Uni Diamicron 30 mg tabletter med modificeret udløsning Gliclazid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Uni Diamicron®
30 mg tabletter med modificeret udløsning
Gliclazid
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.
• Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
• Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, De vil vide
• Lægen har ordineret Uni Diamicron® til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Indholdsfortegnelse:
1. Uni Diamicrons virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Uni Diamicron ®
3. Sådan skal De tage Uni Diamicron ®
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Uni Diamicron ®
6. Yderligere oplysninger
1. Uni Diamicrons virkning og hvad De skal bruge det til
• Uni Diamicron® er et antidiabetikum. Det hører til gruppen af sulfonylurinstoffer.
• Uni Diamicron® sænker blodets indhold af glukose ved at stimulere udskillelsen af insulin i bugspytkirtlen.
• De kan bruge Uni Diamicron® til behandling af diabetes, der ikke kræver insulin (type 2-diabetes), når kostomlægning, motion og vægttab ikke er tilstrækkeligt til at opnå en tilfredsstillende blodglukose.
• Uni Diamicron® har en længere virkning end almindelige tabletter
Lægen kan have givet Dem Uni Diamicron® til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Uni Diamicron®.
Tag ikke Uni Diamicron® hvis De:
• er overfølsom over for gliclazid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Uni Diamicron®.
• Er overfølsom over for anden medicin af samme type som gliclazid (sulfonylurinstoffer).
• Er overfølsom over for antibiotika til behandling af blærebetændelse (sulfonamider).
• Har insulinkrævende diabetes (type 1-diabetes).
• Har syre (ketonstoffer) i blod eller urin eller syreforgiftning med uklarhed.
• Har en alvorlig nyre- eller leversygdom.
• Er i behandling for svampeinfektioner med miconazol (se afsnittet ”brug af anden medicin”).
• Ammer (se afsnittet ”Graviditet og amning”).
Vær ekstra forsigtig med at tage Uni Diamicron®
Tal med lægen, inden De tager Uni Diamicron®, hvis
• Deres lever eller nyrer fungerer dårligt.
• De har nedsat stofskifte
• Deres hypofyse eller binyrebark danner for lidt hormon.
For lav blodglukose
Det er vigtigt, at De spiser regelmæssigt (også morgenmad). Risikoen for for lav blodglukose bliver større, hvis De
• Spiser uregelmæssigt eller for lidt, eller hvis De ændrer Deres kost.
• Arbejder hårdt fysisk eller dyrker meget motion og ikke spiser i forhold til dette.
• Drikker alkohol.
• Får anden medicin, der også sænker Deres blodglukose.
Det er derfor meget vigtigt, at De spiser regelmæssigt og rigtigt og måler Deres blodglukose regelmæssigt.
Symptomer på for lav blodglukose er omtalt i afsnittet om bivirkninger.
Hvis De har for lav blodglukose, skal De have noget at spise, gerne brød eller andet, der virker i længere tid på blodglukosen. Druesukker har kun en kortvarig virkning, og kunstige sødemidler har ingen virkning. De skal være opmærksom på, at der kan gå flere dage, før virkningen af Uni Diamicron® er væk. Tal med Deres læge.
Deres blodglukose kan stige, hvis De
• Får en infektion (f.eks. halsbetændelse, lungebetændelse, blærebetændelse) med feber.
• Er kommet alvorligt til skade.
• Skal opereres.
Nogle gange kan det være nødvendigt at give insulin. Tal med lægen.
Brug af anden medicin
Forskellig medicin kan påvirke hinandens virkning, således at De muligvis skal have ændret dosis. Tal med lægen.
Nedenstående medicin kan øge risikoen for for lav blodglukose:
• Anden medicin mod diabetes
• Medicin mod
- Svampeinfektioner (miconazol). De må ikke få miconazol, mens De tager Uni Diamicron®.
- Urinsyregigt (phenylbutazon).
- Dårligt hjerte eller forhøjet blodtryk (betablokkere (f.eks. atenolol, metoprolol) eller ACE-hæmmere (f.eks. enalapril, ramipril)).
- Svampeinfektioner (fluconazol).
- For meget mavesyre (MAO-hæmmerene isocarboxazid og moclobemid).
- Parkinsons sygdom (selegilin).
- Blærebetændelse (sulfonamider).
- Smertestillende medicin og gigtmedicin (NSAID, f.eks. diclofenac, etodolac, ibuprofen, naproxen).
• Medicin, der indeholder alkohol (f.eks. hostesafter).
Nedenstående medicin kan give for høj blodglukose (hyperglykæmi):
• Medicin mod psykiske lidelser (chlorpromazin over 100 mg daglig).
• Binyrebarkhormoner (f.eks. betamethason, methylprednisolon, prednisolon).
Bemærk også at
• Uni Diamicron® kan forstærke virkningen af blodfortyndende medicin (warfarin).
• Visse former for hjertemedicin (betablokkere) kan sløre symptomerne på for lav blodglukose).
Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
Brug af Uni Diamicron® sammen med mad og drikkevarer
• Det er bedst, at De tager Uni Diamicron® sammen med morgenmåltidet.
• De skal tage Uni Diamicron® med et glas vand.
• Tag ikke Uni Diamicron® sammen med drikkevarer, der indeholder alkohol.
Graviditet og amning
Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De tager nogen form for medicin.
Graviditet
De må ikke tage Uni Diamicron®, hvis De er gravid eller ønsker at blive det. Hvis De forsøger at blive gravid, eller hvis De opdager, at De er gravid, skal De kontakte Deres læge, da De skal have behandlingen ændret.
Amning
De må ikke amme, hvis De får Uni Diamicron®. Tal med lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Uni Diamicron® kan give hypoglykæmi, der kan påvirke sikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
3. Sådan skal De tage Uni Diamicron®
Tag altid Uni Diamicron® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Den sædvanlige dosis er
Startdosis er 1 tablet daglig. Hvis denne dosis ikke giver et tilfredsstillende blodglukoseniveau, kan lægen øge dosis trinvist til 2, 3 eller 4 tabletter daglig. Følg lægens anvisninger.
De skal tage tabletterne hele. De må ikke knuse eller tygge dem.
Ældre (over 65 år):
Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
Nedsat nyrefunktion:
Hvis Deres nyrefunktion er let til moderat nedsat, er det normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Tal med lægen.
Børn:
De må ikke bruge Uni Diamicron® til børn.
Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.
Har De taget for meget Uni Diamicron®
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere at Uni Diamicron®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Der vil være risiko for, at Deres blodglukose er blevet for lav. Symptomerne på for lav blodglukose står under bivirkninger. Mål Deres blodglukose, hvis det er muligt.
Hurtig behandling af for lav blodglukose er at spise sukker (4-6 stykker) eller slik eller drikke noget, der indeholder sukker. Virkningen er meget kortvarig. De skal derfor også spise rigtig mad, helst rigeligt med brød. Se også afsnittet ”Vær ekstra forsigtig med at tage Uni Diamicron®”.
De skal fortælle Deres familie, venner og arbejdskammerater, at De har diabetes, og at de straks skal tilkalde en ambulance (ring 112), hvis De bliver bevidstløs.
Har de glemt at tage Uni Diamicron®
Hvis De har glemt en dosis, så tag den, så snart De kommer i tanker om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.
Hvis De holder op med at tage Uni Diamicron®
De må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
Fortæl det straks til lægen, hvis De igen føler Dem syg, efter behandlingen med Uni Diamicron® er stoppet.
4. Bivirkninger
Uni Diamicron® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
For lav blodglukose
Behandling med Uni Diamicron® kan give for lav blodglukose. Det kommer hyppigt, hvis De spiser uregelmæssigt og især, hvis De springer måltider over.
Symptomer på for lav blodglukose kan være:
• Kraftig sult, rysten på hænderne, hurtig puls.
• Hovedpine, træhed, ængstelse. Sløvhed, søvnforstyrrelser.
• Ophidselse, aggressivitet. Koncentrationsbesvær, manglende opmærksomhed og nedsat reaktionsevne, konfusion. Depression.
• Tale- og synsforstyrrelser.
• Brystsmerter.
• Lammelser, føleforstyrrelser. Svimmelhed. Kraftesløshed, kramper.
• Sløvhed og bevidsthedstab.
Ubehandlet kan for lav blodglukose have dødelig udgang.
Symptomerne forsvinder som regel efter indtagelse af kulhydrater (sukker, brød og lign.).
Kunstige sødemidler har ingen effekt.
Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1og 10 ud af 10.000 behandlede):
• Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt straks lægen.
• Gulsot med hudkløe. Kontakt læge.
Ikke alvorlige bivirkninger
• Mavegener, bl.a. mavesmerter, kvalme, opkastning, fordøjelsesbesvær, diarré eller forstoppelse. De kan undgå eller formindske disse bivirkninger ved at tage Uni Diamicron® i forbindelse med morgenmåltidet.
Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1og 10 ud af 10.000 behandlede):
• Blærer på huden. Udslæt, kløe, nældefeber. Diffus rødme af huden. Pletvise udslæt med små blærer.
• Forbigående synsforstyrrelser. Forekommer hyppigst i begyndelsen af behandlingen på grund af ændringer i blodglukoseniveauet.
Fortæl læge eller apotek hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, således at bivirkninger kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/.
5. Sådan opbevarer De Uni Diamicron®
Opbevar Uni Diamicron® utilgængeligt for børn.
Opbevar Uni Diamicron® i originalemballagen.
Anvend ikke Uni Diamicron® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Den anførte måned, betyder at udløbsdatoen er den sidste dag i denne måned.
Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletter eller skraldespanden.
6. Yderligere oplysninger
Uni Diamicron® 30 mg, tabletter med modificeret udløsning indeholder
Aktivt indholdsstof:
Gliclazid
Øvrige indholdsstoffer:
Calciumhydrogenphosphatdihydrat, maltodextrin, hypromellose, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica,
Pakningsstørrelser
Uni Diamicron ® 30 mg, tabletter med modificeret udløsning findes i blisterpakninger á 30, 60, 90 og 180 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
SinGad Pharma ApS
Vibe Allé 5, blok 2B
2980 Kokkedal
Fremstiller
Laboratorios Servier, S.L., Spanien
Diamicron ® er et registreret varemærke, der tilhører Biofarma, société par actions simplifiée, 22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrig.
Denne indlægsseddel blev sidst revideret Marts 2008

Ingen kommentarer:

Send en kommentar