Vedrop 50 mg/ml oral opløsning

BILAG I
PRODUKTRESUME
1. LÆGEMIDLETS NAVN
Vedrop 50 mg/ml oral opløsning
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver ml indeholder 50 mg d-alfa-tocopherol i form af tocofersolan svarerende til 74,5 IE tocopherol.
Hjælpestoffer:
Hver ml indeholder 3 mg natriummethylparahydroxybenzoat (E219), 0,90 mg natriumpropylparahydroxybenzoat (E217), 0,03 mmol kalium og 0,14 mmol natrium.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3. LÆGEMIDDELFORM
Oral opløsning.
Let tyktflydende, lys gul opløsning.
4. KLINISKE OPLYSNINGER
4.1 Terapeutiske indikationer
Vedrop er indiceret ved mangel på vitamin E som følge af malabsorption hos pædiatriske patienter, der lider af kronisk kongenit kolestase eller arvelig kronisk kolestase, fra fødslen (hos nyfødte, der fødes til terminen) op til 16- eller 18-års-alderen, afhængig af regionen.
4.2 Dosering og indgivelsesmåde
Behandling med Vedrop skal initieres og monitoreres af en læge med erfaring i behandling af patienter, der lider af kronisk kongenit kolestase eller arvelig kronisk kolestase.
Biotilgængeligheden af vitamin E fra Vedrop er ikke den samme som hos andre lægemidler Dosen skal ordineres i mg d-alfa-tocopherol i form af tocofersolan. E-vitaminniveauet i plasma skal monitoreres hver måned i de første par måneder af behandlingen eller længere og derefter med jævne mellemrum. Dosen skal om nødvendigt justeres derefter.
Dosering
Den anbefalede daglige dosis til pædiatriske patienter, der lider af kronisk kongenit kolestase eller arvelig kronisk kolestase er 0,34 ml/kg/dag (17 mg/kg d-alfa-tocopherol i form af tocofersolan).
Dosen skal justeres i henhold til niveauet af E-vitamin i plasma.
Beregning af Vedrop dosis til administration: Dividér den ordinerede dosis d-alfa-tocopherol (i mg) med 50. Resultatet er mængden af Vedrop i ml:
Dosis Vedrop (i ml) = dosis d-alfa-tocopherol (i mg)
50
3
Til patienter med kronisk kongenit eller arvelig kronisk kolestase er doseringen 17 mg/kg/dag d-alfa-tocopherol i form af tocofersolan. I følgende tabel vises voluminet af Vedrop baseret på patientens vægt.
Vægt (kg)
Mængde (ml)
3
1,0
4
1,4
5
1,7
6
2,0
7
2,4
8
2,7
9
3,1
10
3,4
15
5,1
Indgivelsesmåde
Vedrop indtages oralt med eller uden vand. Den orale sprøjte på 1 ml eller 2 ml, der er vedlagt i æsken, bruges til udmåling af den eksakte dosis i overensstemmelse med den ordinerede dosering.
4.3 Kontraindikationer
Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne.
Vedrop må ikke anvendes til præmature børn.
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
Det er rapporteret, at en stor dosis E-vitamin øger blødningstendensen hos patienter med mangel på vitamin K eller hos patienter, der behandles oralt med anti-vitamin K. Det anbefales derfor at monitorere protrombintid og INR (Internationalt Normaliseret Ratio). Det kan eventuelt være nødvendigt at justere den orale dosis antikoagulant under og efter behandling med Vedrop.
Som følge af den potentielle nyretoksicitet relateret til polyethylenglycoler, skal Vedrop administreres med forsigtighed og under tæt monitorering af nyrefunktionen hos patienter med nyreinsufficiens, f.eks. dehydrerede patienter.
Da der er begrænsede data for patienter med nedsat leverfunktion, skal Vedrop administreres med forsigtighed og under tæt monitorering af leverfunktionen hos disse patienter.
Nyrefunktionen og serumosmolariteten skal evalueres og monitoreres under behandling med Vedrop.
Vedrop indeholder natriummethylparahydroxybenzoat (E219) og natriumpropylparahydroxybenzoat (E217), der kan forårsage allergiske reaktioner (eventuelt forsinket).
Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. stort set 'natriumfri'.
Det indeholder også kalium, mindre end 1 mmol (39 mg) pr. dosis, dvs. stort set 'kaliumfri'.
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion
Som følge af hæmning af transportproteinet P-glykoprotein kan tocofersolan også øge tarmenes optagelse af andre samtidige, fedtopløselige vitaminer (A, D, E, K) eller optagelsen af stærkt lipofile lægemidler (som f.eks. steroider, antibiotika, antihistaminer, cyclosporin, tacrolimus). Patienten skal derfor monitoreres og dosen skal om nødvendigt justeres.
4
4.6 Graviditet og amning
Der er ingen erfaring med anvendelse af tocofersolan til gravide. Dyreforsøg indikerer ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger på drægtighed, embryoets/fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3). Bør kun anvendes med forsigtighed til gravide.
Det vides ikke, om tocofersolan udskilles i human brystmælk. Udskillelsen af tocofersolan i brystmælk er ikke undersøgt hos dyr. Beslutningen om hvorvidt amning skal fortsættes/afbrydes, eller om behandling med Vedrop skal fortsættes/afbrydes, bør foretages under overvejelse og afvejning af amningens fordel for barnet og Vedrop-behandlingens fordel for kvinden.
4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner
Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
4.8 Bivirkninger
De bivirkninger, der er rapporteret, er angivet nedenfor i henhold til systemorganklasse og frekvens.
Frekvensen er defineret som: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000). Bivirkningerne er, inden for hver enkelt frekvensgruppe, opstillet efter hvor alvorlige de er.
Systemorganklasse
Bivirkning
Mave-tarm-kanalen
Almindelig: Diaré
Hud og subkutane væv
Ikke almindelig: Alopeci, pruritus, udslæt
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet
Ikke almindelig: Asteni, hovedpine
Undersøgelser
Ikke almindelig: Forskydninger i serum-natrium og serum-kalium, øget niveau af transaminaser
4.9 Overdosering
Store doser E-vitamin kan forårsage diaré, mavesmerter og andre gastrointestinale forstyrrelser.
Der er ikke blevet rapporteret nogen tilfælde af overdosering med tocofersolan.
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
5.1 Farmakodynamiske egenskaber
Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre almindelige vitaminpræparater, ATC-kode: A11HA08
E-vitamin er den vigtigste lipidopløselige antioxidant i organismen. Det agerer som et kædebrydende molekyle med frie radikaler, der stopper peroxideringen af flerumættede fedtsyrer, og det er involveret i opretholdelsen af cellemembranernes stabilitet og integritet.
Vedrop er godkendt under "særlige omstændigher". Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for dette lægemiddel, fordi det drejer sig om en sjælden sygdom.
Det europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) vurderer hvert år ny information vedrørende Vedrop, og produktresuméet vil om nødvendigt blive opdateret
5
5.2 Farmakokinetiske egenskaber
Det aktive stof d-alfa-tocopherol-polyethylenglycol 1000 succinat (tocofersolan) er et prodrug. Den aktive metabolit er d-alfa-tocopherol. Tocofersolan danner ved lave koncentrationer miceller, der øger absorptionen af non-polære lipider som f.eks. fedtopløselige vitaminer. Dets kritiske micellekoncentration er lav (0,04 til 0,06 mmol/l).
Hydrolyse af tocofersolans forekommer i tarmlumen. Alfa-tocopherol-molekyledelen, der optages af cellerne, optræder som chylomikroner i lymfen på en måde, der er identisk med E-vitamin, der optages gennem diæten. Celleoptagelsen er ikke afhængig af receptorer, bindingsproteiner eller stofskifteprocesser og sker ikke ved pinocytose. Absorption af deutereret tocofersolan viste et normalt mønster i lipoproteiner: alfa-tocopherol toppede først i chylomikroner, derefter i lipoproteiner med meget lav densitet (VLDL, Very Low-Density Lipoproteins) og til sidst i lipoproteiner med lav densitet (LDL, Low-Density Lipoproteins) og lipoproteiner med høj densitet (HDL, High-Density Lipoproteins), og den aftagende del af kurven svarede til den hos kontrolgruppen.
E-vitamin, som hovedsageligt findes på cellemembraner, inde i mitokondrier og mikrosomer, er jævnt fordelt (erytrocytter, hjernen, muskler, lever, blodplader) og lagres hovedsageligt i fedtvævet.
I en undersøgelse med 12 raske frivillige personer blev tocofersolan sammenlignet med et vandopløseligt E-vitamin som reference efter en enkel oral startdosis på 1200 IE. Tocofersolans relative biotilgængelighed tenderede højere værdier (Frel på 1,01 ± 1,74): AUC0-t på 0,383 ± 0,203μM.h/mg, Cmax på 0,013 ± 0,006, tmax på 6,0 t (6,0 – 24,0), og t1/2 på 29,7 t (16,0 – 59,5).
I en lignende undersøgelse viste tocofersolan en højere biotilgængelighed end et vandopløseligt reference-E-vitamin hos pædiatriske patienter med kronisk kolestase (n=6), absorption var signifikant højere for både maksimal øgning i plasmakoncentration (p=0,008) og AUC (p=0,0026).
E-vitamin elimineres hovedsageligt i galden (75 %) og fæces, enten som frit tocopherol eller i oxiderede former. Urinen udgør kun en mindre eliminationsvej for E-vitamin (som glucuro-konjugat).
5.3 Prækliniske sikkerhedsdata
De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle undersøgelser af toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og reproduktionstoksicitet.
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
6.1 Hjælpestoffer
Kaliumsorbat
Natriummethylparahydroxybenzoat (E219)
Natriumpropylparahydroxybenzoat (E217)
Glycerol
Dinatriumphosphatdodecahydrat
Koncentreret saltsyre
Renset vand
6.2 Uforligeligheder
Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke blandes med andre præparater.
6
6.3 Opbevaringstid
2 år.
Efter første åbning af glasset: 1 måned.
6.4 Særlige opbevaringsforhold
Hold glasset tæt tillukket.
6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser
Brunt type III-glas med HDPE-skruelåg og LDPE-forsegling. Orale sprøjter i LDPE-beholder og med polystyrolstempel. Hvert glas indeholder 10 ml, 20 ml eller 60 ml oral opløsning.
Æskerne indeholder:
 ét 10 ml glas og én 1 ml oral sprøjte
 ét 20 ml glas og én 1 ml oral sprøjte
 ét 60 ml glas og én 2 ml oral sprøjte
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
6.6 Regler for destruktion og anden håndtering
Doser til indgivelse udtages af glasset med den orale sprøjte, der er vedlagt i æsken.
Den 1 ml orale sprøjte er gradueret fra 0,05 til 1 ml i intervaller på 0,05 ml, og den 2 ml orale sprøjte fra 0,1 til 2 ml i trin på 0,1 ml.
Da Vedrop indeholder 50 mg/ml, vil én streg på den 1 ml orale sprøjte svare til 2,5 mg d-alfa-tocopherol i form af tocofersolan og én streg på den 2 ml sprøjte vil svare til 5 mg d-alfa-tocopherol i form af tocofersolan.
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
Orphan Europe S.A.R.L.
Immeuble “le Wilson”
70 avenue du Général de Gaulle
92800 Puteaux
Frankrig
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
Yderligere information om dette produkt er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs (EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu
7
BILAG II
A. FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE
B. BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
C. SÆRLIGE FORPLIGTELSER, SOM SKAL OPFYLDES AF INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
8
A. FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE
Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse
Orphan Europe S.A.R.L.
Immeuble “Le Wilson”
70 avenue du Général de Gaulle
92800 Puteaux
Frankrig
B. BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER PÅLAGT INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG
Lægemidlet må kun udleveres efter begrænset recept (jf. bilag I: Produktresumé; pkt. 4.2)
BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL EN SIKKER OG EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET
Ikke relevant
ANDRE BETINGELSER
Pharmacovigilance-system
Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal sikre, at pharmacovigilance-systemet, som er beskrevet i ansøgningen om markedsføringstilladelsen (version 3, Modul 1.8.1), er på plads og fungerer, før og mens produktet markedsføres.
Risikostyringsprogram (RMP)
Indehaveren af markedsføringstilladelsen er forpligtet til at foretage de undersøgelser og supplerende pharmacovigilance-aktiviteter, som er beskrevet i pharmacovigilance-planen (ifølge aftalen i risikostyringsprogrammets (RMP) version 7, Modul 1.8.2 i markedsføringsansøgningen), og enhver efterfølgende opdatering af RMP, som er godkendt af CHMP.
I overensstemmelse med CHMP-retningslinjerne for risikostyringsprogrammer for lægemidler til human brug skal en opdateret RMP fremsendes samtidig med den efterfølgende periodiske sikkerhedsopdateringsrapport (PSUR).
Desuden skal en opdateret RMP fremsendes når der modtages ny information, der kan have indflydelse på den gældende sikkerhedsspecifikation, pharmacovigilance-plan eller på risikominimeringsaktiviteter senest 60 dage efter en vigtig milepæl er nået (pharmacovigilance eller risikominimering) på anmodning fra EMEA
9
C. SÆRLIGE FORPLIGTELSER, SOM SKAL OPFYLDES AF INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal inden for en fastsat tidsramme afslutte sine undersøgelser i henhold til nedennævnte oversigt. Resultaterne af disse undersøgelser vil danne grundlaget for den årlige revurdering af risk/benefit-forholdet.
Toksikologiske og farmakologiske aspekter:
Deltagelse i den gruppe virksomheder der samarbejder med AFSSAPS til vurdering af den potentielle risiko forbundet med propylparaben for det reproduktive system hos neonatale rotter (statusopdatering (herunder flere datoer) i første PSUR).
Kliniske aspekter:
Register med patienter med kronisk kongenit kolestase eller arvelig kronisk kolestase (indsendelse af protokol: 30.9.2009; Registret startes: 31.3.2010; Årlige interimsrapporter i form af PSUR'er (Periodic Safety Update Report), starter med 2. PSUR).
10
BILAG III
ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL
11
A. ETIKETTERING
12
MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE
Æske - 10 ml, 20 ml og 60 ml glas
1. LÆGEMIDLETS NAVN
Vedrop 50 mg/ml oral opløsning
Tocofersolan
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER
Hver ml indeholder 50 mg d-alfa-tocopherol i form af tocofersolan, der svarer til 74,5 IE tocopherol.
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER
Hjælpestoffer: Natriummethylparahydroxybenzoat (E219), natriumpropylparahydroxybenzoat (E217), kaliumsorbat. Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)
Oral opløsning.
Glas med 10 ml og 1 ml oral sprøjte. Glas med 20 ml og 1 ml oral sprøjte. Glas med 60 ml og 2 ml oral sprøjte.
5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)
Læs indlægssedlen inden brug.
Oral brug.
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN
Opbevares utilgængeligt for børn.
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER
8. UDLØBSDATO
Anv. inden (EXP)
Bortskaffes én måned efter første åbning.
13
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER
Hold glasset tæt tillukket.
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
Orphan Europe S.A.R.L.
Immeuble “Le Wilson”
70 avenue du Général de Gaulle
92800 Puteaux
Frankrig
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
EU/0/00/000/001 10 ml glas EU/0/00/000/002 20 ml glas EU/0/00/000/003 60 ml glas
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER
Lot
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING
Receptpligtigt lægemiddel.
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT
Vedrop 50 mg/ml
14
MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE
Glassets etiket - 10 ml, 20 ml og 60 ml glas
1. LÆGEMIDLETS NAVN
Vedrop 50 mg/ml oral opløsning.
Tocofersolan
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER
Hver ml indeholder 50 mg d-alfa-tocopherol i form af tocofersolan, der svarer til 74,5 IE tocopherol.
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER
Hjælpestoffer: Natriummethylparahydroxybenzoat (E219), natriumpropylparahydroxybenzoat (E217), kaliumsorbat. Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)
Oral opløsning
10 ml 20 ml 60 ml
5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)
Læs indlægssedlen inden brug.
Oral brug.
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN
Opbevares utilgængeligt for børn.
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER
8. UDLØBSDATO
Anv. inden (EXP)
Bortskaffes én måned efter åbning.
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER
15
Hold glasset tæt tillukket.
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
Orphan Europe S.A.R.L.
Immeuble “Le Wilson”
70 avenue du Général de Gaulle
92800 Puteaux
Frankrig
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER
EU/0/00/000/001 10 ml glas EU/0/00/000/002 20 ml glas EU/0/00/000/003 60 ml glas
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING
Receptpligtigt lægemiddel.
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT
Vedrop 50 mg/ml
16
B. INDLÆGSSEDDEL
17
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Vedrop 50 mg/ml oral opløsning
Tocofersolan
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Vedrop til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vedrop
3. Sådan skal du tage Vedrop
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Vedrop indeholder E-vitamin (i form af tocofersolan). Det bruges til behandling af mangel på E-vitamin, der skyldes fordøjelsesrelateret malabsorbtion (forstyrrelser i næringsoptagelsen) hos børn og unge, som lider af kronisk kolestase (en arvelig eller medfødt sygdom hvor galde ikke kan udskilles fra leveren til tarmene).
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VEDROP
Tag ikke Vedrop
Hvis du er overfølsom (allergisk) over for E-vitamin (d-alfa-tocopherol) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Vedrop (se pkt. 6 'Vedrop indeholder').
Vær ekstra forsigtig med at tage Vedrop
Fortæl det til lægen, hvis du har:
 Problemer med nyrerne eller er dehydreret. Vedrop skal bruges med forsigtighed, og din nyrefunktion skal overvåges tæt, da polyethylenglycol, som er en del af det aktive stof tocofersolan, kan medføre nyreskader. Lægen vil regelmæssigt kontrollere din nyrefunktion, mens du tager Vedrop,.
 Problemer med leveren. Vedrop skal bruges med forsigtighed, og leverfunktionen skal monitoreres tæt.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du tager:
 Visse blodfortyndende lægemidler (orale antikoagulanter som f.eks. warfarin). Lægen vil regelmæssigt ordinere blodprøver og kan justere dosen for at undgå en øget risiko for blødning.
 Fedtopløselige vitaminer (som f.eks. A-, D-, E- og K-vitamin) eller lægemidler med høj fedtopløselighed (som f.eks. kortikoid, ciclosporin, tacrolimus, antihistamin). Da Vedrop kan øge deres optagelse via tarmen, vil lægen monitorere behandlingens virkning og om nødvendigt justere dosen.
18
Brug af Vedrop sammen med mad og drikke
Du kan tage Vedrop før eller i forbindelse med et måltid, med eller uden vand.
Graviditet og amning
Der findes ingen medicinske data om anvendelse af dette lægemiddel under graviditet. Fortæl det til lægen, hvis du er gravid, så han/hun kan afgøre om lægemidlet må bruges.
Der findes ingen data om, hvorvidt dette lægemiddel udskilles i modermælken. Fortæl det til lægen, hvis du ønsker at amme, og han/hun vil afgøre om lægemidlet kan bruges.
Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Vedrop
Dette lægemiddel indeholder natriummethylparahydroxybenzoat (E219) og natriumpropylparahydroxybenzoat (E217), der kan forårsage allergiske reaktioner (eventuelt forsinket).
Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. stort set 'natriumfri'. Det indeholder også kalium, mindre end 1 mmol (39 mg) pr. dosis, dvs. stort set 'kaliumfri'.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE VEDROP
Tag altid Vedrop nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Den almindelige dosis for kronisk kolestase er 0,34 ml/kg/dag.
Dosen justeres af lægen i henhold til niveauet af E-vitamin i dit blod.
Indgivelsesmåde
Vedrop skal synkes med eller uden vand. Det må kun tages med den orale sprøjte, der er vedlagt i æsken.
Sådan måles dosen:
1- Åbn glasset.
2- Før den orale sprøjte fra æsken ned i glasset.
3-Fyld den orale sprøjte med væske ved at trække stemplet tilbage til den streg på sprøjten, der svarer til den mængde i milliliter (ml), som lægen har ordineret.
19
4- Tag den orale sprøjte op af glasset.
5-Tøm sprøjtens indhold ved at trykke stemplet i bund, enten:
- direkte ind i munden
eller
- ned i et glas vand. Drik herefter hele glasset med vand.
6- Sæt låg på glasset.
7- Skyl sprøjten med vand.
Hvis du har taget for meget Vedrop
Hvis du tager store doser E-vitamin, kan du midlertidigt få diaré og mavesmerter.
Hvis du har glemt at tage Vedrop
Spring den glemte dosis over og tag din næste dosis på almindelig vis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.
4. BIVIRKNINGER
Vedrop kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Disse bivirkninger kan forekomme med visse hyppigheder, som er defineret på følgende måde:
 Meget almindelig: Forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter
 Almindelig: Forekommer hos 1 til 10 ud af 100 patienter
 Ikke almindelig: Forekommer hos 1 til 10 brugere ud af 1.000
 Sjælden: Forekommer hos 1 til 10 brugere ud af 10000
 Meget sjælden: Forekommer hos færre end 1 bruger ud af 10000
 Ikke kendt: Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data.
De følgende bivirkninger blev rapporteret:
Almindelige bivirkninger Diaré
Ikke almindelige bivirkninger Træthed (føler dig svag) Hovedpine Hårtab Kløe Udslæt på huden Unormalt natriumniveau i blodet Unormalt kaliumniveau i blodet
20
Forhøjet niveau af transaminaser (leverenzymer)
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
5. OPBEVARING
Opbevares utilgængeligt for børn. Brug ikke Vedrop efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. Hold glasset tæt tillukket. Kassér glasset én måned efter første åbning, selv hvis der er noget tilbage.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Vedrop indeholder
- Aktivt stof: tocofersolan. Hver ml opløsning indeholder 50 mg d-alfa-tocopherol i form af tocofersolan svarerende til 74,5 IE tocopherol.
- Øvrige indholdsstoffer: Kaliumsorbat, natriummethylparahydroxybenzoat (E219), natriumpropylparahydroxybenzoat (E217), glycerol, dinatriumfosfatdodecahydrat, koncentreret saltsyre, renset vand.
Udseende og pakningsstørrelse
Vedrop er en let tyktflydende, lys gul opløsning i et brunt glas. Glasset indeholder 10 ml, 20 ml eller 60 ml oral opløsning. Hver æske indeholder ét glas og én oral sprøjte (én 1 ml sprøjte med ét 10 ml eller 20 ml glas, én 2 ml sprøjte med ét 60 ml glas).
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Orphan Europe S.A.R.L.
Immeuble “Le Wilson”
70 avenue du General de Gaulle
92800 Puteaux
Frankrig
21
Hvis du vil have yderligere oplysninger om Vedrop, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:
Belgique/België/Belgien
Orphan Europe Benelux
Koning Albert I, Iaan 48 bus 3
B-1780 Wemmel
Tél/Tel: +32 2 46101 36
Luxembourg/Luxemburg
Orphan Europe Benelux
Koning Albert I, Iaan 48 bus 3
B-1780 Wemmel
Belgique/België/Belgien
Tél/Tel: +32 2 46101 36
България
Orphan Europe (Germany) GmbH
Max-Planck Str. 6
D-63128 Dietzenbach
Германия
Teл.: + 49 6074 914090
Magyarország
Orphan Europe (Germany) GmbH
Max-Planck Str. 6
D-63128 Dietzenbach
Németország
Tel: +49 6074 914090
Česká republika
Orphan Europe (Germany) GmbH
Max-Planck Str. 6
D-63128 Dietzenbach
Německo
Tel: +49 6074 914090
Malta
Orphan Europe SARL
Immeuble “Le Wilson”
70 avenue du Général de Gaulle
F-92800 Puteaux
Franza
Tel: +33 1 47 73 64 58
Danmark
Orphan Europe AB
Banérgatan 37
S-115 22 Stockholm
Švedija
Tel: +46 8 545 80 230
Nederland
Orphan Europe Benelux
Koning Albert I Iaan 48 bus 3
B-1780 Wemmel
België
Tel: +32 2 46101 36
Deutschland
Orphan Europe (Germany) GmbH
Max-Planck Str. 6
D-63128 Dietzenbach
Tel: +49 (0)6074 914090
Norge
Orphan Europe AB
Banérgatan 37
S-115 22 Stockholm
Švedija
Tel: +46 8 545 80 230
Eesti
Orphan Europe AB
Banérgatan 37
S-115 22 Stockholm
Rootsi
Tel: +46 8 545 80 230
Österreich
Orphan Europe (Germany) GmbH
Max-Planck Str. 6
D-63128 Dietzenbach
Deutschland
Tel: +49 6074 914090
Ελλάδα
Orphan Europe SARL
Immeuble “Le Wilson”
70 avenue du Général de Gaulle
F-92800 Puteaux
Γαλλία
Τηλ: +33 1 47 73 64 58
Polska
Orphan Europe (Germany) GmbH
Max-Planck Str. 6
D-63128 Dietzenbach
Niemcy
Tel: +49 6074 914090
22
España
Orphan Europe, S.L.
Gran via de les Cortes Catalanes, 649
Despacho, n°1
E-08010 Barcelona
Tel: +34 93 342 51 20
Portugal
Orphan Europe, S.L.
Gran via de les Cortes Catalanes, 649
Despacho, n°1
E-08010 Barcelona
Espanha
Tel: +34 93 342 51 20
France (Франция)
Orphan Europe SARL
Immeuble “Le Wilson”
70 avenue du Général de Gaulle
F-92800 Puteaux
Tél: +33 1 47 73 64 58
România
Orphan Europe (Germany) GmbH
Max-Planck Str. 6
D-63128 Dietzenbach
Germania
Tel: + 49 6074 914090
Ireland
Orphan Europe (UK) Ltd.
Isis House, 43 Station Road
Henley-on-Thames
Oxfordshire RG9 1AT, UK
United Kingdom
Tel: +44 1491 414333
Slovenija
Orphan Europe (Germany) GmbH
Max-Planck Str. 6
D-63128 Dietzenbach
Nemčija
Tel: +49 6074 914090
Ísland
Orphan Europe AB
Banérgatan 37
S-115 22 Stockholm
Švedija
Tel: +46 8 545 80 230
Slovenská republika
Orphan Europe (Germany) GmbH
Max-Planck Str. 6
D-63128 Dietzenbach
Nemecko
Tel: +49 6074 914090
Italia
Orphan Europe (Italy) Srl
Via Cellini 11
I-20090 Segrate (Milano)
Tel: +39 02 26 95 01 39
Suomi/Finland
Orphan Europe AB
Banérgatan 37
S-115 22 Stockholm
Ruotsi
Tel: +46 8 545 80 230
Κύπρος
Orphan Europe SARL
Immeuble “Le Wilson”
70 avenue du Général de Gaulle
F-92800 Puteaux
Γαλλία
Τηλ: +33 1 47 73 64 58
Sverige
Orphan Europe AB
Banérgatan 37
S-115 22 Stockholm
Tel: +46 8 545 80 230
Latvija
Orphan Europe AB
Banérgatan 37
S-115 22 Stockholm
Zviedrija
Tel: +46 8 545 80 230
United Kingdom
Orphan Europe (UK) Ltd.
Isis House, 43 Station Road
Henley-on-Thames
Oxfordshire RG9 1AT
Tel: +44 1491 414333
23
Lietuva
Orphan Europe AB
Banérgatan 37
S-115 22 Stockholm
Švedija
Tel: +46 8 545 80 230
Denne indlægsseddel blev senest godkendt
Vedrop er godkendt under "særlige omstændigheder".
Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for dette lægemiddel fordi det drejer sig om en sjælden sygdom.
Det europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) vurderer hvert år ny information vedrørende Vedrop, og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive opdateret
Du kan finde yderligere information om Vedrop på Det europæiske Lægemiddelagenturs (EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu/.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar