Venoruton 300 mg hårde kapsler Hydroxyethylrutosider

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Venoruton 300 mg hårde kapsler
Hydroxyethylrutosider
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.
Du kan få Venoruton uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Venoruton.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Venoruton
3. Sådan skal du tage Venoruton
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Venoruton anvendes til behandling af hæmorroider og af væskeophobning (ødem) og andre symptomer på venøse kredsløbsforstyrrelser.
Venoruton nedsætter tendensen til ophobning af væske i vævene ved hævelser i benene. Virkningen af Venoruton indtræder gradvis i løbet af 14 dage og er fuldt effektiv efter 4 ugers behandling.
Hvis din læge har sagt, at du skal tage Venoruton for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VENORUTON
Tag ikke Venoruton
 hvis du er overfølsom over for hydroxyethylrutosider eller et af de øvrige indholdsstoffer.
Vær ekstra forsigtig med at tage Venoruton
Der er ingen særlige forsigtighedsregler vedrørende anvendelse af Venoruton.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Der er i øjeblikket ikke kendskab til problemer med brug af Venoruton sammen med andre lægemidler, naturlægemidler, stærke vitamin-/mineralpræparater eller kosttilskud.
Brug af Venoruton sammen med mad og drikke
Venoruton skal tages i forbindelse med et måltid.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Graviditet
Venoruton må kun anvendes under graviditet efter lægens anvisning.
Amning
Venoruton kan anvendes under amning. Der er ikke set bivirkninger hos ammede børn.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Venoruton påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE VENORUTON
Hvis din læge har ordineret Venoruton til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Den sædvanlige dosis
Voksne
Tag 1 kapsel (300 mg) 3 gange dagligt i forbindelse med et måltid. Kapslerne skal synkes hele.
Hvis du har taget for mange Venoruton hårde kapsler
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Venoruton hårde kapsler, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
Hvis du har glemt at tage Venoruton
Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.
4. BIVIRKNINGER
Venoruton kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
 Forstyrrelser i mave-tarm-kanalen, luft i maven, diarré, mavesmerter, maveirritation, fordøjelsesforstyrrelser, hududslæt, kløe, nældefeber.
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
 Overfølsomhedsreaktioner fra kredsløbsshock med væskeophobning, vejrtræknings- og/eller synkebesvær og koma til lettere overfølsomhedsreaktioner. Hovedpine, svimmelhed, træthed. Rødmen.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre.
Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
Opbevar Venoruton utilgængeligt for børn.
Brug ikke Venoruton efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.
Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Venoruton 300 mg hårde kapsler indeholder:
 Aktivt stof: hydroxyethylrutosider. Hver kapsel indeholder 300 mg hydroxyethylrutosider.
 Øvrige indholdsstoffer: Macrogol 6000, gelatine, gul jernoxid (E172), titandioxid (E171) og renset vand.
Udseende og pakningsstørrelse
Udseende
Kapslerne er gule og mærket med ”Venoruton 300”.
Pakningsstørrelse
Pakninger à 100 hårde kapsler.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Novartis Healthcare A/S
Lyngbyvej 172, 2100 København Ø
Danmark
Denne indlægsseddel blev sidst revideret Jan 2011

Ingen kommentarer:

Send en kommentar