Velzina, kapsler • Ekstakt af prikbladet perikon

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Velzina, kapsler • Ekstakt af prikbladet perikon
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.
• Velzina er et naturlægemiddel. For at få den bedste virkning skal De være
omhyggelig med at følge anvisningerne for Velzina.
• Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
• Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
• Hvis De ikke får det bedre i løbet af 4-6 uger, eller hvis De får det værre,
skal De kontakte Deres læge.
• Tal med apoteket eller Deres læge, hvis en bivirkning bliver værre, eller
hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Velzina
3. Sådan skal De tage Velzina
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Velzina er et naturlægemiddel, som De kan tage, hvis De er nedtrykt,
modløs eller trist.
Hvis Deres læge har sagt, at De skal tage Velzina for noget andet, skal De
altid følge lægens anvisning.
2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE VELZINA
Tag ikke Velzina
• hvis De er overfølsom (allergisk) over for perikon eller et af de øvrige
indholdsstoffer.
• hvis De er i behandling med blodfortyndende medicin.
• hvis De er i behandling for HIV.
• hvis De er i behandling med ciclosporin eller tacrolimus, som De kan
tage, fordi De har gennemgået en transplantation eller for svære sygdomme,
der påvirker immunsystemet.
Vær ekstra forsigtig med at tage Velzina
Hvis generne bliver værre eller fortsætter i mere end 4-6 uger, skal De
kontakte Deres læge.
Tal med Deres læge, inden De tager Velzina, hvis De
• har eller har haft en manisk depression (skiftende perioder med opstemthed/
overaktivitet og nedsat sindsstemning).
• har øget lysfølsomhed.
• tager anden medicin.
Hvis De har lys hud, skal De undgå solbadning under behandling med
Velzina.
I nogle tilfælde skal De måske være særlig forsigtig med at tage Velzina.
Tal med Deres læge, hvis De har
• nedsat leverfunktion.
• nedsat nyrefunktion.
• anden alvorligere sygdom.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin
eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på
recept, medicin købt i udlandet, andre naturlægemidler, stærke vitaminer og
mineraler samt kosttilskud.
De må ikke tage Velzina, hvis De tager
• blodfortyndende medicin.
• medicin for HIV.
• medicin efter transplantation eller for svære sygdomme, der påvirker
immunsystemet (ciclosporin, tacrolimus).
Tal med lægen, hvis De tager
• medicin for hjertesygdom (digoxin, ivabradin, calciumantagonister som
f.eks. verapamil).
• p-piller.
• medicin for mavesår (syrepumpehæmmere, f.eks. esomeprazol, lanzoprazol,
omeprazol, pantoprazol).
• medicin for forhøjet kolesterol (statiner, f.eks. atorvastatin, simvastatin).
• medicin mod migræne (triptaner, f.eks. sumatripan).
• medicin mod depression.
• medicin mod stærke smerter eller afvænning fra stofmisbrug (methadon).
• medicin for epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin).
• medicin for astma (theophyllin).
• medicin mod svamp (voriconazol).
• medicin for cancer (imatinib, irinotecan).
Øget lysfølsomhed er en bivirkning ved Velzina. De skal derfor tale med
Deres læge, hvis De tager anden medicin, der har denne bivirkning. Det
kan dreje sig om
• medicin mod lægkramper (quinin).
• medicin mod betændelse (tetracyclin).
• vanddrivende medicin (bendroflumethiazid).
Brug af Velzina sammen med mad og drikke
De kan tage Velzina i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Graviditet og amning
Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for
medicin.
Graviditet
Hvis De er gravid, må De kun tage Velzina efter aftale med Deres læge.
Amning
Hvis De ammer, må De kun tage Velzina efter aftale med Deres læge.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Velzina påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i
trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholsstoffer i Velzina
Kapslerne indeholder maltodextrin. Kontakt lægen, før De tager denne
medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.
3. SÅDAN SKAL DE TAGE VELZINA
Hvis Deres læge har sagt, at De skal tage en anden dosis, skal De altid følge
lægens anvisning.
Den sædvanlige dosis er
1 kapsel dagligt. Hvis det er nødvendigt, kan De øge dosis til 2 kapsler
dagligt. De skal tage kapslen med et glas vand.
Hvis De ikke får det bedre i løbet af 4-6 uger, eller hvis De får det værre,
skal De kontakte Deres læge.
Børn
De må kun bruge Velzina til børn under 12 år efter aftale med en læge.
Hvis De har taget for mange Velzina kapsler
Kontakt læge, skadestue eller apotek, hvis De har taget flere Velzina, end
der står her, og De af den grund føler Dem utilpas.
Tag pakningen med.
Der er ikke set tilfælde af overdosering med Velzina.
Hvis De har glemt at tage Velzina
De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
4. BIVIRKNINGER
Velzina kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får
bivirkninger.
Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)
• Hudkløe og rødmen af huden pga. øget lysfølsomhed. Bivirkningen er
hyppigst hos personer med lys hud.
Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)
• Mavesmerter.
Tal med apoteket eller lægen, hvis en bivirkning er generende eller bliver
værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen,
så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv
indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og
vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
• Opbevar Velzina utilgængeligt for børn.
• De kan opbevare Velzina ved almindelig temperatur.
• Tag ikke Velzina efter den udløbsdato, der står på pakningen.
• Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke
smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Velzina kapsler indeholder
• Aktiv bestanddel: Ekstrakt af prikbladet perikon. 1 kapsel indeholder
143-333 mg ekstrakt svarende til 600 mikrogram hypericin/pseudohypericin
(ca. 900 mikrogram total-hypericin).
• Ekstraktet er fremstillet med ethanol.
• Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, calciumhydrogenfosfat
dihydrat, kolloid vandfri silica, magnesiumsterat, gelatine og
maltodextrin.
Udseende og pakningsstørrelser
Pakningsstørrelser
Velzina findes i pakningsstørelserne 30 og 90 kapsler.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Mezina A/S
Energivej 4
6700 Esbjerg
Fremstiller
Bifodan A/S
Bogbinderivej 6
3390 Hundested
Denne indlægsseddel blev
sidst revideret november 2008
Rev. 11-08
Navn
Adresse
Post./by
Telefon
Email
Sendes til
Mezina A/S
Energivej 4
6700 Esbjerg
mail@mezina.com
! !

Ingen kommentarer:

Send en kommentar