Vancomycin ”Hospira” 500 mg og 1 g, pulver til infusionsvæske, opløsning Vancomycin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Vancomycin ”Hospira” 500 mg og 1 g, pulver til infusionsvæske, opløsning
Vancomycin
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.
- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, plejepersonalet eller apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Vancomycin ”Hospira” til Dem personligt, lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen, plejepersonalet eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
1. VIRKNINGEN AF VANCOMYCIN ”HOSPIRA” OG HVAD DE FÅR DET FOR
Vancomycin ”Hospira” er et antibiotikum.
De får Vancomycin ”Hospira”, fordi De har en alvorlig betændelsessygdom.
Lægen kan have brugt Vancomycin ”Hospira” af anden grund. Spørg lægen.
2. DET SKAL DE VIDE OM VANCOMYCIN ”HOSPIRA”
De må ikke få Vancomycin ”Hospira”, hvis De er overfølsom over for Vancomycin.
I nogle tilfælde skal lægen være ekstra forsigtig med at give Dem Vancomycin ”Hospira”.
Fortæl lægen hvis
• De hører dårligt eller har susen for ørerne (tinnitus). Hvis De får tinnitus under behandlingen, skal De straks sige det til lægen eller plejepersonalet.
• De får diaré, da behandling med Vancomycin ”Hospira” kan give en alvorlig betændelse i tarmen.
• De skal opereres.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
Graviditet og amning
Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De tager nogen form for medicin.
Graviditet: De kan få Vancomycin, selv om De er gravid.
Amning: Vancomycin går over i mælken. Hvis det er nødvendigt, at De får Vancomycin ”Hospira”, bør De ikke amme, så længe De får det. Spørg lægen.
3. SÅDAN BRUGER MAN VANCOMYCIN ”HOSPIRA”
Er De i tvivl så spørg lægen eller plejepersonalet.
Voksne: En læge eller sygeplejerske vil give Dem Vancomycin ”Hospira” direkte i en blodåre. Dosis afhænger af Deres sygdom og af, hvordan Deres nyrer fungerer. Den sædvanlige dosis er ½-1 g
2
vancomycin 2 gange i døgnet. Vancomycin ”Hospira” opløses i 100-200 ml væske, der normalt vil være 1-2 timer om at løbe ind.
Ældre: De skal måske have en lavere dosis.
Børn: Dosis er afhængig af vægten. Et barn på 20 kg skal have 400 mg 2 gange i døgnet.
Nedsat nyrefunktion: De skal have mindre dosis. De kan enten få en mindre dosis 2 gange i døgnet, eller der kan være længere tid imellem doserne. Spørg lægen.
Hvis De har fået for meget Vancomycin ”Hospira”
Spørg lægen, hvis De tror, De har fået for meget Vancomycin ”Hospira”.
Hvis De har glemt at få Vancomycin ”Hospira”
Spørg lægen eller plejepersonalet, hvis De tror, De ikke har fået Vancomycin ”Hospira”.
4. BIVIRKNINGER
Vancomycin ”Hospira” kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
• Forandringer i blodet, der kan give øget risiko for infektioner med feber og træthed.
• Forandringer i blodet, der kan vise sig ved blødning fra hud og slimhinder og blå mærker.
Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
• Høretab, der kan være vedvarende. Risikoen for høretab er størst, hvis De får en høj dosis, hvis Deres nyrer er dårlige, hvis De i forvejen har nedsat hørelse, eller hvis De får anden medicin, der kan påvirke hørelsen. Sig det til lægen eller plejepersonalet, hvis De får tinnitus, eller Deres hørelse bliver dårligere.
• Tarmbetændelse med svær diaré. Sig det til lægen eller plejepersonalet.
• Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Sig det til lægen eller plejepersonalet.
• Hududslæt med betændelse. Kraftig afskalning og afstødning af hud. Sig det til lægen eller plejepersonalet.
Ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige til meget almindelige bivirkninger (det forekommer hos flere end l ud af 100 patienter):
• Betændelse i blodåren, hvor medicinen sprøjtes ind. I meget sjældne tilfælde kan det også være i andre blodårer som led i en bindevævssygdom.
• Hivende, besværet vejrtrækning.
• Overfølsomhedsreaktioner f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse. Bivirkningen kan skyldes, at De får medicinen for hurtigt, men i sjældne tilfælde er det fordi, De er overfølsom over for vancomycin. Sig det til lægen eller plejepersonalet.
Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
• Svimmelhed pga. blodtryksfald og lavt blodtryk.
• Åndenød, der kan blive alvorlig. Sig det til plejepersonalet.
• Opkastning.
• Nældefeber, udslæt, kløe. Betændelse i slimhinder.
• Rødme og varmefornemmelse i hoved og overkrop, hvis De får Vancomycin ”Hospira” for hurtigt.
• Dårligere nyrefunktion. Kan i sjældne tilfælde udvikle sig alvorligt til nyresvigt. Sig det til lægen eller plejepersonalet.
3
Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
• Nedsat hørelse. Sig det til lægen eller plejepersonalet, hvis Deres hørelse bliver dårligere, da det kan blive vedvarende.
Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
• Susen for ørerne (tinnitus). Sig det til lægen eller plejepersonalet, da tinnutus kan være første tegn på blivende nedsat hørelse.
• Svimmelhed.
Sjældne til meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):
• Kvalme.
• Feber og kulderystelser. Smerter eller kramper i ryg- og brystmuskler.
• Blærer på huden.
• Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
Herudover kan Vancomycin ”Hospira” give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.
Fortæl læge, plejepersonale eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
Fortæl læge, plejepersonale eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under ”bivirkninger” på Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/.
5. OPBEVARING
Opbevar Vancomycin ”Hospira” utilgængeligt for børn.
Brug ikke Vancomycin ”Hospira” efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Færdigblandet Vancomycin ”Hospira” infusionsvæske må højst opbevares i 24 timer.
Aflever medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Vancomycin ”Hospira” 500 mg og 1 g, pulver til infusionsvæske indeholder:
- Aktivt stof: Vancomycin.
- Øvrige indholdsstoffer: Saltsyre og natriumhydroxid.
Pakningstørrelser
Vancomycin ”Hospira” findes som hætteglas.
Pakningsstørrelser: 500 mg, 1 g.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen:
Hospira Enterprises B.V.
Randstad 22-11
1316 BN Almere
Holland
4
Dansk repræsentant
Hospira Nordic AB
PO Box 34116
SE-100 26 Stockholm
Sverige
Fremstiller:
Laboratoire ABBOTT
Usine de l’Isle BP3
28380 Saint-Remy sur Avre
Frankrig
og
HOSPIRA S.p.A.
Via Fosse Ardeatine, 2
20060 Liscate
(MI) Italien
Denne indlægsseddel er blevet revideret 1 november 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Følgende oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale:
5
VANCOMYCIN Hospira
Pulver til infusionsvæske, opløsning 500 mg
Pulver til infusionsvæske, opløsning 1 g
INDHOLD
Et hætteglas indeholder:
Aktivt stof: Vancomycinhydrochlorid modsvarende 500 mg eller 1 g vancomycin.
Hjælpestoffer: Saltsyre og natriumhydroxid til pH-justering.
FORSIGTIGHEDSREGLER
Vancomycin Hospira har lav pH og kan derfor forårsage udfældning af andre lægemidler. For at undgå udfældning bør kanyler og katetre til intravenøs brug gennemskylles med natriumchlorid 9 mg/ml infusionsvæske.
TILBEREDNING AF INFUSIONSKONCENTRAT (stamopløsning):
Indeholdet i hætteglasset med 500 mg opløses i 10 ml sterilt vand, og indholdet i hætteglasset med 1 g opløses i 20 ml sterilt vand. Infusionskoncentratet har pH = 2,5 – 4,5.
Infusionskoncentratet fortyndes videre som beskrivet nedenfor.
TILBEREDNING AF INFUSIONSVÆSKE:
Infusionskoncentratet fortyndes derefter yderligere med mindst 100 ml (500 mg) respektive mindst 200 ml (1 g) natriumchlorid 9 mg/ml infusionsvæske eller glukose 50 mg/ml infusionsvæske.
ADMINISTRATION:
For at undgå pseudoallergiske reaktioner og flebitis bør infusionsvæsken indgives langsomt intravenøst over mindst 60 minutter.
OPBEVARING OG HOLDBARHED
Pulver til infusionsvæske, opløsning: 2 år, opbevares ved højst 25°C.
Tilberedt infusionskoncentrat (stamopløsning): 24 timer, opbevares ved 2°C-8°C (i køleskab).
Tilberedt infusionsvæske: Bør af hygiejniske grunde anvendes inden 24 timer.
Ubenyttet opløsning kasseres.
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
Hospira Enterprises B.V.
Randstad 22-11
1316 BN Almere
Holland
Information gives i Danmark af:
Hospira Nordic AB
PO Box 34116
SE-100 26 Stockholm
Sverige
Senest revideret: 1 november 2010

Ingen kommentarer:

Send en kommentar