Valerina Forte filmovertrukne tabletter Ekstrakt af baldrianrod

Valerina Forte®
filmovertrukne tabletter
Ekstrakt af baldrianrod
Hvis du får det værre, skal du kontakte din læge.
Du skal holde pauser i behandlingen, da sikkerheden
ved lang tids anvendelse ikke er kendt.
I nogle tilfælde skal du måske være særlig forsigtig med
at tage Valerina Forte. Tal med din læge, hvis du har
• nedsat leverfunktion
• nedsat nyrefunktion
• anden alvorligere sygdom.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du
bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette
gælder også medicin, som ikke er købt på recept,
medicin købt i udlandet, andre naturlægemidler, stærke
vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Tal med din læge, hvis du tager
• medicin mod epilepsi
• sovemedicin
• beroligende og angstdæmpende medicin
Brug af Valerina Forte sammen med mad og
drikke
Der er ikke kendskab til problemer med brug af Valerina
Forte sammen med mad. Du kan tage Valerina Forte i
forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager
nogen form for medicin.
Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Valerina Forte efter
aftale med din læge.
Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Valerina Forte efter
aftale med din læge.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Valerina Forte kan virke sløvende i større eller mindre
grad. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i
trafikken eller arbejde med maskiner. Dette gælder især
lige efter, du er startet behandling med Valerina Forte,
eller hvis du stiger i dosis. I disse tilfælde skal du lade
være med at køre bil i 2 timer efter, du har taget en
tablet.
Vigtig information om nogle af de øvrige
indholdsstoffer i Valerina Forte
Valerina Forte indeholder lactose. Kontakt lægen,
før du tager dette naturlægemiddel, hvis lægen
har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Valerina Forte®
filmovertrukne tabletter
Ekstrakt af baldrianrod
Læs denne indlægsseddel grundigt.
Den indeholder vigtige informationer.
Valerina Forte er et naturlægemiddel. For at få den
bedste virkning skal du være omhyggelig med at følge
anvisningerne for Valerina Forte.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den
igen.
• Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
• Hvis du ikke får det bedre i løbet af 4 uger, eller hvis
du får det værre, skal du kontakte din læge.
• Tal med apoteket eller din læge, hvis en bivirkning
bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er
nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Valerina
Forte
3. Sådan skal du tage Valerina Forte
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Valerina Forte er et naturlægemiddel til lindring af uro
og søvnbesvær.
Virkningen kommer gradvist i løbet af 2–4 uger, og du
kan derfor ikke bruge Valerina Forte, hvis du skal have
en virkning hurtigt.
Hvis din læge har sagt, at du skal tage Valerina Forte
for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT
TAGE VALERINA FORTE
Tag ikke Valerina Forte
• hvis du er overfølsom (allergisk) over for baldrianrod
eller et af de øvrige indholdsstoffer
Vær ekstra forsigtig med at tage Valerina
Forte
Valerina Forte kan muligvis forstærke virkningen af
bedøvelse. Hvis du skal opereres, skal du derfor stoppe
behandlingen med Valerina Forte gradvist startende
mindst 2 uger inden operationen.
22100601
FM100601DK-11
176
ValerinaForteDK80p_PIL22100601 09-08-27 09.54 Sida 1
3. SÅDAN SKAL DU TAGE VALERINA FORTE
Hvis din læge har sagt, at du skal tage en anden dosis,
skal du altid følge lægens anvisning.
Den sædvanlige dosis er
Uro: Sædvanligvis 1–3 tabletter dagligt. Højst 4 tabletter
dagligt.
Søvnbesvær: Sædvanligvis 1-3 tabletter før sengetid.
Højst 4 tabletter.
Tag tabletterne med et glas vand.
Behandlingsvarighed
Da virkningen sætter gradvist ind, kan det vare 2–4
uger, inden du får den fulde virkning af Valerina Forte.
Hvis du ikke får det bedre i løbet af 4 uger, eller hvis du
får det værre, skal du kontakte din læge.
Børn
Du må kun bruge Valerina Forte til børn under 12 år
efter aftale med en læge.
Hvis du har taget for mange Valerina Forte
tabletter
Kontakt læge, skadestue eller apotek, hvis du har taget
flere Valerina Forte, end der står her, og du føler dig
utilpas.
Tag pakningen med.
Symptomer på overdosis: Træthed, mavekramper,
trykken for brystet, svimmelhed, rysten på hænderne og
forstørrede pupiller.
Hvis du har glemt at tage Valerina Forte
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den
glemte dosis.
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er
i tvivl om eller føler dig usikker på.
4. BIVIRKNINGER
Valerina Forte kan som al anden medicin give
bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Ikke alvorlige bivirkninger:
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem
1 og 10 ud af 100 behandlede)
• døsighed
• hovedpine
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er
kendt
• diarré
• kvalme
• mavekramper
Tal med apoteket eller lægen, hvis en bivirkning er
generende eller bliver værre, eller hvis du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til
Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive
bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette
bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder
skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted
www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
Opbevar Valerina Forte utilgængeligt for børn.
Du kan opbevare Valerina Forte ved almindelig temperatur.
Tag ikke Valerina Forte efter den udløbsdato, der står
på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i
den nævnte måned.
Afleverer altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til
miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet
eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Valerina Forte tabletter indeholder
• Aktivt stof: Ekstrakt af Valeriana officinalis L. s.l., radix.
1 tablet indeholder 120–170 mg ekstrakt svarende til
1.200 mg baldrianrod. Ekstraktet er fremstillet med
ethanol 60 % (forsvinder ved fremstilling).
• Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, kartoffelstivelse,
calciumhydrogenphosphatdihydrat, magnesiumstearat,
hypromellose, macrogol 6000, titandioxid
E171, rød jernoxid (E172), cellulose og kolloid vandfri
silica.
Udseende og pakningsstørrelse
Valerina Forte er en lyserød, rund tablet.
Blisterpakning 60, 80, 100, 180 og 240 stk. Ikke alle
pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Pharbio Medical International AB
Box 715, SE-194 27 Upplands Väsby, Sverige
Repræsentant for Danmark
Cederroth A/S
Vassingerødvej 3–7, 3540 Lynge
Tel. 43 66 40 00. Fax 43 66 40 10
Fremstiller
Cederroth International Production Paramedical A/S
Vassingerødvej 3–7, 3540 Lynge
Denne indlægsseddel blev sidst revideret
juni 2009.
176 22100601
FM100601DK-11
ValerinaForteDK80p_PIL22100601 09-08-27 09.54 Sida 2

Ingen kommentarer:

Send en kommentar