TrioBe Tabletter {Folinsyre, Vitamin B12 og Vitamin B6}

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
TrioBe Tabletter
{Folinsyre, Vitamin B12 og Vitamin B6}
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret TrioBe til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage TrioBe
3. Sådan skal du tage TrioBe
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
Virkning og anvendelse
B-vitaminer er vigtige for at opretholde cellernes naturlige funktioner. De indgående mængder af vitaminerne er valgt for at forebygge symptomgivende mangeltilstande, især blandt ældre mennesker, som ofte har en dårlig optagelse i tarmen af folinsyre og Vitamin B12. Det er i studier påvist, at de anvendte mængder kan reducere et forhøjet indhold af homocystein.
Lægen kan have givet dig TrioBe for noget andet. Følg altid lægens anvisning
Det skal du vide, før du begynder at tage TrioBe
Tag ikke TrioBe:
- hvis du er overfølsom overfor nogle af indholdsstofferne.
- hvis du tidligere har været gravid hvor fosteret har udviklet neuralrørsdefekt (højere doser af folinsyre anbefales).
Vær ekstra forsigtig med at bruge TrioBe
TrioBe er ikke beregnet til behandling af symptomgivende mangel på de indgående vitaminer. Effektiv behandling af visse typer af blodmangel (anæmi) kan kræve behandling med injektioner af Vitamin B12. TrioBe skal ikke anvendes af patienter, som har fået bortopereret en større del af tyndtarmen væk.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Effekten af behandlingen kan påvirkes, hvis TrioBe indtages samtidig med visse andre lægemidler som f.eks. visse lægemidler mod epilepsi (phenobarbital og phenytoin) samt f.eks. methotrexat, trimethoprim og pyrimetamin (folinsyreantagonister). Det er derfor vigtigt, at du fortæller din læge, hvis du tager anden medicin samtidig med TrioBe.
Graviditet og amning
Ingen kendte risici.
Trafik- og arbejdssikkerhed
TrioBe påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Sådan skal du tage TrioBe
Den sædvanlige dosis er 1 tablet daglig, der skal indtages med 1 glas vand.
Tag altid TrioBe nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotek
Hvis du har taget for mange TrioBe tabletter:
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere TrioBe tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Bivirkninger:
Ved den anbefalet dosering, er risikoen for bivirkninger lav.
Sjældent (forekommer hos mindre end 1 ud af 1000 patienter) kan der forekomme: Udslæt af acnetypen. Allergiske hudreaktioner såsom nældefeber, kløe og rødmen.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.
Opbevaring
TrioBe må ikke opbevares over 30°C. Skal opbevares i original emballage, tæt tillukket.
Skal opbevares utilgængeligt for børn og må ikke anvendes efter den udløbsdato, som står på pakningen.
Medicinrester kan afleveres på apoteket til destruktion.
Yderligere oplysninger
1 tablet indeholder:
Virksomme stoffer (selve medicinen): Folinsyre 0,8 mg, Vitamin B12 0,5 mg, Vitamin B6 3 mg
Hjælpestoffer: Calciumhydrogenphosphat dihydrat, Mikrokrystallinsk cellulose, Natriumstivelsesglycolat, Magnesiumstearat, Silica kolloid vandfri.
Udseende
TrioBe tabletter er lysegule med små prikker, runde, hvælvede, præget med R109.
Pakningsstørrelser
30, 60, 100 og 250 tabletter
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
Recip AB, Box 906, 170 09 Solna, Sverige
Dansk repræsentant:
Meda AS Solvang 8, 3450 Allerød
Tlf.: 44 52 88 88
Fax: 44 52 88 99
e-mail: info.dk@meda.se
Denne indlægsseddel er sidst revideret:
Marts 2009

Ingen kommentarer:

Send en kommentar