UROMITEXAN 400 mg og 600 mg fi lmovertrukne tabletter Mesna

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
UROMITEXAN,
400 mg og 600 mg
fi lmovertrukne tabletter
Mesna
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.
– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
– Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
– Lægen har ordineret UROMITEXAN til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan
være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
– Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som
ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide om UROMITEXAN
3. Sådan bliver du behandlet med UROMITEXAN
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
UROMITEXAN virker beskyttende på slimhinden i urinblæren, hvis du får kemoterapi. Du kan få
UROMITEXAN for at forebygge skader på slimhinden i blæren ved behandling med medicin mod kræft
(ifosfamid, cyclofosfamid).
Lægen kan give dig UROMITEXAN for noget andet. Spørg lægen.
2. DET SKAL DU VIDE OM UROMITEXAN
Du må ikke få UROMITEXAN, hvis du:
• er overfølsom (allergisk) over for mesna, eller et af de øvrige indholdsstoffer eller lignende medicin
(thiolholdige forbindelser).
Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med UROMITEXAN
Tal med lægen, inden du tager UROMITEXAN, hvis du
• tidligere har haft vejrtrækningsproblemer, rødme, kløende udslæt, udslæt eller hævelse, efter du har
taget UROMITEXAN. Husk at oplyse din læge om dette.
• har fået strålebehandling af hele kroppen samtidig med høje doser medicin mod kræft.
• har leddegigt, lupus erythematosus disseminatus (LED) eller nyrebetændelse (autoimmun sygdom).
• kaster op eller har kvalme
• har fået en operation i mave eller tarm
Vær opmærksom på følgende
• Urin dipstick-tests (f.eks. Rotheras test, N-Multistix reagentstrips) for ketonforbindelser eller dipsticktest
for røde blodlegemer (erytrocyter) kan give forkerte resultater, når du behandles med UROMITEXAN.
Oplys derfor altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med UROMITEXAN.
Det kan have betydning for prøveresultaterne.
• Så længe du får UROMITEXAN, skal du have undersøgt urinen regelmæssigt.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for
nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Du skal især fortælle det til din læge, hvis du tager
• blodfortyndende medicin (warfarin). Det kan øge risikoen for blødning. Tal med lægen om evt. hyppigere
INR kontrol.
Brug af UROMITEXAN sammen med mad og drikke
Du skal tage UROMITEXAN sammen med 1 glas vand. Det er vigtigt at holde urinproduktionen i gang,
imens du tager UROMITEXAN. Derfor skal du drikke, den mængde du får anbefalet. Spørg lægen, hvis du
er usikker.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet
Du vil normalt ikke blive behandlet med UROMITEXAN, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere det for hver
enkelt.
Amning
Lægen vil vurdere, om du må amme.
Trafik- og arbejdssikkerhed
UROMITEXAN påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indhodsstoffer i UROMITEXAN
UROMITEXAN indeholder lactose. Tal med lægen eller sundhedspersonalet, før du tager denne medicin,
hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
3. SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED UROMITEXAN
Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller
sundhedspersonalet.
Dosis bliver bestemt for hver enkelt og er afhængig af din behandling med ifosfamid og cyclofosfamid.
Det er kun lægen, der kan ændre dosis.
Hvis du har fået for meget UROMITEXAN
Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror du har fået for meget UROMITEXAN. Symptomer
på overdosering kan være kvalme, opkastning, anfaldsvise smerter i maven, diarré, hovedpine, træthed,
smerter i lemmer og led, energimangel, udmattelse og svaghed, depression, irritation, udslæt, svimmelhed
pga. lavt blodtryk og hurtig puls.
Uromitexan Mat.-Nr.: 5664 9170 Typopharma: 81657
DK Temmler-Nr.: 70037969-4009/328 Code-Nr.: 328
Format: 160 x 380 mm / Produktion Temmler Pharma Schriftgrösse: 8,5 pt
Farbe: Schwarz
InDesign 5.0.4 1. AK: 08.10.2009/kw 4. AK: 22.10.2009/kw
2. AK: 19.10.2009/HD
3. AK: 20.10.2009/HD
Computer-aided Package Design Baxter Oncology GmbH Entscheidung zum Vorgänger / Decision to the predecessor
Freigabe / release vernichten / destroy
Freigabe nach Korrektur / release after correction aufbrauchen / use up the existing edition
erneute Korrektur notwendig / additional correction required Bemerkungen / notes
Datum/date: Unterschrift/Signature: Datum/date: Unterschrift/Signature:
DK 5664 9170 C 328
5664-9170.indd 1 22.10.2009 15:57:24 Uhr
Hvis en dosis er glemt
Det er meget vigtigt, at du tager tabletterne på de tidspunkter, der er aftalt. Disse tidspunkter er planlagt,
for at urinblæren kan været beskyttet mod skader. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror
du mangler en dosis.
Hvis behandlingen bliver stoppet
Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
4. BIVIRKNINGER
UROMITEXAN kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet. Hvis du får
alvorlige bivirkninger, efter du er udskrevet, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed
(anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt.
• Kraftig afskalning og afstødning af hud (Lyell syndrom)
• Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden
ledsaget af feber
• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader)
Ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):
• Svimmelhed, søvnighed, døsighed, træthed og hovedpine
• Hoste
• Kvalme, opkastning, diaré, forstoppelse, anfaldsvise smerter i maven og luft i maven
• Smerter i leddene og rygsmerter
• Appetitløshed
• Synkebesvær pga. betændelse af svælget
• Rødme af huden
• Feber, stivhed, influenzalignende symptomer
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem end 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):
• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller
besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
• Hurtigt vejrtrækning
• Kløe
• Muskelsmerter
• Smerter i lemmer og led
• Svimmelhed evt. besvimelse (pga. lavt blodtryk)
• Irritabilitet
Sjælden bivirkning (forekommer hos mellem end 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
• Overfølsomhedsreaktioner
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
• Nældefeber med hævelse. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
• For højt blodtryk (tal med lægen, for højt blodtryk skal behandles)
• Øjenbetændelse
• Udslæt, rødme, blæredannelse i huden
• Svaghed, energimangel, udmattelse
• Slimhindereaktioner
UROMITEXAN kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om
ændringer i visse laboratorieprøver (blodprøver). Prøverne bliver som regel normale, når behandlingen
ophører.
Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger
kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
Opbevar UROMITEXAN utilgængeligt for børn.
Du kan opbevare UROMITEXAN ved almindelig temperatur.
Brug ikke UROMITEXAN efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i
den nævnte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,
toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
UROMITEXAN 400 mg og 600 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:
• Aktivt stof: Mesna
• Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, calciumhydrogenphosphat
dihydrat, majsstivelse, povidon, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 6000, titandioxid (E 171),
simeticon.
Udseende og pakningstørrelse
Udseende
Tabletterne er hvide og aflange med en delekærv på den ene side og enten M4 eller M6 på den anden.
Pakningssstørrelser
De leveres i blister i pakninger med 10 eller 20 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaveren af markedsføringstilladelsen
Baxter A/S
Gydevang 43
3450 Allerød
Fremstiller
Temmler Pharma GmbH & Co. KG
Temmlerstrasse 2
D-35039 Marburg
Tyskland
Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2009
Du kan finde produktresuméet (information til fagpersonale) for UROMITEXAN på www.produktresume.dk
70037969-4009/328 DK 5664 9170 C 328
5664-9170.indd 2 22.10.2009 15:57:24 Uhr

Ingen kommentarer:

Send en kommentar