Norspan® 5 mikrogram/t depotplaste Buprenorphinr

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Norspan® 5 mikrogram/t depotplaster
Norspan® 10 mikrogram/t depotplaster
Norspan® 20 mikrogram/t depotplaster
Buprenorphin
Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Norspan til dig personligt. Lad derfor være med at give det til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som
du har
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Norspans virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Norspan
3. Sådan skal du bruge Norspan
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Norspan
6. Yderligere oplysninger
1. NORSPAN DEPOTPLASTERS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET
TIL
Norspan indeholder det aktive indholdsstof, buprenorphin, som tilhører en gruppe af
lægemidler kendt som stærke, smertestillende midler (opioider).
Lægen har ordineret Norspan til dig til at lindre moderate, ikke-cancer smerter, hvor et
opiod er nødvendigt for at opnå tilstrækkelig smertedækning.
Norspan depotplaster bør ikke anvendes til behandling af akutte smerter.
Norspan depotplaster virker gennem huden. Efter påsætning passerer buprenorphin gennem
huden ind i blodet. Hvert plaster varer i 7 dage.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE NORSPAN
DEPOTPLASTER
Brug ikke Norspan depotplaster:
• hvis du er allergisk (overfølsom) over for buprenorphin eller for et af de øvrige
indholdsstoffer i Norspan depotplaster.
• hvis du har problemer med at trække vejret
• hvis du er afhængig af stoffer
• hvis du tager en type medicin kendt som MAO-hæmmere (for eksempel
tranylcypromid, phenelzin, isocarboxazid, moclobamid eller linezolid), eller hvis du
har taget denne type medicin indenfor de seneste to uger
• hvis du lider af myasthenia gravis (en tilstand hvor musklerne bliver svage)
2
• hvis du tidligere har haft abstinenssymptomer som uro, angst, rysten eller sveden efter
stop med at drikke alkohol
Norspan må ikke anvendes til behandling af abstinenssymptomer.
Vær ekstra forsigtig med at bruge Norspan depotplaster
Fortæl din læge eller dit apotek før behandling med Norspan depotplaster:
• hvis du lider af krampeanfald eller kramper
• hvis du har alvorlig hovedpine eller føler dig syg på grund af skader i hovedet eller
øget tryk i kraniet (for eksempel på grund af hjernesygdom). Dette skyldes at plastrene
kan gøre symptomerne værre eller skjule omfanget af en skade i hovedet.
• Hvis du føler dig ør og svimmel eller er ved at besvime
• hvis du har stærkt nedsat leverfunktion
• hvis du på noget tidspunkt har været afhængig af stoffer
• hvis du har høj temperatur, da dette kan medføre at større mængder af det aktive stof
end normalt går ind i blodet.
Kontakt din læge, før du bruger disse plastre, hvis du lige har fået foretaget en operation.
Brug af anden medicin:
Du skal informere lægen, hvis du tager eller for nylig har taget anden medicin, også hvis
der er tale om ikke-receptpligtig medicin. Hvis du bruger Norspan sammen med anden
medicin kan virkningen af Norspan eller den anden medicin ændre sig.
• Norspan må ikke anvendes sammen med en type medicin kendt som MAO-hæmmere
(for eksempel tranylcypromid, phenelzin, isocarboxazid, moclobamid eller linezolid),
eller hvis du har taget denne type medicin indenfor de seneste to uger
• Virkningen af Norspan kan blive nedsat, hvis du tager medicin så som phenobarbital
eller phenytoin (medicin som normalt anvendes til behandling af krampeanfald eller
kramper), carbamazepin (medicin som normalt anvendes til behandling af
krampeanfald eller kramper og visse former for smerte) eller rifampicin (en medicin
mod tuberkulose)
• Norspan kan få nogle mennesker til at føle sig døsige, syge eller dårlige eller få dem til
at ånde langsommere eller svagere. Disse bivirkninger kan blive værre, hvis der
samtidig tages anden medicin med de samme virkninger. Det drejer sig om visse
midler til behandling af depression, angst, psykiatriske eller mentale lidelser, medicin
til at hjælpe dig med at sove, medicin mod højt blodtryk så som clonidin, andre
opioider (som kan findes i stærk smertestillende medicin eller i visse hostemiksturer,
f.eks. morphin, dextropropoxyphen, codein, dextromethorphan, noscapin),
antihistaminer som kan gøre dig døsig eller bedøvelsesmidler som halothan.
• Norspan må ikke bruges sammen med benzodiazepiner (medicin mod angst eller til at
hjælpe med at sove). Denne kombination kan give alvorlige åndingsproblemer som kan
være livstruende.
Brug af Norspan depotplaster sammen med alkohol
Alkohol kan gøre nogle af bivirkningerne værre, og du kan føle dig utilpas, hvis du drikker alkohol
mens du bruger Norspan depotplaster. Indtagelse af alkohol samtidig med brug af Norspan kan
også påvirke din reaktionstid.
Graviditet og amning
Du bør ikke bruge Norspan depotplaster, hvis du er gravid, har planer om at blive det eller
ammer.
3
Spørg din læge eller apotek til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Trafik- og arbejdssikkerhed:
Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder at Norspan virker sløvende
og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Norspan kan påvirke din reaktionsevne i en sådan grad, at du ikke reagerer hensigtsmæssigt
eller hurtigt nok i tilfælde af uforudsete eller pludselige hændelser. Dette gælder især:
• i begyndelsen af behandlingen
• hvis du også tager medicin mod angst eller til at hjælpe dig med at sove
• hvis din dosis øges
Kør ikke bil og betjen ikke værktøj eller maskiner, hvis du er påvirket, heller ikke i op til
24 timer efter at plastret er fjernet.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne
information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE NORSPAN DEPOTPLASTER
Norspan depotplaster findes i tre forskellige styrker. Lægen bestemmer hvilken dosis der
passer bedst til dig. I løbet af behandlingen kan lægen ændre det plaster du bruger til et
mindre eller et større, hvis det er nødvendigt. Du bør ikke anvende mere end to plastre
på samme tid, uanset styrken på plastret.
Brug altid Norspan nøjagtig efter lægens anvisninger. Er du i tvivl, så spørg lægen eller
apoteket.
Voksne og ældre patienter
Medmindre lægen har sagt andet, skal du påsætte ét Norspan depotplaster (som beskrevet i
detaljer nedenfor) og skifte det hver 7. døgn, helst på same tid af døgnet. Lægen kan ønske
at justere dosis efter 3-7 døgn, indtil den rette dosis er fundet. Hvis lægen anbefaler dig at
tage anden smertestillende medicin foruden plastret, skal du nøje følge lægens anvisning,
ellers vil du ikke få fuld nytte af behandlingen med Norspan depotplaster. Plastret bør
bæres i 3 hele døgn, før dosis øges, da den maksimale effekt af en given dosis først opnås
efter den tid.
Patienter under 18 år
Norspan bør ikke anvendes til patienter under 18 år.
Patienter med nyresygdom/dialysepatienter
Det er ikke nødvendigt at ændre dosis til patienter med nyresygdom.
Patienter med leversygdom
Virkningerne for Norspan og den tid det virker kan påvirkes hos patienter med
leversygdom, og din læge vil derfor undersøge dig nærmere.
Før påsætning af Norspan depotplaster:
• Vælg et areal med ikke-irriteret, intakt hud udvendigt på overarmen, på den øverste del
af brystet, på den øverste del af ryggen eller på siden af brystet (se billedet nedenfor).
Bed om hjælp, hvis du ikke selv kan påsætte plastret.
4
• Norspan depotplaster skal sættes på steder med lidt eller ingen hår. Hvis ingen sådanne
steder findes, bør hårene klippes af med en saks, ikke barberes.
• Undgå hud som er rød, irriteret eller har andre skavanker som for eksempel store ar.
• Det hudområde du vælger skal være tørt og rent. Om nødvendigt kan det vaskes med
koldt eller lunkent vand. Der må ikke anvendes sæbe, sprit, olie, lotion eller
slibemidler. Efter et varmt bad, vent indtil huden er fuldstændig tør og kølig. Smør
ikke lotion, creme eller salve på det valgte hudområde. Det kan forhindre, at plastret
sidder ordentligt fast.
Påsætning af plaster
Når du har plastret på
Du skal bære plastret uafbrudt i 7 døgn. Forudsat at plastret er påsat korrekt, er der kun en
lille risiko for, at det falder af. Hvis hjørnerne begynder at løsne sig, kan de tapes fast med
en egnet hudtape.
Du kan bade og svømme mens du har plastret på. Plastret må ikke udsættes for varme
(f.eks. fra varmepuder, varmetæpper, varmelamper, sauna, karbad, opvarmede vandsenge,
varmedunke o.s.v.), da det kan medføre, at en større mængde aktivt stof end normalt går
ind i blodet. Ekstern varme kan også forhindre plastret i at klæbe ordentligt. Hvis du har
høj temperatur, kan det ændre virkningerne af Norspan (se Vær ekstra forsigtig med at
bruge Norspan depotplaster ovenfor)
I det usædvanlige tilfælde at dit plaster falder af, før det skal skiftes, skal du ikke bruge det
samme plaster igen, men påsæt straks et nyt plaster (se Skift af plaster nedenfor).
Skift af plaster
• Tag det gamle plaster af
• Fold det på midten med klæbesiden indad
• Åben og tag et nyt plaster ud. Brug den tomme pose til at bortskaffe det brugte plaster
på forsvarlig vis.
• Selv brugte plastre indeholder noget aktivt stof, som kan skade børn eller dyr, så sørg
for at brugte plastre altid er holdt ude af syns- og rækkevidde for dem.
Trin 1: Hvert plaster er forseglet i en pose. Umiddelbart før
anvendelse åbnes posen ved at trække, hvor det er
markeret, og plastret tages ud. Brug ikke plastret hvis
posens forsegling er brudt.
Trin 2: Den klæbende side af plastret er beklædt med en
sølvagtig beskyttelsesfolie. Træk forsigtigt halvdelen af
folien af. Undgå at røre ved den klæbende del af plastret.
Trin 3: Klæb plastret på det hudområde, som du har valgt og
fjern resten af folien
Trin 4: Pres plastret fast på huden med håndfladen i ca. 30
sekunder. Sørg for at hele plastret er i kontakt med
huden, specielt i hjørnerne.
5
• Påsæt et nyt plaster på et andet passende hudområde (som beskrevet ovenfor). Du bør
ikke påsætte et nyt plaster på det samme sted i 3-4 uger.
• Husk at skifte plastret på samme tid af døgnet. Det er vigtigt, at du noterer tidspunktet.
Behandlingens varighed
Lægen vil fortælle dig hvor længe du bør behandles med Norspan depotplaster. Stop ikke
med behandlingen uden at rådspørge lægen, fordi din smerte kan komme tilbage, og du kan
føle dig utilpas (se også Hvis du holder op med at bruge Norspan depotplaster
nedenfor).
Tal med din læge eller farmaceut, hvis du føler, at virkningen af Norspan er for svag eller
for stærk
Hvis du har brugt for mange Norspan depotplastre:
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Norspan, end der står i
denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.
Fjern alle plastre, så snart du opdager, at du har påsat flere plastre, end du skulle, og
kontakt din læge eller hospital. Personer der har taget en overdosis kan føle sig søvnige og
syge. De kan også have åndedrætsbesvær eller miste bevidstheden og kan behøve
akutbehandling på hospitalet.
Når du søger læge, skal du tage denne indlægsseddel og de resterende plastre med, så du
kan vise dem til lægen.
Hvis du har glemt at bruge Norspan depotplaster
Påsæt et nyt plaster, så snart du kommer i tanke om det. Noter datoen, da din sædvanlige
dag for skift af plaster nu kan være forskellig. Hvis du skifter dit plaster meget for sent,
kan din smerte komme tilbage. I det tilfælde skal du kontakte din læge.
Påsæt ikke ekstra plastre til erstatning for den glemte påsætning.
Hvis du holder op med at bruge Norspan depotplaster
Hvis du stopper med brugen af Norspan depotplastre for tidligt, eller hvis du afbryder
behandlingen, kan din smerte komme tilbage. Rådfør dig med lægen, hvis du ønsker at
stoppe behandlingen. Han vil fortælle dig, hvad der kan gøres, og om du kan behandles
med anden medicin.
Nogle personer kan få bivirkninger, når de stopper med at bruge stærk smertestillende
medicin efter lang tids brug. Risikoen for at få bivirkninger efter ophør med behandling
med Norspan er meget lille. Fortæl dog din læge, hvis du føler dig urolig, angst, nervøs,
hvis du ryster, hvis du er overaktiv, har svært ved at sove eller har problemer med
fordøjelsen.
Den smertestillende effekt af Norspan varer i nogen tid efter fjernelse af plastret. Du bør
ikke starte med et andet oipoid analgetikum (stærk smertestillende medicin) indenfor 24
timer efter fjernelse af plastret.
Spørg din læge eller farmaceut, hvis du har yderligere spørgsmål til anvendelsen af dette
præparat.
4. BIVIRKNINGER
Norspan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
6
Alvorlige bivirkninger som kan sættes i forbindelse med Norspan svarer til dem, der ses
ved andre stærke smertestillende midler og inkluderer besvær med at trække vejret og lavt
blodtryk.
Denne medicin kan give allergiske reaktioner, men alvorlige allergiske reaktioner er
sjældne. Fjern plastret og kontakt straks lægen, hvis du får pludselig pibende eller
hvæsende vejrtrækning, besvær med at trække vejret, opsvulmede øjenlåg, ansigt eller
læber, udslæt eller kløe, specielt hvis det dækker hele kroppen.
Som for al stærk smertestillende medicin, er der risiko for at du kan blive forfalden til eller
afhængig af Norspan depotplaster.
Følgende bivirkninger er rapporteret hos patienter behandlet med Norspan depotplaster:
Meget almindelige (forekommer sandsynligvis hos flere end 1 ud af 10 personer)
• Hovedpine, svimmelhed, sløvhed
• Forstoppelse, tør mund, kvalme eller opkastning
• Kløe, rødme, kløe på påsætningsstedet
Almindelige (forekommer sandsynligvis hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer)
• Tab af appetit
• Omtumlethed, depression, besvær med at sove, nervøsitet
• Prikken eller følelsesløshed
• Rødmen og varmefornemmelse i ansigtet
• Åndenød
• Mavesmerter eller mavebesvær, diarré, besvær med fordøjelsen
• Svedtendens, udslæt
• Træthed, følelse af unormal svaghed, smerter, smerter i brystet, opsvulmede hænder,
ankler og fødder, reaktioner på påsætningsstedet i form af rødme eller udslæt.
Ikke almindelige (forekommer sandsynligvis hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer)
• Væsketab
• Humørsvingninger, rastløshed, uro, ængstelse, følelse af at være fremmed over for sig
selv, ekstrem lykkefølelse, hallucinationer, mareridt.
• Smagsforstyrrelser, talebesvær, nedsat følsomhed for smerte eller berøring, nedsat
hukommelse, migræne, besvimelse, rysten, problemer med koncentration og
koordination
• Tørre øjne, sløret syn
• Ringen eller susen for ørerne, følelse af svimmelhed eller rundtossethed
• Højt eller lavt blodtryk, angina (alvorlige smerter i brystet i forbindelse med
hjertesygdom), hurtig eller uregelmæssig hjertebanken
• Forværring af problemer med vejrtrækningen ved astma, hoste, hikke,
hyperventilation, lavt indhold af ilt i blodet, rindende næse, hiven efter vejret
• Luft i tarmene
• Vægttab
• Tør hud, hævelser i ansigtet
• Muskelkrampe, muskelsammentrækninger, muskelsmerter
• Besvær med at lade vandet
• Influenzalignende symptomer, høj temperatur, kulderystelser, generel følelse af
utilpashed
• Øgning af tilfældige skader (for eksempel fald)
7
• Abstinenssymptomer som for eksempel uro, ængstelse, svedtendens eller rystelser ved
ophør med behandling med Norspan depotplaster.
Fortæl din læge at du bruger Norspan depotplaster, hvis du skal have taget blodprøver.
Dette er vigtigt, da Norspan kan ændre den måde, din lever arbejder på og derved påvirke
resultaterne af nogle blodprøver.
Sjældne (forekommer sandsynligvis hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer)
• Nedsat seksualdrift, mentale lidelser
• Besvær med balancen
• Opsvulmede øjenlåg, formindskede pupiller
• Åndedrætsbesvær
• Divertikulitis (betændelse i tarmen), besvær med at synke
• Lokale, allergiske reaktioner med tydelige tegn på opsvulmen (i sådanne tilfælde bør
behandlingen stoppes)
• Nedsat erektion, svækket seksualfunktion
Meget sjældne (forekommer sandsynligvis hos færre end 1 ud af 10.000 personer)
• Muskeltrækninger
• Ørepine
• Blister
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke
er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om
bivirkninger kan blive bedre.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted.
5. SÅDAN OPBEVARER DU NORSPAN DEPOTPLASTER
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på kartonen og på posen.
Udløbsdatoen refererer til den sidste dag i den måned.
Norspan må ikke opbevares over 25°C.
Brug ikke plastret, hvis posens forsegling er brudt.
Brugte plastre skal foldes på midten med den klæbende side indad og kasseres på forsvarlig
vis ude af syns- og rækkevidde for børn.
Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke
smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Norspan indeholder
Det aktive indholdsstof er buprenorphin.
Norspan 5 mikrogram/t depotplaster indeholder 5 mg buprenorphin i en plasterstørrelse på
6,25 cm2 og afgiver omkring 5 mikrogram buprenorphin pr time (over et tidsrum på 7 dage)
Norspan 10 mikrogram/t depotplaster indeholder 10 mg buprenorphin i en plasterstørrelse
på 12,5 cm2 og afgiver omkring 10 mikrogram buprenorphin pr time (over et tidsrum på 7
dage)
8
Norspan 20 mikrogram/t depotplaster indeholder 20 mg buprenorphin i en plasterstørrelse
på 25 cm2 og afgiver omkring 20 mikrogram buprenorphin pr time (over et tidsrum på 7
dage)
De øvrige indholdsstoffer er:
• Polyacrylat (Durotak 387-2051 & 387-2054)
• Levulinsyre
• Oleyloleat
• Povidon
• Polyethylenterephtalat
Norspan depotplasters udseende og pakningstørrelser
Depotplaster. Det findes i tre styrker.
5 mikrogram/t: Firkantet, beigefarvet plaster med afrundede hjørner, mærket Norspan 5
μg/h
10 mikrogram/t: Rektangulært, beigefarvet plaster med afrundede hjørner, mærket Norspan
10 μg/h
20 mikrogram/t: Firkantet, beigefarvet plaster med afrundede hjørner, mærket Norspan 20
μg/h
Norspan findes i Danmark i kartoner med 4 folieposer, hver med et enkelt depotplaster.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Norpharma A/S
Slotsmarken 15
2970 Hørsholm
Tlf: 45 17 48 00
Fremstiller:
Bard Pharmaceuticals Ltd.
Cambridge Science Park
Milton Road, Cambridge CB4 4GW
England
For yderligere oplysninger om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til indehaveren af
markedsføringstilladelsen.
Dette lægemiddel er godkendt i medlemsstaterne i EEA under følgende navne:
Belgien Norspan®
Danmark Norspan®
England BuTrans®
Estland Norspan®
Finland Norspan®
Holland BuTrans®
Irland BuTrans®
Island Norspan®
Letland Norspan®
Litauen Norspan®
Luxembourg Norspan®
Norge Norspan®
9
Polen Norspan®
Portugal Norspan®
Slovakiet Norspan®
Sverige Norspan®
Tjekkiet Norspan®
Tyskland Norspan® 5, 10 & 20 Mikrogramm/h Transdermales
Ungarn Norspan®
Østrig Norspan®
Denne indlægsseddel blev senest godkendt i januar 2009

Ingen kommentarer:

Send en kommentar