NORVASC® 5 mg eller 10 mg Tabletter Amlodipinbesilat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
NORVASC®
5 mg eller 10 mg Tabletter
Amlodipinbesilat
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Norvasc til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal De vide, før De begynder at tage Norvasc
3.
Sådan skal De tage Norvasc
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Norvasc nedsætter blodtrykket og giver mere ilt til hjertet.
De kan bruge Norvasc til behandling af forhøjet blodtryk og til at forebygge hjertekrampe (angina pectoris).
Lægen kan have givet Dem Norvasc for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
2.
DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE NORVASC
Tag ikke Norvasc
-
hvis De er overfølsom (allergisk) over for dihydropyridinderivater, amlodipin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
-
hvis De har meget lavt blodtryk.
-
hvis De for nylig har haft en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt).
-
hvis De har sygdom i hjerteklapperne (aortastenose).
Vær ekstra forsigtig med at tage Norvasc
Tal med lægen, inden De tager Norvasc, hvis De har:

dårlig lever.

dårligt hjerte.
Børn
Sikkerhed og effekt er blevet undersøgt hos piger og drenge i alderen 6-17 år. Norvasc er ikke undersøgt hos børn under 6 år. Tal med lægen, hvis De ønsker mere information.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin, eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Tal med lægen, hvis De tager:

medicin mod svamp (ketoconazol, itraconazol).

medicin mod HIV (ritonavir).

medicin mod tuberkulose (rifampicin).

medicin mod betændelse (erythromycin).

anden medicin for blodtrykket og hjertet (f.eks. beta-blokkere, calciumblokkere).

naturmedicin mod depression (perikum).
Anden medicin kan påvirke virkningen af Norvasc, og Norvasc kan påvirke virkningen af anden medicin. Spørg lægen eller apoteket, hvis De ønsker flere oplysninger herom.
Begræns Deres forbrug af grapefrugtjuice mens De tager Norvasc.
Brug af Norvasc sammen med mad og drikke
De kan tage Norvasc sammen med mad og drikke.
Graviditet og amning
Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.
Graviditet:
Hvis De er gravid, må De kun tage Norvasc efter aftale med lægen.
Amning:
Hvis De ammer, må De ikke tage Norvasc.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Norvasc kan hos enkelte give bivirkninger, der kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
3.
SÅDAN SKAL DE TAGE NORVASC
Tag altid Norvasc nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Den sædvanlige dosis er
Voksne: Startdosis er 5 mg 1 gang dagligt. Tal med Deres læge, hvis denne dosis ikke virker godt nok.
Ældre: Ændring af dosis er ikke nødvendig. Følg lægens anvisning.
Børn (6-17 år): Den sædvanlige startdosis er 2,5 mg dagligt. Den maksimale anbefalede dosis er 5 mg dagligt.
Amlodipin 2,5 mg er ikke tilgængelig. Norvasc 5 mg tabletter kan ikke deles for at opnå en dosis på 2,5 mg.
Nedsat nyrefunktion
Ændring af dosis er ikke nødvendig. Følg lægens anvisning.
Nedsat leverfunktion
Deres dosis af Norvasc skal muligvis nedsættes. Følg lægens anvisning.
De skal tage tabletterne med et glas vand.
Hvis De har taget for mange Norvasc
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere Norvasc - end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering er for lavt blodtryk med svimmelhed og besvimelse. Overdosering kan være alvorlig.
Hvis De har glemt at tage Norvasc
Hvis De har glemt en dosis, så tag den så snart De kommer i tanker om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.
Hvis De holder op med at tage Norvasc
De må kun stoppe eller afbryde behandlingen med Norvasc efter aftale med lægen.
4.
BIVIRKNINGER
Norvasc kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
o
Brystsmerter.
Kontakt læge evt. skadestue.
Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
o
Blodprop i hjertet (stærke brystsmerter).
Ring 112.
o
Overfølsomhedsreaktioner med pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse, hævelse af tunge, læber og ansigt og brystsmerter.
Søg straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
o
Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag.
o
Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber.
o
Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
o
Leverbetændelse, gulsot.
Kontakt læge eller skadestue.
o
Betændelse i bugspytkirtlen (voldsomme mavesmerter og feber).
Søg straks læge.
Ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
o
Søvnighed, svimmelhed, hovedpine (især i starten af behandlingen).
o
Hævede ankler.
o
Væskeansamlinger i hænder, ankler eller fødder (ødemer). Kontakt lægen.
o
Mavesmerter, kvalme.
o
Rødmen.
o
Træthed.
Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
o
Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
o
Åndenød/ åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
o
Søvnløshed, humørsvingninger herunder angst, depression, rysten, smagsforstyrrelser, nedsat følelse ved berøring, prikkende, snurrende fornemmelsefr eller følelseshed i huden
o
Synsforstyrrelser (herunder dobbeltsyn), susen for ørene (tinnitus).
o
Hjertebanken.
o
Lavt blodtryk.
o
Åndenød. Kan være eller blive alvorlig.
o
Snue.
o
Opkastning, fordøjelsesbesvær, ændrede afføringsvaner (diarré, forstoppelse), mundtørhed.
o
Hårtab, mindre blødning i hud og slimhinder, misfarvning af huden, øget svedafsondring, kløe, udslæt, hududslæt.
o
Muskel- og ledsmerter, muskelkramper, rygsmerter.
o
Vandladningsforstyrrelser, natlig vandladning, hyppig vandladning.
o
Impotens, forstørrede brystkirtler hos mænd.
o
Brystsmerter, kraftesløshed og svaghed, smerter, ubehag.
o
Vægtstigning, vægttab.
Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
o
Forvirring
Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
o
Uregelmæssig puls, meget hurtig eller langsom puls. Kan være eller blive alvorlig. Hvis De får langsom puls eller meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
o
Allergiske reaktioner, udslæt (nældefeber). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
o
Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
o
Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder.
o
Øget muskelspænding.
o
Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
o
Hoste.
o
Mavesmerter, kvalme, opkastninger (gastritis), forandringer i tandkødet.
o
Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
o
Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorlig. Hvis De får feber, skal De straks kontakte læge.
o
Øget følsomhed af huden for lys.
o
Forhøjede levertal (ingen symptomer, ses ved blodprøver).
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.
5.
OPBEVARING
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares over 25oC.
Brug ikke Norvasc efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Norvasc 5 mg eller 10 mg tabletter indeholder:
Aktivt stof: amlodipin. 1 tablet indeholder 5 mg eller 10 mg amlodipin som besylat.
Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose; vandfrit calciumhydrogenfosfat; natriumstivelsesglycolat type A; magnesiumstearat.
Udseende og pakningsstørrelser
Norvasc tabletter 5 mg er hvide, ottekantede, aflange tabletter med skrå kanter. Tabletterne er mærket AML- 5 på den ene side og Pfizer på den anden side.
Norvasc tabletter 10 mg er hvide, ottekantede, aflange tabletter med skrå kanter. Tabletterne er mærket AML-10 på den ene side og Pfizer på den anden side.
Pakningsstørrelser
Norvasc 5 mg eller 10 mg blister med 30 eller 100 tabletter.
Norvasc 5 mg eller 10 mg firkantet eller rund beholder med 200 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.
Fremstiller:
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Heinrich-Mack-Str. 35, D-89257 Illertissen, Tyskland.
Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2010.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar