Ipratropiumbromid Arrow 0,25 mg/ml lösning för nebulisator, endosbehållare Ipratropiumbromid

Ipratropiumbromid Arrow
0,25 mg/ml lösning för nebulisator, endosbehållare
Ipratropiumbromid
Du är själv ansvarig för att bedöma om
du är i kondition att framföra motorfordon
eller utföra arbete som kräver skärpt
vaksamhet. En av faktorerna som kan
påverka din förmåga i dessa avseenden
är användning av läkemedel på grund
av deras effekter och/eller biverkningar.
Beskrivning av dessa effekter och
biverkningar finns i andra avsnitt. Läs
därför all information i denna bipacksedel
för vägledning. Diskutera med läkare
eller apotekspersonal om du är osäker.
3. HUR DU TAR
IPRATROPIUMBROMID ARROW
Ta alltid Ipratropiumbromid Arrow enligt
läkarens anvisningar. Rådfråga läkare
eller apotekspersonal om du är osäker.
Läkaren kan be dig använda nebulisatorn
regelbundet varje dag eller bara om du
har väsande och pipande andning eller
är andfådd.
Vuxna, äldre och barn över 12 år
Den vanliga dosen är 250–500 mikrogram
(1–2 ml lösning) 3–4 gånger per dag.
Vid akut andfåddhet ska du använda
500 mikrogram (2 ml) lösning.
Barn 6–12 år
Den vanliga dosen är 250 mikrogram (1 ml).
Tidsintervallet mellan doserna ska
bestämmas av läkaren.
Barn upp till 5 år
Detta läkemedel ska bara användas vid
akut andfåddhet hos barn upp till 5 år.
Den vanliga dosen är 125–250 mikrogram
(0,5–1 ml lösning). Tidsintervallet mellan
doserna ska bestämmas av läkaren,
men det ska gå minst 6 timmar mellan
varje dos.
I samtliga fall ska du informera läkaren om
andfåddheten kvarstår eller försämras.
Allmänna anvisningar:
Ipratropiumbromid Arrow ska användas
med en lämplig nebulisator. Den “ånga”
som bildas inhaleras därefter genom en
ansiktsmask eller ett munstycke. Läkaren
ska hjälpa dig välja lämplig nebulisator
och visa hur den ska användas.
Ibland ges detta läkemedel som respiratorbehandling
(intermittent positive pressure
ventilation, IPPV). Behandling ska i så
fall påbörjas av en specialist.
Läs noga igenom denna bipacksedel
innan du börjar ta detta läkemedel.
- Spara denna information, du kan
behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig
till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig.
Ge det inte till andra. Det kan skada
dem, även om de uppvisar symtom
som liknar dina.
- Om några biverkningar blir värre
eller om du märker några biverkningar
som inte nämns i denna information,
kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du
information om:
1. Vad Ipratropiumbromid Arrow är och
vad det används för
2. Innan du tar Ipratropiumbromid Arrow
3. Hur du tar Ipratropiumbromid Arrow
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ipratropiumbromid Arrow ska
förvaras
6. Övriga upplysningar
1. VAd IPRATROPIUMBROMID ARROW
ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Ipratropium tillhör en grupp läkemedel
som kallas “bronkodilatorer”, som
hjälper till att öppna luftvägarna i
lungorna så att du kan andas lättare.
Detta läkemedel gör det lättare för
patienter med astma och andra
andningsbesvär, t.ex. kronisk obstruktiv
lungsjukdom, att andas.
Ipratropiumbromid Arrow kan användas
tillsammans med läkemedel som kallas
beta2-stimulerare, t.ex. salbutamol.
Ipratropiumbromid som finns i
Ipratropiumbromid Arrow kan också vara
godkänd för att behandla andra sjukdomar
som inte nämns i denna bipacksedel.
Fråga läkare, apotek eller annan hälsooch
sjukvårdspersonal om du har ytterligare
frågor och följ alltid deras instruktion.
2. INNAN DU TAR
IPRATROPIUMBROMID ARROW
Ta inte Ipratropiumbromid Arrow
- om du är allergisk (överkänslig) mot
ipratropiumbromid eller ett liknande
läkemedel som kallas atropin.
- om du är allergisk mot något av övriga
innehållsämnen i Ipratropiumbromid
Arrow (dessa anges i avsnitt 6, Övriga
upplysningar).
Var särskilt försiktig med
Ipratropiumbromid Arrow
Tala med läkaren innan du tar detta
läkemedel om något av följande gäller dig.
- om du har cystisk fibros
- om du har svårt att kissa
- om du har ett ökat tryck i ögat (glaukom),
eftersom du måste säkerställa att ånga
från lösningen inte kommer i ögonen
- om du är man och har prostataproblem
Intag av andra läkemedel
Tala om för läkaren om du tar något av
följande läkemedel eftersom de kan
påverka eller påverkas av effekten av
Ipratropiumbromid Arrow:
- läkemedel som kallas xantiner, t.ex.
teofyllin
- andra läkemedel som innehåller
bronkodilatorer (som också gör det
lättare att andas), t.ex. salbutamol eller
terbutalin
Tala om för läkare eller apotekspersonal
om du tar eller nyligen har tagit andra
läkemedel, även receptfria sådana.
Graviditet och amning
Om du är gravid, tror du är gravid eller
ammar ska du inte använda
Ipratropiumbromid Arrow såvida din
läkare inte uttryckligen sagt det.
Om du blir gravid när du tar detta läkemedel
ska du omedelbart informera läkaren.
Körförmåga och användning av maskiner
Ipratropiumbromid Arrow har inga kända
effekter på förmågan att köra bil och
använda maskiner.
Bruksanvisning:
1. Förbered nebulisatorn enligt
tillverkarens bruksanvisning och/eller
de doseringsanvisningar du har fått av
läkaren. Kontrollera att den är ren.
2. Ta ut en remsa med endosbehållare
från foliekuvertet. Ta bort en eller
två endosbehållare (beroende på
din dos) (Bild 1) och lägg tillbaka
resten i foliekuvertet och lägg tillbaka
kuvertet i kartongen. Använd aldrig en
endosbehållare som redan är öppnad
eller om lösningen är missfärgad.
Bild 1 Bild 2
3. Håll endosbehållaren upprätt och öppna
den genom att vrida av toppen (Bild 2).
4. Tryck ut hela innehållet i endosbehållaren
i nebulisatorns dosbehållare, om du
inte fått andra anvisningar av läkaren.
5. Kasta den tomma endosbehållaren.
6. Om läkaren har sagt att du ska späda
lösningen, ska du BARA göra det med
steril 0,9 % koksaltlösning. Använd
den mängd läkaren har anvisat.
7. Vrid på nebulisatorn och andas in
“ångan” lugnt och djupt med hjälp av
ansiktsmasken eller munstycket. Om
du använder en ansiktsmask ska du
kontrollera att den sitter ordentligt.
Skydda ögonen från den ånga som
bildas eftersom den kan leda till smärta
eller obehag om den kommer in i
ögonen. Detta är särskilt viktigt om du
har glaukom. Om du får stora mängder
ånga i ögonen eller får ont eller besvär
i ögonen efter att du använt detta
läkemedel, ska du kontakta läkare eller
apotekspersonal.
8. Hur lång tid det tar innan läkemedlet
omvandlas till ånga beror på vilken
typ av utrustning du använder.
Behandlingen är avslutad när det inte
längre kommer någon fin ånga från
masken eller munstycket.
9. Du måste rengöra nebulisatorn,
ansiktsmasken och/eller munstycket
i varmt tvålvatten och skölja dem
noggrant efter varje användning.
Kontakta omedelbart läkare om:
- Du inte får lindring av den aktuella
dosen
- Din andning försämras
- Du känner tryck över bröstet
Detta är tecken på att din sjukdom inte
är under kontroll och att du kan behöva
en annan eller ytterligare behandling.
Om du har tagit för stor mängd av
Ipratropiumbromid Arrow
Du kan uppleva att ditt hjärta slår
snabbare än vanligt eller att din andning
blir snabb. Du kan drabbas av hög feber,
rastlöshet, förvirring eller hallucinationer.
Om du har fått i dig för stor mängd
läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig
läkemedlet av misstag kontakta läkare,
sjukhus eller Giftinformationscentralen
(tel. 112) för bedömning av risken samt
rådgivning.
Ta med dig den här informationen eller
en endosbehållare av läkemedlet så att
läkaren vet vad du har tagit.
Om du har glömt att ta
Ipratropiumbromid Arrow
Om du har glömt att ta
Ipratropiumbromid Arrow ska du ta nästa
dos när det är dags för den, eller innan
du får väsande och pipande andning.
Ta inte dubbel dos för att kompensera
för glömd dos.
Om du slutar ta Ipratropiumbromid
Arrow kan din sjukdom försämras.
Sluta inte ta detta läkemedel om inte
läkaren har sagt att du ska göra det.
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan
Ipratropiumbromid Arrow orsaka
biverkningar men alla användare
behöver inte få dem.
Alla läkemedel kan orsaka allergiska
reaktioner, även om allvarliga allergiska
reaktioner är mycket sällsynta. Tala
omedelbart om för läkaren om du
plötsligt får väsande och pipande
PL0298AB BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
SE
Ipratropiumbromid Arrow
0,25 mg/ml lösning för nebulisator, endosbehållare
Ipratropiumbromid
andning, andningsbesvär, svullnad av
ögonlock, ansikte eller läppar, utslag
eller klåda (speciellt om hela kroppen
påverkas). Detta kallas angioödem.
I sällsynta fall kan inhalerade läkemedel
som Ipratropiumbromid Arrow
leda till akut väsande och pipande
andning och/eller andfåddhet. Sluta
omedelbart ta detta läkemedel om det
inträffar och sök läkare.
Följande biverkningar har också
rapporterats:
Vanliga biverkningar
(drabbar troligen 1 av 10 personer)
Huvudvärk, hosta, irritation i näsa och
mun, muntorrhet, illamående och/eller
kräkning, förstoppning, diarré
Mindre vanliga biverkningar
(drabbar troligen färre än 1 av 100 personer)
Hudutslag (ett utslag med röda prickar
eller kliande nässelutslag), snabba
hjärtslag, dimsyn, svårigheter att
fokusera eller andra synstörningar,
glaukom (ökat tryck i ögat)
Sällsynta biverkningar (drabbar troligen
färre än 1 av 1 000 personer)
Allergiska reaktioner, svullnad av tunga,
läppar och ansikte, ökat tryck i ögat,
oregelbundna hjärtslag, ökad medvetenhet
om hjärtslagen, svårigheter att kissa,
smärta i ögonen, vidgade pupiller
Om lösning eller ånga av misstag
kommer i ögonen kan du få röda ögon,
obehag eller smärta i ögonen, dimsyn
eller se glorior eller färgade bilder.
Om några biverkningar blir värre eller
om du märker några biverkningar
som inte nämns i denna information,
kontakta läkare eller apotekspersonal.
5. HUR IPRATROPIUMBROMID
ARROW SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25 ˚C. Förvaras i
originalförpackningen. Ljuskänsligt.
Används före utgångsdatum som anges
på endosbehållaren, foliekuvertet och
kartongen.
Utgångsdatumet är den sista dagen i
angiven månad.
Använd inte Ipratropiumbromid Arrow
om lösningen är grumlig när du häller
den i nebulisatorns dosbehållare. Kasta
lösningen och rengör nebulisatorn innan
du använder en ny endosbehållare.
Medicinen ska inte kastas i avloppet
eller bland hushållsavfall. Fråga
apotekspersonalen hur man gör med
mediciner som inte längre används.
Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
- Den aktiva substansen är
ipratropiumbromid 0,250 mg/ml.
- Övriga innehållsämnen är natriumklorid,
vatten för injektionsvätskor och saltsyra
Läkemedlets utseende och
förpackningsstorlekar
Läkemedlet levereras i form av
endosbehållare i plast som innehåller en
klar, färglös lösning som ska nebuliseras
(omvandlas till en fin ånga för inhalering).
Endosbehållarna finns i två storlekar:
Endosbehållare innehållande 1 ml lösning
(250 mikrogram ipratropiumbromid)
Endosbehållare innehållande 2 ml lösning
(500 mikrogram ipratropiumbromid)
Endosbehållarna är förpackade i remsor om
10 stycken i ett foliekuvert som är förpackat
i en kartong. Kartongerna finns i förpackningar
om 20 eller 60 endosbehållare.
Eventuellt kommer inte alla
förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för
försäljning:
Arrow Generics Limited, Unit 2,
Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire,
SG1 4SZ, England
Tillverkare:
Laboratoire Unither,
Z.I. Longpre, 10 rue Andre Durouchez,
80084 Amiens Cedex 2, Frankrike
Information lämnas av:
Arrow Läkemedel AB
Box 55546, 102 04 Stockholm
Tel. 08-660 57 98, Fax. 08-662 16 10
Denna bipacksedel godkändes senast
2010-02-05

Ingen kommentarer:

Send en kommentar