Trospiumchlorid Alternova, 20 mg filmovertrukne tabletter Trospiumchlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Trospiumchlorid Alternova, 20 mg filmovertrukne tabletter
Trospiumchlorid
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Trospiumchlorid Alternova til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Trospiumchlorid Alternova
3. Sådan skal du tage Trospiumchlorid Alternova
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Trospiumchlorid Alternova er et lægemiddel, som afslapper blærens muskler.
Trospiumchlorid Alternova bruges: ved en voldsom vandladningstrang med ufrivilligt urintab (trangsinkontinens) og/eller hyppig vandladning og vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære (af ukendte årsager eller på grund af en neurologisk lidelse).
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE TROSPIUMCHLORID ALTERNOVA
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
Tag ikke Trospiumchlorid Alternova:
-
Hvis du er overfølsom (allergisk) over for trospiumchlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer
-
Hvis du ikke kan tømme den fyldte blære spontant på grund af en mekanisk forstoppelse af urinvejen fra blæren (f.eks. forstørrelse af prostata)
-
Hvis du har forhøjet tryk i øjet på grund af en forsnævring af øjnenes vinkel, såkaldt glaukom (snævervinklet glaukom)
-
Hvis du har hurtig, uregelmæssig hjerterytme (takykardi)
-
Hvis du har myasthenia gravis, en sygdom karakteriseret af svaghed af musklen efter brug
-
Hvis du har en svær, kronisk, inflammatorisk tarmsygdom (svær ulcerativ colitis eller svær Crohn’s sygdom)
-
Hvis du har toksisk megacolon, en lidelse forbundet med udvidelse af tyktarmen og forstoppelse
Vær ekstra forsigtig med at tage Trospiumchlorid Alternova
-
Hvis du lider af en tillukning af mave-tarm-kanalen, f.eks. forsnævring af udmundingen fra din mave (pylorusstenose)
-
Hvis du lider af en tillukning af urinvejen fra blæren med urinretention (manglende evne til helt at tømme blæren).
-
hvis du har en forstyrrelse af det autonome nervesystem (den del af kroppens nervesystem, som kontrollerer aktiviteter i hjerte, blodkar, kirtler og andre dele af kroppen)
-
Hvis du har glidebrok eller halsbrand
-
Hvis du har en overaktiv skjoldbruskkirtel eller hjertesygdom (trospiumchlorid kan få dit hjerte til at slå hurtigere, end du kan tåle)
Patienter med nedsat leverfunktion
Hvis du har en alvorlig leversygdom, må du ikke tage Trospiumchlorid Alternova.
Hvis du har en let til moderat leversygdom, skal du tale med din læge, før du tager Trospiumchlorid Alternova.
Patienter med nedsat nyrefunktion
Hvis du har nedsat nyrefunktion, skal du tale med din læge, før du tager Trospiumchlorid Alternova. Lægen skal måske justere dosis af Trospiumchlorid Alternova (se pkt. 3: ”Sådan skal du tage Trospiumchlorid Alternova).
Børn:
Undlad at give Trospiumchlorid Alternova til børn under 12 år.
Brug af anden medicin:
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept,medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Sig det til din læge, hvis du tager et af de følgende lægemidler:
-
amantadin (anvendes til behandling af Parkinsons sygdom)
-
visse lægemidler til behandling af depression (f.eks. imipramin eller amitryptilin)
-
lægemidler til behandling af astma, som kan forøge hjerterytmen (f.eks. salbutamol)
-
lægemidler, som øger tarmbevægelserne (f.eks. metoclopramid eller cisaprid)
-
lægemidler som påvirker udskillelsen af fordøjelsesvæsker
-
lægemidler som indeholder guar, colestyramin eller colestipol
-
lægemidler som indeholder chinidin
-
lægemidler som bruges til behandling af allergier (antihistaminer)
Bemærk, at disse oplysninger også kan gælde for lægemidler, som er taget for nylig.
Graviditet og amning:
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet
Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Trospiumchlorid Alternova. Tal med lægen.
Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Trospiumchlorid Alternova efter aftale med lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed:
Trospiumchlorid Alternova påvirker normalt ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Bivirkninger i form af forstyrrelser i øjets indstilling til at se skartp på nært hold kan forekomme, så vent derfor til du ved hvordan Trospiumchlorid Alternova påvirker dig, før du anvender maskiner eller kører bil.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Trospiumchlorid Alternova
Trospiumchlorid Alternova indeholder laktose . Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE TROSPIUMCHLORID ALTERNOVA
Tag altid Trospiumchlorid Alternova nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Den sædvanlige dosis er:
1 filmovertrukket tablet to gange dagligt (svarende til 40 mg trospiumchlorid dagligt). Tabletten må ikke tygges eller knuses, og skal tages på tom mave med et glas vand før måltidet.
Den maksimale daglige dosis er 40 mg trospiumchlorid.
Ældre
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
Børn
Brug af Trospiumchlorid Alternova til børn under 12 år anbefales ikke, da sikkerhed og effekt ikke kendes.
Nedsat nyre- og leverfunktion
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
Lægen afgør, hvor længe du skal tage Trospiumchlorid Alternova. Det skal vurderes hver 3. -6. måned, om du har brug for at fortsætte med behandlingen.
Hvis du har taget for mange Trospiumchlorid Alternova
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Trospiumklorid Alternova, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du af den grund føler dig utilpas Tag pakningen med.
Symptomer på en overdosis kan være:
-
Synsforstyrrelser
-
Øget hjerterytme
-
Tørhed i munden
-
Vandladningsproblemer
-
Forstoppelse
-
Sure opstød / halsbrand
Hvis du har glemt at tage Trospiumchlorid Alternova
Hvis du har glemt en dosis Trospiumchlorid Alternova, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis Trospiumchlorid Alternova, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.
Hvis du holder op med at tage Trospiumchlorid Alternova
Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Trospiumchlorid Alternova.
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.
4. BIVIRKNINGER
Trospiumchlorid Alternova kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på:
Meget sjældne bivirkninger (Forkommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)
-
Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Ring 112.
-
Udslæt (nældefeber) og hævelser af ansigt, læber og tunge (angioødem). Kan være alvorligt / livsfarligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt læber og tunge. Ring 112.
Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)
-
Manglende evne til at tømme den fyldte blære.
Ikke alvorlige bivirkninger:
Meget almindelige bivirkninger (Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)
-
Mundtørhed
Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter)
-
Fordøjelsesbesvær
-
Forstoppelse
-
Mavesmerter
-
Kvalme
Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter)
-
Oppustethed
-
Diarré
Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)
-
Manglende evne til (helt) at tømme blæren
-
Hurtig hjerterytme
-
Sløret syn
-
Vejrtrækningsbesvær (dyspnø)
-
Huduslæt
-
Brystsmerter
-
Svækkelse
Meget sjældne bivirkninger, herunder bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)
-
Hurtig og uregelmæssig hjerterytme
-
Muskel- og ledsmerter
-
Ændringer i resultater af blodprøver til kontrol af leverfunktionen (målt af din læge)
-
Hovedpine
-
Svimmelhed
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De/du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted http://www.meldenbivirkning.dk/
5. OPBEVARING
Opbevares utilgængeligt for børn.
Tag ikke Trospiumchlorid Alternova efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp.) er den sidste dag i den nævnte måned.
Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Trospiumchlorid Alternova indeholder:
Aktivt stof: Trospiumchlorid 20 mg
Øvrige indholdsstoffer:
Tabletkerne:
Vandfri colloid silica
Lactosemonohydrat
Mikrocrystallinsk cellulose
Natriumstivelsesglycolat (Type A)
Povidon K 25
Magnesiumstearat
Tabletfilm:
Hypromellose
Macrogol 6000
Talcum
Titaniumdioxid (E171)
Saccharinnatrium.
Udseende og pakningsstørrelser
Udseende
Trospiumchlorid Alternova er runde, hvide, filmovertrukne tabletter.
Pakningsstørrelser
PVC/PVDC/Aluminiumblister med 10, 20, 30, 50, 60 og 100 tabletter. Hospitalspakninger med 500 ( 10 x 50 ) tabletter
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Alternova A/S
Lodshusvej 11
4230 Skælskør
Danmark
Fremstiller
Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GMBH
Dr. Robert Pfleger Strasse E12
D-96052 Bamberg
Tyskland
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:
Østrig Trospiumchlorid Pleger 20 mg
Danmark: Trospiumchlorid Alternova 20 mg
Finland: Trospium Verman 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Tyskland: Spasmex 20 mg filmtabletten
Irland: Flotros 20 mg filmcoated tablets
Italien: Trospio cloruro Pfleger 20 mg
Storbritannien: Flotros 20 mg filmcoated tablets
Denne indlægsseddel er senest revideret den 25.05.2010

Ingen kommentarer:

Send en kommentar