Ventavis 10 mikrogram/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning Iloprost

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Ventavis 10 mikrogram/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning
Iloprost
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Ventavis til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det
kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som
ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ventavis
3. Sådan skal du tage Ventavis
4. Bivirkninger
5 Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Hvad Ventavis er
Ventavis er en inhalationsopløsning til brug sammen med en nebulisator. Opløsningen forstøves til
aerosoler ved hjælp af et specielt inhalationsapparat, der kaldes en nebulisator.
Hvad Ventavis anvendes til
Ventavis anvendes til at behandle moderate tilfælde af primær pulmonal hypertension (PPH). Det er
en tilstand, hvor blodtrykket er for højt i blodkarrene mellem hjertet og lungerne.
Ventavis' virkning
Det aktive stof i Ventavis (iloprost) efterligner et naturligt stof i kroppen, der kaldes prostacyclin.
Ventavis og prostacyclin hæmmer uønsket blokering eller forsnævring af blodkar og sørger for, at der
flyder mere blod gennem blodkarrene.
Når aerosolerne indåndes, føres Ventavis til lungerne, hvor det kan virke mest effektivt i arterien
mellem hjertet og lungerne. En forbedret blodgennemstrømning medfører en bedre ilttilførsel til
kroppen og en nedsat belastning af hjertet.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VENTAVIS
Tag IKKE Ventavis:
 Hvis du er allergisk (overfølsom) over for iloprost eller et af de øvrige indholdsstoffer i
Ventavis (se også pkt. 6 Yderligere oplysninger).
 Hvis du har risiko for blødning - hvis du f.eks.har et aktivt sår i maven eller i øverste del af
tyndtarmen (sår på tolvfingertarmen), hvis du har pådraget dig en skade, eller hvis du har
risiko for blødninger i kraniet
 Hvis din sygdom skyldes en blokeret eller forsnævret vene (venøs okklusiv sygdom)
2
 Hvis du har haft et slagtilfælde inden for de sidste 3 måneder eller en anden hændelse, der
nedsætter blodtilførslen til hjernen (f.eks. transitorisk cerebral iskæmi)
 Hvis du har et hjerteproblem, som for eksempel:
- et hjerteanfald inden for de sidste seks måneder
- alvorlige ændringer i hjerterytmen
- dårlig blodtilstrømning til hjertemuskulaturen (alvorlig hjertesygdom eller ustabil
angina pectoris). Symptomerne kan være smerter i brystet
- et svagt hjerte (dekompenseret hjertesvigt), som ikke er under nøje lægelig overvågning
- en fejl i hjerteklapperne, som får hjertet til at arbejde dårligt (ikke i forbindelse med
forhøjet blodtryk i lungerne)
 Hvis du er gravid eller ammer.
Vær ekstra forsigtig med at tage Ventavis:
 Inhalation af Ventavis kan udløse vejrtrækningsproblemer (se pkt. 4 Bivirkninger), især hos
patienter med bronkospasme (pludselig sammentrækning af musklerne i bronkierne i lungerne) og
hvæsende vejrtrækning. Fortæl lægen, hvis du har en lungeinfektion, alvorlig astma eller en
kronisk lungesygdom (kronisk obstruktiv lungesygdom). Din læge vil overvåge dig nøje.
 Hvis dit blodtryk er for lavt (mindre end 85 mmHg for den høje værdi), bør du ikke begynde
behandling med Ventavis.
 Generelt skal du være specielt omhyggelig med at forsøge at undgå virkningerne af et lavt
blodtryk såsom besvimelse og svimmelhed:
 Fortæl lægen, hvis du tager anden medicin, da det i kombination med Ventavis kan sænke dit
blodtryk yderligere (se nedenfor under ”Brug af anden medicin”.
 Rejs dig langsomt, når du skal op af en stol eller ud af sengen.
 Hvis du har tendens til at besvime, så snart du står ud af sengen, kan det hjælpe, hvis du tager
dagens første dosis, mens du stadig ligger ned.
 Hvis du har tendens til at besvime, skal du undgå usædvanlige anstrengelser, f.eks. under
motion. Det kan hjælpe at inhalere Ventavis inden en sådan anstrengelse.
Besvimelse kan skyldes den underliggende sygdom. Fortæl lægen, hvis besvimelserne
bliver værre. Din læge kan overveje at justere dosis eller ændre din behandling.
 Hvis du har et svagt hjerte, som f.eks. højresidigt hjertesvigt, og synes, at din sygdom bliver
værre, skal du kontakte din læge. Symptomerne kan være hævede fødder og ankler, kortåndethed,
hjertebanken eller hyppigere vandladning om natten. Din læge vil overveje, om din behandling
skal ændres.
 Hvis du har vejrtrækningsbesvær, hoster blod op og/eller sveder kraftigt, kan det være tegn
på, at du har væske i lungerne (lungeødem). Hold op med at tage Ventavis og kontakt straks din
læge. Han/hun vil undersøge, hvad årsagen er og tage passende forholdsregler.
 Hvis du har leverproblemer eller meget alvorlige nyreproblemer, der kræver
dialysebehandling, skal du fortælle det til lægen. Du kan blive trappet gradvist op til den
ordinerede dosis, eller du kan du få ordineret en lavere dosis af Ventavis end andre patienter (se
pkt 3 ”Sådan skal du tage Ventavis”).-
Hudkontakt med Ventavis eller synkning af medicinen
Lad IKKE Ventavis-opløsningen komme i kontakt med din hud eller dine øjne. Hvis det skulle ske
alligevel, så skyl øjeblikkeligt hud eller øjne med rigelige mængder vand.
Du må IKKE drikke eller synke Ventavis-opløsningen. Hvis du kommer til at synke medicinen, så
drik rigeligt med vand og kontakt din læge.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
3
Anden medicin kan måske påvirke behandlingen med Ventavis, eller Ventavis kan påvirke
behandlingen med anden medicin. Fortæl din læge, hvis du tager:
 Medicin, der anvendes til behandling af for højt blodtryk eller hjertesygdom (f.eks.
betablokkere, nitrat-vasodilatatorer, ACE-hæmmere). Dit blodtryk kan falde meget mere. Din læge
vil måske ændre dosis.
 Medicin, som fortynder blodet eller hæmmer blodets koagulation. Dette omfatter
acetylsalicylsyre, som er febernedsættende og smertelindrende, og heparin, antikoagulantia af
coumarin-typen (f.eks. warfarin, phenprocoumon) samt anden medicin.
Tal med lægen eller apoteket, før du tager nogen form for medicin. Din læge eller dit apotek har mere
information om lægemidler, som du skal passe på med, eller som du skal undgå, når du tager Ventavis.
Brug af Ventavis sammen med mad og drikke
Mad og drikke forventes ikke at påvirke Ventavis. Men du skal undgå at spise eller drikke under
inhalationen.
Graviditet
 Hvis du er gravid eller mener, at du kunne være gravid, skal du omgående underrette din
læge herom. Ventavis må ikke gives til gravide kvinder (se pkt. 2, Tag ikke Ventavis).
 Hvis du kunne blive gravid, skal du anvende pålidelige svangerskabsforebyggende metoder
fra det tidspunkt, du starter behandlingen og under hele behandlingsperioden (rådfør dig med
din læge).
Amning
Sørg for at ophøre med amning, når du starter behandlingen. Ventavis må ikke gives til kvinder, der
ammer, da det er ukendt, om det aktive stof overføres via modermælken.
Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.
Nyfødte, spædbørn og gravide kvinder må ikke udsættes for Ventavis i indåndingsluften.
Disse må ikke opholde sig i lukkede rum, hvor Ventavis gives til en patient.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Ventavis nedsætter blodtrykket og kan hos nogle forårsage svimmelhed eller uklarhed. Du må ikke
køre bil, motorcykel, cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du mærker disse tegn.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Ventavis
Dette lægemiddel indeholder små mængder alkohol (ethanol) (mindre end 100 mg pr. dosis).
3. SÅDAN SKAL DU TAGE VENTAVIS
Sådan skal du tage Ventavis
Brug altid Ventavis nøjagtigt efter lægens anvisning.
- Ventavis-opløsning til nebulisator inhaleres ved brug af den nebulisator, som din læge har
ordineret (enten HaloLite-, Prodose- eller Venta-Neb- eller I-Neb AAD-systemet).
- Nebulisatorerne omdanner Ventavis-opløsningen til aerosoler, som indåndes gennem munden.
4
- Ved inhalering skal du anvende et mundstykke for at undgå, at Ventavis kommer i kontakt
med din hud. Anvend ikke en ansigtsmaske.
- Følg nøje eventuelle ekstra instruktioner, der fulgte med nebulisatoren. Er du i tvivl, så spørg
lægen eller apoteket.
- Kasser Ventavis-opløsning, som du ikke anvender i en inhalationsbehandling (se pkt. 5).
Anvendelse til børn og unge
Ventavis må ikke anvendes til børn og unge.
Advarsel
Ventavis-opløsningen må ikke komme i kontakt med din hud eller dine øjne. Ved kontakt skal du
øjeblikkeligt skylle huden eller øjnene med vand.
Du må ikke drikke Ventavis-opløsningen. Hvis du synker den ved en fejltagelse, skal du drikke
rigeligt med vand og kontakte din læge (se også ”Hvis du har taget for meget Ventavis”).
Hvor meget skal du indånde og hvor lang tid?
- Den rigtige dosis Ventavis og behandlingens varighed afhænger af din individuelle
tilstand. Din læge vil rådgive dig.
- De fleste patienter skal have 6 til 9 inhalationsbehandlinger, fordelt på hele dagen. En
inhalationsbehandling varer normalt 4 til 10 minutter, afhængig af den ordinerede dosis.
- Hvis du har leverproblemer eller meget alvorlige nyreproblemer, vil din læge gradvis vænne
dig til Ventavis og muligvis ordinere færre daglige inhalationer. -
- Hvis du føler, at virkningen af Ventavis er for stærk eller for svag, skal du tale med din læge
eller dit apotek herom.
- Bed lægen om at få nogen til at hjælpe dig med at blive fuldstændig fortrolig med at anvende
nebulisatoren. Du må ikke skifte til en anden nubulisator uden at tale med den læge, der
behandler dig.
Udluftning af rummet
Sørg for at ventilere eller udlufte det rum, hvor du har taget Ventavis. Andre personer kan komme til
at indånde Ventavis gennem luften i rummet. Især må nyfødte, børn og gravide kvinder ikke udsættes
for Ventavis.
HaloLite og Prodose-systemerne
1. Lige inden du begynder at inhalere, knækker du spidsen af glasampullen med 2 ml opløsning,
som har to farvede ringe (hvid - lyserød) og overfører hele indholdet til nebulisatorkammeret.
2. Du gennemgår inhalationscyklussen to gange, hvis du skal have en høj dosis (5 mikrogram)
og én gang, hvis du skal have en lav dosis (2,5 mikrogram). Uanset dosisstørrelse er
påfyldningsvolumenet altid indholdet i én glasampul.
3. Inhalationstiden afhænger af dit åndedrætsmønster
System Dosis iloprost ved mundstykket Estimeret inhalationstid
(hyppighed på 15
vejrtrækninger pr. minut)
HaloLite 2,5 mikrogram
5 mikrogram
4 til 5 min.
8 til 10 min.
Prodose 2,5 mikrogram
5 mikrogram
4 til 5 min.
8 til 10 min.
5
Venta-Neb-systemet:
1. Inden du begynder at inhalere, knækker du spidsen af glasampullen med 2 ml opløsning, som
har to farvede ringe (hvid - lyserød) og overfører hele indholdet til nebulisatorkammeret.
2. Der kan anvendes to programmer:
3. Lægen vil justere Venta-Neb til det program, du skal tage for at få den ordinerede dosis.
P1 Program 1: 5,0 mikrogram aktivt stof på mundstrykket 25 inhalationscyklusser.
P2 Program 2: 2,5 mikrogram aktivt stof på mundstykket 10 inhalationscyklusser.
4. Brug den grønne prelplade for at få den optimale dråbestørrelse til administrering af Ventavis.
System Dosis iloprost ved mundstykket Estimeret inhalationstid
Venta-Neb 2,5 mikrogram
5 mikrogram
4 min.
8 min.
I-Neb AAD-systemet:
1. Inden du begynder at inhalere, knækker du spidsen af glasampullen med 1 ml opløsning, som
har to farvede ringe (hvid - gul) og overfører hele indholdet til nebulisatorkammeret
2. Den forudindstillede dosis, som I-Neb AAD-systemet giver, kontrolleres af
medicineringskammeret i kombination med en kontroldisk. Der er to forskellige, farvekodede
medicineringskamre. For hvert medicineringskammer er der en tilsvarende farvekodet kontroldisk.
- Til dosis på 2,5 mikrogram anvendes medicineringskammeret (350 mikroliter) med den røde pal
sammen med den røde kontroldisk.
- Til dosis på 5 mikrogram anvendes medicineringskammeret (650 mikroliter) med den lilla pal
sammen med den purpurfarvede kontroldisk.
3. For at sikre, at du får den ordinerede dosis, skal du kontrollere farven på
medicineringskammeret og farven på kontroldisken.
De skal begge have den samme farve, enten rød for 2,5 mikrogram-dosis, eller lilla for 5
mikrogram-dosis.
System Dosis iloprost ved mundstykket Estimeret inhalationstid
I-Neb AAD 2,5 mikrogram
5 mikrogram
3,2 min
6,5 min
6
Læs brugervejledningen for nebulisatoren for at få yderligere oplysninger, eller spørg din læge.
Hvis du har taget for meget Ventavis
Hvis du har taget for meget Ventavis, kan det medføre nedsættelse af blodtrykket med symptomer som
svimmelhed eller besvimelser til følge.
Du kan også få hovedpine, ansigtsrødme kvalme, opkastning eller diaré. Du kan også få
blodtryksstigning, en stigning eller et fald i hjertefrekvensen samt smerter i arme eller ben eller i
ryggen. Hvis noget af dette sker:
 Afbryd inhalationsbehandlingen
 Tal med din læge
Hvis du har glemt at tage Ventavis
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Spørg din læge om, hvad du skal
gøre.
Hvis du holder op med at tage Ventavis
Hvis du stopper eller ønsker at stoppe behandlingen, skal du først drøfte det med din læge.
Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.
4. BIVIRKNINGER
Ventavis kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede.
Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: Kan ikke bestemmes ud fra forhåndenværende data.
Følgende bivirkninger kan forekomme. Hvis de forekommer, så kontakt din læge.
 Besvimelse (synkope) er et normalt tegn på selve sygdommen, men kan også forekomme
under behandlingen med Ventavis (se også pkt. 2 ”Vær ekstra forsigtig med at tage
Ventavis” om, hvordan du kan undgå dette).
 Almindelige bivirkninger: Lavt blodtryk (hypotension)
 Blødninger er meget almindeligt forekommende, især hvis du også tager blodfortyndende
medicin (antikoagulantia)
 Hyppighed ikke kendt: Bronkospasme (pludselig sammentrækning af musklerne i bronkierne i
lungerne) og hvæsende vejrtrækning (se også pkt. 2. ”Vær ekstra forsigtig med at tage
Ventavis”).
Nedenfor er en oversigt over andre bivirkninger, ordnet efter hvor sandsynlige de er:
 Meget almindelige bivirkninger
 Udvidelse af blodkarrene (vasodilatation). Symptomer kan være ansigtsrødme
 Ubehag i brystet / smerter i brystet
 Forøget hoste
 Hovedpine
 Kvalme
 Smerter i kæben/krampe i kæbemusklerne
7
 Almindelige bivirkninger
 Vejrtrækningsbesvær
 Svimmelhed
 Opkastning
 Diaré
 Smerter ved synkning (smerter i svælg og strube og irritation i halsen)
 Irritation af mund og tunge
- Udslæt
 Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
- Overfølsomhed (dvs. allergi)
- Smagsforstyrrelser
 Andre bivirkninger
- Hævelse primært af ankler og ben på grund af vand i kroppen (perifert ødem) er et meget
almindeligt symptom på selve sygdommen, men kan også optræde under behandlingen med
Ventavis.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
5. OPBEVARING
Opbevares utilgængeligt for børn.
Tag ikke Ventavis efter den udløbsdato, der står på pakningen (trykt efter bogstaverne EXP).
Ingen særlige instruktioner vedrørende opbevaringen.
Kasser Ventavis-opløsning, du ikke anvender i en inhalation.
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Ventavis indeholder:
 Aktivt stof: Iloprost (som iloprost trometamol).
1 ml opløsning indeholder 10 mikrogram iloprost (som iloprost trometamol).
Hver ampul med 1 ml indeholder 10 mikrogram iloprost.
Hver ampul med 2 ml indeholder 20 mikrogram iloprost.
 Øvrige indholdsstoffer: Trometamol, ethanol 96 %, natriumchlorid, saltsyre til pH-justering og
vand til injektionsvæsker.
Ventavis leveres i farveløse ampuller (type I-glas) indeholdende enten 1 ml eller 2 ml
nebulisatoropløsning.
Udseende og pakningsstørrelser
Ventavis er en klar, farveløs inhalationsvæske til nebulisator, opløsning.
8
Ventavis fås i pakker indeholdende:
- 30, 90, 100 eller 300 ampuller med 2 ml til brug med HaloLite, Prodose og Venta-Neb. Ampullerne
indeholdende 2 ml har to farvede ringe (hvid – lyserød).
- eller 30 eller 168 ampuller med 1 ml til brug med I-Neb-nebulisator. Ampullerne indeholdende 1
ml har to farvede ringe (hvid - gul).
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Bayer Pharma AG
D-13342 Berlin
Tyskland
Fremstiller
Berlimed S.A.
Poligono Industrial Santa Rosa s/n
28806 Alcalá de Henares
Madrid
Spanien
Hvis du vil have yderligere oplysninger om Ventavis, skal du henvende dig til den lokale
repræsentant:
9
België/Belgique/Belgien
Bayer SA-NV
Tél/Tel: +32-(0)2-535 6311
Luxembourg/Luxemburg
Bayer SA-NV
Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11
България
Байер България ЕООД
тел. +359-(0)2-81 401 01
Magyarország
Bayer Hungária KFT
Tel.: +36-1-487 4100
Česká republika
Bayer s.r.o.
Tel: +420 266 101 111
Malta.
Alfred Gera and Sons Ltd.
Tel: +356-21 44 62 05
Danmark
Bayer A/S
Tlf: +45-45 235 000
Nederland
Bayer B.V.
Tel: +31-(0)297-28 06 66
Deutschland
Bayer Vital GmbH
Tel: +49-(0)214-30 513 48
Norge
Bayer AS
Tlf: +47-24 11 18 00
Eesti
Bayer OÜ
Tel: +372-655 85 65
Österreich
Bayer Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43-(0)1-711 460
Ελλάδα
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Τηλ: +30-210-618 75 00
Polska
Bayer Sp. z o.o.
Tel.: +48-22-572 35 00
España
Bayer Hispania S.L.
Tel: +34-93-495 65 00
Portugal
Bayer Portugal S.A.
Tel: +351-21-416 42 00
France
Bayer Santé
Tél.: +33-(0)3-28 16 34 00
Romania
SC Bayer SRL
Tel.: +40-(0)21-528 59 00
Ireland
Bayer Limited
Tel: +353-(0)1-2999 313
Slovenija
Bayer d.o.o.
Tel: +386-(0)1-58 14 400
Ísland
Icepharma hf.
Sími: +354-540 8000
Slovenská republika
Bayer, spol. s r.o.
Tel. +421-(0)2-59 21 31 11
10
Italia
Italfarmaco S.p.A.
Tel: +39-02-6443 1
Suomi/Finland
Bayer Oy
Puh/Tel: +358-(0)20-78521
Κύπρος
NOVAGEM Limited
Τηλ: +357-22-747 747
Sverige
Bayer AB
Tel: +46-(0)8-580 223 00
Latvija
SIA Bayer
Tel: +371-67 84 55 63
United Kingdom
Bayer plc
Tel: +44-(0)1635-56 30 00
Lietuva
UAB Bayer
Tel. +370-5-233 68 68
Denne indlægsseddel blev senest godkendt 7/2011
Ventavis er godkendt med en ”betinget godkendelse”. Det betyder, at der kommer yderligere
information om Ventavis.
Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) vil hvert år vurdere ny information vedrørende Ventavis
og vil om nødvendigt opdatere denne indlægsseddel.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:
Instruktioner vedrørende brug og håndtering
To trykluftsnebulisatorsystemer, HaloLite og Prodose, har vist sig at være egnede nebulisatorer til
administration af Ventavis. For hver inhalationsbehandling overføres indholdet af én ampul med 2 ml
Ventavis-nebulisatoropløsning til nebulisatorkammeret umiddelbart inden brug. HaloLite og Prodose
er dosimetriske systemer. De standser automatisk, efter at den forudindstillede dosis er blevet givet.
Inhalationstiden afhænger af patientens vejrtrækningsmønster.
System Dosis iloprost ved
mundstykket
Estimeret inhalationstid
(hyppighed på 15 vejrtrækninger pr.
minut)
HaloLite
2,5 mikrogram
5 mikrogram
4 til 5 min
8 til 10 min
Prodose
2,5 mikrogram
5 mikrogram
4 til 5 min
8 til 10 min
Til en dosis på 5 mikrogram iloprost ved mundstykket anbefales det at fuldføre to inhalationscyklusser
med et forudindstillet doseringsprogram på 2,5 mikrogram med påfyldning af én ampul med 2 ml
Ventavis-nebulisatoropløsning, som har to farvede ringe (hvid - lyserød).
Se brugervejledningen for HaloLite- og Prodose-nebulisatorerne for yderligere oplysninger.
Derudover har Venta-Neb, en bærbar, ultrasonisk, batteridrevet nebulisator, også vist sig at være egnet
til administration af Ventavis. Den målte MMAD for aerosoldråberne var 2,6 mikrometer. Til hver
inhalationsbehandling skal indholdet af en ampul med 2 ml Ventavis-nebulisatoropløsning og med to
farvede ringe (hvid - lyserød) overføres til nebulisatorkammeret umiddelbart inden brug.
11
Der kan anvendes to programmer:
P1 Program 1 : 5,0 mikrogram aktivt stof på mundstykket 25 inhalationscyklusser.
P2 Program 2 : 2,5 mikrogram aktivt stof på mundstykket 10 inhalationscyklusser.
Valget af det forud indstillede program foretages af lægen.
Venta-Neb giver patienten besked på at inhalere ved hjælp af et visuelt og akustisk signal. Det
standser, efter den forud indstillede dosis er administreret.
Den grønne prelplade anvendes til at opnå den optimale dråbestørrelse til administrering af Ventavis.
Se brugervejledningen til Venta-Neb nebulisatoren for yderligere information.
System Dosis iloprost ved
mundstykket
Estimeret inhalationstid
Venta-Neb
2,5 mikrogram
5 mikrogram
4 min.
8 min.
I-Neb AAD-systemet er et transportabelt, håndholdt, vibrerende nebulisatorsystem med netteknologi.
Systemet genererer dråber via ultralyd, som presser opløsningen igennem et net. I-Neb AADnebulisatoren
har også vist sig at være velegnet til administrering af Ventavis. Den målte MMAD for
aerosoldråberne var 2,1 mikrometer.
Nebulisatoren monitorerer vejrtrækningsmønsteret for at bestemme den aerosol-pulseringstid, der er
nødvendig for at afgive den forudindstillede dosis på 2,5 eller 5 mikrogram iloprost.
Den forudindstillede dosis, som I-Neb AAD-systemet giver, kontrolleres af medicineringskammeret i
kombination med en kontroldisk. Der er to forskellige farvekodede medicineringskamre. For hvert
medicineringskammer er der en tilsvarende farvekodet kontroldisk.
Til dosis på 2,5 mikrogram anvendes medicineringskammeret (350 mikroliter)med den røde pal
sammen med den røde kontroldisk.
Til dosis på 5 mikrogram anvendes medicineringskammeret (650 mikroliter)med den lilla pal sammen
med den lilla kontroldisk.
Til hver inhalationsbehandling med I-Neb AAD overføres indholdet af en ampul med 1 ml Ventavis,
som har to farvede ringe (hvid - gul), til det relevante nebulisator-medicineringskammer umiddelbart
før brug.
System Dosis iloprost ved
mundstykket
Estimeret inhalationstid
I-Neb AAD 2,5 mikrogram
5 mikrogram
3,2 min
6,5 min
Da det er vist, at I-Neb nebuliser fremstiller en aerosol med lidt anderledes fysiske
karakteristika end aerosolerne fra HaloLite, Prodose og VentaNeb og også frigør opløsningen
hurtigere, bør patienter, som er stabiliseret på én nebulisator, ikke skifte over til en anden
uden tilsyn fra den behandlende læge.
Effekten af og tolerabiliteten over for inhaleret iloprost, når den administreres med andre
nebulisatorsystemer, som giver andre forstøvningskarakteristika af iloprost-opløsningen, er ikke blevet
påvist.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar