Verucid 110 mg/g + 40 mg/g + 11 mikrogram/g, kutanopløsning salicylsyre/mælkesyre/kobber

INDLÆGSSEDDEL
Verucid 110 mg/g + 40 mg/g + 11 mikrogram/g, kutanopløsning
salicylsyre/mælkesyre/kobber
Læs denne information godt igennem, før De begynder at bruge medicinen.
- De kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal De altid
følge vejledningerne i denne information.
- Gem informationen, De får måske brug for at læse den igen.
- Kontakt læge eller apotek, hvis De har spørgsmål til behandlingen.
Indholdsfortegnelse:
1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som De skal læse, før De bruger Verucid.
3. Sådan skal De bruge Verucid.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Verucid er et hudmiddel.
De kan bruge Verucid til at fjerne hård hud, vorter og ligtorne.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.
2. VIGTIG INFORMATION SOM DE SKAL LÆSE, FØR DE BRUGER
VERUCID
Brug ikke Verucid hvis:
- De er overfølsom over for salicylsyre, mælkesyre, kobberacetat eller et eller flere af de
øvrige
indholdsstoffer i Verucid.
Særlige forholdsregler
Tal med lægen inden De bruger Verucid, hvis:
- De har brune vorter eller modermærker, i det område De skal behandle.
Vær opmærksom på:
- Verucid må ikke komme i øjne og på slimhinder.
- De skal undgå at smøre Verucid uden for det angrebne hudområde, da det kan give
irritation og evt. ætsning af normal hud.
Graviditet og amning
Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin.
Graviditet:
De kan bruge Verucid under graviditet.
Amning:
De kan amme, selv om De bruger Verucid.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Verucid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Brug af anden medicin
Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet,
naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
3. SÅDAN SKAL DE BRUGE VERUCID
Dosering
Voksne:
Doseringen er individuel. Normalt skal De bruge Verucid 1 gang daglig på den angrebne hud.
Børn:
Doseringen er individuel. Normalt skal De bruge Verucid 1 gang daglig på den angrebne hud.
De må kun bruge Verucid til børn under 2 år efter lægens anvisning.
Brugervejledning:
1. Blødgør det hudområde De skal behandle i varmt vand. Tør huden grundigt.
2. Smør Verucid på det hudområde De skal behandle. Undgå at smøre Verucid uden for.
Kutanopløsningen kan irritere normal hud. For at undgå det kan De smøre vaselin på den
normale hud.
3. Lad Verucid tørre i 2 minutter. Når Verucid tørrer, bliver der dannet en beskyttelseshinde.
4. De skal gentage behandlingen hver aften. 1 til 2 gange om ugen skal De fjerne rester af
hinden og dødt væv efter opblødning i vand.
De må ikke bruge Verucid på hudområder nær øjne og slimhinder.
Skru hætten godt på efter brug, så indholdet ikke tørrer ind.
Hvis Deres læge har ordineret Verucid til Dem, skal De altid følge lægens anvisning. Ændring
eller stop i behandlingen bør så kun ske i samråd med lægen.
Har De brugt for meget Verucid?
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere af Verucid, end der står i
denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.
Hvis De bruger Verucid på normal hud, kan det virke ætsende og give sår i huden.
4. BIVIRKNINGER
Verucid kan som al anden medicin give bivirkninger.
Ikke alvorlige bivirkninger:
Hyppigheden ikke kendt:
- Kontakteksem.
Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så
bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan
blive bedre.
Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle
bivirkninger kan kræve behandling.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/.
5. OPBEVARING
Opbevar Verucid utilgængeligt for børn.
Opbevar Verucid ved 2° C til 8° C.
Brug ikke Verucid efter den udløbsdato, der står på pakningen.
6. YDERLIGERE INFORMATION
Aflever altid medicinrester på apoteket.
Verucid kutanopløsning indeholder:
- Det aktive stoffer i Verucid er salicylsyre 110 mg/g, mælkesyre 40 mg/g og kobber 11
mikrogram/g som kobberacetat.
- De øvrige indholdsstoffer er: ethanol; kollodium 6%; kolofonium; venetiansk terpentin.
Pakningsstørrelse
10 ml glasflaske.
Markedsføring i Danmark:
Galderma Nordic AB, Box 15028, 167 15 Bromma, Sverige.
Tel: +46 8 564 355 40, Fax: +46 8 564 355 49.
Fremstiller:
Nycomed Pharma AS, N-2418 Elverum, Norge
For yderligere oplysninger om denne medicin bedes henvendelse rettet til den lokale
repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.
Revideret 10/2006

Ingen kommentarer:

Send en kommentar