Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse Ekstrakt af valerianerod og citronmelisse

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse
Ekstrakt af valerianerod og citronmelisse
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.
Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse er et naturlægemiddel. For at få den bedste virkning, skal
du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
• Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
• Hvis du ikke får det bedre i løbet af 4 uger, eller hvis du får det værre, skal du kontakte din
læge.
• Tal med apoteket eller din læge, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse
3. Sådan skal du tage Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse er et naturlægemiddel til lindring af uro og søvnbesvær.
Virkningen kommer gradvist i løbet af 2-4 uger, og du kan derfor ikke bruge Vitalia Stærk Baldrian
med citronmelisse, hvis du skal have en virkning hurtigt.
Hvis din læge har sagt, at du skal tage Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse for noget andet,
skal du altid følge lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VITALIA
STÆRK BALDRIAN MED CITRONMELISSE
Tag ikke Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse
• Hvis du er overfølsom (allergisk) over for valerianerod eller citronmelisse eller et af de
øvrige indholdsstoffer.
Vær ekstra forsigtig med at tage Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse
Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse kan muligvis forstærke virkningen af bedøvelse. Hvis du
skal opereres, skal du derfor stoppe behandlingen med Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse
gradvist startende mindst 2 uger inden operation. Hvis du får det værre, skal du kontakte din læge.
Du skal holde pause i behandlingen, da sikkerheden ved lang tids anvendelse ikke er kendt.
I nogle tilfælde skal du måske være særlig forsigtig med at tage Vitalia Stærk Baldrian med
citronmelisse. Tal med din læge, hvis du har
• nedsat leverfunktion
• nedsat nyrefunktion
2
• anden alvorligere sygdom
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler
samt stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Tal med din læge, hvis du tager
• medicin mod epilepsi
• sovemedicin
• beroligende og angstdæmpende medicin
Brug af Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse sammen med mad og drikke
Der er ikke kendskab til problemer med brug af Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse
sammen med mad. Du kan tage Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse i forbindelse med et
måltid, men det er ikke nødvendigt.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse efter aftale med din
læge.
Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Vitalia Stærk Baldrian citronmelisse efter aftale med din læge.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse kan virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal du
tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. Dette gælder især lige
efter, du er startet behandlingen med Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse, eller hvis du stiger i
dosis. I disse tilfælde skal du lade være med at køre bil i 2 timer efter, du har taget en tablet.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Vitalia Stærk Baldrian med
citronmelisse
Tabletterne indeholder saccharose og flydende glucose, og bør ikke anvendes til patienter med
arvelig fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucraseisomaltasemangel. Kontakt
lægen, før du tager dette naturlægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse
sukkerarter.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse
Hvis din læge har sagt, at du skal tage en anden dosis, skal du altid følge lægens anvisning.
Den sædvanlige dosis er
2-3 tabletter før sengetid.
Tag tabletterne sammen med et glas vand.
3
Behandlingsvarighed
Da virkningen sætter gradvist ind, kan det vare 2-4 uger, inden du får den fulde virkning af Vitalia
Stærk Baldrian med citronmelisse.
Hvis du ikke får det bedre i løbet af 4 uger, eller hvis du får det værre, skal du kontakte din læge.
Børn
Du må kun bruge Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse til børn under 12 år efter aftale med
læge.
Hvis du har taget for mange Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse
Kontakt læge, skadestue eller apotek, hvis du har taget flere Vitalia Stærk Baldrian med
citronmelisse, end der står her, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
Symptomer på overdosis: Træthed, mavekramper, trykken for brystet, svimmelhed, rysten på
hænderne og forstørrede pupiller.
Hvis du har glemt at tage Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse
Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.
4. BIVIRKNINGER
Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke
alle får bivirkninger.
Ikke alvorlige bivirkninger.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede).
• døsighed
• hovedpine
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
• diarré
• kvalme
• mavekramper
Tal med apoteket eller lægen, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om
bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:
www.meldenbivirkning.dk
5. OPBEVARING
Opbevar Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse utilgængeligt for børn.
Du kan opbevare Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse ved almindelig temperatur.
Tag ikke Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse, efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i
afløbet, toilettet eller skraldespanden.
4
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse tabletter indeholder
• Aktiv bestanddel: 1 tablet indeholder: 120 mg ekstrakt (som tørekstrakt) af Valeriana
officinalis L.s.l.radix, svarende til 540 mg valerianerod.
• Ekstraktet er fremstillet med 70% v/v ethanol.
• 80 mg ekstrakt (som tørekstrakt) af Melissa officinalis L.folium, svarende til 400 mg
citronmelisseblad.
• Ekstraktet er fremstillet med 30% v/v methanol.
• Øvrige indholdsstoffer: Saccharose (111 mg), mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri
silica, magnesiumstearat, macrogol 6000, talcum, glucose flydende (32 mg),
natriumstivelsesglycolat (type A), akaciegummi, titandioxid, indigotin, carnaubavoks.
Udseende og pakningsstørrelser
Udseende
Vitalia Stærk Baldrian med citronmelisse er blågrå, runde, bikonvekse, overtrukne tabletter.
Pakningsstørrelser
40 stk. 100 stk. og 180 stk.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelse
Axellus A/S
Industrigrenen 10
DK-2635 Ishøj
Telefon 43 56 56 56
MT.nr.: 6104609
Denne indlægsseddel blev sidst revideret Februar 2010

Ingen kommentarer:

Send en kommentar