbindelse med organtransplantationer (ciclosporin og tacrolimus)
• tabletter med binyrebarkhormoner
• medicin mod HIV (zidovudin)
• medicin mod infektioner (aminoglykosider)
• naturlægemidler, der indeholder Ginkgo biloba.
Brug af Ibuprofen Actavis sammen med mad og drikke
Du kan tage Ibuprofen Actavis i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet
Du må ikke tage Ibuprofen Actavis i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade
fosteret og det nyfødte barn. Tal med lægen.
Du må kun tage Ibuprofen Actavis i de første 6 måneder af graviditeten efter aftale med lægen.
Dosis skal være så lav som muligt, og behandlingen skal vare så kort tid som muligt.
Tal med lægen.
Kvinder, der ønsker at blive gravide
Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Ibuprofen Actavis eller
kun tage Ibuprofen Actavis i så kort tid som muligt og i så lav dosis som muligt.
Ibuprofen Actavis kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, om der er en anden
behandling.
Amning
Ibuprofen Actavis går over i mælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn.
Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Ibuprofen Actavis kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger
(svimmelhed, træthed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes
sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Ibuprofen Actavis
Ibuprofen Actavis indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen
har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE IBUPROFEN ACTAVIS
Tag altid Ibuprofen Actavis nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen
eller på apoteket.
Du skal tage tabletterne med rigelig vand. Du kan tage Ibuprofen Actavis i forbindelse med
et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Den sædvanlige dosis er
Gigtsygdomme, smerter og hævelser i led og muskler
Voksne
Du må højst tage 1 tablet på 400 mg 4 gange daglig eller 1 tablet på 600 mg 3 gange daglig
(dvs. i alt 1800 mg). Lægen kan øge dosis op til 6 tabletter på 400 mg eller 4 tabletter på 600
mg daglig, dog kun i kortere tid (højst 4–6 uger). Følg lægens anvisning.
Menstruationssmerter
1 tablet på 400 mg, kan evt. gentages hver 6.–8. time.
Tag Ibuprofen Actavis i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at mindske bivirkningerne.
Ældre
Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
Nedsat lever- eller nyrefunktion
Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis ved let nedsat lever- eller nyrefunktion. Du
må ikke tage Ibuprofen Actavis ved svært nedsat lever- eller nyrefunktion. Følg lægens anvisninger.
Hvis du har taget for mange Ibuprofen Actavis
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Ibuprofen Actavis, end der
står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Tegn på overdosering er mavesmerter, kvalme, opkastning, sløvhed, døsighed, svimmelhed,
hovedpine, øresusen og kramper. I sjældne tilfælde kan du få træthed, kvalme og opkastninger
pga. for meget syre i blodet, åndedrætsbesvær, dyb bevidstløshed (koma), påvirkning
af leveren, tørst pga. for højt natrium i blodet, akut nyresvigt, blod i urinen, lavt blodtryk,
langsom puls eller hurtig, uregelmæssig puls. Hos små børn ses også kortvarige åndedrætsstandsninger.
Hvis du har glemt at tage Ibuprofen Actavis
Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart
skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.
Hvis du holder op med at tage Ibuprofen Actavis
Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.
4. BIVIRKNINGER
Ibuprofen Actavis kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Almindelige - meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede.
• Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge
eller skadestue. Ring evt. 112.
Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.
• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga.
overfølsomhed (anafylaksi/anafylaktoide reaktioner). Kan være livsfarligt. Ring 112.
• Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt
hjerte. Kontakt læge eller skadestue.
• Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt.
Kontakt læge eller skadestue.
• Smerter over lænden, feber, blodig og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder
og fødder, evt. aftagende nyrefunktion med kvalme og opkastninger pga. nyreskade.
Kontakt læge eller skadestue.
• Leverbetændelse, gulsot, kvalme og opkastninger. Kontakt læge eller skadestue.
• Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til
betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få
røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
• Forværring af astma. Kontakt lægen.
• Smerter i maven, diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. betændelse i tarmen. Kontakt
lægen.
• Mundbetændelse med sår. Kontakt lægen.
• Smerter i øjet, rødt øje og lysskyhed pga. betændelse i regnbuehinden. Kontakt lægen.
Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.
• Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber eller
desorientering pga. meningitislignende tilstand hos patienter med bindevævssygdomme.
Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med hovedpine
og nakkestivhed.
• Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn
og vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i synsnerven. Kontakt læge eller
skadestue.
• Skoldkopper (variceller). Tal med lægen.
Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.
• Akut åndenød med hoste og astmatisk vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue.
Ring evt. 112.
• Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
• Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller
skadestue.
• Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
• Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring
munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
• Blodigt diaré pga. forværring af betændelse i tarmen. Kontakt læge eller skadestue.
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
• Brug af NSAID kan være forbundet med en let øget risiko for hjertetilfælde (myokardieinfarkt)
og slagtilfælde. Ring 112, hvis du får
o åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet
o lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning.
Ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede.
• Sure opstød/halsbrand.
• Diaré.
Almindelige - meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede.
• Mavesmerter.
• Luft i maven.
• Træthed.
Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.
• Kvalme og opkastninger.
• Smerter og ubehag fra maven.
• Fordøjelsesbesvær.
• Forstoppelse.
• Mavekramper.
• Mild forbigående hovedpine.
• Svimmelhed.
• Øresusen (tinnitus).
• Udslæt.
• Vand i kroppen (ødemer).
Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.
• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser
af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
• Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tolvfingertarm.
Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med
blodig eller sort stinkende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter
og meget dårlig almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.
112.
• For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk
er alvorligt.
• Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
• Synsforstyrrelser med sløret syn, dobbeltsyn og ændret farveopfattelse.
• Kløe.
• Mindre blødning i hud og slimhinder.
• Øget følsomhed af huden for lys.
• Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
• Nedsat hørelse.
• Snue.
• Overfølsomhed.
• Søvnløshed.
• Nervøsitet.
• Let rastløshed.
Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.
• Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt
natrium i blodet kan, i meget sjældne tilfælde, blive alvorlig med muskelkramper og koma.
Tal med lægen.
• Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
• Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser.
• Sløvhed.
• Forvirring.
• Koncentrationsbesvær.
• Besvær med at opfatte eller reagere på, hvad der foregår.
• Kulderystelser.
• Feber pga. overfølsomhed for Ibuprofen Actavis.
Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.
• Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
• Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
• Udslæt med ømme, røde knuder, ofte på ben og arme.
• Stærkt kløende blærer eller vabler.
• Rødplettet udslæt.
• Hårtab, sygdom i hår og negle.
Ibuprofen Actavis kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det
drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver og levertal.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du
får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om
bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte
til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted
www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
• Opbevar Ibuprofen Actavis utilgængeligt for børn.
• Du kan opbevare Ibuprofen Actavis ved almindelig temperatur.
• Tag ikke Ibuprofen Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er
den sidste dag i den nævnte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester
i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Ibuprofen Actavis 400 mg og 600 mg, filmovertrukne tabletter indeholder
• Aktivt stof: Ibuprofen.
• Øvrige indholdsstoffer: Propylenglycol, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, kolloid
vandfri silica, hypromellose, talcum, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk
cellulose.
Udseende og pakningsstørrelser
Udseende
Ibuprofen Actavis er en hvid, oval, filmovertrukket tablet med delekærv.
Pakningsstørrelser
30, 50, 100 og 250 tabletter
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte
Fremstiller
Nycomed GmbH, Plant Oranienburg, Lehnitzstrasse 70-98, DE-16515 Oranienburg,
Tyskland
Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2010

2 kommentarer:

 1. Jag har beställt Ibuprofen många gånger här utan krävs recept http://medicineronline.net

  SvarSlet
 2. https://www.cenforce-france.fr/fildena-100.html fildena-100
  https://cenforce-france.fr/acheter-fildena-france.html acheter-fildena-france
  http://cenforce-vidalista-france.com/fildena.html cenforce-vidalista-france.com
  https://cenforce-france.fr/ cenforce france
  http://cenforce-france.com/ cenforce france

  SvarSlet