Venlafaxin Actavis 37,5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapsler, hårde

Venlafaxin Actavis
37,5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapsler, hårde
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du
begynder at tage medicinen.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse
den igen.
• Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget,
du er i tvivl om eller føler dig usikker på.
• Lægen har ordineret Venlafaxin Actavis til dig
personligt. Lad derfor være med at give det til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om
de har de samme symptomer, som du har.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning
bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er
nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Venlafaxin
Actavis
3. Sådan skal du tage Venlafaxin Actavis
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. Virkning og anvendelse
Venlafaxin Actavis er et antidepressivum, som
tilhører en gruppe medicin, der kaldes serotonin- og
noradrenalin-reuptake-hæmmere (SNRI’er). Det er
en gruppe medicin, der anvendes til at behandle
depression og andre lidelser, såsom angstlidelser.
Det menes, at personer, som er deprimerede og/
eller angste, har et lavere niveau af serotonin og
noradrenalin i hjernen. Man forstår endnu ikke
til bunds, hvordan antidepressiva virker, men de
kan hjælpe ved at øge niveauet af serotonin og
noradrenalin i hjernen.
Venlafaxin Actavis er en behandling til voksne med
depression. Venlafaxin Actavis er også en behandling
til voksne med følgende angstlidelse: socialfobi (frygt
for eller undgåelse af sociale situationer). Det er vigtigt
at behandle depression eller angstlidelser, for at du
kan få det bedre. Hvis lidelsen ikke behandles, kan det
ske, at din lidelse ikke forsvinder, og at den bliver mere
alvorlig og vanskeligere at behandle.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage
Venlafaxin Actavis
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse
eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysninger på
doseringsetiketten.
Tag ikke Venlafaxin Actavis
• Hvis du er overfølsom (allergisk) over for venlafaxin
eller et af de øvrige indholdsstoffer.
• Hvis du også tager eller inden for de sidste 14
dage har taget nogen form for medicin, der
kaldes irreversible monoaminoxidasehæmmere
(MAO-hæmmere), som bruges til behandling af
depression eller Parkinsons sygdom. Hvis du tager
en irreversibel MAO-hæmmer sammen med anden
medicin, herunder også Venlafaxin Actavis, kan det
give alvorlige eller endda livstruende bivirkninger.
Du skal desuden vente i mindst 7 dage, efter at
du er holdt med at tage Venlafaxin Actavis, før
du tager en MAO-hæmmer (se også afsnittene
”Serotoninsyndrom” og ”Brug af anden medicin”).
Vær ekstra forsigtig med at tage Venlafaxin
Actavis
• Hvis du tager anden medicin, som sammen med
Venlafaxin Actavis kan øge risikoen for at udvikle
serotoninsyndrom (se afsnittet ”Brug af anden
medicin”).
• Hvis du har problemer med øjnene, såsom visse
typer grøn stær (forhøjet tryk i øjet).
• Hvis du har eller har haft højt blodtryk.
• Hvis du har eller har haft hjerteproblemer.
• Hvis du har eller har haft kramper.
• Hvis du har eller har haft et lavt natriumindhold i
blodet (hyponatriæmi).
• Hvis du har tendens til at få blå mærker eller til nemt
at bløde (tidligere blødningslidelser), eller hvis du
tager anden medicin, der kan øge blødningsrisikoen.
• Hvis dit kolesteroltal stiger.
• Hvis du eller nogen i din familie tidligere har eller har
haft mani eller bipolær affektiv sindslidelse (følelse af
at være eksalteret eller euforisk).
• Hvis du har eller har haft en aggressiv adfærd.
Venlafaxin Actavis kan medføre en følelse af
rastløshed eller manglende evne til at sidde eller stå
stille. Fortæl det til lægen, hvis det sker for dig.
Hvis nogen af disse forhold passer på dig, skal du tale
med din læge, før du tager Venlafaxin Actavis.
Tanker om selvmord eller forværring af din
depression eller angst.
Hvis du har en depression og/eller lider af angst, kan
du nogle gange have tanker om at skade dig selv eller
slå dig selv ihjel. Disse tanker kan blive værre, når du
begynder at tage antidepressiva, da det tager tid, før
medicinen virker, sædvanligvis omkring 2 uger men
nogle gange længere.
Du vil være mere tilbøjelig til at tænke sådan:
• hvis du tidligere har haft tanker om at slå dig selv
ihjel eller gøre skade på dig selv
• hvis du er et ungt menneske. Oplysninger fra
kliniske undersøgelser har vist en øget risiko for
selvmordsadfærd hos unge mennesker (under 25
år) med psykiatriske lidelser i behandling med et
antidepressivum.
Hvis du har tanker om af skade dig selv eller slå dig
selv ihjel, skal du straks kontakte din læge eller tage
på hospitalet.
Det kan være, du synes, det er en hjælp at fortælle en
i familien eller en nær ven, at du har en depression
eller en angstlidelse, og bede dem læse denne
indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at
sige det til dig, hvis de synes, din depression eller
angst bliver værre, eller hvis de er bekymrede over
ændringer i din opførsel.
Mundtørhed
Der er rapporteret om mundtørhed hos 10% af
de patienter, som får venlafaxin. Dette kan forøge
risikoen for karies. Du skal derfor være specielt
omhyggelig med din tandhygiejne.
Brug til børn og unge under 18 år
Venlafaxin Actavis må normalt ikke anvendes til børn
og unge under 18 år. Du skal også vide, at patienter
under 18 år har en øget risiko for at få bivirkninger,
såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og
fjendtlighed (fortrinsvis aggression, oppositionel
adfærd og vrede), når de tager denne type
lægemidler. Trods dette kan din læge vælge at
ordinere Venlafaxin Actavis til patienter under 18 år,
fordi han/hun beslutter, at det er i deres interesse. Hvis
din læge har ordineret Venlafaxin Actavis til en patient
under 18 år, og du gerne vil tale om dette, skal du
henvende dig til din læge. I de tilfælde hvor patienten
er under 18 år, skal du fortælle det til lægen, hvis
nogen af de oven for nævnte symptomer udvikler sig
eller bliver værre. desuden er der – hvad angår vækst,
modning samt hjernens og den adfærdsmæssige
udvikling – ingen viden om Venlafaxin Actaviss
sikkerhed hos patienter under 18 år, der tager
medicinen over længere tid.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger
anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette
gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Din læge afgør, om du kan tage Venlafaxin Actavis
sammen med anden medicin.
Du må ikke begynde eller holde op med at tage
medicin, ej heller medicin, som ikke er købt på recept,
samt naturlægemidler, før du har spurgt din læge eller
apoteket.
• Monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere): Se
afsnittet ”Det skal du vide, før du begynder at tage
Venlafaxin Actavis”
• Serotoninsyndrom:
Serotoninsyndrom, en potentielt livstruende tilstand
(se afsnittet ”Bivirkninger”), kan
forekomme ved behandling med Venlafaxin Actavis,
navnlig når det tages sammen med anden medicin.
Eksempler på sådan medicin er bl.a.:
• triptaner (anvendes mod migræne)
• medicin til behandling af depression, f.eks. SNRI,
SSRI’er, tricyklisk medicin eller
medicin med lithium
• medicin med linezolid, et antibiotikum til
behandling af infektioner
• medicin med moclobemid, en reversibel MAOhæmmer
til behandling af depression
• medicin med sibutramin (anvendes til vægttab)
• medicin med tramadol (et smertestillende middel)
• produkter med perikon (også kaldet hypericum
perforatum, et naturlægemiddel
eller urtemedicin, som bruges til at behandle mild
depression)
• produkter med tryptofan (anvendes mod
søvnproblemer og depression)
Tegn og symptomer på serotoninsyndrom kan
omfatte en kombination af følgende:
Rastløshed, hallucinationer, manglende koordination,
hurtig puls, forhøjet kropstemperatur, hurtige
ændringer i blodtrykket, overaktive reflekser, diarré,
koma, kvalme, opkastning. Søg straks læge, hvis du
tror, du er ved at få serotoninsyndrom.
Følgende medicin kan også indvirke på Venlafaxin
Actavis og skal bruges med forsigtighed. Det er især
vigtigt at nævne det over for din læge eller apoteket,
hvis du tager medicin, der indeholder:
• ketoconazol (et svampedræbende lægemiddel)
• haloperidol eller risperidon (til behandling af
psykiatriske lidelser)
• metoprolol (en betablokker til behandling af højt
blodtryk og hjerteproblemer)
Brug af Venlafaxin Actavis sammen med mad og
drikke
Venlafaxin Actavis skal tages sammen med mad (se
afsnit 3 ”Sådan skal du tage Venlafaxin Actavis”).
Undgå at drikke alkohol, mens du tager Venlafaxin
Actavis.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager/
bruger nogen form for medicin.
Du skal straks fortælle det til din læge, hvis du bliver
gravid eller har planer om at blive gravid. Du må kun
bruge Venlafaxin Actavis, efter at du har drøftet de
mulige fordele og risici for dit ufødte barn med din
læge.
Hvis du tager Venlafaxin Actavis, når du er gravid,
skal du fortælle det til din jordemoder og/eller læge,
da dit barn kan have symptomer, når det fødes.
Disse symptomer starter normalt i de første 24 timer,
efter at barnet er født. De kan f.eks. være irritabilitet,
rysten, slappe muskler (hypotoni), konstant gråd,
søvnforstyrrelser, at barnet ikke spiser rigtigt og
har åndedrætsproblemer. Hvis dit barn har disse
symptomer, når det fødes, og du er bekymret, skal du
kontakte din læge og/eller jordemoder, som vil kunne
rådgive dig.
Fortæl din jordemoder og /eller læge, at du tager
Venlafaxin Actavis. Når lignende medicin (SSRI’er)
tages under graviditeten, kan de forøge risikoen for en
alvorlig tilstand hos den nyfødte (kaldet Persisterende
Pulmonal Hypertension (PPHN)). Dette medfører, at
barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse
symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter
fødslen. Hvis dette sker for dit barn, skal du straks
kontakte din jordemoder eller læge.
Venlafaxin Actavis kan gå over i modermælken. Der er
en risiko for påvirkning af barnet.
Du skal derfor diskutere det med din læge, og han/
hun vil beslutte, om du bør holde op med at amme
eller stoppe behandlingen med Venlafaxin Actavis.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Du må ikke køre bil eller arbejde med værktøj eller
maskiner, før du ved, hvordan Venlafaxin Actavis
påvirker dig.
3. Sådan skal du tage Venlafaxin Actavis
Tag altid Venlafaxin Actavis nøjagtigt efter lægens
anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på
apoteket.
Den normalt anbefalede startdosis til behandling af
depression og socialfobi er
75 mg dagligt. Denne dosis kan gradvist øges af lægen
til
150 mg dagligt, og hvis det er nødvendigt, op til en
maksimal dosis på 375 mg dagligt ved depression.
Den maksimale dosis ved socialfobi er 225 mg/dag.
Tag Venlafaxin Actavis på omtrent samme tidspunkt
hver dag, enten om morgenen eller om aftenen.
Kapslerne skal synkes hele sammen med væske og må
ikke åbnes, knuses, tygges eller opløses.
Venlafaxin Actavis skal tages sammen med mad.
Hvis du har lever- eller nyreproblemer, skal du tale
med din læge, fordi din Venlafaxin Actavis-dosis
eventuelt skal ændres.
Du må ikke holde op med at tage Venlafaxin Actavis
uden først at tale med din læge (se afsnittet ”Hvis du
holder op med at tage Venlafaxin Actavis”).
Hvis du har taget for meget Venlafaxin Actavis
Kontakt lægen eller apoteket straks, hvis du tager
mere Venlafaxin Actavis, end du har fået ordineret af
lægen.
Symptomerne på mulig overdosering kan være
hurtigt hjerteslag, ændringer i bevidsthedsniveau
(varierende fra søvnighed til koma), sløret syn,
kramper eller anfald og opkastning.
Hvis du har glemt at tage Venlafaxin Actavis
Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den
hurtigst muligt. Hvis det næsten er tid til næste dosis,
skal du dog springe den glemte dosis over og kun
tage en enkelt dosis som normalt. Du må ikke tage
mere end den daglige mængde Venlafaxin Actavis,
som du har fået ordineret, på én dag.
Hvis du holder op med at tage Venlafaxin Actavis
Du må ikke holde op med at tage din behandling
eller reducere dosis uden lægens anvisning, heller
ikke hvis du har det bedre. Hvis din læge mener, at du
ikke længere har brug for Venlafaxin Actavis, kan han/
hun bede dig reducere din dosis langsomt, før du helt
holder op med behandlingen.
Det er kendt, at der er opstået bivirkninger, når
personer er holdt op med at bruge Venlafaxin Actavis,
navnlig når de pludseligt er holdt op med Venlafaxin
Actavis, eller når dosis reduceres for hurtigt. Nogle
patienter kan opleve symptomer såsom træthed,
svimmelhed, uklarhed, hovedpine, søvnløshed,
mareridt, mundtørhed, appetitløshed, kvalme, diarré,
nervøsitet, agitation, konfusion, ringen for ørerne,
prikken i huden eller sjældent følelse af elektrisk stød,
svækkelse, sveden, kramper eller influenza-lignende
symptomer.
Din læge fortæller dig, hvordan du gradvist skal
holde op med Venlafaxin Actavis-behandlingen. Hvis
Indlægsseddel: Information til brugeren
Venlafaxin Actavis
37,5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapsler, hårde
Venlafaxin
AAAC0829
du oplever et af disse eller andre symptomer, der er
generende, skal du bede din læge om råd.
Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i
tvivl om eller føler dig usikker på.
4. Bivirkninger
Venlafaxin Actavis kan som al anden medicin give
bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Du skal ikke være bekymret, hvis du ser nogle små,
hvide granulater eller kugler i afføringen efter at have
taget Venlafaxin Actavis. Inden i Venlafaxin Actavis
kapslerne er der små, hvide kugler, som indeholder
det aktive indholdsstof venlafaxin. Disse kugler frigives
fra kapslen i mave-tarm-kanalen. Mens de bevæger
sig ned igennem mave-tarm-kanalen, frigives
indholdsstoffet langsomt. Kugle”skallen” forbliver
uopløst og udskilles i afføringen. Din dosis er derfor
optaget i kroppen, selv om du kan se små kugler i
afføringen.
Allergiske reaktioner
Tag ikke mere Venlafaxin Actavis, hvis der opstår
noget af det følgende. Fortæl det straks til lægen, eller
tag til nærmeste skadestue:
• Trykken for brystet, hvæsende åndedræt, problemer
med at synke eller åndedrætsproblemer.
• Hævelse af ansigt, hals, hænder eller fødder.
• Følelse af nervøsitet eller angst, svimmelhed,
dunkende fornemmelse, pludselig rødme af huden
og/eller en varm fornemmelse.
• Kraftigt udslæt, kløe eller nældefeber (hævede
pletter i rød eller bleg hud, der ofte klør).
Alvorlige bivirkninger
Hvis du bemærker nogen af de følgende tegn, kan du
have brug for omgående lægehjælp:
• Hjerteproblemer, såsom hurtig eller uregelmæssig
puls, forhøjet blodtryk.
• Øjenproblemer, såsom sløret syn, udvidede pupiller.
• Nerveproblemer, såsom svimmelhed, sovende
fornemmelse, bevægelsesforstyrrelse, kramper eller
anfald.
• Psykiatriske problemer, såsom hyperaktivitet og
opstemthed.
• Abstinenser (se afsnittet ”Sådan skal du tage
Venlafaxin Actavis, Hvis du holder op med at tage
Venlafaxin Actavis”).
Fuldstændig liste over bivirkninger
Hyppigheden af bivirkningerne (sandsynligheden for
at de opstår) inddeles som følger:
Meget
almindelig
Påvirker flere end 1 ud af 10 patienter
Almindelig Påvirker 1 til 10 patienter ud af 100
Ikke almindelig Påvirker 1 til 10 patienter ud af 1.000
Sjælden Påvirker 1 til 10 patienter ud af 10.000
Ikke kendt Hyppigheden kan ikke fastsættes ud
fra forhåndenværende data
Blodsygdomme
Ikke almindelig: Blå mærker, sort, tjæreagtig afføring
(faeces) eller blod i afføringen, hvilket kan være et
tegn på indre blødning.
Ikke kendt: Nedsat antal trombocytter i blodet, hvilket
fører til øget risiko for blå mærker eller blødning,
blodforstyrrelser, som kan medføre øget risiko for
infektion.
Stofskifte/ernæring
Almindelig: Vægttab, forhøjet kolesterol.
Ikke almindelig: Vægtøgning.
Ikke kendt: Lette ændringer i blodets indhold af
leverenzymer, nedsat natriumniveau i blodet, kløen,
gul hud eller øjne, mørk urin, forkølelseslignende
symptomer, som kan være symptom på betændelse
i leveren (hepatitis), forvirring, overdreven indtagelse
af vand (kendt som SIADH), unormal produktion af
modermælk.
Nervesystemet
Meget almindelig: Mundtørhed, hovedpine.
Almindelig: Unormale drømme, nedsat libido,
svimmelhed, øget muskeltonus, søvnløshed,
nervøsitet, sovende fornemmelse, mathed, rystelser,
forvirring, følelse af at være adskilt fra (uden for) sig
selv og virkeligheden.
Ikke almindelig: Manglende følelse eller emotion,
hallucinationer, ufrivillige
muskelbevægelser, ophidselse, svækket koordination
og balance.
Sjælden: En følelse af rastløshed eller manglende evne
til at sidde eller stå stille, kramper eller anfald, følelse af
at være eksalteret eller euforisk.
Ikke kendt: Høj temperatur med stive muskler,
forvirring eller ophidselse, svedtendens, eller hvis du
oplever rykvise muskelbevægelser, som du ikke kan
kontrollere. Det kan være symptomer på en alvorlig
tilstand kendt som malignt neuroleptisk syndrom.
Euforiske fornemmelser, døsighed, vedholdende
hurtige øjenbevægelser, klodsethed, rastløshed,
en følelse af at være fuld, svedtendens eller stive
muskler, hvilket er symptomer på serotoninsyndrom:
desorientering og forvirring ofte ledsaget af
hallucinationer (delirum).
Stivhed, spasmer og ufrivillige muskelbevægelser,
tanker om at gøre skade på sig selv eller slå sig selv
ihjel.
Sanseforstyrrelser
Almindelig: Sløret syn.
Ikke almindelig: Ændret smagsfornemmelse, ringen
for ørerne.
Ikke kendt: Alvorlige smerter i øjnene og nedsat eller
sløret syn.
Hjerte- eller kredsløbslidelser
Almindelig: Forhøjet blodtryk, rødme, hjertebanken.
Ikke almindelig: Svimmelhed (især, når man rejser sig
for hurtigt), besvimelse, hurtigt hjerteslag.
Ikke kendt: Fald i blodtrykket, unormalt, hurtigt eller
uregelmæssigt hjerteslag, som kan føre til besvimelse.
Luftvejssygdomme
Almindelig: Gaben.
Ikke kendt: Hoste, hvæsen, stakåndethed og
høj temperatur, hvilket er symptomer på en
betændelseslignende tilstand (inflammation) i
lungerne i forbindelse med en stigning i antallet af
hvide blodlegemer (pulmonær eosinophili).
Fordøjelsesforstyrrelser
Meget almindelig: Kvalme.
Almindelig: Nedsat appetit, forstoppelse, opkastning.
Ikke almindelig: Skæren tænder, diarré.
Hudlidelser
Meget almindelig: Svedtendenser (også nattesved).
Ikke almindelig: Udslæt, unormalt hårtab.
Ikke kendt: Hududslæt, som kan føre til alvorlig
blæredannelse og afskalning af huden, kløe, let
udslæt.
Knogler, led og muskler
Ikke kendt: Uforklarlige muskelsmerter, ømhed eller
slaphed (rhabdomyolyse).
Urinvejslidelser
Almindelig: Problemer med at lade vandet, hyppigere
vandladning.
Ikke almindelig: Ude af stand til at lade vandet.
Reproduktive og seksuelle forstyrrelser
Almindelig: Abnorm sædafgang/orgasme (mænd),
manglende orgasme, erektil dysfunktion (impotens),
uregelmæssigheder omkring menstruationen som
f.eks. forøget blødning eller forøget, uregelmæssig
blødning.
Ikke almindelig: Abnorm orgasme (kvinder).
Kroppen som helhed
Almindelig: Svækkelse (asteni), kuldegysninger.
Ikke almindelig: Overfølsomhed over for sollys.
Ikke kendt: Opsvulmet ansigt eller tunge,
stakåndethed eller vejrtrækningsbesvær, ofte med
udslæt på huden (dette kan være en alvorlig allergisk
reaktion).
Venlafaxin Actavis kan give bivirkninger, som du
måske ikke bemærker, såsom blodtryksstigninger eller
unormal puls, lette ændringer i blodets indhold af
leverenzymer, natrium eller kolesterol. I mere sjældne
tilfælde kan Venlafaxin Actavis reducere funktionen af
trombocytter i blodet, hvilket forhøjer
risikoen for blå mærker eller blødning. Det kan derfor
ske, at din læge vil tage blodprøver fra tid til anden,
især hvis du har taget Venlafaxin Actavis i lang tid.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver
værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til
Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan
blive bedre.
Patienter eller pårørende kan også indberette
bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du
finder skema og vejledning under Bivirkninger
på Lægemiddelstyrelsens netsted http://www.
laegemiddelstyrelsen.dk
5. Opbevaring
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Brug ikke Venlafaxin Actavis efter den udløbsdato,
der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste
dag i den nævnte måned.
• Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere
medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke
smide medicinrester i afløbet, toilettet eller
skraldespanden.
6. Yderligere oplysninger
Venlafaxin Actavis 37,5 mg, 75 mg, 150 mg
depotkapsler, hårde indeholder
Aktivt stof/aktive stoffer: venlafaxin
37,5 mg:
En kapsel indeholder venlafaxinhydrochlorid svarende
til 37,5 mg venlafaxin.
Øvrige indholdsstoffer:
Kapslens indhold:
Sukkerkugler (indeholder saccharose)
Hydroxypropylcellulose
Hypromellose
Talcum
Ethylcellulose
Dibutylsebacat
Oliesyre
Silica, kolloid vandfrit
Kapselskallen:
Gelatine
Natriumlaurylsulfat
Ponceau 4R cochenillerød (E124)
Quinolingult (E104)
Titandioxid (E171)
75 mg:
En kapsel indeholder venlafaxinhydrochlorid svarende
til 75 mg venlafaxin.
Øvrige indholdsstoffer:
Kapslens indhold:
Sukkerkugler (indeholder saccharose)
Hydroxypropylcellulose
Hypromellose
Talcum
Ethylcellulose
Dibutylsebacat
Oliesyre
Silica, kolloid vandfrit
Kapselskallen:
Gelatine
Natriumlaurylsulfat
Sunset yellow FCF (E110)
Quinolingult (E104)
Titandioxid (E171)
150 mg:
En kapsel indeholder venlafaxinhydrochlorid svarende
til 150 mg venlafaxin.
Øvrige indholdsstoffer:
Kapslens indhold:
Sukkerkugler (indeholder saccharose)
Hydroxypropylcellulose
Hypromellose
Talcum
Ethylcellulose
Dibutylsebacat
Oliesyre
Silica, kolloid vandfrit
Kapselskallen:
Gelatine
Natriumlaurylsulfat
Sunset yellow FCF (E110)
Quinolingult (E104)
Patentblåt (E131)
Titandioxid (E171)
Udseende af Venlafaxin Actavis og
pakningsstørrelser
Udseende
Venlafaxin Actavis 37,5 mg depotkapsler (str.3), hårde:
Hvidt til næsten hvidt granulat i en kapsel, hvor
øverste halvdel er orange, og nederste halvdel er
transparent.
Venlafaxin Actavis 75 mg depotkapsler (str.1), hårde:
Hvidt til næsten hvidt granulat i en kapsel, hvor
øverste halvdel er gul, og nederste halvdel er
transparent.
Venlafaxin Actavis 150 mg depotkapsler (str.0), hårde:
Hvidt til næsten hvidt granulat i en kapsel, hvor
øverste halvdel er brungul, og nederste halvdel er
transparent.
Pakningsstørrelser
7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98 og 100 kapsler i
blisterpakning (PVC/aluminium).
50 og 100 kapsler i HDPE-glas med HDPE-skruelåg og
en pose silicagel (tørremiddel).
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis
markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220
Hafnarfjordur, Island.
Fremstiller
Balkanpharma-Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse Str.
Dupnitsa 2600
Bulgarien.
Repræsentant i Danmark
Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.
Dette lægemiddel er godkendt i EØS under
følgende navne
Holland: Venlafaxine Actavis
Østrig: Venlafaxin Actavis
Bulgarien: LAROXIN SR
Tjekkiet: Venlafaxin retard Actavis
Tyskland: Venlafaxin-Actavis
Danmark: Venlafaxin Actavis
Estland: Venlafaxine Actavis
Spanien: VENLAFAXINA ACTAVIS
Frankrig: Venlafaxin Actavis LP
Finland: Venlafaxin Actavis
Ungarn: DEPROXIL
Island: Venlafaxin Actavis
Italien: Venlafaxina Actavis PTC
Litauen: Venlafaxin Actavis
Letland: Venlafaxin Actavis
Malta: Efevelon XL
Norge: Venlafaxin Actavis
Polen: Efevelon SR
Portugal: Venlafaxina Actavis
Rumænien: Venlafaxin Actavis
Sverige: Venlafaxin Actavis
Slovenien: Venlafaksin Actavis
Slovakiet: Venlafaxin Actavis
England: Politid XL
Denne indlægsseddel blev senest revideret
november 2010
AAAC0829

Ingen kommentarer:

Send en kommentar