Uniloc® 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Atenolol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Uniloc® 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter
Atenolol
Læs denne information grundigt, inden du begynder at tage medicinen
 Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
 Lægen har ordineret Uniloc® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Uniloc®
3. Sådan skal du tage Uniloc®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Uniloc® er et lægemiddel (betablokker), der virker på hjerte og blodkar.
Du kan bruge Uniloc® ved:
 forhøjet blodtryk
 uregelmæssig hurtig hjerterytme
 forebyggende behandling af hjertekrampe (angina pectoris)
 blodprop i hjertet
 forebyggende behandling efter blodprop i hjertet
Lægen kan have givet dig Uniloc® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE UNILOC®
Tag ikke Uniloc® hvis du:
 har alvorlige sygdomme i hjerte og kredsløb
 har for lavt blodtryk
 har nedsat surhedsgrad i blodet
 har astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger)
 har ubehandlet fæokromocytom (en svulst som hyppigst forekommer i binyrerne)
 er overfølsom over for det aktive stof eller ét eller flere af de øvrige indholdsstoffer
Vær ekstra forsigtig med at tage Uniloc®
Tal med lægen hvis du:
 får meget lav puls, når du tager Uniloc®
 lider af hvide ”døde” fingre og tæer (Raynauds syndrom)
 har smerter, når du går (claudicatio intermittens)
 får længerevarende hjertekramper (Prinzmetals angina)
 får allergiske reaktioner ved insektstik eller lignende
 har psoriasis
 har alvorligt nedsat nyrefunktion
Vær opmærksom på at:
 Uniloc® kan sløre tegn på lavt blodsukker; tal med lægen hvis du
har diabetes eller du har fastet i lang tid
 hvis du skal bedøves, skal du oplyse lægen om, at du er i behandling med Uniloc®
 du altid ved blod- og urinprøvekontrol skal oplyse, at du er i behandling med Uniloc®
Du må ikke selv stoppe behandlingen med Uniloc®, da der vil være risiko for en pludselig stigning i blodtrykket, hjertekramper og blodprop i hjertet. I samråd med lægen skal du gradvist nedsætte dosis i løbet af 1 - 2 uger.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineralet samt kosttilskud.
Tal derfor med din læge, hvis du tager:
 medicin mod hjerte- og kredsløbslidelser (verapamil, diltiazem, nifedipin, kinidin, amiodaron, lidocain, methyldopa, hjerteglykosider)
 medicin mod migræne og hedestigninger (clonidin)
 smertestillende medicin (NSAID) (f.eks. ibuprofen, indometacin)
 insulin eller tabletter mod diabetes
 medicin mod depression (MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva)
 medicin mod epilepsi (barbiturater)
 medicin mod psykoser (phenothiaziner)
 kraftigt smertestillende medicin (morfin og morfinlignende medicin)
Brug af Uniloc® sammen med mad og drikkevarer
Du bør ikke tage Uniloc® i forbindelse med et måltid, da mad kan nedsætte virkningen af Uniloc®.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Du må ikke tage Uniloc®, hvis du er gravid, eller hvis du ammer. Lægen kan dog vurdere, at fordelene ved at tage Uniloc® er større end de risici, der er forbundet med behandlingen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Uniloc® kan give svimmelhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE UNILOC®
Tag altid Uniloc® nøjaftigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Tabletten synkes med rigelig væske; den kan eventuelt deles eller knuses.
Voksne:
Forhøjet blodtryk
50 - 100 mg 1 gang daglig.
Uregelmæssig hurtig hjerterytme
50 - 100 mg 1 gang daglig.
Forebyggende ved hjertekramper (angina pectoris)
50 - 100 mg 1 gang daglig.
Forebyggende efter blodprop i hjertet
Normalt 50 - 100 mg 1 gang daglig. Lægen kan vælge at ændre dosis.
Ved blodprop i hjertet
Dosis er individuel.
Ældre:
Det kan være nødvendigt at begynde behandlingen med en lavere dosis. Følg lægens anvisning.
Børn:
Uniloc® bør ikke bruges til børn.
Nedsat nyrefunktion: Det kan være nødvendigt at justere dosis ved alvorligt nedsat nyrefunktion. Følg lægens anvisning.
Nedsat leverfunktion: Det er ikke nødvendigt at justere dosis ved nedsat leverfunktion.
Hvis du har taget for mange Uniloc®
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Uniloc®, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Symptomer på overdosering kan være meget langsom puls, svimmelhed, besvimelse, hjertestop, vejrtrækningsbesvær, opkastning, blåfarvning af hud og slimhinder.
Hvis du har glemt at tage Uniloc®
Hvis du har glemt en dosis Uniloc®, tag den da så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis springes den glemte dosis over. Tag ikke dobbelt dosis.
Hvis du holder op med at tage Uniloc®
Efter langvarig behandling med Uniloc® må du kun stoppe behandlingen i samråd med lægen.
4. BIVIRKNINGER
Uniloc® kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):
Ikke alvorlige: Langsom puls, kolde hænder og fødder, for lavt blodtryk, svimmelhed, kvalme, opkastning, diaré, forstoppelse, muskelsvaghed, træthed, øget svedtendens.
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):
Ikke alvorlige: Søvnforstyrrelser, forhøjede levertal.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):
Alvorlige: Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber, hallucinationer, psykoser, hjerteproblemer herunder brystsmerter og væskeophobning i arme og ben, leversygdom, vejrtrækningsbesvær hos astmapatienter,
Ikke alvorlige: Ændringer i blodets sammensætning, forværring af diabetes, mareridt, depression, forvirring, angst, svimmelhed, hovedpine, prikkende fornemmelse i huden, øjentørhed, synsforstyrrelser, forværring af gangudløste smerter i læggene, hvide ”døde” fingre og tæer, mundtørhed, hårtab, udslæt, rødme, forværring af psoriasis, kløe, muskelspasmer, rejsningsbesvær.
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
Ikke alvorlige: Nedsat lyst til sex.
Hyppighed er ikke kendt
Ikke alvorlige: For lavt blodsukker, sløring af tegn på sygdom i skjoldbruskkirtlen.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk
5. OPBEVARING
Opbevar Uniloc® utilgængeligt for børn.
Brug ikke Uniloc® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Uniloc® 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter indeholder
Aktivt stof:atenolol.
Øvrige indholdsstoffer:gelatine, magnesiumstearat (E 470b), majsstivelse, magnesiumcarbonat, tungt (E 504), hypromellose (E 464), natriumlaurilsulfat, propylenglycol (E 1520), talcum (E 553 b), titandioxid (E171).
Udseende og pakningsstørrelser
Uniloc® er hvide, kapselformede, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side og mærket:
25 mg: ”AB21”
50 mg: ”AB55”
100 mg: ”AB57”
Uniloc® fås i flere pakningsstørrelser. Spørg lægen eller på apoteket.
Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller
Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde
Kontakt Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk hvis du har yderligere spørgsmål.
Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk
Revideret august 2011

Ingen kommentarer:

Send en kommentar