Viskén tabletter 10 mg

Information om
Viskén tabletter 10 mg
Læs denne information godt igennem, før du
begynder at tage medicinen.
Gem denne information, du får måske brug for at
læse den igen.
Ønsker du mere information, så kontakt læge eller
apotek.
Lægen har ordineret Viskén til dig personligt.
Giv derfor ikke medicinen til andre.
I denne information er der oplysninger om:
1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager
Viskén
3. Sådan skal du tage Viskén
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information
1. Virkning og anvendelse
Viskén er hjerte- og blodtryksmedicin (en såkaldt
betablokker). Viskén virker bl.a. ved at udvide
blodkarrene, således at blodtrykket nedsættes.
Du kan tage Viskén:
ved forhøjet blodtryk.
for at forebygge hjertekrampe (angina pectoris).
hvis du har uregelmæssig, hurtig hjerterytme
(arytmier).
som forebyggende medicin efter blodprop i hjertet.
Lægen kan have foreskrevet en anden anvendelse.
Følg altid lægens anvisning.
2. Vigtig information som du skal læse, før
du tager Viskén
Tag ikke Viskén hvis:
du har astma eller KOL (kronisk obstruktiv
lungesygdom, rygerlunger). Viskén kan dels
forværre din sygdom, dels modvirke effekten af
medicin mod disse sygdomme.
du har alvorlige sygdomme i hjerte eller kredsløb.
Tal med lægen.

du har højt blodtryk pga. en svulst i binyrerne eller
andre steder (fæokromocytom).
du er overfølsom over for pindolol eller et eller
fl ere af de øvrige indholdsstoffer.
Særlige forholdsregler
Tal med lægen hvis du:
har smerter i benene, når du går, på grund af
åreforkalkning (claudicatio intermittens).
lider af ”hvide” eller ”døde” fi ngre og tæer
(Raynauds syndrom).
har for højt stofskifte (tyreotoksikose), da Viskén
kan sløre symptomerne.
har stærkt nedsat nyrefunktion.
har en alvorlig leversygdom.
har psoriasis, da Viskén måske kan forværre din
psoriasis.
tidligere har haft allergiske reaktioner.
Viskén kan sløre symptomerne på lav blodglukose.
Tal med lægen hvis du har diabetes, eller du har
fastet i lang tid.
Viskén kan give lav blodglukose, hvis du er i dialysebehandling
eller har en kronisk leversygdom samt
hos børn og ældre.
Hvis du skal bedøves, skal du oplyse lægen om, at du
er i behandling med Viskén.
Efter langvarig behandling med Viskén skal du
gradvist nedsætte dosis over 1–2 uger, når du
stopper behandlingen. Tal med lægen.
Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol,
at du er i behandling med Viskén.
Doping: Viskén hører under "Stofgrupper forbudt i
visse sportsgrene". Ved særlige og livstruende
sygdomme som f.eks. hjertesygdom kan du søge
om dispensation, således at deltagelse i konkurrenceidræt
stadig er muligt. Tal med lægen.
Brug af Viskén sammen med mad og drikkevarer
Du kan tage Viskén sammen med mad og drikke.
Du bør drikke et glas vand samtidig med, at du tager
medicinen.
Graviditet og amning
Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager
nogen form for medicin.
Graviditet
Du må kun tage Viskén efter lægens anvisning.

Amning
Du kan amme, selvom du tager Viskén. Viskén
udskilles i modermælken, og din læge vil fortælle dig,
hvordan du skal observere dit barn for eventuelle
bivirkninger.
Trafi k- og arbejdssikkerhed
Viskén kan give bivirkninger (svimmelhed, træthed),
som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at
færdes sikkert i trafi kken.
Brug af anden medicin
Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger
anden medicin eller har brugt det for nylig. Det
gælder også for håndkøbsmedicin, medicin købt i
udlandet, naturmedicin samt stærke vitaminer og
mineraler.
Du kan bruge Viskén sammen med anden medicin,
men tal med din læge først, hvis du er i behandling
med medicin mod:
migræne (ergotamin, clonidin)
epilepsi (phenobarbital)
psykiske sygdomme (chlorpromazin, fl ufenazin,
levomepromazin, periciazin, perphenazin,
prochlorperazin)
depression (fl uoxetin)
for meget mavesyre (cimetidin)
tuberkulose (rifampicin, rifabutin)
smerter i led og muskler (NSAID præparater,
f.eks. fl urbiprofen, ibuprofen, indomethacin,
naproxen, piroxicam)
Hvis du tager anden medicin mod for højt blodtryk
eller medicin mod andre sygdomme i hjerte og
kredsløb (amiodaron, fl ecainid, propafenon, quinidin
eller verapamil, diltiazem, nifedipin eller andre
calciumantagonister) kan det eventuelt være
nødvendigt at justere dosis. Følg lægens
anvisninger.
Hvis du tager medicin mod diabetes, kan Viskén
skjule symptomerne på for lav blodglukose
(hypoglykæmi, insulinshock) og forlænge tiden,
indtil din blodglukose igen er normal.
3. Sådan skal du tage Viskén
Dosering
Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad
den enkelte har brug for. Du bør kun ændre eller
stoppe behandlingen efter aftale med lægen.Når du skal stoppe en langvarig behandling med
Viskén, skal du gradvist nedsætte dosis over
1–2 uger. Tal med lægen.
Voksne:
Forhøjet blodtryk:
Startdosis: ½–1 tablet (5–10 mg) 1 gang daglig
om morgenen.
Vedligeholdelsesdosis: 1–1½ tablet (10–15 mg)
1 gang daglig om morgenen.
Hjertekrampe (angina pectoris) og uregelmæssig,
hurtig hjerterytme:
½–1 tablet (5–10 mg) 2–3 gange daglig.
Til forebyggelse efter blodpropper i hjertet:
Dosis er individuel. Den sædvanlige dosis er
½–1 tablet (5–10 mg) 2 gange daglig.
Ældre:
Du skal følge lægens anvisninger.
Børn:
Du bør ikke give Viskén til børn.
Nedsat nyre- og leverfunktion:
Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis, hvis dine
nyrer eller lever fungerer meget dårligt. Følg lægens
anvisninger.
Har du taget for meget Viskén?
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har
taget mere Viskén, end der står i denne information,
eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig
utilpas.
Symptomer på overdosering kan være: Langsom
puls, lavt blodtryk og evt. hjerteproblemer med
meget hurtig puls. Børn kan få alvorligt vejrtrækningsbesvær
og træthed, søvnforstyrrelser og
mareridt.
Har du glemt at tage Viskén?
Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den,
så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er blevet
tid til din næste dosis, skal du ikke tage dobbelt
dosis, men blot følge din sædvanlige dosering.
4. Bivirkninger
Viskén kan som al anden medicin give bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos
mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):Hallucinationer. Meget langsom puls. Kontakt læge
eller skadestue.
Sjældne – meget sjældne bivirkninger (forekommer
hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):
Forværring af hjerteproblemer eller vejrtrækningsproblemer.
Kontakt læge eller skadestue.
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre
end 1 ud af 10.000 patienter):
Forandringer i blodet, der viser sig ved feber,
træthed, blødning fra hud eller slimhinder og blå
mærker. Kontakt straks læge eller skadestue.
Ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos
fl ere end 1 ud af 10 patienter):
Søvnforstyrrelser.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem
1 og 10 ud af 100 patienter):
Angst, nervøsitet, mareridt. Sløvhed, træthed og
svimmelhed. Hovedpine.
Snurren og prikken i huden. Vand i kroppen med
hævede hænder og fødder.
Kvalme, opkastning og diaré.
Muskeltræthed, muskelkramper, muskel- og
ledsmerter.
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos
mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
Depression.
Hjertebanken. Pludseligt bevidsthedstab eller
besvimelse pga. lavt blodtryk. Åndenød.
Kolde hænder og fødder. Rysten, specielt på
hænderne.
Hududslæt, rødmen, kløe.
Impotens, nedsat lyst til sex.
Sjældne – meget sjældne bivirkninger (forekommer
hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
For høj eller for lav blodglukose, selvom du ikke
har diabetes (hyppig vandladning, tørst eller
rysten, sved, svaghed, sult).
Forværring af psoriasis.
Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger
end dem, der står her, så bivirkningernekan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og
viden om bivirkninger kan blive bedre.
Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger,
som bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger
kan kræve behandling.
Patienter eller pårørende kan også indberette
bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du
fi nder skema og vejledning under ”Bivirkninger”
på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:
www.laegemiddelstyrelsen.dk.
5. Opbevaring
Opbevar Viskén utilgængeligt for børn.
Brug ikke Viskén efter den udløbsdato, der står på
pakningen.
6. Yderligere information
Afl ever altid medicinrester på apoteket.
Viskén tabletter 10 mg indeholder
Det virksomme indholdsstof er pindolol.
De øvrige indholdsstoffer er magnesiumstearat;
mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica;
majsstivelse.
Viskén 10 mg tabletter er runde, hvide tabletter med
delekærv, mærket på den ene side med ”OE” og på
den anden side med ”sandoz”.
Markedsføring i Danmark:
Novartis Healthcare A/S
Lyngbyvej 172
2100 København Ø
e-mail: skriv.til@novartis.com
Revideret marts 2006
Ingen kommentarer:

Send en kommentar