VIALERG® 10 mg filmovertrukne tabletter Cetirizindihydrochlorid

VIALERG®
10 mg filmovertrukne tabletter
Cetirizindihydrochlorid
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage bruge Vialerg®
3. Sådan skal du tage bruge Vialerg®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. Virkning og anvendelse
Cetirizindihydrochlorid er det aktive stof i Vialerg®.
Vialerg® er et antiallergisk lægemiddel.
Voksne og børn over 6 år, Vialerg® er beregnet
• til lindring af næse- og øjensymptomer af sæsonbetinget og helårs
allergisk rhinitis.
• til lindring af kronisk nældefeber (kronisk idiopatisk urticaria).
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne
på doseringsetiketten.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vialerg®
Tag ikke Vialerg®
• hvis du har alvorlig nedsat nyrefunktion
• hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof i Vialerg®,
over for et eller flere af de øvrige indholdsstoffer (andre bestanddele)
eller over for hydroxyzin eller piperazin derivater (nært beslægtede
aktive stoffer i andre lægemidler).
• hvis du har en arvelig galactoseintolerans, Lapp Lactase deficiency
eller glucose/galactosemalabsorption.
Vær ekstra forsigtig med at bruge Vialerg®
Hvis du er epileptisk patient eller du har risiko for krampeanfald,
skal du spørge din læge til råds.
Der er ikke set mærkbar gensidig påvirkning mellem alkohol (ved
blodalkoholniveau på 0,5 promille svarende til et glas vin) og cetirizin
anvendt i normale doser. Som det er tilfældet med alle antihistaminer,
tilrådes det, at undgå samtidig indtagelse af alkohol.
Brugen af Vialerg® bør ophøre 3 dage før en allergitestning, da
medicinen kan hæmme testen. Brugen af Vialerg® kan startes igen
efter testen er afsluttet.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin
eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som
ikke er købt på recept.
På grund af cetirizins profil kan der ikke forventes interaktioner
med andre lægemidler.
Brug af Vialerg® sammen med mad og drikke
Du kan tage Vialerg® med eller uden mad.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for
medicin.
Du bør ikke tage Vialerg® under graviditet, med mindre lægen har
anbefalet behandlingen.
Du bør ikke tage Vialerg®, mens du ammer, da cetirizin bliver udskilt
i modermælken. Spørg lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Kliniske undersøgelser har ikke påvist nedsat opmærksomhed,
årvågenhed eller køreevner efter brug af den anbefalede dosis af
Vialerg®.
Hvis du ønsker at køre, udføre potentielt farlige aktiviteter eller
betjene maskiner bør du ikke overskride den anbefalede dosis. Du
skal nøje bemærke, hvordan du reagerer på lægemidlet.
Hvis du er en følsom patient, kan du opdage, at samtidig brug af
alkohol og andre lægemidler som virker dæmpende på centralnervesystemet,
kan påvirke din opmærksomhed og reaktionstid.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i
Vialerg®
Vialerg® filmovertrukne tabletter indeholder lactose. Kontakt
lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du
ikke tåler visse sukkerarter.
3. Sådan skal du tage Vialerg®
Tag altid Vialerg® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så
spørg lægen eller på apoteket.
Tabletterne skal synkes sammen med et glas væske.
Voksne og unge over 12 år:
1 tablet (10 mg) én gang daglig.
Børn mellem 6 og 12 år:
1/2 tablet (5 mg) to gange daglig.
Patienter med moderat til alvorlig nedsat nyrefunktion:
Patienter med moderat nedsat nyrefunktion anbefales at tage 5 mg
én gang daglig.
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
VIALERG®
10 mg filmovertrukne tabletter
Cetirizindihydrochlorid
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.
Du kan få Vialerg® uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Vialerg®.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
31169-01-03
Document: 31169-01 Version: 3 Approved by: JJH, 2011-04-15 10:14:59 Activated by: JJH, 2011-04-15 10:15:08
Rosendahls
Hvis du oplever, at virkningen af Vialerg® er for svag eller for stærk,
skal du kontakte din læge.
Patienter med nedsat leverfunktion
Det anbefales at justere dosis. Spørg lægen.
Ældre
Dosisjustering er ikke nødvendig forudsat normal nyrefunktion.
Behandlingsvarighed:
Behandlingsvarigheden afhænger af type, varighed og forløb af
dine symptomer.
Behandlingsvarigheden fastsættes af din læge.
Hvis du har taget for mange Vialerg®
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af
Vialerg®, end der står i denne information, eller mere end lægen
har foreskrevet og du føler dig utilpas.
Din læge vil beslutte hvilke tiltag, hvis nogen, der skal tages.
Efter en overdosis kan nedenstående bivirkninger optræde med tiltagende
styrke. Der er indberettet bivirkninger såsom forvirring,
diarré, svimmelhed, træthed, hovedpine, utilpashed, pupiludvidelse,
kløe, rastløshed, sløvhed, søvnighed, stivhed/følelsesløshed (stupor),
unormalt hurtig hjerterytme, skælven og vandladningsbesvær.
Hvis du har glemt at tage Vialerg®
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte
dosis.
Hvis du holder op med at tage Vialerg®
Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller
føler dig usikker på.
4. Bivirkninger
Vialerg® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle
får bivirkninger.
Kontakt straks lægen hvis du oplever følgende symptomer: hævelse
af ansigt, læber og tunge (angioneurotisk ødem), det kan være livsfarligt.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af
100 patienter)
• Træthed, døsighed
• Svimmelhed, hovedpine
• Mundtørhed, kvalme
• Sygelig søvnighed (somnolens)
• Langvarig halsbetændelse
• Tilstoppet næse
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud
af 1.000 patienter)
• Kraftesløshed og svaghed, utilpashed
• Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden
• Uro
• Diarré
• Kløe, udslæt
• Mavesmerter,
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000
patienter)
• Hurtig puls
• Overfølsomhedsreaktioner
• Unormal leverfunktion
• Vægtøgning
• Kramper, bevægelsesforstyrrelser
• Aggression, forvirring, depression, hallucination, søvnløshed
• Nældefeber
• Ødem (hævelse)
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af
10.000 patienter)
• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i
blodet (for få blodplader)
• Nedsat evne til at se skarpt, sløret syn, ukontrollerbare øjenbevægelser
• Anafylaktisk shock
• Tics
• Smagsforstyrrelser, besvimelse, rysten, ufrivillige bevægelser
• Fikseret lægemiddeludslæt
• Smerter og svien ved vandladningen, ufrivillig vandladning
Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt
• Hukommelsestab, hukommelsesbesvær
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller
bliver værre eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Nogle bivirkninger kan kræve behandling.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen,
så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine
pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens
netsted www.meldenbivirkning.dk.
5. Opbevaring
Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Vialerg® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.
6. Yderligere oplysninger
Vialerg® 10 mg tabletter indeholder:
Aktivt stof: Cetirizindihydrochlorid.
Øvrige indholdsstoffer:
Lactosemonohydrat. Cellulose, mikrokrystallinsk. Crospovidon. Silica,
colloid vandfri.
Magnesiumstearat. Hypromellose. Macrogolstearat. Propylenglycol.
Titandioxid E 171.
Udseende og pakningsstørrelser
Udseende:
Filmovertrukne, hvide eller næsten hvide konvekse, elipseformede
tabletter, 5,7 x 11,4 mm. Tabletterne er markeret med ”O” og ”F”
på hver side af en ensidig delekærv og med ”C” på modsatte side.
Pakningsstørrelser:
10, 20, 30, 50, 90 eller 100 tabletter i blisterpakning.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Orifarm Generics A/S, Energivej 15,
DK-5260 Odense S, Danmark
info@orifarm.com
Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2011.
Document: 31169-01 Version: 3 Approved by: JJH, 2011-04-15 10:14:59 Activated by: JJH, 2011-04-15 10:15:08

Ingen kommentarer:

Send en kommentar