Urispadol 200 mg, overtrukne tabletter Flavoxat

Urispadol 200 mg, overtrukne tabletter
Flavoxat
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.
- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Urispadol til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Urispadols virkning og hvad De skal
bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Urispadol
3. Sådan skal De tage Urispadol
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Urispadol
6. Yderligere oplysninger
1. URISPADOLS VIRKNING OG HVAD DE
SKAL BRUGE DET TIL
- Urispadol virker ved at hæmme nervepåvirkningen af musklerne i blæren. Det medfører, at urinblærevæggen bliver mere slap, og De nemmere kan styre vandladningen.
- De kan bruge Urispadol til behandling af smertefulde sammentrækninger i blæren med pludselig vandladningstrang og eventuel ufrivillig vandladning.
2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER
AT TAGE URISPADOL
Tag ikke Urispadol hvis
- De er overfølsom (allergisk) over for flavoxat eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- De har tarmslyng.
- der er stop i Deres mave eller tarm på grund af svulster eller betændelse.
- De har blødning fra mave eller tarm.
- De har besvær med at synke eller har sure opstød, fordi lukkemusklen i spiserøret ikke lader mad og drikke passere (akalasi).
- De har besværet vandladning pga. tillukning af urinvejene.
Vær ekstra forsigtig med at tage
Urispadol hvis
- De har forstørret blærehalskirtel (prostata).
- De har grøn stær (glaukom, forhøjet tryk i øjet).
Tal med Deres læge.
Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Urispadol. Det kan påvirke prøveresultaterne.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
Der er ikke kendskab til problemer med at tage Urispadol sammen med anden medicin.
Brug af Urispadol sammen med mad og drikke
Det er bedst, hvis De tager Urispadol i slutningen af et hovedmåltid, da det giver mindre kvalme og ubehag.
Graviditet og amning
Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De tager nogen form for medicin.
Graviditet: De må kun tage Urispadol efter aftale med Deres læge.
Amning: De må kun tage Urispadol efter aftale med Deres læge.
Trafik- og arbejdssikkerhed
De skal være opmærksom på, at Urispadol på grund af bivirkninger (døsighed, uklart syn og svimmelhed) kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at køre bil eller motorcykel eller cykle.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Urispadol
Urispadol indeholder lactose og saccharose. Kontakt lægen, før De tager tabletterne, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.
Urispadol indeholder hvedestivelse. De kan tage tabletterne, selv om De har kronisk fedtdiaré (cøliaki). Hvis De har hvedeallergi (bortset fra cøliaki), bør De ikke tage tabletterne.
3. SÅDAN SKAL DE TAGE URISPADOL
Dosering
Tag altid Urispadol nøjagtigt efter lægens anvisning. De må kun ændre dosis efter aftale med lægen. Er De i tvivl så spørg lægen eller apoteket.
Den sædvanlige dosis er:
Voksne: 1 tablet 4 gange dagligt. Hvis det er nødvendigt, kan lægen øge dosis til 6 tabletter daglig. Følg lægens anvisning.
De skal helst tage tabletterne i slutningen af et hovedmåltid, da det giver mindre kvalme og ubehag.
Børn: De bør ikke give tabletterne til børn
under 12 år.
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Urispadol 200 mg, overtrukne tabletter
Flavoxat
Hvis De har taget for mange Urispadol tabletter
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Urispadol tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.
Der er ikke kendskab til tilfælde med overdosering.
Hvis De har glemt at tage Urispadol
De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tabletdosis.
Hvis De holder op med at tage Urispadol
De må kun holde op med at tage tabletterne efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.
4. BIVIRKNINGER
Urispadol kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Sjældne – meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede):
- Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet. Kontakt straks læge eller skadestue.
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
- Hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
Ikke alvorlige bivirkninger
Hyppighed ukendt:
- Svimmelhed. Hjertebanken. Hurtig puls.
- Diaré. Sure opstød. Svært ved at synke.
- Smerter ved vandladning. Feber. Træthed.
Alment ubehag.
- Synsforstyrrelser, nedsat evne til at se skarpt.
Almindelige – ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 100 ud af 1.000 behandlede):
- Nervøsitet. Hovedpine. Døsighed.
- Sløret syn.
- Tørhed i mund og svælg. Hvis De tager tabletterne i mere end 2-3 uger, skal De være opmærksom på, at De pga. mundtørhed har større risiko for at få huller i tænderne.
- Kvalme og opkastning.
Sjældne – meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede):
- Træthed, infektioner og feber pga. forandringer i blodet. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt straks læge, hvis De får feber.
- Forvirring, især hos ældre.
- Hududslæt, nældefeber og andre bivirkninger fra huden.
Urispadol kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.
Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.
5. SÅDAN OPBEVARER DE URISPADOL
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Urispadol efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Urispadol tabletter 200 mg indeholder
- Aktivt stof: Flavoxathydrochlorid.
- Øvrige indholdsstoffer: Lactose, majsstivelse, povidon, magnesiumstearat, talcum, polacrilinkalium, saccharose, hvedestivelse, macrogol 6000 og titandioxid.
Urispadols udseende og pakningstørrelser
Udseende: Hvide, sukkerovertrukne tabletter.
Pakningsstørrelser:
100 stk. og 250 stk. tabletter i glasdåse.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen
og fremstiller
Abigo Medical AB
Ekonomivägen 5
S-436 33 Askim
Sverige
Denne indlægsseddel blev revideret
januar 2009

Ingen kommentarer:

Send en kommentar