Nizoral 2% creme ketoconazol

Nizoral
2% creme
ketoconazol
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.
• Du kan få Nizoral uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at
følge anvisningerne for Nizoral.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
• Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
• Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke
er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nizoral
3. Sådan skal du bruge Nizoral
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger.
1. Virkning og anvendelse
Nizoral er et svampemiddel. Du kan bruge Nizoral creme til svamp i huden og skæleksem (seboroisk
dermatitis).
Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Nizoral for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nizoral
Brug ikke Nizoral, hvis
• du er overfølsom over for ketoconazol eller et af de øvrige indholdsstoff er.
Vær ekstra forsigtig med at bruge Nizoral
Du bør ikke bruge Nizoral creme til behandling af svampeinfektioner i hårbund, skæg samt negle
uden lægens anvisning.
Undgå at Nizoral creme kommer i kontakt med øjnene.
Hvis du igennem længere tid har behandlet svampen/skæleksemet med binyrebarkhormon (kortikosteroid),
anbefales det, at du anvender et mildt binyrebarkhormon om morgenen og Nizoral om
aftenen og gradvist trapper ud af behandlingen med binyrebarkhormon over en 2-3 ugers periode.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Du kan bruge Nizoral samtidig med anden medicin.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Nizoral efter aftale med lægen.
Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge Nizoral efter aftale med lægen.
Trafi k- og arbejdssikkerhed
Nizoral påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafi kken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoff er i Nizoral creme
Nizoral creme indeholder:
• propylenglycol, som kan give irritation af huden.
• cetylalkohol og stearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
3. Sådan skal du bruge Nizoral
Hvis din læge har ordineret Nizoral til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg
lægen eller på apoteket.
Den sædvanlige dosis er
Voksne
Du skal smøre det angrebne hudområde 2 gange daglig. Du skal fortsætte behandlingen i nogle
dage efter, at symptomerne er forsvundet.
Hvis du har en hudsygdom, der giver uregelmæssige brune eller hvide pletter på huden (pityriasis
versicolor), skal du smøre det angrebne hudområde 1 gang daglig i 5 dage.
Børn
Du må kun bruge Nizoral creme til børn under 15 år efter aftale med en læge.
Indlægsseddel: Information til brugeren © McNeil 2010 DK - 976677 R
ketoconazol
2% creme
976677.pdf - Page 1 of 3 - May 4, 2010 - 12:42:06
© McNeil 2010 DK - 976677 V
Åbning af tuben
Bryd tubens forsegling ved at skrue hætten af og trykke spidsen i hættens yderside mod tubens spids.
Hygiejniske forholdsregler
1. Du skal vaske og tørre det angrebne hudområde omhyggeligt, før du smører Nizoral creme på.
2. Du skal sørge for, at ingen andre bruger de genstande, der kommer i kontakt med det angrebne
hudområde (håndklæde, vaskeklud, negleklipper).
Behandling
1. Smør Nizoral creme på og omkring det angrebne hudområde.
2. Det er bedst, hvis du tit skifter tøj, der kommer i tæt kontakt med det angrebne hudområde.
3. Det er vigtigt, at du vasker hænderne efter brug for at undgå overførsel af svamp til andre steder
på kroppen eller til andre personer.
Hvis du har brugt for meget Nizoral creme
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Nizoral creme, end der står her,
eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Hvis du smører store mængder Nizoral creme på huden, kan du få rødmen af huden, væskeansamlinger
eller brænden i huden. Disse symptomer vil forsvinde, når du holder op med at bruge Nizoral creme.
Aftager symptomerne ikke i løbet af et par dage, bør du kontakte din læge.
Hvis du har glemt at bruge Nizoral
Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.
4. Bivirkninger
Nizoral kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Ikke alvorlige bivirkninger
• Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
Brændende fornemmelse i huden, rødme, kløe.
• Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
Overfølsomhed, blæredannelse i huden, kontakteksem, udslæt, afskalning, fedtet hud, reaktioner på
påføringsstedet i form af blødning, ubehag, tørhed, betændelse, irritation og ”sovende” fornemmelse.
• Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:
Nældefeber
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger
kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du fi nder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk
5. Opbevaring
• Opbevar Nizoral creme utilgængeligt for børn.
• Brug ikke Nizoral creme efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste
dag i den nævnte måned.
• Du kan opbevare Nizoral creme ved almindelig temperatur.
• Afl ever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester
i afl øbet, toilettet eller skraldespanden.
6. Yderligere oplysninger
Nizoral 2% creme indeholder
• Det aktive stof er ketoconazol 2%.
• De øvrige indholdsstoff er er: Propylenglycol, cetylalkohol, stearylalkohol, sorbitanmonostearat,
polysorbat 60, polysorbat 80, vandfri natriumsulfi t, isopropylmyristat, renset vand.
Udseende og pakningsstørrelser
Udseende
Nizoral er en hvid creme
Pakningsstørrelser
Tube med 30 g.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød.
Fremstiller
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., B-2340 Beerse, Belgien.
Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2010
976677.pdf - Page 2 of 3 - May 4, 2010 - 12:42:06
JANSSEN-CILAG
Graphic Services
Tel. Inge Vermeiren: +32 14606915 - E-mail: ivermei1@gpsbe.jnj.com
Tel. François Vermeylen: +32 14606865 - E-mail: fvermeyl@gpsbe.jnj.com
INSERT NIZORAL Market: DK
Article Number: 976677 Mat. ID Code: 851
Format Name: B/I/006/V1 (145x260) Operator: Jitesh
Technical Info/Spec:
Pointsize: 8 pt
File Name: 976677.indd (CS4_PC)
L A B
Date: 1. 11-03-2010
2. 12-03-2010
3. 19-03-2010
4. 23-04-2010
5. 04-05-2010
■ Black
976677.pdf - Page 3 of 3 - May 4, 2010 - 12:42:07

Ingen kommentarer:

Send en kommentar