Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg depottabletter metoprololsuccinat

DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg depottabletter
Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottabletter
Metoprololsuccinat 1A Farma 100 mg depottabletter
Metoprololsuccinat 1A Farma 150 mg depottabletter
Metoprololsuccinat 1A Farma 200 mg depottabletter
metoprololsuccinat
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Metoprololsuccinat 1A Farma til dig personligt. Lad derfor være med at
give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som
ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metoprololsuccinat 1A Farma
3. Sådan skal du tage Metoprololsuccinat 1A Farma
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Metoprololsuccinat, der er det aktive indholdsstof i Metoprololsuccinat 1A Farma, blokerer visse betareceptorer
i kroppen, særligt dem i hjertet (selektiv beta-receptorblokker).
Metoprololsuccinat 1A Farma anvendes ved:
- Forhøjet blodtryk.
- Brystsmerter.
- Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls.
- behandling efter den akutte fase af et hjerteanfald.
- Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag.
- Forebyggelse af migræne.
- Behandling af en svækket hjertemuskel.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE METOPROLOLSUCCINAT 1A
FARMA
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
Tag ikke Metoprololsuccinat 1A Farma
- Hvis du er allergisk (overfølsom) over for metoprololsuccinat, andre beta-receptorblokkere
eller over for et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Metoprololsuccinat 1A Farma.
- Hvis du har 2. eller 3. grads hjerteblok.
DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma
- Hvis du har svag hjertemuskel, der ikke er stabiliseret (dette vil sædvanligvis medføre
åndenød og hævede ankler).
- Hvis du har en meget lav puls (under 50 slag i minuttet) eller uregelmæssigt hjertslag (syg
sinus-syndrom).
- Hvis du tidligere har haft et hjertetilfælde med shock.
- Hvis du har meget dårligt blodomløb, f.eks. i hænder, arme, ben og/eller fødder.
- Hvis du har meget lavt blodtryk, hvilket kan medføre svimmelhed og besvimelse.
- Hvis lægen har fortalt dig, at du har for meget syre i blodet (metabolisk acidose).
- Hvis du har en alvorlig form for bronkial astma eller andre svære vejrtrækningsproblemer.
- Hvis du tager medicin kaldet monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere).
Vær ekstra forsigtig med at tage Metoprololsuccinat 1A Farma
- Hvis du lider af astma eller pibende vejrtrækning. Vær forsigtig med at bruge betareceptorblokkere.
- Hvis du har diabetes mellitus. Behandling med Metoprololsuccinat 1A Farma kan
nødvendiggøre justering af din diabetesbehandling og skjule symptomerne på lavt
blodsukkerniveau.
- Hvis du har 1. grads hjerteblok.
- Hvis du har dårligt blodomløb, f.eks. i hænder, arme, ben og/eller fødder..
- Hvis du har en hormondannende svulst i binyremarven (fæokromocytom). I dette tilfælde
skal du inden og under behandlingen med Metoprololsuccinat 1A Farma have behandling med
en alfa-receptorblokker.
- Hvis din skjoldbruskkirtel er overaktiv (hyperthyreoidisme). Metoprololsuccinat 1A Farma
kan skjule symptomerne på en overaktiv skjoldbruskkirtel.
- Hvis du skal opereres. Fortæl narkoselægen, at du tager Metoprololsuccinat 1A Farma, inden
du bliver bedøvet..
- Hvis du har eller har haft psoriasis, da beta-receptorblokkere kan forværre eller forårsage
psoriasis.
- Hvis du har allergi. Denne medicin kan forstærke din reaktion på pollen eller andre allergener.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Anden medicin kan påvirke virkningen af
Metoprololsuccinat 1A Farma, og Metoprololsuccinat 1A Farma kan påvirke virkningen af anden
medicin. Det er særligt vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du tager:
- Clonidin (mod forhøjet blodtryk): Hvis det bliver nødvendigt at afbryde samtidig behandling
med clonidin, skal du stoppe med at tage beta-receptorblokkeren (f.eks. Metoprololsuccinat
Hexal) adskillige dage forinden. Din læge vil give dig klare anvisninger for, hvordan du skal
gøre.
- Såkaldte monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere). Du må ikke tage
Metoprololsuccinat 1A Farma sammen med disse.
− Calciumantagonister af verapamil- eller diltiazemtypen (mod forhøjet blodtryk, brystsmerter
eller uregelmæssigt hjerteslag) eller medicin mod hjerterytmeforstyrrelser (antiarytmika).
- Bedøvelsesmidler, der skal inhaleres.
- Anden blodtrykssænkende medicin.
- Såkaldte sympatomimetika, der er medicin mod astma eller tilstoppet næse.
- Reserpin, alfa-methyldopa, clonidin, guanfacin, propafenon, amiodaron, quinidin og
hjerteglykosider (mod hjerteproblemer).
- Andre betablokkere, såsom øjendråber med timolol.
- Insulin og diabetesmedicin, som indtages gennem munden.
Metoprololsuccinat 1A Farma kan undertrykke symptomerne på et lavt blodsukkerniveau. Du
skal regelmæssigt have målt dit blodsukkerniveau og om nødvendigt have tilpasset din
diabetesbehandling.
DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma
− Medicin mod smerter, betændelse og artritis (såsom indometacin eller celecoxib).
- Adrenalin, også kaldet epinefrin. Metoprololsuccinat 1A Farma kan nedsætte adrenalins
virkning på overfølsomhedsreaktioner (anafylaktiske reaktioner).
- Medicin mod bakterieinfektioner (rifampicin).
- Medicin mod mavesår (cimetidin).
- Hydralazin (mod forhøjet blodtryk).
- Medicin mod depression (såsom paroxetin, fluoxetin og sertralin).
- Medicin mod psykiske forstyrrelser (f.eks. chlorpromazin, triflupromazin, chlorprothixen).
- Diphenhydramin (medicin mod høfeber og allergi).
- Terbinafin (mod svamp).
- Hydroxychloroquin (mod malaria).
- Lidocain (til lokal bedøvelse).
Brug af Metoprololsuccinat 1A Farma sammen med mad og drikke
Samtidig brug af Metoprololsuccinat 1A Farma og alkohol kan forstærke den sløvende effekt af
begge substanser.
Du skal undgå alkohol, mens du er i behandling med Metoprololsuccinat 1A Farma.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet
Metoprololsuccinat 1A Farma må kun anvendes under graviditet, hvis det er tvingende nødvendigt, og
hvis lægen har vurderet, at fordelene ved behandlingen overstiger de mulige risici. Behandlingen med
metoprolol skal afbrydes 48-72 timer før det forventede fødselstidspunkt. Hvis dette ikke er muligt, vil
en læge holde dit nyfødte barn under nøje observation i de første 48-72 timer efter fødslen.
Amning
Metoprolol udskilles i modermælk.
Selvom brug af de anbefalede doser ikke forventes at medføre bivirkninger, skal ammede spædbørn
dog nøje overvåges for tegn på effekter af lægemidlet (f.eks. lægeovervågning af hjertefunktionen).
Trafik- og arbejdssikkerhed
Metoprololsuccinat 1A Farma kan give bivirkninger som svimmelhed og træthed, der kan påvirke
arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dette gør sig særligt gældende, hvis du
samtidig drikker alkohol, og når du skifter fra anden medicin til Metoprololsuccinat 1A Farma.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Metoprololsuccinat 1A Farma
Metoprololsuccinat 1A Farma indeholder glucose, lactose og saccharose (sukker). Kontakt lægen, før
du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE METOPROLOLSUCCINAT 1A FARMA
Tag altid Metoprololsuccinat 1A Farma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen
eller på apoteket.
Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg:
Den normale dosis, medmindre din læge har ordineret andet, er:
Forhøjet blodtryk (hypertension)
− Hvis du har mildt til moderat forhøjet blodtryk, skal tage 2 Metoprololsuccinat 1A Farma 25
mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 47,5 mg metoprololsuccinat).
− Om nødvendigt kan dosis øges til 4-8 Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg depottabletter
dagligt (svarende til 95-190 mg* metoprololsuccinat), eller der kan føjes et andet
blodtrykssænkende lægemiddel til behandlingen.
DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma
Brystsmerter (angina pectoris)
− 4-8 Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 95-
190* mg metoprololsuccinat).
− Om nødvendigt kan der føjes et andet lægemiddel til behandlingen af koronarsklerosen.
Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls (hjertearytmier)
− 4-8 Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 47,5-
190* mg metoprololsuccinat).
Behandling efter hjertetilfælde
− 8 Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 190*
mg metoprololsuccinat).
Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag (hjertebanken)
− 4 Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 95* mg
metoprololsuccinat).
− Om nødvendigt kan dosis øges til 8 Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg depottabletter én
gang dagligt (svarende til 190* mg metoprololsuccinat).
Forebyggelse af migræne
4-8 Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 95-190* mg
metoprololsuccinat).
Svækket hjertemuskel (hjerteinsufficiens)
Inden behandlingen med Metoprololsuccinat 1A Farma skal din svækkede hjertemuskel først være
stabiliseret med den almindelige behandling til hjerteinsufficiens, og dosis af metoprololsuccinat skal
tilpasses din tilstand.
− Hvis du har svækket hjertemuskel i NYHA-klasse III-IV, er den anbefalede startdosis i den
første uge ½ Metolprololsuccinat Hexal 23,75 mg depottablet én gang dagligt (svarende til
11,88 mg metoprololsuccinat).
I anden uge af behandlingen kan dosis øges til 1 Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg
depottablet én gang dagligt (svarende til 23,75 mg metoprololsuccinat).
Hvis du har svækket hjertemuskel i NYHA-klasse II, er den anbefalede startdosis i de første
to uger 1 Metolprololsuccinat Hexal 23,75 mg depottablet én gang dagligt (svarende til
23,75 mg metoprololsuccinat).
− Derefter bør dosis øges til det dobbelte. Lægen kan fordoble dosis med to ugers mellemrum
op til 8 Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til
190 mg* metoprololsuccinat) eller til den højest tålte dosis.
− Den anbefalede dosis til længerevarende vedligeholdelsesbehandling er 8
Metoprololsuccinat 1A Farma 25 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 190 mg*
metoprololsuccinat) eller den højest tålte dosis.
*Metoprololsuccinat 1A Farma depottabletter fås i andre styrker, der er egnede til disse doseringer.
Metoprololsuccinat 1A Farma 50mg:
Den normale dosis, medmindre din læge har ordineret andet, er:
Forhøjet blodtryk (hypertension)
− Hvis du har mildt til moderat forhøjet blodtryk, skal du tage 1 Metoprololsuccinat 1A
Farma 50mg depottablet én gang dagligt (svarende til 47,5 mg metoprololsuccinat).
− Om nødvendigt kan dosis øges til 2-4 Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottabletter én
gang dagligt (svarende til 95-190 mg* metoprololsuccinat), eller der kan føjes et andet
blodtrykssænkende lægemiddel til behandlingen.
DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma
Brystsmerter (angina pectoris)
− 2-4 Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 95-190*
mg metoprololsuccinat).
− Om nødvendigt kan der føjes et andet lægemiddel til behandlingen af koronarsklerosen.
Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls (hjertearytmier)
− 2-4 Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 95-190
mg* metoprololsuccinat).
Behandling efter hjertetilfælde
− 4 Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 190 mg*
metoprololsuccinat).
Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag (hjertebanken)
− 2 Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 95 mg
metoprololsuccinat).
− Om nødvendigt kan dosis øges til 4 Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottabletter én
gang dagligt (svarende til 190 mg* metoprololsuccinat).
Forebyggelse af migræne
− 2-4 Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 95-190
mg* metoprololsuccinat).
Svækket hjertemuskel (hjerteinsufficiens)
Inden behandlingen med Metoprololsuccinat 1A Farma skal din svækkede hjertemuskel først være
stabiliseret med den almindelige behandling til hjerteinsufficiens, og dosis af metoprololsuccinat skal
tilpasses din tilstand.
− Hvis du har svækket hjertemuskel i NYHA-klasse III-IV, er den anbefalede startdosis i den
første uge 11,88 mg* metoprololsuccinat én gang dagligt. I anden uge af behandlingen kan
dosis øges til ½ Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottablet én gang dagligt (svarende
til 23,75 mg metoprololsuccinat). Hvis du har svækket hjertemuskel i NYHA-klasse II, er den
anbefalede startdosis i de første to uger ½ Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottablet
én gang dagligt (svarende til 23,75 mg metoprololsuccinat).
− Derefter bør dosis øges til det dobbelte. Lægen kan fordoble dosis hver anden uge op til 4
Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 190 mg*
metoprololsuccinat) eller til den højest tålte dosis.
− Den anbefalede dosis til længerevarende vedligeholdelsesbehandling er 4
Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 190 mg*
metoprololsuccinat) eller den højest tålte dosis. Det skal være en læge med erfaring i
behandling af stabil symptomatisk hjertemuskelsvækkelse, der ordinerer behandlingen med
Metoprololsuccinat 1A Farma. Lægen vil nøje overvåge din tilstand efter hver dosisøgning. Hvis
dit blodtryk falder, vil lægen eventuelt være nødt til at sænke dosis af den anden medicin, du får
på samme tid. Hvis dit blodtryk falder, betyder det ikke nødvendigvis, at du ikke kan få
langtidsbehandling med metoprolol, men lægen vil nedsætte dosis, indtil dit blodtryk er
stabiliseret.
*Metoprololsuccinat 1A Farma depottabletter fås i andre styrker, der er egnede til disse doseringer.
Metoprololsuccinat 1A Farma 100 mg:
Den normale dosis, medmindre din læge har ordineret andet, er:
Forhøjet blodtryk (hypertension)
DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma
− Hvis du har mildt til moderat forhøjet blodtryk, skal du tage ½ Metoprololsuccinat 1A
Farma 100 mg depottablet én gang dagligt (svarende til 47,5 mg metoprololsuccinat).
− Om nødvendigt kan lægen øge dosis til 1-2 Metoprololsuccinat 1A Farma 50 mg
depottabletter én gang dagligt (svarende til 95-190 mg metoprololsuccinat), eller der kan føjes
et andet blodtrykssænkende lægemiddel til behandlingen.
Brystsmerter (angina pectoris)
− 1-2 Metoprololsuccinat 1A Farma 100 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 95-
190 mg metoprololsuccinat).
− Om nødvendigt kan der føjes et andet lægemiddel til behandlingen af koronarsklerosen.
Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls (hjertearytmier)
− 1-2 Metoprololsuccinat 1A Farma 100 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 95-
190 mg metoprololsuccinat).
Behandling efter hjertetilfælde
- 2 Metoprololsuccinat 1A Farma 100 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 190 mg
metoprololsuccinat).
Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag (hjertebanken)
− 1 Metoprololsuccinat 1A Farma 100 mg depottablet én gang dagligt (svarende til 95 mg
metoprololsuccinat).
− Om nødvendigt kan dosis øges til 2 Metoprololsuccinat 1A Farma 100 mg depottabletter én
gang dagligt (svarende til 190 mg metoprololsuccinat).
Forebyggelse af migræne
− 1-2 Metoprololsuccinat 1A Farma 100 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 95-
190 mg metoprololsuccinat).
Behandling af svækket hjertemuskel (hjerteinsufficiens)
Inden behandlingen med Metoprololsuccinat 1A Farma skal din svækkede hjertemuskel først være
stabiliseret med den almindelige behandling til hjerteinsufficiens, og dosis skal tilpasses din tilstand.
− Hvis du har svækket hjertemuskel i NYHA-klasse III-IV, er den anbefalede startdosis i den
første uge 11,88 mg* metoprololsuccinat én gang dagligt. I anden uge af behandlingen kan
dosis øges til 23,75 mg* metoprololsuccinat én gang dagligt. Hvis du har svækket
hjertemuskel i NYHA-klasse II, er den anbefalede startdosis i de første to uger 23,75 mg*
metoprololsuccinat én gang dagligt.
− Derefter bør dosis øges til det dobbelte. Lægen kan fordoble dosis hver anden uge op til 2
Metoprololsuccinat 1A Farma 100 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 190 mg
metoprololsuccinat) eller til den højest tålte dosis.
Den anbefalede dosis til længerevarende vedligeholdelsesbehandling er 2 Metoprololsuccinat 1A
Farma 100 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 190 mg metoprololsuccinat) eller den
højest tålte dosis.
*Metoprololsuccinat 1A Farma depottabletter fås i andre styrker, der er egnede til disse doseringer.
Metoprololsuccinat 1A Farma 150 mg:
Den normale dosis, medmindre din læge har ordineret andet, er:
Forhøjet blodtryk (hypertension)
− Hvis du har mildt til moderat forhøjet blodtryk, skal du tage 1/3 Metoprololsuccinat 1A
Farma 150 mg depottablet én gang dagligt (svarende til 47,5 mg metoprololsuccinat).
DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma
− Om nødvendigt kan lægen øge dosis til ⅔-1⅓ Metoprololsuccinat 1A Farma 150 mg
depottabletter dagligt (svarende til 95-190 mg metoprololsuccinat), eller der kan føjes et andet
blodtrykssænkende lægemiddel til behandlingen.
Brystsmerter (angina pectoris)
− ⅔-1⅓ Metoprololsuccinat 1A Farma 150mg depottablet én gang dagligt (svarende til 95-190
mg metoprololsuccinat).
− Om nødvendigt kan der føjes et andet lægemiddel til behandlingen af koronarsklerosen.
Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls (hjertearytmier)
− ⅔-1⅓ Metoprololsuccinat 1A Farma 150 mg depottablet én gang dagligt (svarende til 95-
190 mg metoprololsuccinat).
Behandling efter hjertetilfælde
− 1⅓ Metoprololsuccinat 1A Farma 150 mg depottablet én gang dagligt (svarende til 190 mg
metoprololsuccinat).
Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag (hjertebanken)
− ⅔ Metoprololsuccinat 1A Farma 150 mg depottablet én gang dagligt (svarende til 95 mg
metoprololsuccinat).
− Om nødvendigt kan lægen øge dosis til 1⅓ Metoprololsuccinat 1A Farma 150 mg
depottablet én gang dagligt (svarende til 190 mg metoprololsuccinat).
Forebyggelse af migræne
− ⅔-1⅓ Metoprololsuccinat 1A Farma 150mg depottablet én gang dagligt (svarende til 95-190
mg metoprololsuccinat).
Behandling af svækket hjertemuskel (hjerteinsufficiens)
Inden behandlingen med Metoprololsuccinat 1A Farma skal din svækkede hjertemuskel først være
stabiliseret med den almindelige behandling til hjerteinsufficiens, og dosis skal tilpasses din tilstand.
− Hvis du har svækket hjertemuskel i NYHA-klasse III-IV, er den anbefalede startdosis i den
første uge 11,88 mg* metoprololsuccinat én gang dagligt. I anden uge af behandlingen kan
lægen øge dosis til 23,75 mg* metoprololsuccinat én gang dagligt. Hvis du har svækket
hjertemuskel i NYHA-klasse II, er den anbefalede startdosis i de første 2 uger 23,75 mg*
metoprololsuccinat én gang dagligt.
− Derefter bør dosis øges til det dobbelte. Lægen kan fordoble dosis hver anden uge op til 1⅓
Metoprololsuccinat 1A Farma 150 mg depottablet én gang dagligt (svarende til 190 mg
metoprololsuccinat) eller til den højest tålte dosis.
− Den anbefalede dosis til længerevarende vedligeholdelsesbehandling er 1⅓
Metoprololsuccinat 1A Farma 150mg depottablet én gang dagligt (svarende til 190 mg
metoprololsuccinat) eller den højest tålte dosis.
*Metoprololsuccinat 1A Farma depottabletter fås i andre styrker, der er egnede til disse doseringer.
Metoprololsuccinat 1A Farma 200mg:
Den normale dosis, medmindre din læge har ordineret andet, er:
Forhøjet blodtryk (hypertension)
− Hvis du har mildt til moderat forhøjet blodtryk, skal du have 47,5 mg* metoprololsuccinat.
Om nødvendigt kan lægen øge dosis til ½-1 Metoprololsuccinat 1A Farma 200 mg
depottablet dagligt (svarende til 95-190 mg metoprololsuccinat), eller der kan føjes et
yderligere blodtrykssænkende lægemiddel til behandlingen.
Brystsmerter (angina pectoris)
DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma
− ½-1 Metoprololsuccinat 1A Farma 200 mg depottablet én gang dagligt (svarende til 95-190
mg metoprololsuccinat).
− Om nødvendigt kan der føjes et andet lægemiddel til behandlingen af koronarsklerosen.
Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls (hjertearytmier)
- ½-1 Metoprololsuccinat 1A Farma 200 mg depottablet én gang dagligt (svarende til 95-190
mg metoprololsuccinat).
Behandling efter hjertetilfælde
− 1 Metoprololsuccinat 1A Farma 200 mg depottablet én gang dagligt (svarende til 190 mg
metoprololsuccinat).
Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag (hjertebanken)
− ½ Metoprololsuccinat 1A Farma 200 mg depottablet én gang dagligt (svarende til 95 mg
metoprololsuccinat).
− Om nødvendigt kan lægen øge dosis til 1 Metoprololsuccinat 1A Farma 200 mg depottablet
én gang dagligt (svarende til 190 mg metoprololsuccinat).
Forebyggelse af migræne
- ½-1 Metoprololsuccinat 1A Farma 200 mg depottablet én gang dagligt (svarende til 95-190
mg metoprololsuccinat).
Behandling af svækket hjertemuskel (hjerteinsufficiens)
Inden behandlingen med Metoprololsuccinat 1A Farma skal din svækkede hjertemuskel først være
stabiliseret med den almindelige behandling til hjerteinsufficiens, og dosis skal tilpasses din tilstand.
− Hvis du har svækket hjertemuskel i NYHA-klasse III-IV, er den anbefalede startdosis i den
første uge 11,88 mg* metoprololsuccinat én gang dagligt. I anden uge af behandlingen kan
lægen øge dosis til 23,75 mg* metoprololsuccinat én gang dagligt. Hvis du har svækket
hjertemuskel i NYHA-klasse II, er den anbefalede startdosis i de første 2 uger 23,75 mg*
metoprololsuccinat én gang dagligt.
− Derefter bør dosis øges til det dobbelte. Lægen kan øge dosis hver anden uge op til 1
Metoprololsuccinat 1A Farma 200 mg depottablet én gang dagligt (svarende til 190 mg
metoprololsuccinat) eller til den højest tålte dosis.
− Den anbefalede dosis til længerevarende vedligeholdelsesbehandling er 1 Metoprololsuccinat
1A Farma 200 mg depottablet én gang dagligt (svarende til 190 mg metoprololsuccinat) eller
den højest tålte dosis.
*Metoprololsuccinat 1A Farma depottabletter fås i andre styrker, der er egnede til disse tilfælde.
Lægen fastsætter behandlingsvarigheden.
Kontakt lægen eller apoteket, hvis du føler, at effekten af Metoprololsuccinat 1A Farma er for stærk
eller svag.
Børn og unge
Der er begrænset erfaring med brug af Metoprololsuccinat 1A Farma til børn. Det frarådes at anvende
Metoprololsuccinat 1A Farma til børn og unge.
Ældre
Der er ikke udført forsøg med patienter over 80 år. Lægen vil derfor være særlig forsigtig med at øge
dosis, hvis du er over 80 år.
Sådan indtager du Metoprololsuccinat 1A Farma
DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma
Tabletterne skal tages gennem munden.
Tag depottabletterne én gang dagligt, helst i forbindelse med morgenmaden. Synk depottabletterne
hele eller delte. Du må ikke tygge eller knuse tabletterne. Tag tabletterne med vand (mindst ½ glas).
Tag altid Metoprololsuccinat 1A Farma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen
eller på apoteket.
Hvis du har taget for mange Metoprololsuccinat 1A Farma-tabletter
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Metoprololsuccinat 1A Farma, end
der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Lægen vil på baggrund af dine symptomer vurdere, hvilke tiltag, der er nødvendige.
Gem pakningen, så lægen kan se hvilken medicin, du har taget, og starte en passende behandling.
Hvis du har glemt at tage Metoprololsuccinat 1A Farma
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt med at tage lægemidlet
som ordineret.
Hvis du holder op med at tage Metoprololsuccinat 1A Farma
Du må kun holde pause med eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
Behandlingen med Metoprololsuccinat 1A Farma må ikke afbrydes brat men skal nedtrappes
gradvist. Hvis behandling med beta-receptorblokkere bliver afbrudt brat, kan det medføre forværring
af hjertesvigt og øge risikoen for et hjertetilfælde og pludseligt hjertestop.
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.
4. BIVIRKNINGER
Metoprololsuccinat 1A Farma kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får
bivirkninger.
Bivirkninger kan opstå med følgende hyppigheder:
Meget almindelig
Almindelig:
Ikke almindelig:
Sjælden:
Meget sjælden:
Ikke kendt:
Forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede
Forekommer hos mellem 1 af 10 ud af 100 behandlede
Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede
Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede
Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede
Kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data.
Meget Almindelig;
− Udtalt blodtryksfald, særligt når du rejser dig op, i meget sjældne tilfælde med bevidsthedstab
− Træthed
Almindelig:
− Svimmelhed
− Hovedpine
− Nedsat pulsslag (bradykardi)
− Balanceforstyrrelser (i meget sjældne tilfælde med bevidsthedstab)
− Hjertebanken
DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma
− Kolde hænder og fødder
− Åndedrætsbesvær ved fysisk anstrengelse
− Kvalme
− Mavesmerter
− Diarré
− Forstoppelse
Ikke almindelig:
− Vægtøgning
− Depression
− Nedsat koncentrationsevne
− Døsighed eller søvnforstyrrelser
− Mareridt
− Prikken, stikken og følelsesløshed i huden (paræstesi)
− Forbigående forværring af symptomer på svækket hjertemuskel
− 1. grads hjerteblok (AV-blok)
− Smerter i hjerteregionen
− Luftvejskramper (bronkospasmer)
− Opkastning
− Hududslæt (psoriasislignende nældefeber og dystrofiske hudlæsioner)
− Øget svedtendens
− Muskelkramper
− Væskeophobning i kroppens væv (ødem)
Sjælden:
− Forværring af latent diabetes mellitus (unormalt højt blodsukker efter indtagelse af almindelige
mængder sukker, hvilket ikke var tilfældet før behandling med Metoprololsuccinat 1A Farma)
− Nervøsitet
− Anspændthed
− Synsforstyrrelser
− Tørre eller irriterede øjne
− Øjenbetændelse (konjunktivitis)
− Nedsat hjertefunktion
− Hjerterytmeforstyrrelser (arytmier)
− Nedsat stimulusledning
− Tilstoppet næse
− Impotens og andre seksuelle forstyrrelser
− Peyronies sygdom (fortykkelse af bindevævslaget omkring svulmelegemerne i penis)
− Mundtørhed
− Afvigende resultater ved leverfunktionsanalyser
− Hårtab
Meget sjælden:
− Nedsat antal blodplader (trombocytopeni)
− Nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni)
− Glemsomhed eller hukommelsesforstyrrelser
− Forvirring
− Hallucinationer
− Personlighedsændringer (f.eks. humørsvingninger)
− Ringen for ørerne (tinnitus)
− Nedsat hørelse
− Vævsdød (nekrose) hos personer med alvorlige kredsløbsforstyrrelser i hænder, arme eller ben
forud for behandlingen.
DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma
− Symptomforværring hos personer med periodisk halten (claudication intermittens) eller
karkramper i tæer og fingre (Raynauds syndrom)
− Nedsat smagssans
− Leverbetændelse
− Lysoverfølsomhed
− Forværring af psoriasis
− Udvikling af psoriasis
− Psoriasis-lignende symptomer
− Ledsmerter, muskelsvækkelse
Lindring af bivirkninger
Hvis du får bivirkninger, kan lægen anbefale passende foranstaltninger til at afhjælpe bivirkningerne
eller afbryde behandlingen, hvis det er nødvendigt.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan
blive bedre.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted
http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/
5. OPBEVARING
Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Metoprololsuccinat 1A Farma efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen
(Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 25° C.
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Metoprololsuccinat 1A Farma indeholder:
- Aktivt stof: metoprololsuccinat.
- Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose (E 460), crospovidon, glucose,
hypromellose, lactosemonohydrat, macrogol 4000, magnesiumstearat (Ph. Eur.), majsstivelse,
polyacrylat, kolloidt siliciumdioxid, saccharose, talcum, farvestoffet titandioxid (E 171).
Metoprololsuccinat 1A Farma 100mg indeholder desuden:
Gult jernoxid/jernhydroxid (E 172).
Udseende og pakningsstørrelser
DK, METOPROLOLSUCCINAT 1A Farma
Metoprololsuccinat 1A Farma 23,5 mg/47,5 mg/190 mg er hvide, aflange tabletter med delekærv på
begge sider.
Metoprololsuccinat 1A Farma 100 mg er lysegule, aflange tabletter med delekærv på begge sider.
Metoprololsuccinat 1A Farma 150 mg er hvide, aflange tabletter med to delekærve på begge sider.
PP/aluminiumblisterpakninger
Pakningsstørrelser: 10, 20, 28, 30, 50, 50x1, 60 og 100 depottabletter.
PVC/Aclar/aluminiumblisterpakninger
Pakningsstørrelser: 10, 20, 28, 30, 50, 50x1, 60 og 100 depottabletter.
HDPE-tabletbeholdere
Pakningsstørrelser: 30, 60, 100, 250 og 500 depottabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser og pakningstyper er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
1A Farma A/S, Herstedøstervej 27-29, DK-2620 Albertslund
Fremstiller:
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland
Dette lægemiddel er godkendt i EØS' medlemslande under følgende navne:
DK Metoprolol Succinat 1A
Farma
HU Metoprolol Z 1a Pharma
25/50/100/150/200 mg
retard tabletta
PL BETO 25/50/100/150/200
ZK
Denne indlægsseddel blev senest revideret 17. marts 2011

Ingen kommentarer:

Send en kommentar