Ventoline 5 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning ® Salbutamol

Indlægsseddel
Information til brugeren
Ventoline 5 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning ®
Salbutamol
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Ventoline til dig personligt. Lad derfor være med at give Ventoline til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Ventolines virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ventoline
3. Sådan skal du bruge Ventoline
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Ventoline
6. Yderligere oplysninger
1. Ventolines virkning og hvad du skal bruge det til
Ventoline indeholder et bronkieudvidende stof, der virker ved at afslappe musklerne i luftvejene og herved ophæve den forsnævring af bronkierne, der optræder pludseligt i forbindelse med astmaanfald. Luften kan derved lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret.
Ventoline virker kun i kort tid, og du vil normalt skulle kombinere det med anden forebyggende medicin, afhængig af hvor svær din astma er.
Ventoline inhalationsvæske skal du bruge til behandling af astmaanfald, der er udløst af anstrengelse samt ved andre former for vejrtrækningsbesvær.
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ventoline
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
Brug ikke Ventoline
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer.
Vær ekstra forsigtig med at bruge Ventoline
Før behandling med Ventoline skal du fortælle din læge, hvis:
- du har eller har haft hjerte-kar-sygdom ureglmæssig hjerterytme eller hjertekrampe
- du har forhøjet blodtryk
- du har sukkersyge
- du har for højt stofskifte (Basedow)
Side 1
- du har svær astma, da der er risiko for, at du får nedsat kalium i blodet, hvis du samtidig bruger vanddrivende medicin, astmamedicin med theophyllin eller binyrebarkhormon.
Du skal gå jævnligt til lægen, således at du får den medicin og i den dosis, som passer til sværhedsgraden af din astma.
Hvis du får behov for større eller hyppigere dosis end lægen har foreskrevet, eller hvis du får flere symptomer på astma som åndenød eller hoste, skal du tale med din læge. Du må ikke selv ændre dosis eller dosishyppighed.
Brug af anden medicin Tal med lægen, hvis du er i behandling med følgende medicin:
- beta-blokkere som propranolol mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt, da det delvist kan ophæve virkningen.
- midler mod mavekramper kan forstærke virkningen.
- midler, som øger hjerterytmen kan forstærke virkningen.
- midler mod depression (MAO-hæmmere og tricykliske antidepressiva), da de kan øge risikoen for uregelmæssig hjerterytme.
- hjertemedicin (digoxin), da det kan give uregelmæssig hjerterytme.
- binyrebarkhormon, vanddrivende midler og andre midler mod astma som theophyllin, da de nedsætter indholdet af kalium i blodet.
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Kontakt lægen. Det er eventuelt nødvendigt at justere dosis.
Graviditet og amning Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Du må kun bruge Ventoline efter lægens anvisning. Ventoline bliver udskilt i modermælken. Hvis du ammer, må du kun bruge Ventoline efter lægens anvisning.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Ventoline Indeholder benzalkoniumchlorid. Kan medføre åndedrætsbesvær.
3. Sådan skal du bruge Ventoline
Brug altid Ventoline nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket.
Voksne og børn over 12 år: ½ -2 ml (2,5-10 mg) 4 gange daglig.
Børn under 12 år: 0,1-0,2 mg/kg legemsvægt 4 gange daglig. Børn må højst tage 1 ml (5 mg) 4 gange daglig.
Ventoline inhalationsvæske virker inden for 5 minutter og 4-6 timer frem.
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.
Brug pipetten i pakningen til afmåling. Fortynd den foreskrevne mængde inhalationsvæske med fysiologisk saltvand til højst 4 ml. Inhaler dette via inhalationsapparat (nebulisator) efter lægens forskrift.
Ubrugt væske i forstøverkammeret skal kasseres.
Inhalationsapparatet bør rengøres og lufttørres efter brug.
Hvis du har brugt for meget Ventoline inhalationsvæske Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Ventoline, end der står i
Side 2
denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.
Overdosering kan give rødme af ansigt, indre uro, rysten på hænderne, kvalme, svimmelhed, forandret blodtryk, hjertebanken og hovedpine.
Hvis du har glemt at bruge Ventoline Hvis du har glemt en dosis, så tag den kun, hvis din astma bliver værre.
Du skal ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte, men blot fortsætte med den planlagte dosering.
Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.
4. Bivirkninger Ventoline kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Meget almindelig (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter): Rysten, hovedpine.
Almindelig (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Hurtig puls.
Ikke almindelig (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Hjertebanken, irritation i mund og svælg, muskelkramper.
Sjælden (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Lavt kaliumindhold i blodet, forhøjet blodsukker (hyperglykæmi), anspændthed, indre uro, nervøsitet, udvidelse af små blodkar.
Meget sjælden (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Overfølsomhedsreaktioner som nældefeber, hævelse af ansigt, læber, tunge og øjne, fald i blodtrykket, synke- og åndedrætsbesvær, pludselig besvimelse (kontakt lægen), meget uregelmæssig hjerterytme, overaktivitet hos børn. Ophobning af mælkesyre i kroppen (lactatacidose).
Selvom det ikke vides nøjagtigt, hvor ofte det sker, kan nogle mennesker af og til opleve brystsmerter (pga. hjerteproblemer, fx hjertekrampe). Fortæl din læge/jordmoder, hvis du udvikler disse symptomer, mens du bliver behandlet med salbutamol, men lad være med at stoppe med at bruge medicinen, med mindre du får besked på det.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/.
5. Sådan opbevarer du Ventoline
Opbevares utilgængeligt for børn.
Opbevares i den originale yderpakning.
Inhalationsvæsken skal senest anvendes 1 måned efter åbning af flasken.
Brug ikke Ventoline efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. Yderligere oplysninger
Ventoline indeholder
Aktivt stof: Salbutamol som salbutamolsulfat.
Øvrige indholdsstoffer: Renset vand, benzalkoniumchlorid, svovlsyreopløsning.
Side 3
Ventolines udseende og pakningsstørrelse
Ventoline inhalationsvæske 5 mg/ml er en klar, farveløs til svag gullig væske og findes i flaske med 20 ml, som fortyndes før brug i inhalationsapparatet (nebulisator).
Ventoline inhalationsvæske findes også i styrken 1 mg/ml i ampuller med 2,5 ml inhalationsvæske klar til brug i inhalationsapparatet (nebulisator). Ventoline inhalationsvæske 1 mg/ml findes i pakningsstørrelserne 20 og 60 stk. ampuller.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaveren af markedsføringstilladelsen
GlaxoSmithKline Pharma A/S
Nykær 68
2605 Brøndby
Telefon: 36 35 91 00
E-mail: info@glaxosmithkline.dk
Fremstiller
Glaxo Wellcome, Barnard Castle, UK.
Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2008
GSK logo
Yderligere information om Ventoline på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk
Side 4

Ingen kommentarer:

Send en kommentar