Velbe® 10 mg pulver til injektionsvæske, opløsning vinblastinsulfat

Velbe® 10 mg pulver til injektionsvæske, opløsning
vinblastinsulfat
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden
De får medicinen.
• Gem indlægssedlen. De kan få brug for at
læse den igen.
• Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis
der er mere, De vil vide.
• Tal med lægen eller sundhedspersonalet,
hvis en bivirkning bliver værre, eller De får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Velbes virkning og hvad De får det for
2. Det skal De vide om Velbe
3. Sådan bliver De behandlet med Velbe
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VELBES VIRKNING OG HVAD DE
FÅR DET FOR
Velbe er et middel mod visse kræftsygdomme
(cytostatikum). Behandlingen med Velbe kaldes
kemoterapi.
Velbe hæmmer væksten af kræftceller ved at
hæmme cellernes deling.
Lægen kan give Dem Velbe for noget andet.
Spørg lægen.
2. DET SKAL DE VIDE OM VELBE
De må ikke få Velbe
• hvis De er overfølsom over for vinblastinsulfat
eller et af de øvrige indholdsstoffer.
• hvis De lider af en nerve- og/eller muskelsygdom.
• hvis Deres knoglemarv fungerer dårligt.
• hvis De har en alvorlig infektion.
• indsprøjtet i væskerummet omkring hjernen,
da dette kan være livsfarligt.
Lægen eller sundhedspersonalet vil være
ekstra forsigtig med at behandle Dem med
Velbe
Tal med lægen inden De får Velbe
• hvis De er i behandling med medicin, der
påvirker nervesystemet. Spørg lægen.
• hvis De er meget tynd og afkræftet eller har
sår i huden.
Kontakt straks læge eller sundhedspersonale,
hvis De får
• åndenød eller astmalignende anfald.
• sovende fornemmelser, føleforstyrrelser eller
smerter i fingre og tæer. Det kan være tegn
på bivirkninger i nervesystemet.
Vær opmærksom på følgende
• Velbe kan påvirke menstruationscyklus hos
kvinder og sædkvaliteten hos mænd samt
nedsætte evnen til at få børn. Hvis det er
relevant, kan De tale med lægen om nedfrysning
af sæd før behandlingen.
• Velbe kan have skadelige virkninger på
fosteret. Både kvinder og mænd skal bruge
sikker prævention, så længe de får Velbe og
op til 6 mdr. derefter. Tal med lægen.
• Hvis De skal vaccineres, skal De fortælle
lægen, at De er i behandling med Velbe.
• De skal undgå direkte sollys, så længe De er
i behandling med Velbe.
• Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol,
at De er i behandling med
Velbe. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
• Så længe De er i behandling med Velbe, skal
De have undersøgt blodet regelmæssigt.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet,
hvis De bruger anden medicin eller har
brugt det for nylig. Dette gælder også medicin,
som ikke er købt på recept, medicin købt i
udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer
og mineraler.
Tal med lægen, hvis De
• får anden medicin (f.eks. mitomycin og bleomycin)
eller strålebehandling mod kræft.
• tager medicin, der påvirker nervesystemet
(f.eks. interferon). Spørg lægen.
• tager medicin mod epilepsi (phenytoin).
• tager hjertemedicin (digoxin).
• tager medicin mod infektion (erythromycin).
• skal vaccineres. Vaccinationer kan virke
dårligere, når De får dem, mens De er i behandling
med Velbe og i op til 1 år efter.
Graviditet og amning
Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De
bruger nogen form for medicin.
Graviditet:
Hvis De er gravid, må De normalt ikke få Velbe,
da det kan skade fosteret. Husk at informere
lægen.
De skal undgå at blive gravid, og både mænd
og kvinder skal bruge sikker prævention under
behandling med Velbe og i op til 6 mdr. der -
efter. Tal med lægen.
Amning:
De skal stoppe med at amme, hvis behandling
med Velbe er nødvendig. Tal med lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Velbe kan især ved starten af behandlingen og
ved øgning af dosis på grund af bivirkninger
påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller
betjene maskiner i mindre eller ubetydelig
grad.
3. SÅDAN BLIVER DE BEHANDLET
MED VELBE
Lægen kan fortælle Dem, hvilken dosis De får
og hvor tit, De skal have den. Er De i tvivl, så
spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er
kun lægen, der kan ændre dosis.
Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og
er afhængig af Deres sygdom.
En læge eller sygeplejerske vil normalt give
Dem indsprøjtningen. De vil få indsprøjtet
Velbe i en blodåre.
Hvis De har fået for meget Velbe
Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis
De tror, De har fået for meget Velbe.
Symptomer på overdosering kan være de
samme som beskrevet under bivirkninger, men
hvis De har fået for meget Velbe, vil bivirkningerne
være værre. Tal med lægen.
Hvis en dosis er glemt
Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis
De tror, at De mangler at få en dosis.
G520084-2
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Velbe® 10 mg pulver til injektionsvæske, opløsning
vinblastinsulfat
Deklaration
1 hætteglas indeholder: vinblastinsulfat 10 mg.
Håndtering
Arbejdstilsynets regler for håndtering af cyto -
statika skal følges.
Håndtering af injektionsvæsken bør så vidt
muligt foregå i stinkskab under samtidig an -
vendelse af handsker og kittel. Hvis ikke
stinkskab findes, tilrådes desuden anvendelse
af maske og beskyttelsesbriller. Trykkes luft
eller overskydende opløsning ud af sprøjten
inden brug, bør dette foregå mod et sterilt
gazekompres.
Tilberedning
For at fremstille en opløsning på 1 mg/ml vinblastinsulfat
tilsættes 10 ml isotonisk natrium -
chloridinfusionsvæske (med eller uden konserveringsmiddel)
til 10 mg vinblastinsulfat i det
sterile hætteglas. Præparatet opløses om -
gående til en klar væske.
Når opløsning og beholder muliggør det, skal
parenterale lægemiddelprodukter inspiceres
visuelt for partikler og misfarvning før indgift.
Administration
Dosis kan injiceres i infusionsslangen på en
igangværende intravenøs infusion med 0,9%
natriumchloridinfusionsvæske eller direkte ind
i en vene. I begge tilfælde skal injektionen
være afsluttet på omkring 1 minut.
Advarsel
Kun til intravenøs brug. Intratekal administration
er fatal.
Særlig information vedr. administration:
Når vinblastin tilberedes i andet end originalbeholderen,
f.eks. injektionssprøjte indeholdende
en specifik dosis, skal denne mærkes: “INTRATEKAL
INDGIFT KAN MEDFØRE DØDEN. KUN
TIL INTRAVENØST BRUG”.
Bemærk
Ved dosering og administration bør udvises
stor forsigtighed. Vinblastin er kun til intravenøs
brug. Ekstravenøs administration kræver
særlige terapeutiske foranstaltninger. Ekstra -
venøs administration kan forårsage udbredt
nekrose. Opstår lækage til det omkringliggende
væv under indgiften vil dette forårsage vold-
Følgende oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale: J
VELBE PIL_150x420_DK:1 08.07.2008 10:30 Uhr Seite 1
Hvis behandlingen bliver stoppet
Spørg lægen eller sundhedspersonalet hvis der
er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker
på.
4. BIVIRKNINGER
Velbe kan som al anden medicin give bivirkninger,
men ikke alle får bivirkninger.
Hvis De får alvorlige bivirkninger, skal De straks
kontakte lægen eller sundhedspersonalet. Hvis
De får alvorlige bivirkninger, efter De er ud -
skrevet, skal De straks kontakte læge eller
skades tue. Ring evt. 112.
Alvorlige bivirkninger
Almindelige bivirkninger (forekommer hos
mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):
• Almen sløjhed, bleghed, træthed tendens til
betændelse (infektioner), især halsbetæn -
delse og feber, blødning fra hud og slim -
hinder og blå mærker. pga. forandringer i
blodet (blodmangel, for få hvide blodlegemer
og blodplader).
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer
hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):
• Kvalme, opkastninger og mavesmerter på
grund af tarmslyng.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem
1 og 10 ud af 10.000 behandlede).
• Åndenød, angst, brystsmerter evt. med
udstråling til hals eller arme pga. blodprop i
hjertet.
• Uregelmæssig, hurtig eller meget langsom
puls. Tendens til besvimelse.
• Blodkarsygdom med nyresvigt med aftagende
eller ophørt urindannelse og blodmangel.
• Lungebetændelse.
• Alvorlig åndenød. Det kan komme et stykke
tid efter, De har fået behandlingen. Risikoen
er større, hvis De også får mitomycin.
Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer
hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede).
• Kramper.
• Tyktarmsbetændelse, med diaré, slim og
blødning fra tarmen.
• Delvis eller total døvhed.
Hyppigheden ikke kendt
• Kraftig afskalning og afstødning af hud.
• Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme
mavesmerter og feber.
• Alvorlig leverskade med gulsot, hudkløe,
kvalme og opkastninger.
• Ufrugtbarhed hos kvinder og mænd med
henholdsvis udebleven menstruation og dår -
lig sædkvalitet. Det forsvinder i nogle tilfælde
ikke, efter De er stoppet med behand -
lingen. Tal med lægen.
Ikke alvorlige bivirkninger:
Almindelige til meget almindelige bivirkninger
(forekommer hos flere end 1 ud af 100
behandlede).
• Smerte og årebetændelse ved injektionsstedet.
Det kan føre til vævsdød på injektionsstedet,
som er alvorligt. Tal med lægen.
• Knoglesmerter og kæbesmerter.
• Kraftesløshed.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos
mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):
• Prikkende, snurrende fornemmelser eller
følelsesløshed i huden.
• Kvalme, mavesmerter, forstoppelse, appetitmangel
og opkastning.
• Hårtab.
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer
hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):
• Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til
en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
• Hovedpine.
• Diaré, betændelse og blæredannelse i munden.
• Hududslæt.
• Halsbetændelse.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem
1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
• Sygdom i nervesystemet med smerter, føleforstyrrelser
og svind af musklerne. Det kan
hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning.
Tal med lægen.
• Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og
-kramper, forvirring, koma pga. for lavt na -
trium i blodet. Det kan hos nogle udvikle sig
til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
Hyppigheden ikke kendt
• Forhøjet blodtryk. Tal med lægen. For højt
blodtryk skal behandles. Svært forhøjet
blodtryk er alvorligt.
• Svimmelhed.
• Øget følsomhed af huden for lys.
• Sår på øjets slimhinde (hvis injektionsvæsken
kommer i øjet).
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning
bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke
er nævnt her.
Nye bivirkninger bør indberettes til Læge mid -
delstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive
bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette
bivirkninger direkte til Lægemiddel sty -
relsen. De finder skema og vejledning under
bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
www.laegemiddelstyrelsen.dk.
5. OPBEVARING
Opbevar Velbe utilgængeligt for børn.
Opbevar Velbe i køleskab (2 – 8 °C).
Brug ikke Velbe efter den udløbsdato, der står
på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag
i den nævnte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn
til miljøet må De ikke smide medicinrester i
afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Velbe 10 mg pulver til injektionsvæske, op -
løsning indeholder:
• Aktivt stof: Vinblastinsulfat.
• Øvrige indholdsstoffer: Evt. 1% svovlsyre
eller 1% natriumhydroxid til at justere pH.
Velbes udseende og pakningstørrelse
Udseende
Velbe findes i hætteglas som pulver. Når Velbe
er opløst vil injektionsvæsken fremstå som en
klar væske.
Pakningsstørrelser
1 hætteglas a 10 mg.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis
markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og
fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
PharmaCoDane ApS
Marielundvej 46 A, 2730 Herlev
Fremstiller
cell pharm GmbH
Feodor-Lynen-Str. 35, D-30625 Hannover,
Tyskland
Denne indlægsseddel blev senest revideret
i juli 2008
Følgende oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale: J
som irritation, og administrationen bør af -
brydes med det samme. Eventuel resterende
opløsning bør gives i en anden vene. Lokal
varme og indgift af hyaluronidase kan fordele
den fejladministrerede dosis og ofte mindske
ubehaget herved.
Det bør undgås at injicere vinblastin i små
vener eller vener i ekstremiteter med blod- eller
lymfeansamlinger. Før injektion af lægemidlet
anbefales det at injicere saltvandsopløsning,
for at sikre, at nålen er korrekt placeret i venen.
Rensning af nålen ved afslutning af vinblastin
injektionen, kan forebygge lokal irritation ved
injektionsstedet.
Der skal foretages tælling af de hvide blod -
celler før hver injektion, og de øvrige hæmatologiske
parametre (inklusiv hæmoglobin, trombo
cytter og differentialtælling) bør bestemmes
hver 4.–6. uge.
Beskyttelse
Affald (flasker, gazekompresser, sprøjter, kanyler
etc.) der har været i kontakt med injektionsvæsken,
behandles i overensstemmelse med
Arbejdstilsynets regler om håndtering af cyto -
statika.
Kommer stoffet i kontakt med øjnene kan dette
forårsage alvorlig irritation, hvorfor øjnene skylles
grundigt med vand umiddelbart efter. Ved
vedvarende irritation kontaktes læge.
Får man stoffet på huden skylles med vand.
Opbevaring
Præparatet og den færdigtilberedte opløsning
skal opbevares ved 2°C – 8°C (i køleskab).
Færdigtilberedt opløsning bør af hygiejniske
grunde anvendes inden 24 timer.
For yderlige information se venligst produkt specifikationen
(SPC) som findes på Læge middel -
styrelsens netsted http://laegemiddelstyrelsen.dk.
9237135
923 5116 0004
0807
DK
PharmaCoDane ApS, Marielundvej 46 A, 2730 Herlev
VELBE PIL_150x420_DK:1 08.07.2008 10:30 Uhr Seite 2

Ingen kommentarer:

Send en kommentar