Vermox 20 mg/ml, oral suspension Mebendazol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Vermox 20 mg/ml, oral suspension
Mebendazol
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret Vermox til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
-
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vermox
3. Sådan skal du tage Vermox
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Vermox (mebendazol) er et ormemiddel, der virker mod flere typer af indvoldsorm. Vermox dræber voksne orm, larver og æg fra spolorm, piskeorm og hageorm, men ikke æg fra børneorm.
Du kan tage Vermox, hvis du har børneorm, spolorm, piskeorm eller hageorm.
Lægen kan have givet dig Vermox for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VERMOX
Tag ikke Vermox
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for mebendazol eller et af de øvrige indholdsstoffer.
Vær ekstra forsigtig med at tage Vermox
Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Vermox. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
Vermox må kun gives til et barn under 1 år, hvis lægen specifikt har ordineret medicinen til barnet.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Tal med din læge, hvis du tager medicin mod
- mavesår, sure opstød eller spiserørskatar (cimetidin).
Brug af Vermox sammen med mad og drikke
Du kan tage Vermox i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
1
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet:
Hvis du er gravid, må du kun tage Vermox efter aftale med lægen.
Amning:
Hvis du ammer, må du kun tage Vermox efter aftale med lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Vermox påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Vermox
Vermox indeholder
-
methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), som kan give allergi-ske reaktioner, også efter behandlingen er ophørt.
-
saccharose. Kontakt din læge før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE VERMOX
Tag altid Vermox nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Den sædvanlige dosis er
Børneorm
Voksne og børn: 5 ml i alt 3 gange med 2-3 ugers mellemrum.
Hvis du er svært angrebet, og der er risiko for fornyet smitte, kan lægen ordinere yderligere behand-ling. Følg lægens anvisning.
Spolorm, piskeorm og hageorm samt ved forekomst af flere slags indvoldsorm
Voksne og børn: 5 ml 2 gange daglig i 3 dage.
Brugervejledning
-
Træk doseringsbægeret af skruelåget.
-
Ryst flasken.
-
Det børnesikrede låg skrues af ved at trykke skruelåget ned (1).
-
Derefter skal du dreje skruelåget mod uret (2), mens du holder det ne-de.
-
Hæld den orale suspension op i doseringsbægeret.
-
Skru låget fast på flasken efter brug og rengør doseringsbægeret.
Det er vigtigt at have en god hygiejne for at få den bedste virkning af behandlingen. Det er især vig-tigt, at hele familien vasker hænder efter hvert toiletbesøg og før enhver form for fødeindtagelse.
Ved nedsat nyre- og leverfunktion:
Det er normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.
Hvis du har taget for meget Vermox oral suspension
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere oral suspension, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag emballagen med.
Hvis du har taget for meget oral suspension, kan du få mavekramper, kvalme, opkastning og diaré.
2
Hvis du har glemt at tage Vermox
Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Tag aldrig dobbelt dosis.
Hvis du holder op med at tage Vermox
Kontakt lægen, hvis du ønsker at stoppe eller afbryde behandlingen med Vermox. For at få et godt resultat er det vigtigt, at du gennemfører hele behandlingen.
Kontakt straks lægen, hvis du igen får tegn på, at du har orm, efter behandlingen med Vermox er stoppet.
4. BIVIRKNINGER
Vermox kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Meget sjældne bivirkninger: Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter
-
Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. over-følsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
-
Kramper er forekommet – også hos spædbørn. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
-
Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring mun-den, ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
-
Kraftig afskalning og afstødning af huden. Kontakt læge eller skadestue.
-
Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
Ikke alvorlige bivirkninger
Meget sjældne bivirkninger: Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter
-
Mavesmerter.
-
Udslæt (nældefeber) og hævelser. Det kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af tunge, læber og ansigt, kan det være livsfarligt. Ring 112.
-
Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner), især halsbetændelse, og feber pga. foran-dringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kon-takte læge eller skadestue.
-
Hårtab.
Vermox kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver for leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
Opbevar Vermox utilgængeligt for børn.
Du kan opbevare Vermox ved almindelig temperatur.
Tag ikke Vermox efter den udløbsdato, der står på pakningen.
3
4
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Vermox 20 mg/ml oral suspension indeholder
- Aktivt stof: Mebendazol.
- Øvrige indholdsstoffer: Saccharose, mikrokrystallinsk cellulose, carmellosenatrium, methylcellulose, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), bananessens, natriumlaurilsulfat, citronsyremonohydrat og renset vand.
Udseende og pakningsstørrelser
Udseende:
Vermox oral suspension skal omrystes inden brug og er efter omrystning en hvid, ensartet mikstur.
Pakningsstørrelser:
Flaske med 30 ml
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Janssen-Cilag A/S
Hammerbakken 19
3460 Birkerød
E-mail: info@janssen-cilag.dk
Fremstiller
Janssen Pharmaceutica N.V.
B-2340 Beerse
Belgien
Denne indlægsseddel blev sidst revideret 10. januar 2011.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar