Kodipar® 500 mg/30,6 mg filmovertrukne tabletter Paracetamol / Codein

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Kodipar® 500 mg/30,6 mg filmovertrukne tabletter
Paracetamol / Codein
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
• Lægen har ordineret Kodipar® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du
har.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kodipar®
3. Sådan skal du tage Kodipar®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Kodipar® er et smertestillende lægemiddel til behandling af akutte, kortvarige smerter.
Lægen kan have givet dig Kodipar® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE KODIPAR®
Tag ikke Kodipar® hvis du:
• er overfølsom over for paracetamol, codein eller et af de øvrige indholdsstoffer
• har stærkt nedsat leverfunktion
Vær ekstra forsigtig med at tage Kodipar®
Tal med lægen inden du tager Kodipar®, hvis du:
• har nedsat lever- eller nyrefunktion
• lider af kronisk alkoholisme
• har vejrtrækningsbesvær eller astma
• er afhængig af morfin eller morfinlignende lægemidler (opioder)
• har nedsat binyrebarkfunktion (Addisons sygdom)
• har øget kranietryk (på grund af væskeophobning, f.eks. efter et slag)
• har nedsat stofskifte
• har forstørret blærehalskirtel (prostata) eller urinrørsforsnævring
• har akutte, voldsomme mavesmerter
• har svækket ernæringstilstand, f.eks. på grund af et alkoholmisbrug, appetitløshed eller
fejlernæring
• er ældre eller svagelig
Kodipar® kan virke vanedannende. Vanemæssig brug af smertestillende lægemidler kan
medføre nyresvigt.
Hvis du tager anden medicin samtidig med Kodipar®, skal du sikre dig, at denne ikke
indeholder paracetamol, da der kan være risiko for overdosering. Overskrides den
anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om
overdosering, bør du straks søge læge.
Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende medicin kan hovedpine blive
værre og opstå hyppigere. Det kaldes medicin-overforbrugs-hovedpine. Kontakt din læge
hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald under behandlingen med Kodipar®.
Kodipar® har en sløvende bivirkning, som forstærkes, hvis du drikker alkohol.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen, hvis du er i behandling med anden medicin eller har brugt det for
nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,
naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Tal med din læge, hvis du tager
• medicin mod forhøjet kolesterol (cholestyramin)
• medicin mod kvalme og opkastning (metoclopramid, domperidon)
• blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin)
• beroligende medicin eller sovemedicin (barbiturater, benzodiazepiner, hypnotika)
• medicin mod for megen mavesyre eller mavesår
• muskelafslappende medicin
• epilepsimedicin (phenytoin, carbamazepin)
• medicin mod urinsyregigt (probenecid)
• medicin mod tuberkulose (rifampicin)
• medicin mod infektion (chloramphenicol)
Brug af Kodipar® sammen med mad og drikke
Du kan tage Kodipar® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Hvis du drikker alkohol forstærkes Kodipar®s sløvende bivirkning.
Graviditet og amning
Spørg lægen eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Kodipar® efter aftale med lægen.
Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge Kodipar® efter aftale med lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Kodipar® virker
sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i
trafikken.
Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.
Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE KODIPAR®
Tag altid Kodipar® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på
apoteket.
Tag tabletterne med rigelig væske; du kan evt. dele eller knuse tabletterne.
Den sædvanlige dosis er
Voksne
1 – 2 tabletter 1 – 4 gange daglig. Højst 8 tabletter i døgnet. Behandlingen må strække sig
over maksimalt 5 døgn.
Børn
Børn under 15 år må kun få Kodipar® efter lægens anvisning.
Ældre
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.
Nedsat lever- og nyrefunktion
Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.
Hvis du har taget for mange Kodipar®
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Kodipar®, end der står
her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Tegn på overdosering kan være bleghed, kvalme, opkastning, anoreksi, mavesmerter,
varig leverskade, leversvigt, akut nyresvigt, hjernebetændelse, uregelmæssig hjerterytme,
betændelse i bugspytkirtlen, vejrtrækningsbesvær, for lavt blodsukker, blålig hud, kramper
(hos børn), døsighed, koma, død.
Hvis du har glemt at tage Kodipar®
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
Hvis du holder op med at tage Kodipar®
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.
4. BIVIRKNINGER
Kodipar® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):
Ikke alvorlige: Døsighed; hovedpine; kvalme; forstoppelse; opkastning; svedeture;
træthed.
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):
Alvorlige: Vejrtrækningsbesvær (hos patienter med øget kranietryk).
Ikke alvorlige: Svimmelhed; synsforstyrrelser (ved høje doser); mundtørhed;
galdevejsproblemer.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):
Alvorlige: Leverforgiftning; leverskade som kan resultere i leversvigt; ændring i blodets
sammensætning.
Ikke alvorlige: Allergisk reaktion; øresusen; stakåndethed; mavesmerter; udslæt;
nældefeber; kløe; rødme i huden; søvnforstyrrelser.
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
Alvorlige: Væskeophobning under huden og i slimhinder især ved læber og hals;
pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse på grund af overfølsomhed
(anafylaksi); voldsomme mavesmerter og feber på grund af akut betændelse i
bugspytkirtlen; blodmangel; nyreskade; vejrtrækningsbesvær.
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
Ved høje doser kan der forekomme besvimelse (kan være alvorlig) og opstemthed.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis
du får bivirkninger som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om
bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger
direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens
netsted www.meldenbivirkning.dk
5. OPBEVARING
Opbevar Kodipar® utilgængeligt for børn.
Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for Kodipar®.
Brug ikke Kodipar® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Kodipar® 500 mg/30,6 mg filmovertrukne tabletter indeholder
Aktive stoffer: 500 mg paracetamol og 30,6 mg codeinphosphathemihydrat.
Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose (E 464), magnesiumstearat (E 470b), majsstivelse,
mikrokrystallinsk cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520) og talcum (E 553b).
Farvestof: Titandioxid (E 171).
Udseende og pakningsstørrelser
Kodipar® er en hvid, oval, filmovertrukken tablet med delekærv.
Kodipar® findes i pakningsstørrelser à 20, 40 og100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er
nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
4000 Roskilde
Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte
Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com
Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2009

1 kommentar:

  1. Hej,
    Den bedste pris for det oprindelige produkt med hurtig levering, som du kan finde på apoteket, er der - http://scandinavianrxbestbuy.com

    SvarSlet