Vepesid® 50 mg bløde kapsler Etoposid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Vepesid® 50 mg bløde kapsler
Etoposid
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Vepesid til dig personligt. Lad derfor være med at give det til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du
har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vepesid
3. Sådan skal du tage Vepesid
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Vepesid er et middel mod visse kræftsygdomme (cytostatikum). Behandling med Vepesid
kaldes kemoterapi.
Vepesid hæmmer væksten af kræftceller.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VEPESID
Tag ikke Vepesid
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for etoposid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis din knoglemarv fungerer dårligt.
- hvis du har meget dårlig lever.
- hvis du har nyresvigt.
- hvis du er gravid.
Vær ekstra forsigtig med at tage Vepesid
Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Vepesid. Det
kan have betydning for prøveresultaterne.
Så længe du er i behandling med Vepesid, skal du have undersøgt blodet og urinen
regelmæssigt.
Tal med lægen, inden du tager Vepesid, hvis du
- har dårlige nyrer eller lever.
- har en infektion.
Kontakt straks læge eller sundhedspersonale, hvis du får
- almindelig sløjhed, tendens til betændelse, især halsbetændelse og feber pga.
forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
- vejrtrækningsproblemer, hurtig puls og rødme af huden, det kan være tegn på en
alvorlig, allergisk reaktion.
Vær opmærksom på følgende
- Vepesid kan påvirke menstruationerne hos kvinder og nedsætte sædkvaliteten hos mænd
samt evnen til at få børn. Hvis det er relevant, kan du tale med lægen om nedfrysning af
sæd før behandlingen.
- Vepesid kan have skadelige virkninger på æg- og sædceller. Hvis du er i den
fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention under behandlingen og op til 6
måneder efter.
- Hvis du tidligere har fået behandling for din kræftsygdom, kan det være nødvendigt at
holde pause, inden du får Vepesid, kapsler.
- Hvis du får Vepesid gennem længere tid, er der en risiko for, at du udvikler kræft pga.
behandlingen.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for
nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke
vitaminer og mineraler.
Tal med din læge, hvis du tager:
- medicin til at hæmme immunforsvaret bl.a. efter organtransplantation (ciclosporin).
- anden medicin mod kræft (f.eks. methotrexat, cisplatin).
- medicin mod epilepsi (phenytoin).
- blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin).
- medicin mod urinsyregigt og smerter (NSAID, phenylbutazon, acetylsalicylsyre).
Samt:
- hvis du skal vaccineres.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet
Du må ikke tage Vepesid, hvis du er gravid, da det kan skade fostret.
Du skal undgå at blive gravid. Både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention under
behandlingen og op til 6 måneder efter behandlingen. Kontakt straks lægen, hvis du bliver
gravid, mens du får Vepesid.
Amning
Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Vepesid er nødvendig. Tal med lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Vepesid kan hos enkelte give bivirkninger (f.eks. træthed og synsforstyrrelser), der i større
eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Vepesid
Vepesid indeholder natriumethylparahydroxybenzoat og natriumpropylparahydroxybenzoat.
Kan give allergiske reaktioner (kan også optræde efter behandlingen).
3. SÅDAN SKAL DU TAGE VEPESID
Tag altid Vepesid nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på
apoteket.
Du skal synke kapslerne hele.
Din læge fastsætter dosis, så den passer til dig og din sygdom.
Børn: Børn må normalt ikke få Vepesid. Tal med lægen.
Hvis du har taget for mange Vepesid kapsler
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Vepesid kapsler end der står i
denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Symptomer på overdosering svarer til nogle af symptomerne beskrevet under afsnittet
Bivirkninger, men i sværere grad f.eks. betændelse og sår på slimhinder, kvalme,
opkastninger og mavesmerter. Forandringer i blodet, som kan vise sig ved betændelser,
blodmangel med træthed og bleghed, tendens til blødning. Alvorlig påvirkning af leveren med
sløjhed, gulsot og bevidstløshed.
Hvis du har glemt at tage Vepesid kapsler
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
Hvis du har glemt en dosis, skal du kontakte lægen.
Hvis du holder op med at tage Vepesid
Spørg lægen eller på apoteket, hvis det er noget, du er i tvivl om.
4. BIVIRKNINGER
Vepesid kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):
- Almindelig sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber
pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Hvis du får feber, skal du straks
kontakte lægen.
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få
blodplader). Kontakt straks læge.
Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
- Pludselig overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt,
åndedrætsbesvær og besvimelse, hævelse af tunge og ansigt samt hoste. Kan være
livsfarligt. Ring 112.
Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
- Vejrtrækningspauser, svær astma med vejrtrækningsstop. Kontakt straks læge eller
skadestue. Ring evt. 112.
- Dannelse af bindevæv i lungerne med tiltagende åndenød og hoste. Kontakt læge eller
skadestue.
- Tør hoste pga. betændelse i lungernes bindevæv. Kontakt lægen.
- Kramper (evt. i forbindelse med en allergisk reaktion). Kontakt straks læge eller
skadestue. Ring evt. 112.
- Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn
og vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i synsnerven. Kontakt lægen.
Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
- Forbigående blindhed. Kontakt lægen.
- Høj feber, kulderystelser, almen sløjhed, evt. kolde arme og ben pga. blodforgiftning.
Kontakt straks læge.
- Skadelig påvirkning af leveren med gulsot og hudkløe. Kontakt lægen.
- Leukæmi kan opstå efter nogen tids behandling. Tal med lægen.
Sjældne til meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):
- Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger. Kontakt læge eller skadestue. I svære
tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Ring 112.
Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
- Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet.
Ring 112.
- Uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring
munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
- Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt straks læge eller skadestue.
Ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end l ud af 10 patienter):
- Bleghed, træthed og svimmelhed på grund af blodmangel. Det kan udvikle sig til en
alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Kvalme, opkastning, diaré.
- Betændelse og sår på slimhinder i mund, tunge tandkød, spiserør, endetarm eller skede.
- Hårtab (håret vokser ud igen).
- Nedsat appetit.
Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Svært forhøjet
blodtryk er alvorligt.
- Svimmelhed.
- Nervebetændelse med smerter og føleforstyrrelser.
- Mavesmerter, forstoppelse.
- Hudreaktioner i form af pigmentforandringer, kløende udslæt, og nældefeber.
- Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Rødmen.
- Træthed, feber, utilpashed.
Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
- Synkebesvær.
- Kraftig sveden.
Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)
- Døsighed, svaghed og ufrivillige bevægelser på grund af påvirkning af nervesystemet.
- Smagsforstyrrelser.
- Lungebetændelse.
- Forvirring.
Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
- Eftersmag.
- Udebleven menstruation, uregelmæssig menstruation.
- Nedsat evne til at få børn.
- Hudforandringer efter tidligere strålebehandling eller solskade.
Vepesid kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer
sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. på grund af påvirkning af leveren og
nyrerne. Prøverne bliver normale, når behandlingen ophører.
Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre,
eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om
bivirkninger kan blive bedre.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted
www.laegemiddelstyrelsen.dk/.
5. OPBEVARING
Opbevar Vepesid utilgængeligt for børn.
Brug ikke Vepesid efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste
dag i den nævnte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester
i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Vepesid 50 mg bløde kapsler indeholder:
- Aktivt stof: Etoposid.
- Øvrige indholdsstoffer: Citronsyre, vandfri; glycerol 85%; vand; macrogol 400. Kapslen
indeholder: gelatine; natriumethylparahydroxybenzoat (E215);
natriumpropylparahydroxybenzoat (E217); rød jernoxid (E172); titandioxid (E171).
Udseende og pakningstørrelser
Vepesid kapsler er lyserøde.
Pakningstørrelser
Vepesid bløde kapsler fås i blisterpakninger, som indeholder 20 kapsler.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Bristol-Myers Squibb AB
Box 15 200
167 15 Bromma
Sverige
Fremstiller
Corden Pharma Latina S.p.A.
Via del Murillo Km 2.800
04013 Sermoneta
Latina, Italien
Repræsentant i Danmark
Bristol-Myers Squibb
Lyngby Hovedgade 98
2800 Lyngby
Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2011.
Du kan finde yderligere oplysninger om Vepesid på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar