Trusopt® Øjendråber, opløsning 20 mg/ml

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Trusopt®
Øjendråber, opløsning 20 mg/ml
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Navn® til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal De vide, før De begynder at tage Trusopt®.
3.
Sådan skal De tage Trusopt®.
4.
Bivirkninger.
5.
Opbevaring.
6.
Yderligere oplysninger.
1. Virkning og anvendelse
Trusopt® er et middel mod forhøjet tryk i øjet. Det sænker trykket i øjet ved at mindske dannelsen af væske i øjet.
De kan bruge Trusopt® til at sænke forhøjet tryk i øjet og til behandling af grøn stær (glaukom).
De kan bruge Trusopt® alene eller sammen med andre midler, som mindsker trykket i øjet, de såkaldte beta-blokkere. De kan også bruge Trusopt®, hvis De ikke kan bruge beta-blokkere.
Lægen kan have givet Dem Trusopt® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Trusopt®.
Brug ikke Trusopt® hvis:

De er overfølsom (allergisk) over for dorzolamid eller et af de øvrige indholdsstoffer.

De har meget dårlige nyrer eller alvorlig forstyrrelse i blodet saltbalance.
Vær ekstra forsigtig med at bruge Trusopt®

Hvis De får irriterede øjne, røde øjne eller hævede øjenlåg, skal De straks kontakte lægen.

Hvis De får allergis (hududslæt eller kløe), skal De stoppe med at bruge Trusopt® og straks kontakte lægen.

De må ikke bruge Trusopt® samtidig med at De tager tabletter af samme type medicin (carboanhydrasehæmmere). Tal med lægen eller apoteket.
Tal med lægen, inden De bruger Trusopt®, hvis

De har dårlig lever.

De har eller har haft nyresten.

De har kronisk hornhindeskade.

De tidligere er blevet opereret i øjet.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Hvis De bruger Trusopt® sammen med andre øjendråber, bør der mindst gå 10 minutter imellem drypning med de forskellige øjendråber.
Graviditet og amning
Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin.
Graviditet
Hvis De er gravid, skal De normalt ikke bruge Trusopt®. Tal med lægen.
Amning
Hvis De ammer, må De kun bruge Trusopt® efter aftale med lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Trusopt® kan give bivirkninger som svimmelhed og synsforstyrrelser, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Trusopt®
Trusopt® indeholder benzalkoniumchlorid som kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser. Undgå derfor kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden medicinen bruges, og vent 15 minutter, før De sætter kontaktlinserne i igen.
3. Sådan skal De bruge Trusopt®
Brug altid Trusopt® nøjagtig efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.
Den sædvanlige dosis er
Voksne
Når De bruger Trusopt® alene er dosis 1 dråbe i det (de) angrebne øje (øjne) 3 gange dagligt: morgen, middag og aften.
Hvis lægen har anbefalet at De skal bruge Trusopt® sammen med beta-blokker øjendråber er dosis 1 dråbe i det (de) angrebne øje (øjne) 2 gange dagligt: morgen og aften.
Pas på at spidsen af øjendråbeflasken ikke kommer til at røre øjet eller øjenomgivelserne. Spidsen kan blive forurenet af almindelige bakterie, som i værste fald kan give betændelse og alvorlige skader på øjet og tab af synet. De skal derfor undgå at den kommer til at røre noget.
Børn
Børn må kun få Trusopt® efter aftale med lægen.
Nedsat nyrefunktion
Hvis De har dårlige nyrer må De muligvis ikke bruge Trusopt®. Tal med lægen.
Nedsat leverfunktion
Det kan evt. være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
Brugsvejledning
1.
Før De bruger medicinen første gang, skal De sikre Dem at sikkerhedsstrimlen foran på flasken er ubrudt. Der vil være et mellemrum mellem flasken og hætten.
2.
Bryd forseglingen ved at rive sikkerhedsstrimlen af.
Ikke alvorlige bivirkninger
3.
Åbn flasken ved at skrue låget af i pilens retning.
Meget almindelige bivirkninger (Forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede)

Brænden og svien i øjet.
Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)

Hovedpine, overfladiske ridser i hornhinden, tåreflåd, betændelse i øjets bindehinde, betændelsestilstand i øjenlåget, øjenkløe, øjenlågsirritation, sløret syn og kvalme.

Bitter smag i munden kan forekomme efter drypning i øjet.
4.
Bøj hovedet bagover, og træk forsigtigt ned i det nederste øjenlåg for at danne en lomme mellem øjenlåg og øje.

Træthed.
Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)

Svimmelhed, prikkende og snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.

Irritation og røde øjne, øjensmerter, skorpedannelse på øjenlåget, forbigående nærsynethed som forsvinder når behandlingen ophører, hævelse af hornhinden og nedsat tryk i øjet.
5.
Vend flasken om, som vist, og tryk let med tommel- og pegefinder på fingertryksmærket indtil en enkelt dråbe er dryppet i øjet, sam anvist af lægen. RØR IKKE ØJE ELLER ØJENLÅGE MED SPIDSEN AF FLASKEN.

Næseblod, mundtørhed, halsirritation, kontakteksem.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk
Hvis De har brugt for meget Trusopt®
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Trusopt®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De af den grund føler Dem utilpas. Tag pakningen med.
5. Opbevaring

Opbevar Trusopt® utilgængeligt for børn.

Opbevar Trusopt® i original emballage, da det er følsomt for lys.

Brug ikke Trusopt® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Brug ikke Trusopt® senere end 28 dage efter åbning af flasken.
Hvis De drypper for mange dråber i øjet, kan De blive svimmel, få hovedpine, træthed, kvalme, synkebesvær og unormale drøm.

Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.
Hvis De kommer til at sluge flaskens indhold, kan De komme i en tilstand af søvnlignende bevidsthedssvækkelse. Kontakt straks lægen.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
Har de glemt at bruge Trusopt®
Hvis De har glemt en dosis, skal De tage den så snart De kommer i tanke om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.
6. Yderligere oplysninger
Trusopt® 20 mg/ml, øjendråber indeholder
Aktivt stof: Dorzolamid
Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumvhlorid, hydroxyethylcellulose, mannitol (421), natriumcitrat (E331), natriumhydroxid til pH justering, vand til injektionsvæsker (sterilt vand).
Hvis De holder op med at bruge Trusopt®
Kontakt lægen, hvis De ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Trusopt®.
4. Bivirkninger
Udseende og pakningsstørrelser
Trusopt® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Udseende
Trusopt® 20 mg/ml er en klar farveløs til næsten farveløs, let viskøs opløsning.
Alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede)
Pakningsstørrelse
Trusopt® findes i følgende pakningsstørrelsen 1 x 5 ml.

Smerter og rødme i øjet pga. betændelse i regnbuehinden (iris). Kontakt læge eller skadestue.
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
SinGad Pharma ApS, Vibe Allé 5 blok 2B, 2980 Kokkedal
Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)
Ompakket og frigivet af

Pludseligt hududslæt, hævelser i ansigtet, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed. Kan være livsfarligt. Ring 112.
SinGad Pharma ApS, Vibe Allé 5 blok 2B, 2980 Kokkedal
Trusopt® er et registreret varemærke, der tilhører
Merck & Co. Inc., Whitehouse Station, NJ, USA
054151-020102

Voldsomme, ofte anfaldsvise smerter i siden og over lænden og evt. blod i urinen pga. nyresten. Kontakt læge eller skadestue.
Denne indlægsseddel blev sidst revideret
oktober 2009

Årehindeløsning efter øjenoperationer. Kontakt læge eller skadestue.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar