Wellbutrin Filmovertrukne depottabletter 150 mg

Wellbutrin
Filmovertrukne depottabletter 150 mg
Indholdsfortegnelse
1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som du skal læse, før du tager Wellbutrin®.
3. Sådan skal du tage Wellbutrin®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.
1. Virkning og anvendelse
Virkemåde
Wellbutrin® virker ved at nedsætte abstinenssymptomerne ved rygeophør,
formentlig ved at øge virkningen af signalstofferne noradrenalin
og dopamin i hjernen.
Medicinen anvendes til
Wellbutrin® anvendes som hjælpemiddel til rygeophør hos nikotinafhængige
sammen med rådgivning.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens
anvisning.
2. Vigtig information, som du skal læse, før
du tager Wellbutrin®
Tag ikke Wellbutrin® hvis
• Du er overfølsom over for bupropionhydrochlorid eller et eller flere
af de øvrige indholdsstoffer i Wellbutrin®.
• Du har eller har lidt af krampeanfald.
• Du har eller har haft en svulst i hjerne eller rygmarv.
• Du lige er stoppet med at drikke alkohol eller med at tage visse
typer beroligende medicin (benzodiazepiner eller benzodiazepinlignende
stoffer).
• Du har eller har lidt af spiseforstyrrelser (bulimi eller anorexia nervosa).
• Du har alvorlig skrumpelever.
• Du har eller har lidt af maniodepressiv sygdom.
• Du er i behandling med anden medicin, der indeholder bupropion.
Der skal gå mindst 24 timer mellem ophør med en bestemt type
medicin mod depression (reversible MAO-hæmmere) og start på
Wellbutrin®, og mindst 14 dage mellem ophør med visse andre typer
medicin mod depression (irreversible MAO-hæmmere) og start på
Wellbutrin®.
Særlige forholdsregler
• Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede
vekselvirkninger, se ”Brug af anden medicin”.
• I visse tilfælde bør der udvises forsigtighed ved brug af
Wellbutrin®. Dette gælder hvis:
- Du har eller har haft sygdomme, som kan medføre kramper.
- Du tager medicin, der er kendt for at nedsætte krampetærsklen,
se ”Brug af anden medicin”.
- Du har haft hjernerystelse.
- Du har et alkoholmisbrug.
- Du har sukkersyge og behandles med medicin herfor.
- Du tager stimulerende eller appetithæmmende medicin.
- Du har nedsat leverfunktion.
- Du har nedsat nyrefunktion.
• Hvis du får kramper, mens du tager Wellbutrin®, bør du tale med
din læge om at stoppe behandlingen.
• Hvis du får allergiske reaktioner, bør du tale med din læge om at
stoppe behandlingen. Allergiske symptomer kan være hududslæt,
kløe, nældefeber eller brystsmerter, mens alvorligere reaktioner kan
være hævelse under huden og i slimhinderne, åndenød og astmalignende
anfald, anafylaktisk shock, muskelsmerter og feber i forbindelse
med udslæt.
• Inden du starter behandlingen skal du have målt dit blodtryk.
• Hvis du bruger nikotinholdig medicin sammen med Wellbutrin® bør
du have dit blodtryk målt en gang om ugen under behandlingen.
• Ophør med nikotin kan forårsage nedtrykt sindstilstand. Der er en
risiko for depression forbundet med selvmord, hos personer der holder
op med at ryge, og denne risiko kan vedblive, indtil betydelig
bedring indtræder. Du, dine pårørende og den behandlende læge
bør derfor i den periode være opmærksom på behovet for overvågning.
Brug af anden medicin
• Du kan tage Wellbutrin® sammen med anden medicin, men tal med
din læge, hvis du får:
- Medicin, der er kendt for at nedsætte krampetærsklen, f.eks.
medicin mod psykiske lidelser (antipsykotika, antidepressiva),
malariamidler, medicin mod smerte (tramadol), medicin mod
astma (theofyllin), steroider i form af tabletter eller indsprøjtning,
en bestemt type antibiotika (quinoloner) eller sløvende antihistaminer.
- Desipramin, imipramin, paroxetin, citalopram, clomipramin,
fluvoxamin (mod depression).
- Betablokkere, f.eks. metoprolol (mod forhøjet blodtryk).
- Propafenon, flecainid (mod forstyrrelser i hjertets rytme).
- Cyclophosphamid, iphosphamid (cytostatika).
- Ticlopidin og clopidogrel (mod blodpropper).
- Carbamazepin, phenytoin, valproat (mod epilepsi).
- Ritonavir (mod HIV).
- Risperidon, thioridazon, clozapin, olanzapin (mod psykiske
lidelser).
- Pentazocin (stærkt smertestillende medicin).
- Orphenaprin, levodopa, amantadin (mod Parkinsons syge).
- MAO-hæmmere (mod depression, se ”Tag ikke Wellbutrin® hvis”).
Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller
har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på
recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
Brug af Wellbutrin® sammen med mad og drikkevarer
Du kan tage Wellbutrin® sammen med mad og drikke.
Under behandlingen bør du mindske eller helt undgå indtagelse af
alkohol.
Graviditet og amning
Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form
for medicin.
Graviditet:
Du bør ikke tage Wellbutrin®, hvis du er gravid. Hvis du er gravid bør
du holde op med at ryge, men uden brug af medicin.
Amning:
Du bør ikke amme, hvis du tager Wellbutrin®, da Wellbutrin® udskilles
i modermælken.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Wellbutrin® kan give bivirkninger som svimmelhed og omtågethed,
hvilket kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert
i trafikken.
3. Sådan skal du tage Wellbutrin®
Dosering
Depottabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand
(11/2 dl).
Depottabletterne bør synkes hele. Depottabletterne bør ikke knuses
eller tygges, da det kan medføre forhøjet risiko for bivirkninger, herunder
kramper.
Voksne:
Du skal starte med behandlingen, mens du stadig ryger. En rygestop-
WELLBUTRIN®
Filmovertrukne depottabletter 150 mg
Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2700
Læs denne information godt igennem før du begynder at tage medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
Lægen har ordineret Wellbutrin® til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.
26677-02-01
Document: 26677-02 Version: 1 Draft: 1
Revisionsdato: 05/2010. HTOdense
dato bør fastsættes inden for de første 2 ugers behandling med Wellbutrin
®, helst i den anden uge.
Startdosis er 1 depottablet dagligt i 6 dage. På den 7. dag øges dosis
til 1 depottablet to gange dagligt. Der bør gå mindst 8 timer mellem
doserne.
Maksimal enkeltdosis er 1 depottablet (150 mg), og total daglig dosis
må ikke overskride 2 depottabletter (300 mg).
Søvnløshed er en meget almindelig bivirkning, som kan mindskes
ved, at Wellbutrin® ikke gives ved sengetid (forudsat at der er mindst
8 timer mellem doserne).
Behandlingens varighed er 7-9 uger. Hvis der ikke er set effekt efter
7 uger, bør behandlingen afbrydes.
Ældre:
Det er her nødvendigt at justere dosis. Du skal følge lægens anvisninger.
Børn og unge under 18 år:
Du må ikke bruge Wellbutrin® til børn og unge, da erfaring savnes.
Nedsat nyre- og leverfunktion:
Det er her nødvendigt at justere dosis. Du skal følge lægens anvisninger.
Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har
brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd
med lægen.
Har du taget for mange Wellbutrin®
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere
Wellbutrin®, end der står i denne information, eller flere end lægen
har foreskrevet.
Symptomer:
Udover de nævnte bivirkninger er der set døsighed, tab af bevidsthed
og/eller EKG forandringer såsom hjerterytmeforstyrrelser og uregelmæssig
eller hurtig puls.
Har du glemt at tage Wellbutrin®
Glemmer du at tage en dosis, fortsættes med almindelig dosering.
Tag aldrig dobbelt dosis.
4. Bivirkninger
Wellbutrin® kan som al anden medicin give bivirkninger.
Bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af
10 patienter):
• Søvnløshed.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100
patienter):
• Overfølsomhedsreaktion som f.eks. nældefeber.
• Depression, uro og ophidselse, og angst.
• Rysten, koncentrationsbesvær, hovedpine, svimmelhed og smagsforstyrrelser.
• Mundtørhed, gener fra mave-tarm-kanalen herunder kvalme og
opkastning, smerter i maveregionen og forstoppelse.
• Udslæt, kløe og svedtendens.
• Feber.
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af
1.000 patienter):
• Anoreksi.
• Forvirring.
• Synsforstyrrelser.
• Tinnitus.
• Hurtig puls.
• Forhøjet blodtryk (undertiden svært), rødmen.
• Brystsmerter og kraftesløshed.
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000
patienter):
• Alvorlige overfølsomhedsreaktioner herunder hævelse under huden
og i slimhinderne, åndenød/astmalignende anfald og anafylaktisk
shock.
• Ledsmerter, muskelsmerter og feber er set i forbindelse med udslæt
og andre symptomer, der tyder på forsinket overfølsomhed.
• Forstyrrelser i blodsukker.
• Irritabilitet, fjendtlig adfærd, hallucinationer, depersonalisation (virkeligheds-
eller fremmedfølelse over for egen person, udseende
eller legeme), abnorme drømme og mareridt.
• Kramper (som i nogle tilfælde kan medføre forvirring eller hukommelsessvækkelse),
ufrivillige bevægelsesforstyrrelser, manglende
koordinering af bevægelser, parkinsonisme, ukoordination, hukommelsessvækkelse,
fornemmelse af snurren og prikken i huden og
besvimelse.
• Hjertebanken.
• Udvidelse af kar og for lavt blodtryk, der optræder ved stillingsskift.
• Forhøjede leverenzymer, gulsot og leverbetændelse.
• Hudlidelse specielt lokaliseret i ansigt samt på arme og ben, sygdom
med symptomerne feber, blæreformet udslæt samt betændelse ved
én eller flere af legemets åbninger samt forværring af psoriasis.
• Hurtige, spontane, synlige sammentrækninger i en muskel.
• Ændret vandladning (hyppighed/tilbageholdelse).
Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af
10.000 patienter):
• Vrangforestillinger, paranoide forestillinger, rastløshed og aggression.
Hyppigheden er ikke kendt:
• Selvmordstanker og -handlinger.
• Psykoser/sindslidelser. Kontakt lægen.
Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der
står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet
til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.
Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er
generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger
på Lægemiddelstyrelsens netsted:
http://www.laegemiddelstyrelsen.dk
5. Opbevaring
• Opbevar Wellbutrin® utilgængeligt for børn.
• Opbevar ikke Wellbutrin® over 25 °C.
• Opbevar Wellbutrin® i original emballage.
• Anvend ikke Wellbutrin® efter den udløbsdato, der er anført på
pakningen.
6. Yderligere information
Wellbutrin® indeholder
Det virksomme indholdsstof i Wellbutrin® er:
Bupropionhydrochlorid 150 mg.
De øvrige indholdsstoffer er:
Mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, cysteinhydrochloridmonohydrat,
magnesiumstearat, macrogol, carnaubavoks, renset vand, isopropylalkohol,
propylenglycol, titandioxid (E 171) og sort jernoxid (E
172).
Produktets styrke og pakningsstørrelse:
Wellbutrin® filmovertrukne depottabletter 150 mg fås i pakninger
med 100 stk.
Markedsføring i Danmark
Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com
I Danmark markedsføres Wellbutrin® også som Zyban®.
Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.
For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer
kan du henvende dig til Orifarm A/S.
Wellbutrin® er et registreret varemærke, der tilhører
The GlaxoSmithKline Group of Companies.
Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2700
266770201
Document: 26677-02 Version: 1 Draft: 1

Ingen kommentarer:

Send en kommentar