IPSTYL AUTOGEL 60 mg, 90 mg og 120 mg, injektionsvæske, opløsning Lanreotid

Læs denne indlægsseddel grundigt før du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
IPSTYL AUTOGEL®
60 mg, 90 mg og 120 mg, injektionsvæske, opløsning
Lanreotid
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide om Ipstyl® Autogel®.
3. Sådan bliver du behandlet med Ipstyl® Autogel®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere oplysninger.
1. Virkning og anvendelse
Ipstyl® Autogel® er et antihormon, der hæmmer udskillelsen
af væksthormon fra hypofysen og udskillelse af hormoner fra
svulster andre steder i kroppen.
Du kan få Ipstyl® Autogel®
• før operation mod unaturlig stærk vækst af hænder, fødder
og ansigt på grund af for meget væksthormon fra hypofysen
(akromegali).
• efter operation og/eller strålebehandling mod akromegali,
hvis der stadig dannes for meget væksthormon i hypofysen.
• mod gener, der skyldes hormondannende svulster i mave og
tarm (karcinoide svulster).
Du skal have Ipstyl® Autogel® som en indsprøjtning. Det vil
normalt være en læge eller sygeplejerske, der giver indsprøjtningen.
Lægen kan give dig Ipstyl® Autogel® for noget andet. Spørg
lægen.
2. Det skal du vide om Ipstyl®
Autogel®
Du må ikke få Ipstyl® Autogel®:
• hvis du er overfølsom over for lanreotid, somatostatin eller
beslægtede peptider, eller et af de øvrige indholdsstoffer.
Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig
med at behandle dig med Ipstyl® Autogel®:
Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du
er i behandling med Ipstyl® Autogel®. Det kan have betydning
for prøveresultaterne.
Tal med lægen, inden du får Ipstyl® Autogel®, hvis du:
• har diabetes. Ipstyl® Autogel® kan påvirke din blodglukose.
• har galdesten.
• har hjertesygdom.
• har en svulst (karcinoid tumor).
Brug af anden medicin
Tal med din læge hvis du tager:
• ciclosporin (medicin som bruges efter transplantation).
• bromocriptin (mod Parkinsons sygdom).
• medicin der kan give langsom puls, f.eks. betablokkere
(medicin mod for højt blodtryk).
• medicin mod svamp (terfenadin).
Anden medicin kan påvirke virkningen af Ipstyl® Autogel®, og/
eller Ipstyl® Autogel® kan påvirke virkningen af anden medicin.
Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen
eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger
anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også
medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,
naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen
form for medicin.
Graviditet:
• Du vil normalt ikke blive behandlet med Ipstyl® Autogel®,
hvis du er gravid. Lægen vil vurdere det for hver enkelt.
Amning:
• Lægen vil vurdere, om du må amme.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Ipstyl® Autogel® kan hos enkelte give bivirkninger (svimelhed),
som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert
i trafikken.
3. Sådan bliver du behandlet med
Ipstyl® Autogel®
Ipstyl® Autogel® gives som en indsprøjtning dybt under huden
(subkutant). Sprøjten er til engangsbrug. Din læge eller sygeplejerske
vil give dig indsprøjtningen, som beskrevet i brugsanvisningen.
I tilfælde hvor du selv eller en anden oplært person
skal give injektionen henvises til brugsanvisningen på side 2 i
denne indlægsseddel.
Den sædvanlige dosis er
Voksne:
Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og er afhængig af
din sygdom.
I starten vil du få en indsprøjtning (60 mg) hver 28. dag. Indsprøjtningen
bliver givet i bagdelen på skiftende steder. Din
læge kan ændre din dosis og hvor ofte du skal have
indsprøjtning, alt efter dine symptomer og virkningen af
behandlingen.
Din læge bestemmer, hvor længe du skal behandles.
Ældre:
Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
Børn:
Du må ikke give Ipstyl® Autogel® til børn.
Nedsat nyre- og leverfunktion:
Det er normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg
lægens anvisninger.
Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du
skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet.
Det er kun lægen der kan ændre dosis.
Hvis du har fået for meget Ipstyl® Autogel®
Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror du har
fået for meget Ipstyl® Autogel®.
Hvis en dosis er glemt
Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror du mangler
at få en dosis. Lægen bestemmer, hvornår du skal have den
næste indsprøjtning.
Hvis behandlingen bliver stoppet
Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om
eller følger dig usikker på.
4. Bivirkninger
Ipstyl® Autogel® kan som al anden medicin give bivirkninger,
men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1
ud af 10 patienter):
• Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene
på højre side pga. galdesten. Kontakt læge eller
skadestue.
Ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1
ud af 10 patienter):
• Diaré eller løs afføring.
• Mavesmerter.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud
af 100 patienter):
• Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom
puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge
eller skadestue. Ring evt. 112.
• Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker
(blodglukose). Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
• Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og
kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose). Kan være eller
blive alvorlig. Tal med lægen.
• Vægttab.
• Svimmelhed.
• Hovedpine.
• Kvalme, opkastning, forstoppelse, luftafgang fra tarmen,
oppustethed, mavegener, sure opstød/halsbrand.
• Hårtab, abnorm svag hårvækst.
• Lettere gulsot. Tal med lægen.
• Træthed.
• Reaktioner på injektionsstedet (smerte, hårdhed, hævelse,
knuder, kløe).
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og
10 ud af 1.000 patienter):
• Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for
lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget
sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma.
Tal med lægen.
• Tørst, træthed, øget vandladning pga. sukkersyge. Øget sukker
(glukose) i blodet (både hos diabetikere og ikke-diabetikere).
Tal med lægen.
• Misfarvet afføring.
• Hedeture.
• Kraftesløshed og svaghed.
• Søvnløshed.
Ipstyl® Autogel® kan herudover give bivirkninger, som du
normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i
visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver, blodprøver herunder
leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen
ophører.
Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er
generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som
ikke er nævnt her.
Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så
viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende
kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning under bivirkninger
på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk
5. Opbevaring
• Opbevar Ipstyl® Autogel® utilgængeligt for børn.
• Opbevar Ipstyl® Autogel® i køleskab (2-8 °C).
• Opbevar Ipstyl® Autogel® i original emballage, tæt tillukket,
da det er følsomt for lys.
• Brug ikke Ipstyl® Autogel® efter den udløbsdato, der står på
pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det
at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet
må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. Yderligere oplysninger
Ipstyl® Autogel®, 60 mg, 90 mg eller 120 mg, injektionsvæske,
opløsning indeholder:
Overmættet opløsning af lanreotidacetat svarende til 0,246
mg lanreotid-base pr. mg opløsning, hvilket sikrer en egentlig
injektionsdosis på 60 mg, 90 mg eller 120 mg.
Øvrige indholdsstoffer:
Vand til injektionsvæsker.
Pakningsstørrelser:
Ipstyl® Autogel® fås i en æske med 1 forfyldt sprøjte med 60
mg, 90 mg eller 120 mg lanreotid. Sprøjten er pakket i en
pose.
Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com
For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer
kan du henvende dig til Orifarm A/S.
Ipstyl® og Autogel® er registrerede varemærker, der tilhører
IPSEN PHARMA S.A.S.
43994-02-01
Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2700
Document: 43994-02 Version: 1 Draft: 1
Brugsanvisning
Følgende instruktion forklarer, hvordan Ipstyl Autogel
skal injiceres.
FØLG DENNE BRUGSANVISNING NØJE.
Ipstyl Autogel leveres i en fyldt injektionssprøjte, som er klar
til brug. Den er monteret med et automatisk sikkerhedssystem,
som automatisk lukker ned efter injektionen af produktet.
På denne måde forhindres stikuheld med kanylen efter
anvendelse.
1. Tag Ipstyl® Autogel® ud af køleskabet 30 minutter før
injektionen. Hold posen lukket indtil umiddelbart før anvendelse.
2. Kontroller at den laminerede pakning er intakt før den
åbnes, samt at lægemidlet ikke er udløbet. Udløbsdatoen er
anført på både æske og pose. Anvend ikke lægemidlet hvis
det er udløbet, eller hvis den laminerede pose er beskadiget.
3. Vask hænderne med sæbe og sørg for, at der er et rent
område til forberedelse af injektionen.
4. Medmindre præparatet injiceres af patienten selv, skal
operationshandsker anvendes.
5. Riv posen op og tag den fyldte sprøjte ud.
6. Vælg et injektionssted.
6a. Bagdelens øverste, yderste kvadrant (hvis sundheds
personale eller anden oplært person skal injicere lægemidlet)
eller
6b. den øverste ydre del af låret (hvis De selv skal injicere
lægemidlet).
Injektionerne skal gives skiftevis i højre og venstre side.
7. Desinficer injektionsstedet.
8. Drej og fjern stempelproppen og smid den væk.
9. Fjern nålehætten og smid den væk.
10. Hold huden omkring injektionsstedet fladt ved hjælp af
tommel- og pegefinger. Infør nålen i dens fulde længde
uden at folde eller presse på huden (dyb injektion). Nålen
skal indføres hurtigt og vinkelret (90°) på huden.
11. Injicer langsomt al medicinen. Det tager typisk 20
sekunder. Injicer den fulde dosis indtil stempelet ikke kan
presses længere ind. Når dette punkt nås vil De høre et
"klik". Bemærk: Hold trykket på stemplet med tommelfingeren
efter injektionen for at undgå at det automatiske
sikkerhedssystem aktiveres.
12. Træk kanylen ud af injektionsstedet uden at fjerne trykket
på stemplet.
13. Fjern nu trykket fra stemplet. Kanylen vil automatisk
trække sig tilbage ind i sikkerhedshylsteret, som lukkes permanent.
14. Pres forsigtigt på injektionsstedet med et tørt stykke vat
eller et stykke sterilt gaze for at undgå, at det bløder. Gnid
eller massér IKKE injektionsstedet efter injektionen.
15. Kasser den brugte sprøjte i henhold til de retningslinjer De
har modtaget fra Deres læge eller sundhedspersonalet. De
må IKKE smide udstyret i skraldespanden.
Anvend ikke Ipstyl® Autogel® efter den udløbsdato, der er
angivet på pakningen.
Anvend ikke Ipstyl® Autogel®, hvis den laminerede pakning er
beskadiget eller brudt.
Denne indlægsseddel blev sidst revideret 07/2011. Rosendahls
439940201
Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2700
Document: 43994-02 Version: 1 Draft: 1

Ingen kommentarer:

Send en kommentar