Vesicare® 5 mg og 10 mg filmovertrukne tabletter Solifenacinsuccinat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Vesicare® 5 mg og 10 mg
filmovertrukne tabletter
Solifenacinsuccinat
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Vesicare® til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal De vide, før De begynder at tage Vesicare®.
3.
Sådan skal De tage Vesicare®.
4.
Bivirkninger.
5.
Opbevaring.
6.
Yderligere oplysninger.
1. Virkning og anvendelse
Det aktive indholdsstof, solifenacin, er et anticholinergikum, som nedsætter aktiviteten i en overaktiv blære, hvorved vandladningstrangen bliver sjældnere og svagere. Blæren bliver bedre til at holde på urinen.
Vesicare® anvendes til behandling af overaktiv blære dvs. hyppig vandladning, pludselig vandladningstrang og ufrivillig vandladning pga. pludselig vandladningstrang.
Lægen kan have givet Dem Vesicare® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Vesicare®
Tag ikke Vesicare® hvis:

De er overfølsom (allergisk) over for solifenacinsuccinat eller et af de øvrige indholdsstoffer.

De har besvær med at tømme blæren (urinretention)

De har ubehandlet grøn stær (forhøjet tryk og smerte i øjet)

De lider af en sygdom med abnorm muskelsvaghed.

De lider af en alvorlig lidelse i mave-tarmkanalen, inkl. misdannelser på tyktarmen (toksisk megacolon)

De er i hæmodialysebehandling

De lider af en svær leversygdom

De lider af en svær nyresygdom eller en moderat leversygdom og er i behandling med medicin, der kan påvirke virkningen af Vesicare®. Deres læge vil have informeret Dem om dette.
Vær ekstra forsigtig med at tage Vesicare® hvis

De har problemer med at komme af med urinen, eller urinstrålen er meget svag.

De har mavetarmlidelser, der giver træg mave

De har nyresygdom

De har leversygdom

De har spiserørskatar som forårsager halsbrand eller tager medicin som forårsager eller forværrer spiserørskatar. Spørg lægen.

De lider af forandringer i nervebanerne.
Den maksimale virkning af Vesicare® kan tidligst fastslås efter 4 ugers behandling.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Tal med Deres læge, hvis De tager medicin mod:

Kvalme og opkastning (metoclopramid)

Påvirkning af tarmbevægelserne (cisaprid)

Svampeinfektion (ketoconazol og itraconazol)

Hiv medicin (ritonavir og nelfinavir)

Parkinsons sygdom, KOL, astma og snue (andre anticholinerge lægemidler)
Brug af Vesicare® sammen med mad og drikke
De kan tage Vesicare® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
De skal tage Vesicare® filmovertrukne tabletter med et glas vand.
Graviditet og amning
Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De tager nogen form for medicin.
Graviditet
Hvis De er gravid, må De kun tage Vesicare® efter aftale med lægen.
Amning
De må ikke tage Vesicare®, hvis De ammer.
Trafik– og arbejdssikkerhed
Vesicare® kan hos enkelte give bivirkninger (nedsat evne til at se skarpt, søvnlignende bevidsthedssvækkelse og træthed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Vesicare®
Vesicare® indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.
3. Sådan skal De tage Vesicare ®
Tag altid Vesicare® nøjagtig efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Tabletterne skal synkes hele sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).
Voksne
Den anbefalede dosis er 5 mg én gang dagligt.
Dosis kan øges til 10 mg én gang dagligt, hvis der er behov for det.
Ældre
Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
Børn
Børn må normalt ikke få Vesicare® 5 mg og 10 mg filmovertrukne tabletter.
Nedsat nyrefunktion
Ved svært nedsat nyrefunktion må der kun tages 5 mg én gang dagligt. Følg lægens anvisninger.
Nedsat leverfunktion
Ved moderat til svært nedsat leverfunktion må der kun tages 5 mg én gang dagligt. Følg lægens anvisninger.
Hvis De har taget for mange Vesicare®
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Vesicare® filmovertrukne tabletter, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet og De af den grund føler Dem utilpas.
Tag pakningen med.
Symptomer: Hallucination, ophidselse, kramper, åndedrætsbesvær, hurtig puls, besvær med at lade vandet, store pupiller.
Hvis De har glemt at tage Vesicare®
Tag aldrig dobbelt dosis, hvis De har glemt at tage en tablet. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.
Hvis De holder op med at tage Vesicare®
6. Yderligere oplysninger
Vesicare® 5 mg og 10 mg filmovertrukne tabletter indeholder:
Kontakt lægen, hvis De ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Vesicare®.
Kontakt straks lægen, hvis Deres symptomer ændrer sig, efter behandlingen med Vesicare® er stoppet.
Aktivt stof: solifenacinsuccinat 5 mg og 10 mg, svarende til hhv. 3,8 mg og 7,5 mg solifenacin.
Øvrige indholdsstoffer:
4. Bivirkninger
Tabletkerne. Lactosemonohydrat, majsstivelse, hypromellose (E464), magnesiumstearat.
Vesicare® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Film overtræk: macrogol 8000, talcum, hypromellose (E464), titandioxid (E171).
Ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 behandlede)
Vesicare 5 mg indeholder desuden: Gul jernoxid (E172).
Vesicare 10 mg indeholder desuden: Rød jernoxid (E172).

Mundtørhed.
Udseende og pakningsstørrelser:
Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
Udseende
Vesicare® 5 mg filmovertrukne tabletter er lysegule, runde, mærket med 150

Nedsat evne til at se skarpt.

Forstoppelse, kvalme, sure opstød/halsbrand, mavesmerter.
Vesicare® 10 mg filmovertrukne tabletter er lyserøde, runde, mærket med 151
Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):
Pakningsstørrelse

Søvnlignende bevidsthedssvækkelse. Kontakt lægen.
Vesicare® 5 mg og 10 mg findes i 30 og 90 stk. pakninger.

Brændende eller sviende fornemmelse bag brystbenet og sure opstød pga. tilbageløb af mavesyre til spiserøret. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Ændret smagsopfattelse.
SinGad Pharma ApS.

Urinvejsinfektion, blærebetændelse.
Vibe Allé 5, blok 2B

Tørre øjne.
2980 Kokkedal

Tørhed i næsen.

Tør hals
Ompakket og frigivet af

Tør hud.
SinGad Pharma ApS.

Vandladningsbesvær.
Vibe Allé 5, blok 2B

Træthed.
2980 Kokkedal

Hævede fødder, ankler og hænder.
Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2009
Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Forstoppet tyktarm.

Påvirkning af afføring.
Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Hallucinationer. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Forvirringstilstand.

Svimmelhed.

Hovedpine.

Opkastning.

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Kløe, udslæt og nældefeber.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får en bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk
5. Opbevaring
Opbevar Vesicare® utilgængeligt for børn.
Tag ikke Vesicare® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smidemedicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
054218-020102

Ingen kommentarer:

Send en kommentar