Norditropin FlexPro 5 mg/1,5 ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen somatropin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Norditropin FlexPro 5 mg/1,5 ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
somatropin
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.
• Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen
• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide
• Lægen har ordineret Norditropin FlexPro til dig personligt. Lad derfor være med at give
Norditropin FlexPro til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Norditropin FlexPro
3. Sådan skal du bruge Norditropin FlexPro
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
Omstående side: Anvendelse af Norditropin FlexPro
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Norditropin FlexPro indeholder biosyntetisk human væksthormon kaldet somatropin, som er identisk
med det væksthormon, der produceres naturligt i kroppen. Børn har behov for væksthormon for at
vokse, men voksne har også behov for det af hensyn til deres helbred generelt.
Børn behandles med Norditropin FlexPro mod vækstforstyrrelser
• Hvis de har manglende eller meget lav produktion af væksthormon (væksthormonmangel)
• Hvis de har Turners syndrom (en genetisk defekt som kan påvirke væksten)
• Hvis de har nedsat nyrefunktion
• Hvis de er lave og blevet født mindre i forhold til gestationsalder (SGA).
Voksne behandles med Norditropin FlexPro til erstatning af væksthormon
Hos voksne bruges Norditropin FlexPro til at erstatte væksthormon, hvis deres produktion af
væksthormon er faldet siden barndommen eller er gået i stå i voksenalderen efter en tumor,
behandling af en tumor eller en sygdom, der påvirker den væksthormonproducerende kirtel,
hypofysen. Hvis du er blevet behandlet for væksthormonmangel i barndommen, vil du blive undersøgt
igen efter afsluttet vækst. Hvis mangel på væksthormon bekræftes, skal du fortsætte behandlingen.
Lægen kan have givet dig Norditropin FlexPro for noget andet. Følg lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NORDITROPIN FLEXPRO
Brug ikke Norditropin FlexPro
• Hvis du er overfølsom (allergisk) overfor somatropin, phenol eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Norditropin FlexPro (angivet under pkt. 6, Yderligere oplysninger)
• Hvis du har gennemgået en nyretransplantation
• Hvis du har kræft, en tumor eller stadig får behandling mod tumorer
• Hvis du har en akut kritisk sygdom såsom åben hjerteoperation, maveoperation, multipel
accidentel traume (flere hændelige traumer) eller akut vejrtrækningssvigt.
• Hvis din vækst er stoppet (lukkede epifyser), og du ikke har væksthormonmangel.
Vær ekstra forsigtig med at bruge Norditropin FlexPro
2
• Hvis du har diabetes (sukkersyge)
• Hvis du på noget tidspunkt har haft kræft eller en anden form for tumor
• Hvis du har tilbagevendende hovedpine, synsforstyrrelser, kvalme eller opkastning
• Hvis du har en hormonforstyrrelse i skjoldbruskkirtlen (thyroidaefunktionen)
• Hvis du udvikler halten eller smerte i den nedre del af ryggen, da dette kan være tegn på
rygradskrumning (skoliose)
• Hvis du er over 60 år, eller er blevet behandlet med somatropin som voksen i mere end 5 år, da
erfaring er begrænset
• Hvis du lider af en nyresygdom, skal din nyrefunktion overvåges af din læge.
Fortæl din læge, hvis du har nogle af disse tilstande, da Norditropin FlexPro muligvis ikke er
velegnet til dig.
Brug af anden medicin
Din læge har brug for at vide, hvis du allerede er i behandling med:
• Binyrebarkhormoner eller kønshormoner (f.eks. anabolske steroider og østrogen) – din
voksenhøjde kan blive påvirket, hvis du bruger Norditropin FlexPro og binyrebarkhormoner
eller kønshormoner på samme tid
• Cyklosporin (immundæmpende medikament) - da din dosis muligvis skal justeres
• Insulin – da din dosis muligvis skal justeres
• Skjoldbruskkirtel-hormon - da din dosis muligvis skal justeres
• Gonadotropin (æggestok- og testikelstimulerende hormon) - da din dosis muligvis skal justeres
• Krampestillende middel – da din dosis muligvis skal justeres.
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for
nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Præparater der indeholder somatropin, anbefales ikke til kvinder i den fødedygtige alder, der ikke
benytter prævention.
• Graviditet - stop behandlingen og fortæl din læge, hvis du bliver gravid, mens du bruger
Norditropin FlexPro
• Amning - brug ikke Norditropin FlexPro hvis du ammer, da somatropin muligvis udskilles i
modermælken.
Trafik og arbejdsikkerhed
Norditropin FlexPro påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE NORDITROPIN FLEXPRO
Brug altid Norditropin FlexPro nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på
apoteket.
Sædvanlig dosis
Dosis til børn afhænger af kropsvægt og af kroppens overfladeareal. Senere i livet afhænger dosis af
din højde, vægt, køn og følsomhed over for væksthormon, og vil blive tilpasset indtil du får den rette
dosis.
• Børn med lav produktion af eller mangel på væksthormon:
Den sædvanlige dosis er 25 til 35 mikrogram per kg kropsvægt per dag eller 0,7 til 1,0 mg per
m2 kropsoverfladeareal per dag.
• Børn med Turners syndrom:
3
Den sædvanlige dosis er 45 til 67 mikrogram per kg kropsvægt per dag eller 1,3 til 2,0 mg per
m2 kropsoverfladeareal per dag.
• Børn med nyresygdom:
Den sædvanlige dosis er 50 mikrogram per kg kropsvægt per dag eller 1,4 mg per m2
kropsoverfladeareal per dag.
• Børn som er født små i forhold til fosterets aktuelle alder (SGA, gestationsalder):
Den sædvanlige dosis er 35 mikrogram per kg kropsvægt per dag eller 1,0 mg per m2
kropsoverfladeareal per dag indtil sluthøjde er nået. (I kliniske studier af lave børn med SGA er
doser på 33 og 67 mikrogram per kg kropsvægt per dag typisk blevet brugt).
• Voksne med lav produktion af eller mangel på væksthormon:
Hvis din væksthormonmangel fortsætter efter afsluttet vækst, bør behandlingen fortsættes. Den
sædvanlige startdosis er 0,2 til 0,5 mg per dag. Dosis vil blive justeret, indtil du får den rette
dosis. Hvis din væksthormonmangel indtræder i voksenalderen, er den sædvanlige startdosis 0,1
til 0,3 mg per dag. Din læge vil øge denne dosis hver måned, indtil du får den nødvendige dosis.
Den sædvanlige maksimum dosis er 1,0 mg per dag.
Hvornår du skal bruge Norditropin FlexPro
Injicér din daglige dosis ind under huden hver aften lige før sengetid.
Sådan bruger du Norditropin FlexPro
Norditropin FlexPro væksthormonopløsning fås i en flerdosis fyldt engangspen med 1,5 ml.
Fuld instruktion i brugen af Norditropin FlexPro er beskrevet på side 7 til 15, men nøglepunkterne er
som følger:
• Kontrollér opløsningen før brug ved at vende pennen på hovedet en eller to gange. Brug ikke
pennen hvis opløsningen ikke er klar og farveløs (se side 8, trin A)
• Norditropin FlexPro er beregnet til at blive brugt sammen med NovoFine eller NovoTwist
engangsnåle med en længde på op til 8 mm
• Brug altid en ny nål til hver injektion
• Variér injektionsstedet så din hud ikke beskadiges
• For at sikre at du får den rette dosis og ikke injicerer luft, kontrollér da
væksthormongennemløbet, før den første injektion fra en ny Norditropin FlexPro pen. Brug
ikke pennen, hvis der ikke kommer en dråbe væksthormonopløsning til syne på nålens spids (se
side 10 til 11, trin E til G)
• Del ikke din Norditropin FlexPro pen med andre.
Hvor lang tid du vil have behov for behandling
• Hos børn med manglende vækst på grund af Turners syndrom, en nyresygdom eller født for
små i forhold til fosterets aktuelle alder, vil lægen anbefale, at behandlingen fortsættes, indtil
deres vækst stopper.
• Hos børn og voksne der mangler væksthormon, vil lægen anbefale, at behandlingen
fortsættes som voksen.
• Stop ikke brugen af Norditropin FlexPro uden først at have talt med din læge.
Hvis du har brugt for meget
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du injicerer mere Norditropin FlexPro, end der står
her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Længere tids
overdosering kan forårsage unormal vækst samt give grovere ansigtstræk.
Hvis du har glemt en dosis
Tag den næste dosis som sædvanligt på det normale tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som
erstatning for den glemte dosis.
Hvis du afbryder behandlingen
Stop ikke brugen af Norditropin FlexPro uden først at have talt med din læge.
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.
4
4. BIVIRKNINGER
Norditropin FlexPro kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Bivirkninger set hos børn og voksne (ukendt frekvens)
• Udslæt, hiven efter vejret, hævede øjenlåg, ansigt eller læber, kollaps. Disse symptomer kan
være tegn på en allergisk reaktion
• Hovedpine, synsforstyrrelser, kvalme og opkast. Disse symptomer kan være tegn på et
forhøjet tryk i hjernen
• Niveauet af skjoldbruskkirtel-hormon (serum thyroxin) kan falde
• Hyperglykæmi (forhøjet blodsukker).
Kontakt en læge hurtigst muligt, hvis du får nogle af disse bivirkninger. Stop med at bruge
Norditropin FlexPro indtil din læge siger, at du kan fortsætte behandlingen.
Dannelse af antistoffer mod somatropin er sjældent blevet observeret under behandling med
Norditropin.
Forhøjede niveauer af leverenzymer er blevet rapporteret.
Tilfælde af leukæmi og tilbagefald af hjernetumorer er også blevet rapporteret hos patienter
behandlet med somatropin (det aktive stof i Norditropin FlexPro). Der er dog intet bevis for, at
somatropin var årsagen.
Hvis du har mistanke om, at du lider af nogle af disse sygdomme, skal du tale med din
læge.
Andre bivirkninger hos børn
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede)
• Hovedpine
• Rødmen, kløe og smerte på injektionsstedet.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)
• Udslæt
• Muskel- og ledsmerter
• Hævede hænder og fødder forårsaget af væskeansamling.
I sjældne tilfælde har børn, der bruger Norditropin FlexPro oplevet hofte- og knæsmerter, eller er
begyndt at humpe. Disse symptomer kan være forårsaget af en sygdom, der har indvirkning på den
øverste del af lårbensknoglen (Calvé-Legg-Perthes sygdom) eller fordi enden af knoglen er gledet ud
af bruskpladen (epifyseløsning af lårbensknoglen), og er muligvis ikke forårsaget af Norditropin
FlexPro.
Hos børn med Turners syndrom, er der ved kliniske forsøg blevet observeret nogle få tilfælde med
øget vækst af hænder og fødder sammenlignet med højde.
Et klinisk forsøg af børn med Turners syndrom har vist, at høje doser Norditropin muligvis kan øge
risikoen for at få øreinfektioner.
Fortæl din læge eller apoteket hvis nogle af bivirkningerne bliver alvorlige, eller hvis du oplever
bivirkninger, der ikke er nævnt i denne indlægsseddel, da det kan være nødvendigt at reducere din
dosis.
Andre bivirkninger hos voksne
Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede)
• Hævede hænder og fødder forårsaget af væskeansamling.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)
• Hovedpine
• Prikken i huden (myrekryb) og følelsesløshed eller smerter hovedsageligt i fingrene
5
• Ledsmerter og stivhed, muskelsmerte.
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede)
• Type 2-diabetes
• Snurren og smerter i fingre og hænder (karpaltunnel-syndrom)
• Kløe (kan være intens) og smerte på injektionsstedet
• Muskelstivhed.
Fortæl din læge eller apoteket hvis nogle af bivirkningerne bliver alvorlige, eller hvis du oplever
bivirkninger, der ikke er nævnt i denne indlægsseddel, da det kan være nødvendigt at reducere din
dosis.
Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om
bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens
netsted www.meldenbivirkning.dk
5. OPBEVARING
Opbevar Norditropin FlexPro utilgængeligt for børn.
Brug ikke Norditropin FlexPro efter den udløbsdato, der står som EXP på pakningen. Udløbsdatoen er
den sidste dag i den nævnte måned.
Opbevar ubrugte Norditropin FlexPro penne i et køleskab (2°C til 8°C) i den ydre karton, for at
beskytte dem mod lys. Må ikke fryses eller udsættes for varme.
Under brug af en Norditropin FlexPro 5 mg/1.5 ml, kan du enten:
• Opbevare den i op til 28 dage i et køleskab (2°C til 8°C), eller
• Opbevare den i op til 21 dage ved stuetemperatur (under 25°C).
Fortsæt ikke brugen af en Norditropin FlexPro pen, som har været frosset eller er blevet
udsat for for høje temperaturer.
Brug ikke Norditropin FlexPro penne, hvis væksthormonopløsningen ikke er klar og farveløs.
Lad ikke nålen blive på Norditropin FlexPro pennen, når du ikke anvender den.
Penhætten skal altid være helt lukket på Norditropin FlexPro, når du ikke bruger den.
Brug altid en ny nål til hver injektion.
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Norditropin FlexPro indeholder
• Aktivt stof: Somatropin
• Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, histidin, poloxamer 188, phenol, vand til injektionsvæsker,
saltsyre og natriumhydroxid.
Udseende og pakningsstørrelser
Norditropin FlexPro er en klar, farveløs opløsning til injektion i en fyldt 1,5 ml flerdosis engangspen.
6
1 ml opløsning indeholder 3,3 mg somatropin.
1 mg somatropin svarer til 3 IE somatropin.
Norditropin FlexPro findes i tre styrker:
5 mg/1,5 ml, 10 mg/1,5 ml, 15 mg/1,5ml (svarende til henholdsvis 3,3 mg/ml, 6,7 mg/ml og
10 mg/ml) i pakningsstørrelser på 1 eller 5 fyldte penne. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis
markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Danmark
Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2010
7
Instruktioner i brug af Norditropin FlexPro
Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager din Norditropin FlexPro pen i brug.
Anvend den farvekodede etiket for at sikre, at din Norditropin FlexPro pen indeholder den styrke af
væksthormon, du har brug for.
Læs for at lære om:
Klargøring af din Norditropin FlexPro pen
Kontrol af væksthormongennemløb
Indstilling af din dosis
Injektion af din dosis
Vedligeholdelse af din Norditropin FlexPro pen
Vigtig information
Norditropin FlexPro
Penhætte Væksthormonskala
Dosisvindue
Markør Dosisvælger
Dosisknap
Nål (eksempel)
Ydre
nålehætte
Indre
nålehætte
Nål Papirforsegling
Din Norditropin FlexPro pen er en fyldt pen med væksthormon, der er nem at anvende og med en
dosisknap, der nemt trykkes ind. Norditropin FlexPro indeholder 5 mg human væksthormon i
opløsning og leverer doser fra 0,025 mg til 2,0 mg, stigende med 0,025 mg. Norditropin FlexPro er
beregnet til anvendelse sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåle med en længde på op til
8 mm.
8
Klargøring af din Norditropin FlexPro pen
Kontrollér den farvedekodede etiket på din Norditropin FlexPro pen for at sikre, at den
indeholder den styrke af væksthormon, du har brug for.
A Træk penhætten af.
Kontrollér at væksthormonet i pennen er
klart og farveløst ved at vende pennen
op og ned en eller to gange. Hvis
opløsningen ser uklar eller grumset ud,
må pennen ikke anvendes.
B Tag en ny engangsnål. Fjern papirforseglingen
og skru nålen lige og stramt
på pennen.
Brug altid en ny nål til hver injektion for at undgå urenhed.
Vær opmærksom på ikke at bøje eller ødelægge nålen.
9
C Fjern den ydre nålehætte og gem den til
senere.
Efter injektion skal du bruge den til at
fjerne nålen sikkert fra pennen.
D Fjern den indre nålehætte og kassér den.
Hvis du forsøger at sætte den tilbage på
nålen, kan du skade dig selv med nålen
ved et uheld.
En dråbe væksthormon kan komme til
syne på nålens spids. Dette er normalt.
10
Kontrol af væksthormongennemløb
Vær sikker på, at du får den rigtige dosis ved at kontrollere gennemløb af væksthormon, før du
indstiller og injicerer din første dosis.
E Drej dosisvælgeren for at vælge den
mindste dosis på 0,025 mg.
0.025 mg
valgt
F Hold pennen så nålen vender opad.
Bank let på toppen af pennen et par
gange, så eventuelle luftbobler kan
komme op til toppen.
G Tryk trykknappen helt i bund indtil tallet
0 ses ud for markøren, og en dråbe
væksthormon kommer til syne på nålens
spids.
Hvis der ikke kommer en dråbe
væksthormon til syne, gentages trin E til
G op til 6 gange. Hvis en dråbe ikke
kommer til syne efter disse forsøg,
skiftes nålen og trin E til G gentages.
Brug ikke pennen, hvis en dråbe
væksthormon stadig ikke kommer til
syne.
Vær altid sikker på, at en dråbe kommer til syne på nålens spids før første injektion.
11
Indstilling af din dosis
Brug dosisvælgeren på din Norditropin FlexPro pen for at sikre præcis og nem dosering. Du kan
vælge op til 2,0 mg pr. dosis.
H Vælg eller korrigér den dosis, som
du har brug for ved at dreje dosisvælgeren
frem eller tilbage, indtil den
korrekte dosis står ud for markøren.
Som en hjælp klikker dosisvælgeren
forskelligt, når den drejes frem,
tilbage eller forbi det antal mg, der er
tilbage.
Når pennen indeholder mindre end 2,0
mg, vil dosisvælgeren stoppe ved det
antal mg, der er tilbage.
Hvor meget væksthormon er der
tilbage?
Du kan anvende væksthormon-skalaen
til at aflæse, hvor meget væksthormon
der ca. er tilbage i pennen.
Du kan anvende dosisvælgeren til at se,
hvor meget væksthormon der præcist er
tilbage – hvis pennen indeholder mindre
end 2,0 mg:
Drej dosisvælgeren indtil den stopper.
Tallet, der står ud for markøren, viser
hvor mange mg, der er tilbage.
0.35 mg
valgt
1.475 mg
valgt
Brug aldrig pennens klik til at tælle antallet af mg, du vælger. Kun dosisvinduet og markøren vil
vise det præcise antal mg.
Brug aldrig væksthormon-skalaen til at måle hvor meget væksthormon, der skal injiceres. Kun
dosisvinduet og markøren vil vise det præcise antal mg.
12
Injektion af din dosis
Vær sikker på, at du får det fulde antal enheder, ved at anvende den korrekte injektionsteknik.
I Stik nålen ind under huden. Anvend den
injektionsteknik som din læge eller
sygeplejerske har anbefalet. Injicér dosis
ved at trykke på trykknappen indtil der
står 0 ud for markøren.
Mens du gør dette, kan du muligvis høre
eller mærke et klik.
Nålen skal forblive under huden i mindst
6 sekunder. Dette sikrer injektion af
hele dosis.
Du kan slippe dosisknappen, mens du
venter.
6 sekunder
J Fjern nålen fra huden.
Herefter kan du måske se en dråbe
væksthormon på nålens spids. Dette er
normalt og har ingen effekt på den dosis,
du lige har fået.
Brug aldrig pennens klik til at tælle antallet af mg du vælger. Kun dosisvinduet og markøren vil
vise det præcise antal mg.
Rør aldrig ved dosisvinduet når du injicerer, da det kan blokere injektionen.
13
K Før nålespidsen tilbage ind i den ydre
nålehætte uden at røre ved nålen.
Skru nålen af og kassér den
omhyggeligt,
som din læge eller sygeplejerske har
anbefalet.
Sæt penhætten på pennen efter hver
injektion.
Når pennen er tom kasseres den uden
nålen påsat, som din læge, sygeplejerske
eller lokale myndigheder har anbefalet.
For at undgå uventede stikuheld, må den indre nålehætte aldrig sættes på igen, når du først har
fjernet den fra nålen. Dette mindsker risikoen for at skade dig selv.
Opbevar altid din pen uden nålen påsat. Dette forebygger forurening, infektion og udsivning af
væksthormon.
Vedligeholdelse af din Norditropin FlexPro pen
Din Norditropin FlexPro pen er designet til at fungere præcist og sikkert. Men du skal vedligeholde
den:
• Tab ikke din pen eller bank den ikke imod en hård overflade. Hvis du taber den eller har
mistanke om, at noget er galt med den, skal der altid skrues en ny nål på. Kontrollér
væksthormongennemløbet før du injicerer.
• Forsøg ikke at genfylde din pen – den er fyldt fra start.
• Forsøg ikke at reparere din pen eller skille den ad.
• Udsæt ikke din pen for støv, snavs eller nogen form for væske.
• Forsøg ikke at lægge din pen i blød, vaske eller smøre den. Hvis nødvendigt, rengør den med et
mildt rengøringsmiddel på en let fugtet klud.
• Se pkt. 5 “Opbevaring” i produktresuméet for information omkring opbevaring af pennen.
Vigtig information
• Opbevar altid din pen og nåle utilgængeligt for andre, specielt børn.
• Del aldrig din pen med andre.
• Omsorgspersoner skal håndtere brugte nåle meget forsigtigt for at undgå stikuheld.
Norditropin FlexPro
5 mg/1,5 ml
Somatropin
Norditropin og FlexPro er registrerede varemærker, der ejes af Novo Nordisk Health Care AG,
Schweiz
NovoFine og NovoTwist er registrerede varemærker, der ejes af Novo Nordisk A/S, Danmark
© 2010 Novo Nordisk A/S

Ingen kommentarer:

Send en kommentar