Insulatard® 100 IE/ml injektionsvæske, suspension i et hætteglas

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Insulatard®
100 IE/ml injektionsvæske, suspension i et
hætteglas
Insulin, human (rDNA)
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De
begynder at bruge Deres insulin.
– Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse
den igen.
– Spørg lægen, diabetessygeplejersken eller på
apoteket, hvis der er mere De vil vide.
– Lægen har ordineret Insulatard til Dem personligt.
Lad derfor være med at give det til andre. Det kan
være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer som De har.
– Tal med lægen, diabetessygeplejersken elle
apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De
får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
1. Virkning af Insulatard®, og hvad
De skal bruge det til
Insulatard® er human insulin til
diabetesbehandling. Insulatard er et
langtidsvirkende insulin. Det betyder, at det begynder
at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter injektion,
og at virkningen holder i ca. 24 timer. Insulatard gives
ofte i kombination med hurtigtvirkende
insulinprodukter.
2. Det skal De vide, før De
begynder at bruge Insulatard®
Brug ikke Insulatard
► Hvis De er overfølsom (allergisk) over for dette
insulinpræparat, metacresol eller et af de øvrige
indholdsstoffer (se 7 Yderligere oplysninger). Se en
beskrivelse af symptomer på allergi i 5 Bivirkninger.
► Hvis De føler en begyndende hypoglykæmi
(for lavt blodsukker). Se 4 Forholdsregler i
nødsituationer, for yderligere oplysninger om
hypoglykæmi
Vær ekstra forsigtig med at bruge
Insulatard
► Hvis De har problemer med nyrer, lever, binyrer,
hypofyse eller skjoldbruskkirtel
► Hvis De drikker alkohol: Vær opmærksom på
symptomer på hypoglykæmi (lavt blodsukker), og
drik aldrig alkohol på tom mave
► Hvis De dyrker mere motion end De plejer, eller
ønsker at ændre Deres kost
► Hvis De bliver syg: Fortsæt Deres
insulinbehandling
► Hvis De har planer om at rejse til udlandet:
Tidsforskellen mellem landene kan påvirke
insulinbehovet og injektionstidspunktet.
Brug af anden medicin
Mange lægemidler påvirker blodsukkerets funktion i
kroppen og kan derfor have betydning for Deres
insulindosis. Nedenstående liste omfatter en række
almindelige lægemidler, som kan påvirke Deres
insulinbehandling. Fortæl det altid til lægen eller
apoteket, hvis de bruger anden medicin eller har brugt
det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er
købt på recept.
Deres insulinbehov kan ændre sig, hvis De også
tager: Orale antidiabetika,
monoaminooxidasehæmmere (MAOI), betablokkere,
ACE-hæmmere, acetylsalicylsyre, anaboliske steroider,
sulfonamider, orale kontraceptiva, thiazider,
glukokortikoider, skjoldbruskkirtelhormon, betasympatomimetika,
væksthormon, danazol, octreotid
eller lanreotid.
Graviditet og amning
Hvis De er gravid, planlægger at blive gravid
eller ammer: Spørg Deres læge til råds.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Hvis De kører eller arbejder med værktøj eller
maskiner: Vær opmærksom på symptomer på
hypoglykæmi (lavt blodsukker). Deres koncentrationsog
reaktionsevne vil være forringet ved hypoglykæmi.
De må aldrig køre eller arbejde med maskiner, hvis De
kan mærke symptomer på en begyndende
hypoglykæmi. Tal med Deres læge, om De
overhovedet kan køre eller arbejde med maskiner, hvis
De har hyppige episoder med hypoglykæmi eller hvis
De har svært ved at genkende symptomerne på
hypoglykæmi.
3. Sådan skal De bruge Insulatard®
Tal om Deres insulinbehov med lægen og
diabetessygeplejersken. Følg deres instruktioner nøje.
Denne indlægsseddel er en generel vejledning.
Hvis De skifter til en anden insulintype eller et andet
insulinmærke, er det muligt, at dosis skal justeres af
Deres læge.
Det anbefales, at De måler Deres blodsukker jævnligt.
Før De bruger Insulatard
► Kontrollér på etiketten, at det er den rigtige
insulintype
► Afsprit gummimembranen.
De bør ikke bruge Insulatard
► I insulininfusionspumper
► Hvis beskyttelseshætten er løs eller mangler.
Hætteglasset har en beskyttende forseglet
plastikhætte. Hvis den er løs eller mangler, når De
får hætteglasset, skal De returnere hætteglasset til
apoteket
► Hvis det ikke har været opbevaret korrekt eller
har været nedfrosset (se 6 Sådan opbevarer De
Insulatard)
► Hvis det ikke fremstår ensartet hvidt og uklart
efter opblanding.
Sådan bruges insulinet
Insulatard er beregnet til injektion under huden
(subkutant). Insulin må aldrig injiceres direkte i en vene
eller muskel. For at undgå hudfortykkelse bør De
vælge et nyt injektionssted inden for samme område
til hver injektion (se 5 Bivirkninger). De bedste steder
til injektion af langtidsvirkende insulin er maveskindet,
bagerst på hoften, i låret eller overarmen. Insulinet vil
virke hurtigst, hvis det injiceres i maveskindet.
Hætteglassene med Insulatard skal anvendes med
insulininjektionssprøjter med tilsvarende enhedsskala.
Hvis Insulatard bruges alene
1. Rul hætteglasset mellem hænderne lige før
injektion, indtil væsken er ensartet hvid og uklar.
Det er lettere at opblande insulinet, hvis det har
opnået stuetemperatur.
2. Træk en mængde luft ind i sprøjten svarende til
den mængde insulin, De vil injicere
3. Injicér luften i hætteglasset: Stik nålen igennem
gummiskiven, og tryk stemplet i bund
4. Vend hætteglasset og sprøjten med bunden i vejret
5. Træk den korrekte mængde insulin ind i sprøjten
6. Træk nålen ud af hætteglasset
7. Kontrollér, at der ikke er luft i sprøjten. Vend nålen
opad, og pres luften ud
8. Kontrollér, at dosis er korrekt
9. Injicér straks.
Hvis Insulatard skal blandes med
hurtigtvirkende insulin
1. Rul hætteglasset med Insulatard mellem
hænderne. Gentag dette indtil væsken er ensartet
hvid og uklar. Det er lettere at opblande insulinet,
hvis det har opnået stuetemperatur.
2. Træk en mængde luft ind i sprøjten svarende til
den dosis af Insulatard, som De har behov for.
Injicér luften i hætteglasset med Insulatard, og
træk nålen ud
3. Træk en mængde luft ind i sprøjten svarende til
dosis af hurtigtvirkende insulin. Injicér luften i
hætteglasset med hurtigtvirkende insulin. Vend
derefter hætteglasset og sprøjten med bunden i
vejret
4. Træk den korrekte mængde hurtigtvirkende insulin
ind i sprøjten. Træk nålen ud af hætteglasset.
Kontrollér, at der ikke er mere luft i sprøjten. Vend
nålen opad, og skub luften ud. Kontrollér dosis
5. Stik nu nålen ind i hætteglasset med Insulatard.
Vend derefter hætteglasset og sprøjten med
bunden i vejret
6. Træk den korrekte mængde Insulatard ind i
sprøjten. Træk nålen ud af hætteglasset. Kontrollér,
at der ikke er luft i sprøjten, og kontrollér dosis
7. Injicér blandingen straks.
Bland altid hurtigtvirkende og langtidsvirkende
insulin i denne rækkefølge.
Sådan injiceres insulinet
► Injicér insulinet under huden. Anvend den
injektionsteknik, Deres læge eller
diabetessygeplejerske har anbefalet
► Efter injektionen skal nålen forblive under
huden i mindst 6 sekunder, for at sikre korrekt
injektion af hele dosis.
4. Forholdsregler i nødsituationer
Hvis De får hypoglykæmi
Hypoglykæmi betyder, at Deres blodsukker bliver for
lavt.
Advarselssignalerne på hypoglykæmi kan komme
pludseligt og kan omfatte: Koldsved, kold bleg hud,
hovedpine, hurtig hjertebanken, kvalme, usædvanlig
stor sultfornemmelse, midlertidige synsforstyrrelser,
døsighed, unormal træthed og svaghed, nervøsitet
eller rysten, indre uro, forvirring og
koncentrationsbesvær.
Hvis De oplever nogle af ovennævnte signaler.
spis straks sukker eller et sukkerholdigt produkt (slik,
kiks, frugtjuice) og hvil Dem.
Tag ikke insulin, hvis De kan mærke en begyndende
hypoglykæmi.
Insulatard®
8-0227-42-083-2
Medbring altid et par stykker sukker, slik, kiks eller
frugtjuice som en sikkerhedsforanstaltning.
Fortæl familie, venner og nærmeste kollegaer, at
hvis De besvimer (bliver bevidstløs), skal De vendes
om på siden, og der skal straks tilkaldes lægehjælp.
De må ikke få noget at spise eller drikke, da De så kan
blive kvalt.
► Hvis svær hypoglykæmi ikke behandles, kan det
medføre midlertidig eller varig hjerneskade eller
død
► Hvis De får hypoglykæmi, som fører til
bevidstløshed, eller hvis De har haft gentagne
tilfælde af hypoglykæmi, skal De tale med Deres
læge. Tidspunktet for eller mængden af insulin,
kost eller motion skal muligvis ændres.
Brug af glucagon
De kan genvinde bevidstheden hurtigere, hvis De får
en injektion af hormonet glucagon af en person, der
er instrueret i, hvordan det anvendes. Hvis der injiceres
glucagon, skal De også have glucose eller et
sukkerholdigt produkt at spise, så snart De er ved
bevidsthed igen. Hvis De ikke reagerer på
glucagonbehandlingen, skal De behandles på
hospitalet. Kontakt Deres læge efter en
glucagoninjektion for at finde årsagen til den svære
hypoglykæmi og for at undgå, at De får det igen.
Årsager til hypoglykæmi
De får hypoglykæmi hvis blodsukkeret bliver for lavt.
Dette kan ske:
• Hvis De tager for meget insulin
• Hvis De spiser for lidt eller springer et måltid over
• Hvis De dyrker mere motion, end De plejer.
Hvis Deres blodsukker bliver for højt
Deres blodsukker kan blive for højt (dette kaldes
hyperglykæmi).
Advarselssignalerne kommer gradvist. De omfatter:
Hyppig vandladning, tørst, appetitløshed, kvalme,
opkastning, døsighed eller træthed, rød tør hud,
mundtørhed og frugtlugtende (acetonelugtende)
ånde.
Hvis De oplever nogle af ovennævnte signaler,
mål Deres blodsukker og kontrollér om muligt Deres
urin for ketonstoffer. Søg derefter straks lægehjælp.
Disse symptomer kan betyde, at De har en alvorlig
tilstand kaldet diabetisk ketoacidose. Denne tilstand
kan ubehandlet resultere i diabetisk koma eller død.
Årsager til hyperglykæmi
• Hvis De har glemt at tage Deres insulin
• Hvis De gentagne gange tager mindre insulin, end
De har brug for
• Hvis De har en infektion eller har feber
• Hvis De spiser mere, end De plejer
• Hvis De dyrker mindre motion, end De plejer.
5. Bivirkninger
Insulatard kan som al anden medicin give bivirkninger,
men ikke alle får bivirkninger.
Insulatard kan føre til hypoglykæmi (lavt blodsukker).
Se vejledning under 4 Forholdsregler i nødsituationer.
Ikke almindelige bivirkninger
(hos mindre end 1 patient pr. 100)
Forandringer på injektionsstedet (lipodystrofi).
Hvis De injicerer på samme sted for ofte kan fedtvævet
under huden på dette sted skrumpe ind (lipoatrofi)
eller fortykkes (lipohypertrofi). Hvis man ændrer stedet
i forbindelse med hver indsprøjtning, vil det eventuelt
forebygge den slags ændringer i huden. Hvis De
bemærker, at huden sprækker eller bliver tyk på
injektionsstedet, skal De oplyse det til Deres læge eller
diabetessygeplejerske, da sådanne reaktioner kan blive
mere alvorlige, eller måske ændre optagelsen af Deres
insulin, hvis De injicerer på det sted.
Symptomer på allergi. Reaktioner (rødme, hævelse,
kløe) på injektionsstedet kan forekomme (lokale
allergiske reaktioner). Symptomerne forsvinder
normalt inden for få uger ved fortsat
insulinbehandling. Kontakt Deres læge, hvis
symptomerne ikke forsvinder.
Kontakt straks lægen:
• Hvis allergisymptomerne spreder sig til andre dele
af kroppen, eller
• Hvis De pludselig føler Dem syg, og De sveder,
kaster op, har åndedrætsbesvær, hurtig
hjertebanken, bliver svimmel eller føler, De er ved
at besvime .
De kan have fået en meget sjælden, alvorlig
allergisk reaktion på Insulatard eller et af de øvrige
indholdsstoffer (også kaldet systemisk allergisk
reaktion). Se også advarslen i 2 Det skal De vide, før
De begynder at bruge Insulatard.
Diabetisk retinopati (nethindeforandringer). Hvis De
lider af diabetisk retinopati kan dette forværres, hvis
Deres blodsukkerniveauer forbedres meget hurtigt.
Spørg Deres læge til råds om dette.
Hævede led. Når De påbegynder insulinbehandling,
kan væskeophobning forårsage hævede ankler og
andre led. Dette forsvinder hurtigt.
Meget sjældne bivirkninger
(hos mindre end 1 patient pr. 10.000)
Synsproblemer. Når De påbegynder
insulinbehandling, kan De opleve synsforstyrrelser,
men det forsvinder normalt.
Smertefuld neuropati (nerverelateret smerte). Hvis
Deres blodsukkerniveauer forbedres meget hurtigt,
kan De få en brændende, stikkende eller elektrisk
smerte. Dette kaldes akut smertefuld neuropati og er
normalt forbigående. Kontakt Deres læge, hvis det
ikke forsvinder.
Tal med lægen, diabetessygeplejersken eller apoteket,
hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
6. Sådan opbevarer De Insulatard®
Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Insulatard efter den udløbsdato, der står på
pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den
nævnte måned.
Hætteglas, som ikke er i brug, skal opbevares i
køleskab (2°C - 8°C).
Opbevar dem ikke for tæt på fryseboksen eller
køleelementerne.
Må ikke nedfryses.
Opbevar hætteglassene i den originale yderpakning.
Hætteglas, som er taget i brug, eller som snart skal
tages i brug, må ikke opbevares i køleskab. Efter, at
hætteglasset er taget ud af køleskabet, bør det opnå
stuetemperatur inden insulinet opblandes som
beskrevet første gang. Se 3 Sådan skal De bruge
Insulatard. Kan medbringes og opbevares ved
stuetemperatur (ikke over 25°C) i op til 6 uger.
Opbevar hætteglasset i den ydre karton, når det ikke
er i brug, for at beskytte mod lys.
Insulatard må ikke udsættes for varme og direkte
sollys.
Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere
medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
7. Yderligere oplysninger
Insulatard indeholder:
– Aktivt stof: insulin (human) fremstillet ved
rekombinant bioteknologi. Insulatard er en isophan
insulin suspension (NPH). 1 ml indeholder 100 IE
insulin (human). 1 hætteglas indeholder 10 ml
svarende til 1000 IE.
– Øvrige indholdsstoffer: zinkchlorid, glycerol,
metacresol, phenol, dinatriumphosphatdihydrat,
natriumhydroxid, saltsyre, protaminsulfat, og vand
til injektionsvæsker.
Udseende og pakningsstørrelse på Insulatard
Injektionsvæske, suspension leveres som en hvid og
uklar suspension.
Det leveres i pakninger med 1 eller 5 hætteglas a
10 ml eller i en multipakning med 5 x (1 x 10 ml)
hætteglas. Ikke alle pakninger er nødvendigvis
markedsført.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og
fremstiller
Novo Nordisk A/S
Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark
Denne indlægsseddel blev senest godkendt i
09/2007
Insulatard® er et varemærke ejet af
Novo Nordisk A/S.
© 2003/2007
Novo Nordisk A/S
Meðganga og brjóstagjöf
Ef þú ert barnshafandi, ráðgerir að verða
barnshafandi eða ert með barn á brjósti: Leitaðu
ráða hjá lækninum.
Akstur og notkun véla
Ef þú ekur bíl eða notar tæki eða vélar verður þú
að fylgjast með einkennum um blóðsykursfall.
Einbeitingarhæfni eða viðbragðsflýtir minnka meðan á
blóðsykursfalli stendur. Þú átt aldrei að aka bíl eða
nota vélar ef þér finnst þú vera að fá blóðsykursfall.
Ráðfærðu þig við lækninn hvort þú mátt yfirleitt aka
bíl eða nota vélar, ef þú færð oft blóðsykursfall eða ef
þér finnst erfitt að greina blóðsykursfall.
3. Hvernig á að nota Insulatard®
Ræddu um insúlínþörf þína við lækninn og
hjúkrunarfræðing. Fylgdu ráðleggingum þeirra
vandlega. Í þessum fylgiseðli eru leiðbeiningar almenns
eðlis.
Hafi læknirinn breytt notkun þinni úr einni
insúlíntegund í aðra eða í insúlín frá öðrum
framleiðanda getur verið að hann þurfi að breyta
skammtinum.
Mælt er með því að blóðsykur sé mældur reglulega.
Áður en Insulatard er notað
► Lestu á merkimiðann til að fullvissa þig um að
það sé rétt tegund af insúlíni
► Sótthreinsaðu gúmmíhimnuna með
sótthreinsunarklúti.
Notaðu Insulatard ekki
► Í insúlíninnrennslisdælur
► Ef hlífðarlokið er laust eða ef það vantar. Á
hverju hettuglasi er innsiglað hlífðarlok úr plasti. Ef
það er ekki í góðu lagi þegar þú færð hettuglasið
áttu að skila því þangað sem þú fékkst það
► Ef það hefur ekki verið geymt á réttan hátt
eða ef það hefur frosið (sjá 6 Hvernig á að geyma
Insulatard)
► Ef það er ekki einsleitt, hvítt og skýjað eftir
blöndun.
Hvernig á að nota þetta insúlín
Insulatard á að sprauta undir húð. Aldrei má sprauta
insúlíninu beint í bláæð eða vöðva. Skiptu alltaf um
stungustað til að koma í veg fyrir hnúta (sjá 5
Hugsanlegar aukaverkanir). Bestu staðirnir til að
sprauta sjálfan sig á eru: í mittisstað að framanverðu
(kviður); rasskinnar;framanverð lærin eða
upphandleggir. Verkunarhraði insúlíns er mestur ef því
er sprautað í mittisstað.
Gefa á Insulatard úr hettuglösum með insúlínsprautum
með samsvarandi einingakvarða.
Insulatard gefið eitt sér
1. Rétt fyrir inndælingu þessa insúlíns á að velta
hettuglasinu á milli handanna þar til vökvinn er
einsleitur, hvítur og skýjaður. Auðveldara er að
blanda insúlínið ef það hefur náð stofuhita.
2. Dragðu loft inn í sprautuna sem er jafnmikið og sá
insúlínskammtur sem á að nota
3. Dældu loftinu í hettuglasið. Stingdu nálinni í
gegnum gúmmítappann og ýttu á stimpilinn
4. Hvolfdu hettuglasinu með sprautunni í
5. Dragðu réttan insúlínskammt upp í sprautuna
6. Dragðu nálina úr hettuglasinu
7. Gakktu úr skugga um að ekkert loft sé eftir í
sprautunni. Láttu nálina vísa upp og þrýstu loftinu
út
8. Gakktu úr skugga um að skammturinn sé réttur
9. Sprautaðu lyfinu þegar í stað.
Insulatard blandað saman við skjótvirkt
insúlín
1. Veltu hettuglasinu með Insulatard milli handanna.
Haltu þessu áfram þar til vökvinn er orðinn
einsleitur, hvítur og skýjaður. Auðveldara er að
blanda insúlínið ef það hefur náð stofuhita.
2. Dragðu jafnmikið loft inn í sprautuna og þann
skammt af Insulatard sem á að nota. Sprautaðu
loftinu í hettuglasið með Insulatard í og dragðu
nálina síðan út
3. Dragðu eins mikið af lofti inn í sprautuna og þann
skammt af skjótvirka insúlíninu sem nota á.
Sprautaðu loftinu inn í hettuglasið með skjótvirka
insúlíninu í. Hvolfdu síðan hettuglasinu og
sprautunni
4. Dragðu réttan skammt af skjótvirka insúlíninu upp í
sprautuna. Dragðu nálina úr hettuglasinu.
Gakktu úr skugga um að ekkert loft sé eftir í
sprautunni. Láttu nálina vísa upp og þrýstu loftinu
út. Athugaðu að skammturinn sé réttur
5. Þrýstu nálinni nú í hettuglasið með Insulatard í.
Hvolfdu síðan hettuglasinu og sprautunni
6. Dragðu réttan skammt af Insulatard upp í
sprautuna. Dragðu nálina úr hettuglasinu.
Gakktu úr skugga um að ekkert loft sé eftir í
sprautunni og athugaðu að skammturinn sé réttur
7. Sprautaðu blöndunni þegar í stað.
Blandaðu alltaf skjótvirku og langvirku insúlíni í
þessari röð.
Insúlíninu sprautað
► Sprautaðu insúlíninu undir húðina. Notaðu sömu
aðferð við að sprauta þig og læknirinn eða
hjúkrunarfræðingur hefur sýnt þér
► Láttu nálina vera undir húðinni í að minnsta
kosti 6 sekúndur til að tryggja að allur
skammturinn hafi verið gefinn.
4. Hvað á að gera í neyðartilvikum
Fáir þú blóðsykursfall
Blóðsykursfall þýðir að of lítill sykur er í blóðinu.
Viðvörunareinkenni blóðsykursfalls geta komið
skyndilega og geta meðal annars verið: kaldur sviti,
köld og föl húð, höfuðverkur, hraður hjartsláttur,
ógleði, mikil svengdartilfinning, tímabundnar
sjóntruflanir, syfja, óvenjuleg þreyta og máttleysi,
taugaóstyrkur eða skjálfti, hræðslutilfinning, tilfinning
um rugl, einbeitingarörðugleikar.
Finnir þú fyrir einhverju þessara einkenna.
Borðaðu þrúgusykurstöflur eða aukabita sem
inniheldur mikinn sykur (sælgæti, kexköku,
ávaxtasafa), hvíldu þig síðan.
Sprautaðu þig ekki með insúlíni ef þér finnst þú
vera að fá blóðsykursfall.
Hafðu þrúgusykurstöflur, sælgæti, kexkökur eða
ávaxtasafa á þér til öryggis.
Segðu ættingjum þínum, vinum og nánustu
samstarfsmönnum að ef það líður yfir þig (missir
meðvitund) þá verði þeir að velta þér á hliðina og leita
þegar í stað ráða hjá lækni. Þeir mega hvorki gefa þér
að borða né drekka, þar sem það gæti valdið köfnun.
► Sé alvarlegt blóðsykursfall ekki meðhöndlað
getur það valdið heilaskemmdum (tímabundnum
eða varanlegum) og jafnvel dauða
► Ef þú færð blóðsykursfall og það líður yfir þig
eða ef þú færð ítrekað blóðsykursfall áttu að tala
við lækninn. Verið getur að breyta þurfi
insúlínmagninu eða tímasetningu lyfjagjafar,
mataræði eða hreyfingu.
Notkun glúkagons
Þú gætir komist fyrr til meðvitundar ef einhver sem
kann til verka sprautar þig með glúkagonhormóni. Ef
glúkagoni er sprautað í þig þarftu að fá þrúgusykur
eða einhvern aukabita sem inniheldur sykur strax og
þú kemst til meðvitundar. Svarir þú ekki
glúkagonmeðferð verður að meðhöndla þig á
sjúkrahúsi. Leitaðu ráða hjá lækni eftir að þú hefur
verið sprautuð/sprautaður með glúkagoni; þú þarft að
komast að ástæðu blóðsykursfallsins til að hindra að
það gerist aftur.
Orsakir blóðsykursfalls
Þú færð blóðsykursfall ef sykurinn í blóðinu verður of
lágur. Þetta getur gerst:
• Ef þú notar of mikið af insúlíni
• Ef þú borðar of lítið eða sleppir máltíð
• Ef þú hreyfir þig meira en venjulega.
Ef blóðsykurinn verður of hár
Blóðsykurinn getur orðið of hár (þetta er nefnt
blóðsykurshækkun).
Viðvörunareinkennin koma smám saman í ljós. Þau
geta verið: aukin þvaglát, þorsti, lystarleysi, ógleði eða
uppköst, syfja eða þreyta, húðroði, húðþurrkur,
munnþurrkur og ávaxtalykt (asetón) af andardrætti.
Finnir þú fyrir einhverju þessara einkenna skaltu
mæla blóðsykur og mæla ketónur í þvagi ef þú getur.
Síðan á að leita ráða hjá lækni þegar í stað.
Þetta gætu verið vísbendingar um mjög alvarlegt
ástand sem nefnt er ketónblóðsýring. Ef ekkert er að
gert getur þetta leitt til sykursýkidás og dauða.
Orsakir blóðsykurshækkunar
• Þú hefur gleymt að sprauta þig með insúlíni
• Ítrekað er notað minna af insúlíni en þarf
• Sýking eða hiti
• Meira er borðað en venjulega
• Minni hreyfing en venjulega.
5. Hugsanlegar aukaverkanir
Eins og við á um öll lyf getur Insulatard valdið
aukaverkunum, það gerist þó ekki hjá öllum.
Insulatard getur valdið blóðsykursfalli (lágum
blóðsykri). Sjá ráðleggingar í 4 Hvað á að gera í
neyðartilvikum.
Aukaverkanir, sem sjaldan er skýrt frá
(hjá færri en 1 sjúklingi af hverjum 100)
Breytingar á stungustað (fitukyrkingur). Ef þú
sprautar þig of oft á sama stað getur fituvefurinn
undir húðinni dregist saman (fiturýrnun) eða
fituhnútar geta myndast. Hægt er að minnka hættu á
slíkum húðbreytingum með því að breyta um
stungustað í hvert skipti. Ef þú tekur eftir að dældir
myndist í húðinni eða hún þykknar á stungustað skaltu
hafa samband við lækninn eða hjúkrunarfræðing því
einkennin geta versnað eða breytt frásogi insúlínsins ef
sprautað er á slíka staði.
Vísbendingar um ofnæmi. Húðbreytingar (roði,
bólga, kláði) geta komið fram á stungustað
(staðbundið ofnæmi). Þessi einkenni hverfa venjulega
eftir nokkurra vikna notkun insúlínsins. Hverfi þau ekki
skaltu leita til læknisins.
Leitaðu samstundis ráða hjá lækni:
• ef einkenni um ofnæmi breiðast út til annarra
svæða líkamans eða
• ef þú finnur skyndilega til vanlíðunar og þú: byrjar
að svitna, kasta upp, átt erfitt með öndun, færð
hraðan hjartslátt, finnur til svima, finnur að það er
að líða yfir þig.
Þú gætir verið með alvarlegt ofnæmi fyrir
Insulatard eða einhverju af innihaldsefnum þess (nefnt
almennt ofnæmi), en það kemur örsjaldan fram. Sjá
einnig viðvaranir í 2 Áður en byrjað er að nota
Insulatard.
Sjónukvilli af völdum sykursýki (breytingar í
bakgrunni augans). Ef þú ert með sjónukvilla af
FYLGISEÐILL:
UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS
Insulatard®
hettuglas 100 a.e./ml stungulyf, dreifa í
hettuglasi
Mannainsúlín (rDNA)
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en
byrjað er að nota insúlínið.
– Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að
lesa hann síðar.
– Leitið til læknisins, hjúkrunarfræðings sem er
sérmenntaður í sykursýki eða lyfjafræðings ef
þörf er á frekari upplýsingum um lyfið.
– Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota.
Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim
skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé
að ræða.
– Látið lækninn, hjúkrunarfræðing sem er
sérmenntaður í sykursýki eða lyfjafræðing vita ef
vart verður aukaverkana sem ekki er minnst á í
þessum fylgiseðli eða ef aukaverkanir sem taldar
eru upp reynast alvarlegar.
1. Hvað er Insulatard® og við
hverju er það notað
Insulatard® er mannainsúlín til meðferðar á
sykursýki.
Insulatard er langvirkt insúlín. Með því er átt við að
það byrjar að lækka blóðsykur um 1½ klukkustundu
eftir að þú notar það og áhrifin vara í um það bil 24
klukkustundir. Insulatard er oft notað með
skjótvirkum insúlínlyfjum.
2. Áður en byrjað er að nota
Insulatard®
Ekki má nota Insulatard
► Ef þú hefur ofnæmi fyrir þessu insúlíni,
metakresóli eða einhverju af öðrum
innihaldsefnum þess (sjá 7. Aðrar upplýsingar).
Verið á verði gagnvart vísbendingum um ofnæmi
í 5 Hugsanlegar aukaverkanir.
► Ef þér finnst blóðsykursfall vera yfirvofandi
(einkenni um lágan blóðsykur). Sjá frekar um
blóðsykursfall í 4 Hvað á að gera í neyðartilvikum
Gæta skal sérstakrar varúðar við
notkun Insulatard
► Ef þú ert með sjúkdóm í nýrum eða lifur, í
nýrnahettum, heiladingli eða skjaldkirtli
► Ef þú drekkur áfengi: Gættu að einkennum um
blóðsykursfall og drekktu aldrei áfengi á fastandi
maga
► Ef þú ert undir meira líkamlegu álagi en
venjulega eða ef þú vilt breyta venjulegu
mataræði
► Ef þú ert veik/veikur: Haltu áfram að nota
insúlín
► Ef þú ætlar til útlanda: Tímamunur milli landa
getur haft áhrif á insúlínþörf þína og
tímasetningu lyfjagjafa
Notkun annarra lyfja
Fjöldi lyfja hefur áhrif á efnaskipti glúkósu og geta
haft áhrif á insúlínskammt. Hér að neðan eru talin
algengustu lyfin sem geta haft áhrif á
insúlínmeðferð. Upplýstu lækninn eða lyfjafræðing ef
önnur lyf eru notuð eða hafa verið notuð nýverið,
einnig þau sem fengin eru án lyfseðils.
Insúlínþörf þín getur breyst ef þú tekur einnig:
sykursýkislyf til inntöku, mónóamínoxídasa-hemla
(MAO- hemla), beta-blokka, ACE-hemla,
asetýlsalisýlsýru, vefaukandi stera, súlfónamíð,
getnaðarvarnarlyf til inntöku, tíazíð, sykurstera,
skjaldkirtilshormón, beta-adrenvirk lyf,
vaxtarhormón, danazól, oktreótíð eða lanreótíð.
Insulatard® er vörumerki í eigu
Novo Nordisk A/S.
© 2003/2007
Novo Nordisk A/S
völdum sykursýki og bætt stjórn á blóðsykri gerist
mjög hratt, getur sjónukvillinn versnað. Ræddu um
þetta við lækninn.
Bólga í liðum. Fyrst eftir að þú byrjar að nota insúlín
getur vökvasöfnun valdið bólgu í kringum ökkla og
aðra liði. Þetta hverfur fljótt.
Aukaverkanir, sem örsjaldan er skýrt frá
(hjá færri en 1 sjúklingi af hverjum 10.000)
Sjóntruflanir. Fyrst eftir að þú byrjar að nota insúlín
getur það valdið sjóntruflunum, en þessi áhrif hverfa
oftast.
Sársaukafullur taugakvilli (taugatengdur verkur). Ef
bætt stjórn á blóðsykri gerist mjög hratt getur það
valdið verkjum sem lýsa sér sem sviði, dofi eða
rafstraumur. Þetta er nefnt bráður, sársaukafullur
taugakvilli og er oftast tímabundinn. Ef hann hverfur
ekki hafðu þá samband við lækninn.
Látið lækninn, hjúkrunarfræðing sem er sérmenntaður
í sykursýki eða lyfjafræðing vita ef vart verður við
aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli
eða ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast
alvarlegar.
6. Hvernig á að geyma Insulatard®
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Ekki má nota Insulatard eftir fyrningardagsetninguna
sem er á merkimiðanum og öskjunni.
Fyrningardagsetning er síðasti dagur þess mánaðar.
Hettuglös, sem ekki er verið að nota, á að geyma í
kæli (2°C - 8°C).
Geymist ekki í eða of nálægt frystihólfinu eða
kælikerfinu.
Má ekki frjósa.
Geymið hettuglösin í upprunalegum umbúðum.
Insulatard hettuglös, sem búið er að taka í
notkun eða á að fara að nota á ekki að geyma í kæli.
Eftir að hettuglas hefur verið fjarlægt úr kæli er mælt
með að það nái stofuhita áður en insúlínið er hrist upp
eins og leiðbeiningar fyrir fyrstu notkun segja til um.
Sjá 3. Hvernig á að nota Insulatard. Þú getur haft þau
meðferðis og geymt þau við stofuhita (ekki við hærra
hitastig en 25°C) í allt að 6 vikur.
Geymdu hettuglasið alltaf í ytri öskjunni þegar þú ert
ekki að nota það til þess að verja lyfið gegn ljósi.
Insulatard verður að verja gegn of miklum hita og
sólarljósi.
Ekki á að fleygja lyfjum í skólplagnir eða heimilissorp.
Spurðu lyfjafræðing hvernig heppilegst er að losna við
lyf sem ekki þarf að nota lengur. Þessar aðgerðir eru til
þess að vernda umhverfið.
7. Aðrar upplýsingar
Hvað inniheldur Insulatard
– Virka efnið er mannainsúlín framleitt með
samrunaerfðatækni. Insulatard er
ísófaninsúlíndreifa (NPH). 1 ml inniheldur 100 a.e.
af mannainsúlíni. 1 hettuglas inniheldur 10 ml sem
jafngildir 1.000 a.e.
– Önnur innihaldsefni eru zinkklóríð, glýseról,
metakresól, fenól, tvínatríumfosfat tvíhýdrat,
natríumhýdroxíð, saltsýra, prótamínsúlfat og vatn
fyrir stungulyf.
Útlit Insulatard og pakkningastærð
Stungulyfið, dreifan, er skýjuð, hvít dreifa í vatni í
pakkningum með 1 eða 5 10 ml hettuglösum eða í
fjölpakkningu með 5 x (1 x 10 ml) hettuglösum. Ekki
er víst að allar pakkningar séu markaðssettar.
Handhafi markaðsleyfis og framleiðandi
Novo Nordisk A/S
Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörk.
Þessi fylgiseðill var síðast samþykktur í 09/2007

Ingen kommentarer:

Send en kommentar