Verapamil ”HEXAL”, filmovertrukne tabletter, 40 mg, 80 mg og 120 mg Verapamilhydrochlorid.

Indlægsseddel
Verapamil ”HEXAL”, filmovertrukne tabletter, 40 mg, 80 mg og 120 mg
Verapamilhydrochlorid.
Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen
• Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
• Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
• Lægen har ordineret Verapamil ”HEXAL” til dig personligt. Giv derfor ikke
medicinen til andre.
I denne information er der oplysninger om:
1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Verapamil ”HEXAL”.
3. Sådan skal du tage Verapamil ”HEXAL”.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.
1. Virkning og anvendelse
Verapamil ”HEXAL” er medicin af typen calciumantagonister med virkning på hjerte
og kredsløb.
Du kan bruge Verapamil ”HEXAL” til:
• Forebyggelse mod hjertekrampe (angina pectoris)
• Behandling af for højt blodtryk.
• Forebyggelse og behandling af hurtig og uregelmæssig hjerterytme.
• Forebyggelse efter blodprop i hjertet.
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Verapamil ”HEXAL”
Tag ikke Verapamil ”HEXAL”, hvis:
- Du lider af alvorlige sygdomme i hjerte eller kredsløb.
- Du har meget lavt blodtryk.
- Du har fået for meget hjertemedicin (digoxin). Symptomerne herpå kan
være kvalme.
- Det er mindre end 1 uge siden, du har haft en blodprop i hjertet.
- Du er overfølsom over for det aktive stof verapamilhydrochlorid eller et
eller flere af hjælpestofferne i Verapamil ”HEXAL”.
- Du er overfølsom overfor anden medicin, der ligesom Verapamil
”HEXAL” tilhører gruppen af såkaldte calciumantagonister.
Særlige forholdsregler
Tal med lægen, hvis:
- Du har meget langsom puls
- Du har dårlig lever
- Du er hjertesyg
2
Fortæl altid lægen, at du tager Verapamil ”HEXAL”, hvis du skal bedøves.
Din hjertekurve (EKG) og dit blodtryk skal kontrolleres både før og under
behandling med Verapamil ”HEXAL”.
Du bør ikke drikke grapefrugtjuice eller spise grapefrugt under behandlingen.
Du skal være opmærksom på, at Verapamil ”HEXAL” kan øge virkningen af
alkohol.
Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med
Verapamil ”HEXAL”.
Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Verapamil ”HEXAL”
Verapamil ”HEXAL” indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne
medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Graviditet og amning
Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.
Graviditet:
Du må kun tage Verapamil ”HEXAL” efter lægens anvisning.
Amning:
Verapamil ”HEXAL” bliver udskilt i modermælken. Hvis du ammer, må du så
vidt muligt ikke tage Verapamil ”HEXAL”. Spørg lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Brug af Verapamil ”HEXAL” kan give svimmelhed, der kan påvirke
arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Brug af anden medicin
Verapamil ”HEXAL” kan påvirke anden medicin, og anden medicin kan påvirke
Verapamil ”HEXAL”.
Tal med lægen, hvis du tager:
- hjertemedicin (digoxin).
- medicin mod uregelmæssig puls (hjerterytme).
- anden medicin mod for højt blodtryk (betablokkere, prazosin).
- vanddrivende medicin.
- medicin, som udvider blodårerne.
- medicin efter transplantation (ciclosporin).
- medicin mod mani (lithium).
- kolesterolsænkende medicin (simvastatin, lovastatin).
- medicin mod astma (theofyllin).
- naturmedicin mod depression (perikum).
- medicin mod infektion (erythromycin, clarithromycin, rifampicin).
- medicin mod migræne (clonidin).
- epilepsimedicin (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin).
- mavesårsmedicin (cimetidin).
- smertestillende medicin (acetylsalicylsyre).
3
- medicin mod angst og uro (buspiron).
- muskelafslappende medicin.
- medicin mod spastiske tilstande (dantrolen).
Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det
for nylig. Det gælder også medicin som ikke er på recept, medicin som er købt i
udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
3. Sådan skal du tage Verapamil ”HEXAL”
Dosering
Voksne: 1 tablet (40 mg) stigende til 1 tablet (120 mg) 3-4 gange daglig.
Følg lægens anvisninger.
Forhøjet blodtryk:
Voksne: 1-2 tabletter (120 mg) 2 gange daglig. Følg lægens anvisninger.
Forebyggelse efter blodprop i hjertet:
Voksne: 1 tablet (120 mg) 3 gange daglig. Følg lægens anvisninger.
Ældre
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
Ved leversygdom:
Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
Dårlige nyrer:
Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen
Har du taget for mange Verapamil ”HEXAL”?
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Verapamil
”HEXAL”, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.
Symptomer på overdosering kan være: Døsighed, forvirring, kramper, kvalme,
opkastning, feberdøs, for lavt blodtryk og alvorlig ændring af hjertets funktion
med langsom hjerterytme.
Ved mistanke om overdosering kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
Har du glemt at tage Verapamil ”HEXAL”?
Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke
om det. Hvis det er nået at blive tid til din næste dosis, skal du ikke tage dobbelt
dosis, men blot følge din sædvanlige dosering.
4. Bivirkninger
Verapamil ”HEXAL” kan, som al anden medicin, give bivirkninger, selvom ikke
alle får bivirkninger.
4
Alvorlige bivirkninger
Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud
af 100 patienter):
Hjertesvigt med trykken i brystet og åndenød. Kontakt straks læge eller
skadestue. Ring evt. 112.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
Hurtig puls.
Besvimelse.
Alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen med hurtig eller langsom, evt.
uregelmæssig puls.
Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000
patienter):
Tarmslyng med voldsomme mavesmerter. Kontakt straks læge eller
skadestue.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
Besvimelse eller bevidstløshed på grund af dårlig hjertefunktion. Ring
112.
Astmaanfald. Kontakt lægen.
Alvorlig hudreaktion med blæret udslæt, betændelse og feber. Kontakt
straks læge eller skadestue.
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000
patienter):
Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller
skadestue. Ring 112.
Hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue.
Ring evt. 112.
Alvorlig betændelse i huden med blæredannelse.
Rystelammelse (Parkinsons sygdom).
Ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud
af 100 patienter):
Svimmelhed, sløvhed, træthed, hovedpine.
Langsom puls.
Lavt blodtryk.
Hævede ankler.
Forstoppelse, fordøjelsesbesvær, kvalme.
Kløe, eksem, nældefeber. Hårtab.
Impotens. Uregelmæssig menstruation. Brystspændinger.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
Søvnforstyrrelser og livlige drømme.
Ansigtsrødme.
Varmefølelse.
5
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000
patienter):
Overfølsomhed.
Udebleven menstruation.
Mælkesekretion hos kvinder.
Forvirring, depression, mareridt, appetitmangel.
Øresusen.
Myrekryben, brændende, prikken og sovende fornemmelser i huden.
Rødfarvning af fødder og evt. hænder med brændende smerter.
Synsforstyrrelser.
Rysten.
Brystsmerter.
Smerter i benene ved gang (Claudicatio intermittens).
Mundtørhed, diarré, mavesmerter, opkastning.
Muskelkramper.
Hyppige, små vandladninger.
Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige
bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller
apoteket.
Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så
bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om
bivirkninger kan blive bedre.
Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende.
Nogle bivirkninger kan kræve behandling.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på
Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.laegemiddelstyrelsen.dk
5. Opbevaring
Opbevar Verapamil ”HEXAL” utilgængeligt for børn.
Brug ikke Verapamil ”HEXAL” efter den udløbsdato, der står på pakningen.
6. Yderligere information
Aflever altid medicinrester på apoteket.
Verapamil ”HEXAL” 40 mg, 80 mg og 120 mg, tabletter indeholder:
• Det aktive indholdsstof i Verapamil ”HEXAL” er verapamilhydrochlorid.
• De øvrige indholdsstoffer er: Majsstivelse; lactosemonohydrat; mikrokrystallinsk
cellulose; magnesiumstearat; macrogol 6000; titandioxid (E171); hypromellose;
natriumstivelsesglycolat; povidon; kolloid, vandfri silica; hydroxypropylcellulose;
opadry hvid; macrogol 4000.
Udseende
Verapamil ”HEXAL” 40 mg er hvide, runde, filmovertrukne tabletter.
6
Verapamil ”HEXAL” 80 mg er hvide, runde, filmovertrukne tabletter. De har
delekærv på den ene side.
Verapamil ”HEXAL” 120 mg er hvide, runde, filmovertrukne tabletter. De har
delekærv på den ene side.
Pakningsstørrelser
Blisterpakning eller HDPE-plastbeholder indeholdende: 30 stk., 100 stk. eller 250 stk.
filmovertrukne tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser eller pakningstyper er nødvendigvis markedsført.
Markedsføring i Danmark:
Hexal A/S, Kanalhomen 8-12, DK- 2650 Hvidovre, Danmark.
Fremstiller:
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke- Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland.
Revideret 06/2008.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar