Trizivir 300 mg / 150 mg / 300 mg filmovertrukne tabletter abacavir / lamivudin / zidovudin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Trizivir 300 mg / 150 mg / 300 mg filmovertrukne tabletter
abacavir / lamivudin / zidovudin
Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Trizivir til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal straks med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
VIGTIGT – Overfølsomhedsreaktion
Trizivir indeholder abacavir (som også er det aktive stof i lægemidlerne Kivexa og Ziagen). Nogle personer, som tager abacavir, kan få en overfølsomhedsreaktion (alvorlig allergisk reaktion), som kan blive livstruende, hvis man fortsætter med at tage abacavir.
Det er vigtigt, at du læser alle oplysningerne i feltet ”Overfølsomhedsreaktion” under pkt. 4.
Der er vedlagt et oplysningskort i pakningen med Trizivir for at gøre dig og sundhedspersonalet opmærksomme på overfølsomhed over for abacavir. Dette kort skal du tage ud og altid have med dig.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Trizivir
3. Sådan skal du tage Trizivir
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Trizivir bruges til at behandle hiv (humant immundefektvirus)-infektion hos voksne.
Trizivir indeholder tre aktive stoffer, der bruges til behandling af hiv-infektion: abacavir, lamivudin og zidovudin. Alle disse tilhører en gruppe af antiretrovirale lægemidler, som kaldes nukleosidanalog revers transkriptasehæmmere (NRTI’er).
Trizivir hjælper med at kontrollere din sygdom. Trizivir helbreder ikke hiv-infektionen, men det nedsætter mængden af virus i din krop og holder det på et lavt niveau. Dette hjælper din krop med at øge antallet af CD4-celler i dit blod. CD4-celler er en type hvide blodlegemer, der er vigtige for bekæmpelse af infektion.
Personer reagerer forskelligt på behandling med Trizivir. Din læge vil følge virkningen af din behandling.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE TRIZIVIR
Tag ikke Trizivir: hvis du er overfølsom (allergisk) over for abacavir (eller ethvert andet lægemiddel med abacavir – Kivexa eller Ziagen), lamivudin eller zidovudin eller et af de øvrige indholdsstoffer (se pkt. 6)
Det er vigtigt, at du læser alle oplysningerne om overfølsomhedsreaktion under pkt. 4. hvis du har problemer med leveren
2
hvis du har alvorlige problemer med nyrerne hvis du har et meget lavt antal røde blodlegemer (anæmi) eller et meget lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni).
Tal med din læge, hvis du mener, noget af dette gælder for dig.
Vær ekstra forsigtig med at tage Trizivir
Overfølsomhedsreaktioner
I et klinisk forsøg udviklede mellem 3 og 4 patienter ud af 100, som blev behandlet med abacavir, og som ikke havde et gen kaldet HLA-B*5701, en overfølsomhedsreaktion (alvorlig allergisk reaktion).
Læs alle oplysningerne om overfølsomhedsreaktion grundigt under pkt. 4 i denne indlægsseddel.
Nogle personer, som tager Trizivir, har større risiko for alvorlige bivirkninger. Du skal derfor være opmærksom på disse ekstra risici: hvis du nogensinde har haft en leversygdom, inkl. hepatitis B eller C (hvis du har hepatitis B, må du kun stoppe din Trizivir-behandling efter aftale med din læge, da det kan give tilbagefald af hepatitis) hvis du er meget overvægtig (især hvis du er kvinde) hvis du har sukkersyge (diabetes) og tager insulin.
Tal med lægen om det, hvis noget af ovennævnte passer på dig. Det kan være, du skal komme hyppigere til kontrol og have taget flere blodprøver, mens du tager medicinen. Se pkt. 4 for flere oplysninger.
Risiko for hjerteanfald
Det kan ikke udelukkes, at abacavir kan øge risikoen for hjerteanfald.
Tal med lægen, hvis du har problemer med hjertet, hvis du ryger, eller hvis du har andre sygdomme, der kan øge din risiko for hjertesygdomme som forhøjet blodtryk eller sukkersyge, Du må kun stoppe med at tage Trizivir efter aftale med din læge.
Hold øje med vigtige symptomer
Nogle personer, som tager Trizivir, udvikler andre tilstande, som kan være alvorlige. Du skal derfor kende vigtige tegn og symptomer, som du kan holde øje med, mens du tager Trizivir.
Læs om det i ”Andre mulige bivirkninger ved Trizivir” under pkt. 4 i denne indlægsseddel.
Beskyt andre mennesker
Hiv-infektion spredes via seksuel kontakt med en hiv-smittet eller via overførsel med smittet blod (fx ved brug af samme injektionsnåle). Trizivir forhindrer ikke, at du kan overføre en hiv-infektion til andre mennesker. For at beskytte andre mennesker mod at blive smittet med hiv: Brug kondom, hvis du har oralsex eller samleje. Undgå kontakt med andre menneskers blod – del fx ikke nåle med andre.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også naturlægemidler eller medicin, som ikke er købt på recept.
Husk også at fortælle det til lægen eller på apoteket, hvis du begynder at tage en ny medicin, mens du tager Trizivir.
Tag ikke disse lægemidler sammen med Trizivir: stavudin eller emtricitabin, til behandling af hiv-infektion anden medicin, der indeholder lamivudin, til behandling af hiv-infektion eller hepatitis B-infektion ribavirin eller ganciclovir-injektioner, til behandling af virusinfektioner
3
høje doser af sulfamethoxazol/trimethoprim, til behandling af bakterieinfektioner.
Fortæl det til din læge, hvis du får nogen af disse lægemidler.
Nogle lægemidler kan øge risikoen for, at du får bivirkninger, eller de kan forværre bivirkningerne
Det gælder: natriumvalproat, til behandling af epilepsi interferon, til behandling af virusinfektioner pyrimethamin, til behandling af malaria og andre parasitinfektioner dapson, til forebyggelse af lungebetændelse og til behandling af hudinfektioner fluconazol eller flucytosin, til behandling af svampeinfektioner som fx candida pentamidin eller atovaquon, til behandling af parasitinfektioner som fx pneumocystis jirovecii lungebetændelse (PCP) amphotericin eller sulfatmethoxazol/trimethoprim, til behandling af svampe- og bakterieinfektioner probenecid, til behandling af urinsur gigt (podagra) og lignende tilstande eller til at øge virkningen af visse antibiotika methadon, som anvendes som erstatning for heroin vincristin, vinblastin eller doxorubicin, til behandling af cancer.
Fortæl det til din læge, hvis du tager nogen af disse lægemidler.
Nogle lægemidler påvirker Trizivir
Det gælder: clarithromycin, som bruges til at behandle infektioner
Hvis du tager clarithromycin, skal dosis tages mindst 2 timer før eller efter du tager Trizivir. phenytoin, som bruges til at behandle epilepsi.
Fortæl det til din læge, hvis du tager phenytoin. Din læge vil muligvis holde ekstra øje med dig, mens du tager Trizivir.
Methadon og Trizivir
Abacavir øger den hastighed, hvormed methadon fjernes fra kroppen. Hvis du tager methadon, vil du blive undersøgt for abstinenssymptomer, og du skal måske have ændret din methadondosis.
Graviditet
Trizivir bør ikke anvendes til gravide kvinder. Trizivir og lignende medicin kan give bivirkninger hos det ufødte barn. Hvis du bliver gravid, mens du tager Trizivir, skal dit barn måske til ekstra kontrol (inkl. blodprøver) for at sikre, at det udvikler sig normalt.
Hvis du er gravid, hvis du bliver gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid:
Kontakt straks din læge og tal med lægen om fordele og ulemper ved at tage Trizivir under din graviditet.
Børn, hvis mødre har taget NRTI’er (Trizivir-lignende medicin) under graviditeten, har mindre risiko for at være smittet med hiv. Dette er en fordel, som opvejer risikoen for bivirkninger.
Amning
Kvinder, der er hiv-positive, må ikke amme, fordi hiv-infektionen kan overføres til barnet gennem modermælken.
Hvis du ammer eller planlægger at amme:
Tal med din læge om det med det samme.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Trizivir kan gøre dig svimmel og have andre bivirkninger, der gør dig mindre opmærksom.
4
Kør ikke bil eller brug maskiner, medmindre du føler, du har det godt.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE TRIZIVIR
Tag altid Trizivir nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Sørg for at holde jævnlig kontakt til din læge, og hold ikke op med at tage Trizivir uden at have talt med din læge om det.
Hvor meget Trizivir skal du tage
Den sædvanlige dosis af Trizivir til voksne er 1 tablet 2 gange daglig.
Tabletterne skal tages regelmæssigt med ca. 12 timers mellemrum.
Synk tabletterne hele med et glas vand. Trizivir kan tages med eller uden mad.
Hvis du har taget for mange Trizivir
Hvis du ved et uheld tager for mange Trizivir, skal du fortælle det til lægen eller på apoteket eller kontakte nærmeste skadestue for nærmere rådgivning.
Hvis du har glemt at tage Trizivir
Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du husker det. Fortsæt derefter behandlingen som før. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
Det er vigtigt at tage Trizivir regelmæssigt, da uregelmæssig indtagelse kan betyde, at medicinen ikke virker mod hiv-infektionen og det kan øge risikoen for overfølsomhedsreaktioner.
Hvis du holder op med at tage Trizivir
Hvis du af en eller anden grund er holdt op med at tage Trizivir, særligt hvis du mener, at du har bivirkninger eller på grund af anden sygdom:
Kontakt din læge, før du starter igen. Din læge vil undersøge, om dine symptomer skyldes en overfølsomhedsreaktion. Hvis din læge mener, at du har en overfølsomhedsreaktion, vil du få besked på aldrig mere at tage Trizivir eller ethvert andet lægemiddel med abacavir (Kivexa eller Ziagen). Det er vigtigt, at du følger lægens råd.
Hvis din læge foreslår, at du genoptager behandlingen med Trizivir, kan det være, at du samtidigt bliver rådet til at tage første dosis på et sted, hvor du vil have mulighed for hurtigt at få lægehjælp, hvis det skulle blive nødvendigt.
4. BIVIRKNINGER
Trizivir kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Når du er i behandling for hiv, kan det være svært at afgøre, om et symptom er en bivirkning ved Trizivir eller anden medicin, eller om det skyldes selve hiv-infektionen. Derfor er det meget vigtigt, at du fortæller lægen om enhver ændring i dit helbred.
I et klinisk forsøg udviklede mellem 3 og 4 patienter ud af 100, som blev behandlet med abacavir, og som ikke havde et gen kaldet HLA-B*5701, en overfølsomhedsreaktion (alvorlig allergisk reaktion). Dette er beskrevet i denne indlægsseddel under ”Overfølsomhedsreaktion”. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår oplysningerne om denne alvorlige reaktion.
5
Ud over de bivirkninger, der nævnes nedenfor for Trizivir, kan der forekomme andre tilstande i forbindelse med behandlingen.
Det er vigtigt at læse afsnittet ”Andre bivirkninger ved Trizivir” i denne indlægsseddel.
Overfølsomhedsreaktion
Trizivir indeholder abacavir (som også er det aktive stof i Kivexa og Ziagen).
Hvem får en overfølsomhedsreaktion?
Alle, som tager Trizivir, kan udvikle en overfølsomhedsreaktion over for abacavir. Denne kan blive livstruende, hvis man forsætter med at tage Trizivir.
Du har større risiko for at udvikle en overfølsomhedsreaktion, hvis du har det gen, der hedder HLA-B*5701 (men selv hvis du ikke har den gentype, kan du udvikle overfølsomhed). Det er vigtigt, at du er blevet testet for dette gen, før du får Trizivir. Hvis du ved, at du har dette gen, skal du fortælle det til din læge, før du får Trizivir.
Hvad er symptomerne?
De mest almindelige symptomer er: feber (høj temperatur) og udslæt.
Andre almindelige symptomer er: kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter og udtalt træthed.
Andre symptomer: led- eller muskelsmerter, opsvulmet hals, åndenød, ondt i halsen, hoste og hovedpine af og til kan der opstå øjenbetændelse (konjunktivitis), sår i munden og lavt blodtryk.
Symptomerne forværres ved fortsat behandling med Trizivir og kan være livstruende.
Hvornår optræder symptomerne?
En overfølsomhedsreaktion kan opstå på et hvilket som helst tidspunkt under behandling med Trizivir, men optræder normalt i de første 6 uger af behandlingen.
Af og til er der forekommet overfølsomhedsreaktioner, når abacavir-behandling blev genoptaget hos personer, som kun havde rapporteret ét af symptomerne fra oplysningskortet, før de stoppede.
I meget sjældne tilfælde er der rapporteret overfølsomhed, når abacavir-behandling blev genoptaget hos personer, som ikke havde nogen symptomer på overfølsomhed, før de stoppede.
Kontakt lægen omgående:
1) hvis du får udslæt ELLER
2) du får et eller flere symptomer fra mindst 2 af de følgende grupper:
- feber
- åndenød, ondt i halsen eller hoste
- kvalme eller opkastning, diarré eller mavesmerter
- udtalt træthed eller smerter eller generel følelse af at være syg.
Din læge kan råde dig til at stoppe behandlingen med Trizivir.
Sørg altid for at have dit oplysningskort på dig, så længe du tager Trizivir.
Hvis du holder op med at tage Trizivir
Hvis du holder op med at tage Trizivir på grund af en overfølsomhedsreaktion, må du ALDRIG MERE tage Trizivir eller noget andet lægemiddel med abacavir (Kivexa eller Ziagen), da du inden for timer kan risikere et livstruende blodtryksfald, som kan medføre døden.
6
Hvis du af en eller anden grund er holdt op med at tage Trizivir, særligt hvis du mener, du har bivirkninger eller på grund af anden sygdom:
Kontakt din læge, før du starter igen. Din læge vil undersøge, om dine symptomer skyldes en overfølsomhedsreaktion. Hvis din læge mener, at du har en overfølsomhedsreaktion, vil du få besked på aldrig mere at tage Trizivir eller noget andet lægemiddel med abacavir (Kivexa eller Ziagen). Det er vigtigt, at du følger lægens råd.
Hvis din læge foreslår, at du genoptager behandlingen med Trizivir, kan det være, at du samtidigt bliver rådet til at tage første dosis på et sted, hvor du vil have mulighed for hurtigt at få lægehjælp, hvis det skulle blive nødvendigt.
Hvis du er overfølsom over for Trizivir, bør du aflevere alle dine ubrugte Trizivir tabletter til destruktion. Spørg din læge eller på apoteket.
Meget almindelige bivirkninger
Det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter: hovedpine kvalme.
Almindelige bivirkninger
Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter: overfølsomhedsreaktion opkastning diarré mavesmerter appetitløshed svimmelhed træthed, mangel på energi feber (høj temperatur) generel følelse af utilpashed søvnløshed muskelsmerter og ubehag ledsmerter hoste symptomer fra næsen (irritation, løbenæse) udslæt hårtab.
Almindelige bivirkninger, som kan ses i blodprøver: nedsat antal af røde blodlegemer (anæmi) eller nedsat antal hvide blodlegemer (neutropeni eller leukopeni) forhøjet leverenzymtal øget mængde bilirubin i blodet (et stof, der dannes i leveren), som kan få huden til at se gul ud.
Ikke almindelige bivirkninger
Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter: stakåndethed luft i tarmen kløe muskelsvaghed.
7
En ikke almindelig bivirkning, som kan ses i blodprøver: et fald i antallet af celler, der får blodet til at størkne (trombocytopeni) eller i alle slags blodlegemer (pancytopeni).
Sjældne bivirkninger
Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter: sygdom i leveren såsom gulsot, forstørret lever, fedtlever eller leverbetændelse (hepatitis) laktacidose (se afsnittet ”Andre mulige bivirkninger ved Trizivir”) betændelse i bugspytkirtlen brystsmerter, sygdom i hjertemuskulaturen (kardiomyopati) krampeanfald depression eller angst, koncentrationsbesvær, døsighed fordøjelsesbesvær, smagsforstyrrelser ændring af farven på neglene, huden eller slimhinden inde i munden influenzalignende symptomer – kulderystelser og svedeture prikkende fornemmelse i huden snurren eller svaghed i arme og ben nedbrydning af muskelvæv følelsesløshed hyppig vandladning bryster hos mænd.
Sjældne bivirkninger, som kan ses i blodprøver: forhøjet koncentration af et enzym, der hedder amylase ophævet funktion af knoglemarven til at danne nye røde blodlegemer (pure red cell aplasia).
Meget sjældne bivirkninger
Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter: hududslæt i form af blister, som ligner små målskiver (mørk plet omgivet af en næsten farveløs ring med en mørk kant yderst) (erythema multiforme) et udbredt udslæt af blister og afskalninger af huden særligt omkring munden, næsen, øjnene og kønsdelene (Stevens-Johnsons syndrom), og et alvorligere udslæt, der medfører afskalning af huden på mere end 30 % af kroppens overflade (toksisk epidermal nekrolyse).
Kontakt straks lægen, hvis du opdager nogle af disse symptomer.
En meget sjælden bivirkning, som kan ses i blodprøver: ophævet funktion af knoglemarven til at danne nye røde og hvide blodlegemer (aplastisk anæmi).
Hvis du får bivirkninger
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Andre bivirkninger ved Trizivir
Trizivir kan medføre andre bivirkninger i forbindelse med hiv-behandling.
Gamle infektioner kan blusse op
Personer med en fremskreden hiv-infektion (aids) har et svagt immunforsvar og har derfor lettere ved at udvikle alvorlige infektioner (opportunistiske infektioner). Når disse personer begynder på behandlingen, oplever de måske, at gamle skjulte infektioner blusser op og giver tegn og symptomer på betændelse. Disse symptomer skyldes sandsynligvis, at kroppens immunforsvar bliver stærkere, så kroppen begynder at bekæmpe infektionerne.
Hvis du får symptomer på en infektion, mens du tager Trizivir:
Fortæl det til lægen med det samme. Tag ikke anden medicin mod infektion uden at have talt med lægen om det.
8
Kroppen kan ændre facon
Personer, der er i kombinationsbehandling for hiv, opdager måske hen ad vejen, at deres krop ændrer facon på grund af ændringer i fedtfordelingen: Fedtet kan forsvinde fra ben, arme eller ansigt. Der kan ophobes ekstra fedt rundt om maven eller på brysterne eller de indre organer. Fedtpukler kan vise sig i nakken (nogle gange kaldet ’bøffelnakke’).
Man kender endnu ikke årsagen til disse ændringer, eller om de påvirker helbredet på længere sigt. Hvis du oplever, at din krop ændrer facon:
Fortæl det til lægen.
Laktacidose er en sjælden, men alvorlig bivirkning
Nogle personer, der får Trizivir eller lignende medicin (NRTI’er), kan udvikle en tilstand, der kaldes laktacidose, og samtidig en forstørret lever.
Laktacidose skyldes ophobning af mælkesyre i kroppen. Det sker sjældent, men hvis det sker, kommer det normalt efter nogle få måneders behandling. Det kan være livstruende, fordi det kan sætte de indre organer ud af funktion.
Laktacidose udvikles oftere hos personer, der har en leversygdom, eller er fede (meget overvægtige), især kvinder.
Tegnene på laktacidose omfatter: dyb, hurtig, vanskelig vejrtrækning døsighed følelsesløshed eller svaghed i lemmerne kvalme, opkastning mavesmerter.
Undervejs i behandlingen holder lægen øje med tegn på laktacidose. Hvis du får nogen af ovennævnte symptomer eller andre symptomer, som bekymrer dig:
Gå til lægen så hurtigt som muligt.
Problemer med knoglerne
Nogle personer, som er i kombinationsbehandling for hiv, udvikler en tilstand, der hedder osteonekrose. Ved denne tilstand dør dele af knoglevævet på grund af nedsat blodforsyning til knoglerne. Der er større risiko for at få denne tilstand: hvis du har været i kombinationsbehandling i lang tid hvis du tager den slags antiinflammatoriske medicin, der hedder kortikosteroider hvis du drikker alkohol hvis dit immunforsvar er stærkt nedsat hvis du er overvægtig.
Tegnene på osteonekrose omfatter: stive led smerter (især i hofte, knæ eller skulder) problemer med at bevæge sig.
Hvis du får et af disse symptomer:
Fortæl det til lægen.
Andet, som kan vise sig i blodprøverne
Trizivir kan også forårsage: forhøjet niveau af mælkesyre i blodet, som i sjældne tilfælde kan føre til laktacidose forhøjet sukker og fedt (triglycerider og kolesterol) i blodet resistens over for insulin (så hvis du er diabetiker, skal din insulindosis måske ændres for at kontrollere blodsukkeret).
9
5. OPBEVARING
Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Trizivir efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Trizivir indeholder
De aktive stoffer i hver Trizivir filmovertrukken tablet er 300 mg abacavir (som sulfat), 150 mg lamivudin og 300 mg zidovudin.
Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat og magnesiumstearat i tabletkernen. Tabletternes filmovertræk indeholder hypromellose, titandioxid, polyethylenglycol, indigocarmin aluminiumslak og gult jernoxid.
Udseende og pakningsstørrelser
Trizivir filmovertrukne tabletter er mærket “GX LL1” på den ene side. De er blågrønne og kapselformede. De findes i blisterpakninger med 60 tabletter og beholdere med børnesikret låg med 60 tabletter.
Indehaver af markedsføringstilladelsen
ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Storbritannien.
Fremstiller: Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations), Priory Street, Ware, Hertfordshire SG12 0DJ, Storbritannien.
eller
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul. Grunwaldzka 189 , 60-322 Poznan, Polen.
Hvis du vil have yderligere oplysninger om Trizivir, skal du henvende dig til den lokale repræsentant.
België/Belgique/Belgien
ViiV Healthcare sprl/bvba
Tél/Tel: + 32 (0)2 656 25 11
Luxembourg/Luxemburg
ViiV Healthcare sprl/bvba
Belgique/Belgien
Tél/Tel: + 32 (0)2 656 25 11
България
ГлаксоСмитКлайн ЕООД
Teл.: + 359 2 953 10 34
Magyarország
GlaxoSmithKline Kft.
Tel.: + 36 1 225 5300
Česká republika
GlaxoSmithKline s.r.o.
Tel: + 420 222 001 111
gsk.czmail@gsk.com
Malta
GlaxoSmithKline Malta
Tel: + 356 21 238131
10
Danmark
GlaxoSmithKline Pharma A/S
Tlf: + 45 36 35 91 00
dk-info@gsk.com
Nederland
ViiV Healthcare BV
Tel: + 31 (0)30 6986060
contact-nl@viivhealthcare.com
Deutschland
ViiV Healthcare GmbH
Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10
viiv.med.info@viivhealthcare.com
Norge
GlaxoSmithKline AS
Tlf: + 47 22 70 20 00
firmapost@gsk.no
Eesti
GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Tel: + 372 6676 900
estonia@gsk.com
Österreich
GlaxoSmithKline Pharma GmbH
Tel: + 43 (0)1 97075 0
at.info@gsk.com
Ελλάδα
GlaxoSmithKline A.E.B.E.
Τηλ: + 30 210 68 82 100
Polska
GSK Commercial Sp. Z.o.o.
Tel.: + 48 (0)22 576 9000
España
Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.
Tel: + 34 902 051 260
es-ci@viivhealthcare.com
Portugal
VIIVHIV HEALTHCARE,
UNIPESSOAL, LDA
Tel: + 351 21 094 08 01
viiv.fi.pt@viivhealthcare.com
France
ViiV Healthcare SAS
Tél: + 33 (0)1 39 17 6969
Infomed@viivhealthcare.com
România
GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.
Tel: + 4021 3028 208
Ireland
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 353 (0)1 4955000
Slovenija
GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel: + 386 (0)1 280 25 00
medical.x.si@gsk.com
Ísland
GlaxoSmithKline ehf.
Sími: + 354 530 3700
Slovenská republika
GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11
recepcia.sk@gsk.com
Italia
ViiV Healthcare S.r.l
Tel: + 39 (0)45 9212611
Suomi/Finland
GlaxoSmithKline Oy
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30
Finland.tuoteinfo@gsk.com
Κύπρος
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd
Τηλ: + 357 22 39 70 00
Sverige
GlaxoSmithKline AB
Tel: + 46 (0) 8 638 93 00
info.produkt@gsk.com
Latvija
GlaxoSmithKline Latvia SIA
Tel: + 371 67312687
lv-epasts@gsk.com
United Kingdom
ViiV Healthcare UK Limited
Tel: + 44 (0)800 221441
customercontactuk@gsk.com
11
Lietuva
GlaxoSmithKline Lietuva UAB
Tel: + 370 5 264 90 00
info.lt@gsk.com
Denne indlægsseddel blev senest godkendt den 06/2011
Du kan finde yderligere information om Trizivir på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Ingen kommentarer:

Send en kommentar