Procren Depot 3,75 mg og 11,25 mg Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Procren Depot 3,75 mg og 11,25 mg
Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension,
fyldt injektionssprøjte, til subkutan anvendelse
Leuprorelinacetat
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
• Lægen har ordineret Procren Depot til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Procren Depot
3. Sådan skal du tage Procren Depot
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information.
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Procren Depot er et syntetisk hormon. Procren virker ved at hæmme dannelsen af kønshormoner hos både mænd og kvinder.
Du kan få Procren Depot til behandling af:
• Prostatakræft hos mænd.
Procren Depot virker ved at nedsætte mængden af det mandlige kønshormon, testosteron.
• Kvinder med vækst af livmoderslimhinde uden for livmoderen (endometriose.) Procren Depot virker ved at nedsætte mængden af det kvindelige kønshormon, østrogen.
Lægen kan have givet dig Procren Depot for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROCREN DEPOT
Tag ikke Procren Depot
• hvis du er overfølsom (allergisk) over for leuprorelinacetat eller et eller flere af hjælpestofferne i Procren Depot
• hvis du er overfølsom over for andre stoffer, der ligner leuprorelinacetat (gonadotropin-releasing hormon (GnRH) eller andre, lignende stoffer)
• hvis du er gravid
• hvis du har blødninger fra skeden, som du ikke kender grunden til.
Vær ekstra forsigtig med at tage Procren Depot
Tal med lægen inden du tager Procren Depot, hvis du
• har smerter over den ene eller begge lænder og evt. blod i urinen pga. af sammenpresning af den ene eller begge urinledere (som går fra nyrerne til blæren). Det kan også vise sig som aftagende urindannelse.
• har eller har haft problemer i den nederste del af ryggen, besvær med at gå, nedsat følelse i benene, vandlad ningsbesvær.
• har skøre knogler (osteoporose).
• får knoglesmerter.
Kontakt straks læge eller skadestue, hvis du
• får pludselige smerter i ryggen, gangbesvær, nedsat følelse i benene og vandladningsbesvær på grund af sammenpresning af rygmarven. Det kan være meget alvorligt.
• får mavesmerter, kvalme, opkastning, diaré, føler maven spændt og oppustet, nedsat vandladning (mindre urin) eller åndedrætsbesvær. Det kan være tegn på vækst af æggestokkene, cyster på æggestokkene og andre alvorlige ændringer i kroppen.
Oplys altid ved kontrol af EKG (hjertekurve) samt ved blodprøvekontrol og urinprø-vekontrol, at du er i behandling med Procren Depot. Det kan påvirke prøveresultater-ne.
Brug af anden medicin
Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin som ikke købt på recept, medicin købt i udlandet, na-turlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet:
Du må ikke få Procren Depot, hvis du er gravid, da det kan skade fosteret. Husk at informere lægen.
Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker svangerskabsforebyggelse, så længe du får Procren Depot. Tal med lægen.
Amning:
Hvis du ammer, må du kun tage Procren Depot efter aftale med lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Procren Depot kan give bivirkninger som træthed og svimmelhed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Procren Depot
Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE PROCREN DEPOT
Den sædvanlige dosis er
Du vil få Procren Depot som indsprøjtning under huden af sundhedspersonalet.
Prostata cancer
Den anbefalede dosis til mænd med prostata cancer er 3,75 mg hver 4. uge eller
11,25 mg hver 12. uge.
Endometriose
Den anbefalede dosis til kvinder med endometriose er 3,75 mg hver 4. uge eller
11,25 mg hver 12. uge. Behandlingen startes på 1.-5. dag i menstruationsperioden.
Behandlingstiden bør normalt ikke vare længere end 6 måneder på grund af risiko for demineralisering af knoglerne.
Ældre
Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
Nedsat leverfunktion
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
Nedsat nyrefunktion
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
Hvis du har taget for meget Procren Depot?
Du vil normalt få indsprøjtningen af lægen eller sundhedspersonalet.
Kontakt lægen, skadestuen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for me-get Procren Depot, og du føler dig utilpas.
Hvis du har glemt at tage Procren Depot?
Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis.
Hvis du holder op med at tage Procren Depot
Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Procren Depot.
4. BIVIRKNINGER
Procren Depot kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirk-ninger.
Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på:
Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patien-ter:
• Slagtilfælde med lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed på grund af blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
• Mavesmerter, spændt og oppustet mave, kvalme, opkastning, diaré, nedsat vandladning (mindre urin) eller åndedrætsbesvær på grund af vækst af æggestokkene, cyster på æggestokkene og andre alvorlige ændrin ger i kroppen. Kan være livsfarligt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter:
• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), på grund af overføl somhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
• Pludselig hovedpine, synssvækkelse og lammelse af øjets muskler hos patienter med godartet kirtelsvulst i hypofysen. Kan være livsfarligt. Ring 112.
• Selvmordstanker og selvmordsforsøg. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:
• Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, følefors tyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben på grund af blodprop i hjerte eller lunge.
Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
• Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben på grund af dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
• Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
• Blodig opkastning og/eller sort afføring på grund af blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller
skadestue. Ring evt. 112.
Andre bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end l ud af 10 patienter:
• Rødmen, som kan aftage med tiden, hovedpine, svimmelhed.
• Kvalme, opkastning, vægtstigning, vægttab.
• Forøget svedtendens, udslæt, akne.
• Natlig vandladning, smerter og svie ved vandladning.
• Hyppig vandladning med svie og smerte på grund af betændelse i urinvejene.
• Knoglesmerter, især i begyndelsen af behandlingen.
• Øget mandlig behåring hos kvinder, evt. med dybere stemme og flere muskler.
• Træthed, lokale reaktioner på indsprøjtningsstedet som smerte, rødme og hævelse.
• Impotens.
• Nedsat sexlyst.
Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter:
• Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
• Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
• Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed i huden eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder på grund af nervebetændelse.
• Hukommelsesbesvær, åndedrætsbesvær.
• Mavebesvær, smagsforstyrrelse, mundtørhed, appetitforstyrrelse.
• Kløe, fedtet hår og hud.
• Snue, influenzalignende sygdom som feber, kvalme, hovedpine, muskelømhed.
• Testikelsmerter, svind af testiklerne.
• Brystlidelser, smerter i brysterne, tørhed i skeden.
•Humørsvingninger, nervøsitet, søvnløshed, søvnforstyrrelser, angst, nedtrykthed, personlighedsforstyrrelser.
Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter:
• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
• Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær på grund af for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber på grund af forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
• Bleghed og træthed på grund af blodmangel. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
• Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse på grund af for højt kalk i blodet (kvinder). Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen.
• Smerte og hævelse omkring håndledet med føleforstyrrelser i fingrene og hænderne på grund af tryk på en nerve i håndleddet (kvinder). Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
• Hyppig vandladning, tørst, træthed på grund af højt blodsukker (blodglukose). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
• Øget risiko for åreforkalkning på grund af forhøjet kolesterol og fedt (triglycerider) i blodet.
• Rødme af huden på grund af for mange røde blodlegemer.
• Synsforstyrrelser, tørre øjne.
• Hørenedsættelse, susen for ørerne (tinnitus).
• Forstoppelse, diaré, mundbetændelse, feber.
• Smerter opadtil i maven, fornemmelse af fødestop og svien bag nederste del af brystbenet på grund af
irritation af spiserør og mavesæk.
• Kvalme, evt. opkastninger eller ophørt urinproduktion, evt. vandladningsstop på grund af blokering i urinvejene.
• Ufrivillig vandladning, blod i urinen, blærekramper.
• Hårtab, blødninger i huden, neglelidelser.
• Muskelsmerter, smerter i leddene, smerter i skulder, smerter i nederste del af ryggen, stivhed, gangbesvær.
• Udvikling af bryster hos mænd, mælkesekretion, menstruationsforstyrrelser som pletblødning og vedvarende blødning fra skeden, smerter i mellemkødet, smerter ved samleje (kvinder).
• Irritabel adfærd.
Sjælden – meget sjælden: Forekommer hos færre end 1 ud af 1000 patienter:
• Tør hoste uden slim på grund af betændelse i lungernes bindevæv. Kontakt læge eller skadestue.
• Byld, smerter, blodansamlinger og hævelse ved stedet for indsprøjtning. Ved hurtigt voksendeblodansamlin
04-PREFIL-16901

Ingen kommentarer:

Send en kommentar