Voltaren® Emulgel® er registrerede varemærker

Voltaren® Emulgel® er registrerede varemærker,
som tilhører Novartis AG.
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den
indeholder vigtige informationer.
• De kan få Voltaren® Emulgel® uden recept.
For at opnå den bedste behandling
skal De være omhyggelig med at følge
anvisningerne for Voltaren® Emulgel®.
• Gem indlægssedlen. De kan få brug for at
læse den igen.
• Spørg på apoteket, hvis der er mere, De
vil vide.
• Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller
hvis De ikke får det bedre inden 7 dage.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning
bliver værre, eller De får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge
Voltaren® Emulgel®
3. Sådan skal De bruge Voltaren® Emulgel®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Voltaren® Emulgel® tilhører gruppen af nonsteroide
antiinfl amatoriske stoffer (NSAID).
Voltaren® Emulgel® dæmper betændelse og
er smertestillende.
De kan bruge Voltaren® Emulgel® til behandling
af smerter, ømhed og hævelser i
led og muskler pga. betændelse.
Hvis Deres læge har sagt, at De skal bruge
Voltaren® Emulgel® for noget andet, skal De
altid følge lægens anvisning.
2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER
AT BRUGE VOLTAREN®
EMULGEL®
Brug ikke Voltaren® Emulgel® hvis:
• De er overfølsom overfor diclofenac eller
et af de øvrige indholdsstoffer i Voltaren®
Emulgel®.
• De er overfølsom overfor smertestillende
medicin, der indeholder acetylsalicylsyre
og andre stoffer af typen non-steroide
antiinfl ammatoriske stoffer (NSAID).
• De lider af acetylsalicylsyreprovokeret astma,
nældefeber eller snue.
• De er gravid i sidste trimester.
Vær ekstra forsigtig med at bruge Voltaren
® Emulgel®
Tal med lægen hvis:
• De tager anden smertestillende medicin af
typen NSAID.
• De lider af eller tidligere har lidt af astma
eller allergisk sygdom.
• De er ældre, da ældre er mere tilbøjelige
til at få bivirkninger.
Voltaren® Emulgel® skal kun bruges på
intakt hud og bør ikke anvendes på åbne
sår, eksem, meget uren hud (svær akne),
betændt hud eller brandskader. Voltaren®
Emulgel® bør ikke komme i kontakt med
slimhinder eller øjnene.
De bør ikke udsætte Deres hud for store
mængder sollys, da huden kan blive lysfølsom.
De skal afbryde behandlingen, hvis der
forekommer udslæt.
Der kan opstå bivirkninger udover det lokale
behandlingsområde, hvis Voltaren® Emulgel
® bruges på store hudområder eller over
længere tid. Der er i enkelte tilfælde rapporteret
nyrepåvirkninger.
De må ikke anvende Voltaren® Emulgel®
under plaster eller forbindinger.
Voltaren® Emulgel® kan påvirke ægløsningen
og derved nedsætte fertiliteten. Virkningen
på fertiliteten forsvinder, når De holder
op med at bruge Voltaren® Emulgel®.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket,
hvis De bruger anden medicin eller har
brugt det for nylig. Dette gælder også medicin,
som ikke er købt på recept, medicin
købt i udlandet, naturlægemidler, stærke
vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Hvis De anvender Voltaren® Emulgel® samtidig
med acetylsalicylsyre eller anden
smertestillende medicin af NSAID typen,
kan det medføre øget forekomst af bivirkninger.
Graviditet og amning
Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før
De bruger nogen form for medicin.
Graviditet
Hvis De er gravid, må De kun anvende
Voltaren® Emulgel® efter lægens anvisning.
De må ikke anvende Voltaren® Emulgel® i 3.
trimester.
Amning
Hvis De ammer, må De kun anvende
Voltaren® Emulgel®, efter lægens anvisning.
Smør ikke gelen på bryster eller større hudområder.
Gelen bør kun anvendes i kort tid.
Trafi k- og arbejdssikkerhed
Voltaren® Emulgel® har ikke indvirkning på
evnen til at færdes sikkert i trafi kken eller
arbejde med maskiner.
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Voltaren® Emulgel® 11,6 mg/g gel
diclofenacdiethylamin
1234075902
06/2010
Vigtig information om nogle af de øvrige
indholdsstoffer i Voltaren® Emulgel®
Voltaren® Emulgel® indeholder:
• propylenglycol, der kan give irritation af
huden.
3. SÅDAN SKAL DE BRUGE
VOLTAREN® EMULGEL®
Hvis Deres læge har ordineret Voltaren®
Emulgel® til Dem, skal De altid følge lægens
anvisning. Er De i tvivl, så spørg
lægen eller på apoteket.
Voksne og børn over 12 år: Den sædvanlige
dosis er 2-4 g gel (svarer til mængden
på en størrelse fra et kirsebær til en valnød)
påsmøres huden på det angrebne område
3-4 gange dagligt.
Behandling af akutte, mindre skader på bevægeapparatet
bør kun fortsætte ud over 7
dage efter aftale med læge.
Det anbefales at vaske hænder efter brug,
med mindre at det er hænderne, der behandles.
Hvis De har brugt for meget Voltaren®
Emulgel®
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,
hvis De har brugt mere Voltaren® Emulgel®,
end der står her, eller mere end lægen har
foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag
emballagen med.
4. BIVIRKNINGER
Voltaren® Emulgel® kan som al anden medicin
give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Meget sjældne bivirkninger (det sker hos
færre end 1 ud af 10.000 patienter):
• Astma, vejrtrækningsbesvær/åndenød.
Kontakt straks læge eller skadestue.
Ring evt. 112.
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er
kendt:
• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær
og besvimelse (inden for minutter til
timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk
reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
Ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige bivirkninger (det sker hos
1-10 ud af 100 patienter):
• Udslæt, eksem, rødmen af huden, irritation
af huden, kontakteksem, kløe.
Ikke almindelige bivirkninger (det sker
hos 1-10 ud af 1000 patienter):
• Rødme, punktformede blødninger i huden,
allergisk eksem.
• Brændende fornemmelse på det behandlede
område.
Denne indlægsseddel blev senest
revideret november 2009
06/2010
Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10
ud af 10.000 patienter):
• Betændelse i huden med blærer.
Meget sjældne bivirkninger (det sker hos
færre end 1 ud af 10.000 patienter):
• Overfølsomhed, udslæt (nældefeber) og
hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
Hvis der er hævelse af ansigt, læber
og tunge, kan det være livsfarligt. Ring
112.
• Nældefeber, tørhed af huden, lysoverfølsomhed.
• Udslæt med pusholdige blærer. Tal med
lægen.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning
bliver værre, eller De får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes
til Lægemiddelstyrelsen, så viden
om bivirkninger kan blive bedre. De eller
Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger
direkte til Lægemiddelstyrelsen. De
fi nder skema og vejledning under bivirkninger
på Lægemiddelstyrelsens netsted:
www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
• Opbevar Voltaren® Emulgel® utilgængeligt
for børn.
• Opbevar ikke Voltaren® Emulgel® ved
temperaturer over 30°C.
• Brug ikke Voltaren® Emulgel® efter den
udløbsdato, der står på pakningen.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den
nævnte måned.
• Afl ever altid medicinrester på apoteket. Af
hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester
i afl øbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Voltaren® Emulgel® 11,6 mg/g gel indeholder:
• Aktivt stof: Diclofenacdiethylamin 11,6
mg/g svarende til diclofenacnatrium 10
mg/g.
• Øvrige indholdsstoffer: Carbomer, macrogolcetostearylether,
cocoylcaprylcarprat,
diethylamin, isopropylalkohol, propylenglycol,
paraffi nolie, parfume creme og
renset vand.
Voltaren® Emulgel®s udseende og pakningsstørrelse:
Voltaren® Emulgel® fi ndes i tuber med 10 g,
50 g og 100 g. Ikke alle pakningsstørrelser
er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev
Ompakket og frigivet:
Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ingen kommentarer:

Send en kommentar