Visine Visiclear

■ Læs denne indlægsseddel
grundigt. Den indeholder vigtige
informationer.
Du kan få Visine Visiclear uden recept.
For at opnå de bedste resultater skal
du være omhyggelig med at følge
anvisningerne for Visine Visiclear.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug
for at læse den igen.
• Spørg på apoteket, hvis der er mere,
du vil vide.
• Kontakt lægen, hvis du får det værre,
eller hvis du ikke får det bedre inden
6 dage.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en
bivirkning bliver værre, eller du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at
bruge Visine Visiclear
3. Sådan skal du bruge Visine Visiclear
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
■ 1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Visine Visiclear er øjendråber, som
virker ved at få de små blodkar til at
trække sig sammen og ved at
nedsætte produktionen af væske
i øjet.
Du skal bruge Visine Visiclear mod
røde øjne på grund af akut irritation
med tårefl åd, kløe og svie.
Hvis din læge har sagt, at du skal
bruge Visine Visiclear for noget andet,
skal du altid følge lægens anvisning.
■ 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU
BEGYNDER AT BRUGE VISINE
VISICLEAR
Brug ikke Visine Visiclear, hvis du
• er overfølsom (allergisk) over for
tetryzolinhydrochlorid eller et af de
øvrige indholdsstoffer.
• har snævervinklet grøn stær.
Vær ekstra forsigtig med at bruge
Visine Visiclear
Tal med lægen, inden du bruger Visine
Visiclear, hvis du
• har hjerte-karproblemer.
• har for højt blodtryk.
• har forhøjet stofskiftet.
• har diabetes (sukkersyge).
• er ældre (over 65 år).
• har forstørret prostata.
Vær opmærksom på følgende
• Hvis dine øjne er irriterede pga.
betændelse, et fremmedlegeme, eller
fordi du har fået noget kemisk i øjet,
skal du ikke bruge Visine Visiclear.
Tal med lægen.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på
apoteket, hvis du bruger anden
medicin eller har brugt det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke
er købt på recept, medicin købt
i udlandet, naturlægemidler, stærke
vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Hvis du bruger mere end ét
øjenpræparat, så vent mindst
5 minutter mellem drypning med
Visine Visiclear og det andet præparat.
Graviditet og amning
Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge
Visine Visiclear efter aftale med lægen.
Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge
Visine Visiclear efter aftale med lægen.
Trafik og arbejdssikkerhed
Visine Visiclear kan give sløret syn lige
efter drypning. Vent med at køre bil
eller andet køretøj samt betjene
maskiner, indtil dit syn er klart igen.
Vigtig information om nogle af de
øvrige indholdsstoffer i Visine
Visiclear
Visine Visiclear indeholder
konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid,
som kan give irritation af øjnene og
misfarve bløde kontaktlinser.
Undgå kontakt med bløde
kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud,
inden du drypper øjnene og vent
mindst 15 minutter, før du sætter
kontaktlinserne i igen.
■ 3. SÅDAN SKAL DU BRUGE
VISINE VISICLEAR
Brug altid Visine Visiclear nøjagtigt
efter lægens anvisning. Er du i tvivl så
spørg lægen eller på apoteket.
Vær omhyggelig med at plastfl askens
spids ikke berører øjet eller anden
overfl ade ved drypning, da dette kan
forurene øjendråberne.
Luk omhyggeligt fl asken efter brug.
Den sædvanlige dosis er
Voksne: 1-2 dråber 2-3 gange daglig
i højst 1 uge.
Ældre: Det kan være nødvendigt at
justere dosis. Følg lægens anvisning.
Børn: Du må kun bruge Visine
Visiclear til børn under 15 år efter
aftale med lægen.
Sådan åbnes flasken første gang
1) Afriv sikkerhedsforseglingen
2) Skru hætten
stramt til.
Derved
gennembores
fl askespidsen
af den tap, der
er inde midt i
hætten. Flasken
er nu åben
og klar til brug.
Hvis du har brugt for meget af
Visine Visiclear øjendråber
Kontakt lægen, skadestuen eller
apoteket, hvis du har brugt mere
Visine Visiclear, end der står i denne
information, eller mere end lægen har
foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
Symptomer på overdreven brug eller
hvis du har drukket indholdet er
langsom puls, søvnighed, lavt
blodtryk, bevidstløshed og fald
i kropstemperatur.
Hvis du har glemt at bruge Visine
Visiclear
Hvis du har glemt en dosis, så dryp
øjnene så snart du kommer i tanker
om det. Hvis du snart skal tage den
næste dosis, så spring den glemte
dosis over. Brug aldrig dobbelt dosis.
Hvis du holder op med at bruge
Visine Visiclear
Spørg lægen eller på apoteket hvis
der er noget, du er i tvivl om.
■ 4. BIVIRKNINGER
Visine Visiclear kan som al anden
medicin give bivirkninger, men ikke alle
får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Almindelige bivirkninger:
Forekommer hos mellem 1 og 10 ud
af 100 behandlede.
• Smerter og uklart syn pga. sår på
hornhinden. Kontakt læge eller
skadestue.
Ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige bivirkninger:
Forekommer hos mellem 1 og 10 ud
af 100 behandlede.
• For højt blodtryk. Tal med lægen. For
højt blodtryk skal behandles. Meget
forhøjet blodtryk er alvorligt.
• Hjertebanken.
• Svedtendens.
• Kraftesløshed og svaghed.
• Hovedpine, rysten.
• Røde øjne, tørre øjne, smerter eller
irritation i øjet.
• Stikkende og brændende følelse
i øjet.
• Tågesyn, synsforstyrrelser.
• Øjenbetændelse med røde øjne og
tårefl åd.
• Tårefl åd.
• Lysfølsomme øjne.
Sjældne bivirkninger: Forekommer
hos mellem 1 og 10 ud af 10.000
behandlede.
• Store pupiller.
Meget sjældne bivirkninger:
Forekommer hos færre end 1 ud af
10.000 behandlede.
• Udtalt tørhed af øjets bindehinde og
hornhinde med tilstopning af
tårekanalen.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en
bivirkning er generende eller bliver
værre, eller hvis du får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her,
bør indberettes til
Lægemiddelstyrelsen, så viden om
bivirkninger kan blive bedre. Du eller
dine pårørende kan selv indberette
bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen. Du fi nder
skema og vejledning på
Lægemiddelstyrelsens netsted:
www.meldenbivirkning.dk.
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN DK - 970965
■ 5. OPBEVARING
Opbevar Visine Visiclear utilgængeligt
for børn.
Efter åbning af fl asken må du kun
bruge af fl asken i 1 måned.
Brug ikke Visine Visiclear efter den
udløbsdato, der står på pakningen.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den
nævnte måned.
Brug ikke Visine Visiclear, hvis
opløsningen er uklar eller der er
partikler i væsken.
Afl ever altid medicinrester på
apoteket. Af hensyn til miljøet må du
ikke smide medicinrester i afl øbet,
toilettet eller skraldespanden.
■ 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Visine Visiclear 0,5 mg/ml
øjendråber indeholder:
• Aktivt stof: tetryzolinhydrochlorid.
• Øvrige indholdsstoffer: Borsyre E284;
boraks E285; natriumchlorid;
natriumedetat; sterilt vand.
• Som konserveringsmiddel er der
tilsat 0,1 mg benzalkoniumchlorid
per ml.
Visine Visiclear udseende og
pakningstørrelse
Udseende
Visine Visiclear er en klar opløsning.
Pakningsstørrelse
10 ml fl aske.
Indehaver af
markedsføringstilladelsen og
fremstiller
Indehaver af
markedsføringstilladelsen
McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej
133, 3460 Birkerød.
Fremstiller
Janssen Pharmaceutica N.V.,
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse,
Belgien og/eller
Pfi zer Manufacturing Belgium NV,
Rijksweg 12, B-2780 Puurs, Belgien.
Denne indlægsseddel blev senest
revideret september 2008
Yderligere information om
Visine Visiclear på
Lægemiddelstyrelsens hjemmeside
http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/.
DK - 970965

Ingen kommentarer:

Send en kommentar