Wilzin 25 mg kapsler, hårde

BILAG I
PRODUKTRESUME
1. LÆGEMIDLETS NAVN
Wilzin 25 mg kapsler, hårde
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver hård kapsel indeholder 25 mg zink (svarende til 83,92 mg zinkacetatdihydrat)
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3. LÆGEMIDDELFORM
Kapsel, hård
Kapsel med vandig blå, uigennemsigtig top og bund, præget med ”93-376”.
4. KLINISKE OPLYSNINGER
4.1 Terapeutiske indikationer
Til behandling af Wilson´s sygdom.
4.2 Dosering og indgivelsesmåde
Når en behandling med Wilzin skal startes, skal det ske under en overvågning af en læge, der er erfaren i behandling af Wilson´s sygdom (se pkt. 4.4). Wilzin er en livsvarig behandling.
Der er ingen forskel på dosis hos symptomatiske og præsymptomatiske patienter. Wilzin findes som hård kapsel på 25 mg eller 50 mg.

Den normale dosis er 50 mg tre gange dagligt og højeste dosis er 50 mg 5 gange dagligt.
Voksne:

Der findes kun begrænsede oplysninger om børn under 6 år, men da sygdommen er fuldt gennemgribende, skal forebyggende behandling overvejes så tidligt som muligt. Den anbefalede dosis er følgende:
Børn og unge:
-fra 1-6 år: 25 mg to gange dagligt
-fra 6-16 år og kropsvægt mindre end 57 kg: 25 mg tre gange dagligt
-fra 16 år eller hvis kropsvægten er over 57 kg: 50 mg tre gange dagligt

En dosis på 25 mg tre gange dagligt er sædvanligvis effektiv, men dosis skal justeres til kobberniveauer (se pkt. 4.4 og 4.6).
Gravide kvinder:
I alle tilfælde skal dosis justeres i henhold til terapeutisk monitorering (se pkt. 4.4).
Wilzin skal tages på en tom mave, mindst 1 time før eller 2-3 timer efter måltider. Hvis der er maveproblemer, hvilket hyppigt sker i forbindelse med morgendosis, kan denne dosis skubbes til om formiddagen, mellem morgenmad og frokost. Det er også muligt at indtage Wilzin med en lidt protein, f.eks. kød (se pkt. 4.5).
Hos børn, der ikke kan sluge kapsler, kan disse åbnes, og indholdet kan suspenderes i lidt vand (kan være sukker- eller saftevand).
Når en patient skifter fra en chelatbehandling til Wilzin vedligeholdelsesbehandling, skal chelatbehandlingen forsættes som samtidig behandling i 2-3 uger, idet det er den tid det tager for at
3
zinkbehandlingen at inducere en maksimal metallothionein induktion og en fuldstændig blokering af kobber absorptionen. Der skal gå mindst 1 time imellem indtagelse af chelatbehandlingen og Wilzin.
4.3 Kontraindikationer
Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
Da der går lang tid inden zinkacetatdihydrat virker, anbefales det ikke som førstevalg til behandling af symptomatiske patienter. Symptomatiske patienter skal initialt i en chelatbehandling; når kobberniveauerne er over den toksiske grænse og patienten er klinisk stabil, kan en vedligeholdelsesbehandling med Wilzin overvejes.
Imidlertid, mens der ventes på den zinkinducerede duodenal metallothioneinproduktion, og følgeligt en effektivt inhibering af kobberabsorptionen, så kan zinkacetatdihydrat initielt gives til symptomatiske patienter i kombination med et chelaterende produkt.
Som det er kendt for chelatbehandling kan der det i sjældne tilfælde forekomme en klinisk forværring. Det er fortsat uklart om det er relateret til mobilisering af kobberdepoterne eller om det skyldes sygdommens natur. I sådan en situation anbefales det at skifte behandling.
Der skal udvises forsigtighed når patienter med portal hypertension, der har det godt og hvor behandlingen tolereres, skifter fra et chelaterende produkt til Wilzin. To patienter ud af 16 døde af levernedbrydning og fremskreden portal hypertension efter at have skiftet fra penicillamin til zinkbehandling.
Terapeutisk monitorering
Formålet med denne behandling er at opnå plasma frit kobber (også kendt som non-ceruloplasmin plasma kobber) mindre end 250 mikrogram/l (normalt 100-150 mikrogram/l) og urin kobber ekskreationen under 125 mikrogram/24 timer (normalt: < 50 mikrogram/24 timer). Det non-ceruloplasmin plasma kobber beregnes ved at trække det ceruloplasmine-bundne kobber fra det totale plasma kobber, under forudsætning af at hvert milligram af ceruplasmin indeholder 3 mikrogram kobber.
Kroppens urinudskillelsen af kobber er kun en nøjagtig afspejling af kroppens niveaus, hvis patienten ikke er i en chelatbehandling. Niveauet af kobber i urinen øges sædvanligvis i en chelatbehandling som penicillamin eller trientine.
Niveauet af kobber i leveren kan ikke bruges til at styre behandlingen, da det ikke skelner imellem potentielt toksisk frit kobber og metallothionein-bundet kobber.
Hos patienter i behandling er analyser af urin og/eller plasma zink et brugbart mål for medicinefterlevelsen. Værdier af zink i urinen, der overstiger 2 mg/24 timer og på plasma zink over 1250 mikrogram/l indikere en tilstrækkelig efterlevelse.
Som med alle anti-kobber stoffer, kan en over-behandling medføre en risiko for kobbermangel, der især er skadeligt for børn og gravide kvinder, idet det er nødvendigt for vækst og mental udvikling. Hos disse patientgrupper skal kobber i urinen holdes på en lille smule over den øverste grænse af normalt eller i det høje normal område (dvs. 40-50 mikrogram/24 timer).
Der bør også foretages laboratorieopfølgning herunder overvågning af hematologi og lidoproteinindhold for at følge tidlige en tidlig manifestation på kobbermangel, som f.eks. anæmi og/eller leukopeni, der er et resultat af knoglemarvsdepression, og et fald i HDL-kolesterol og HDL/total kolesterolforholdet.
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion
Andre anti-kobber stoffer
Der er lavet pharmakodynamiske studier i patienter med Wilson´s sygdom, hvor der er givet Wilzin (50 mg tre gange dagligt) og askorbinsyre (1 g daglig), penicillamin (250 mg fire gange dagligt), og trientin (250 mg fire gange dagligt). Der blev ikke set nogen signifikant overordnet effekt på kobberbalancen, selvom der var en mild interaktion mellem zink og chelaterne (penicillamin og
4
trientin), der kunne ses som en mindre fækal men øget urinudskillelse af kobber sammenlignet med zink alene. I et vist omfang skyldes det formentligt en kompleksbinding af zink til chelatet, og dermed en reduktion i effekt af begge aktive substanser.
Når en patient skifter fra en chelatbehandling til Wilzin vedligeholdelsesbehandling, skal chelatbehandlingen forsættes som samtidig behandling i 2-3 uger, idet det er den tid det tager for at zinkbehandlingen at inducere en maksimal metallothionein induktion og en fuldstændig blokering af kobber absorptionen. Der skal gå mindst 1 time imellem indtagelse af chelatbehandlingen og Wilzin.
Andre lægemidler
Absorptionen af zink kan blive reduceret af jern og calcium tilskud, tetracycliner og forbindelser, der indeholder phosphor, mens zink kan reducere absorptionen af jern, tetracycliner og flouroquinoloner.
Mad
Undersøgelser, hvor mad er blevet givet samtidig med zink til raske forsøgspersoner, viser at absorptionen forsinkes signifikant af mange fødevarer (herunder brød, hårdkogte æg, kaffe og mælk). Indholdsstoffer i mad, f.eks. fytater og fibre, binder zink og forhindre det i at trænge ind i de intestitielle celle. Det synes dog som protein giver den mindste påvirkning.
4.6 Graviditet og amning
Graviditet
Data om et begrænset antal eksponerede graviditeter hos kvinder med Wilson´s sygdom, giver ikke nogen indikation om fosterskader eller skader på den gravide. Der er rapporteret fire aborter og to misdannelser (mikrocephali og korrigerbar hjertefejl) ud af 42 graviditeter.
Dyreforsøg med forskellige zinksalte viser ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger for graviditet, embryoets/fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3).
Det er meget vigtigt at gravide med Wilsons´s sygdom fortsætter deres behandling under graviditeten. Lægen bør beslutte, hvilken behandling der bør anvendes, chelatbehandling eller zink. Det er nødvendigt med en dosisjustering for at sikre at fostret ikke kommer til at få kobbermangel, og derfor er en tæt overvågning af patienten obligatorisk.
Amning
Zinkinduceret kobber mangel kan forekomme hos ammende børn, da zink udskilles i modermælken. Amning bør derfor undgås i løbet af en Wilzinbehandling.
4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner
Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre bil eller betjene maskiner.
4.8 Bivirkninger
De rapporterede bivirkninger er listet efter systemorganklasse og hyppighed nedenfor.
Hyppighederne defineres som: meget almindelige (≥1/10), almindelige (≥1/100 til<1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).
Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstilles efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.
5
Systemorganklasse
Bivirkninger
Sygdomme i blod og lymfesystemet
usædvanlige:
Sideroblastisk anæmi; leukopeni
Gastrointestinale sygdomme
Almindelige:
Gastrisk irritation
Undersøgelser
Almindelige:
Øgning af amylase, lipase og basisk phosphatase i blodet
Anæmi kan være mikro-, normo- eller makrocystisk og forbindes ofte med leukopeni. En undersøgelse af knoglemarven afslører sædvanligvis en karakteristisk ”ringet sideroblast” (dvs. udvikling af røde blodceller, der indeholder jernberigede paranukleare mitochondrier). Det kan være en tidlig manifestation af kobbermangel og normaliseres hurtigt efter en reduktion af zinkdosis. Men det skal adskilles fra hæmeolytiske anæmi, der hyppigt forekommer, når der er et forhøjet serum frit kobber i en ukontrolleret Wilson´s sygdom.
Den mest almindelige bivirkning er gastrisk irritation. Det er normalt værst i forbindelse med den første morgendosis og forsvinder efter et par dages behandling. Symptomerne kan lettes ved at udskyde den første dosis til op på formiddagen eller ved at indtage dosis sammen med lidt protein.
Der kan forekomme forhøjede værdier af basisk phosphatase, amylase og lipase efter få ugers behandling, men niveauerne normaliseres efter 1-2 års behandling.
4.9 Overdosering
Der er rapporteret tre tilfælde af akut, oral overdosering med zinksalte (sulfater eller gluconater) i litteraturen. Hos en 35 årig kvinde indtrådte døden på femte dagen efter indtagelse af 6 g zink (40 gange den anbefalede terapeutiske dosis), og skyldtes nyresvigt og hæmorragisk pankreatit med hyperglyaemisk koma. Bortset fra opkast, gav den samme dosis gav ikke symptomer hos en yngre person, der blev behandlet med en fuld maveskylning. Andre yngre personer, der havde indtaget 4 g zink havde et serum zink niveau på ca. 50 mg/l efter 5 timer og oplevede kun alvorlig kvalme, opkastning og svimmelhed.
Behandlingen af en overdosering bør være en maveudskylning eller ved at inducere opkastning så hurtigt som muligt for derved at fjerne uabsorberet zink. Hvis plasma zink niveauerne er markant forhøjede (>10 mg/l), så bør en tungmetal chelatbehandling overvejes.
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
5.1 Farmakodynamiske egenskaber
Farmakoterapeutisk klassifikation: Lidelser i fordøjelsesorganer og stofskifte, andre midler, ATC-kode: A16AX05.
Wilsons´s sygdom (hepatolentikulær degeneration) er en autosomal resseciv metabolisk defekt i leverens udskillelse af kobber i galden. Ophobning af kobber i leveren fører til en hepatocellulær skade og eventuelt til cirrose. Der vil blive frigivet kobber til blodet, når leverens kapacitet til at ophobe kobber er overskredet, og det optages i extra-hepatiske områder som i hjernen. Det fører til motoriske forstyrrelser og til psykiatriske manifestationer. Klinisk udviser patienterne symptomer som overvejende er hepatiske, neurologisk og psykiatriske.
Den aktive enhed i zinkacetatdihydrat er zinks kation, der blokerer for tarmenes absorption af kobber fra føden og for re-absorptionen af den endogene udskilte kobber. Zink inducerer dannelsen af metallothionein i enterocytterne, et protein der binder kobber og derved forhindrer at det transporteres over i blodet. Det bundne kobber bliver elimineret i afføringen når tarmcellerne afsondres.
De farmakodynamiske undersøgelser af kobbermetabolismen i patienter med Wilson´s sygdom, omfatter bestemmelse af netto balancen og radioaktivt mærket kobber optagelse. En daglig dosis på
6
150 mg Wilzin fordelt på tre administrationer viste at have en signifikant effekt på at reduktion af kobber absorptionen og induktion af en negativ kobberbalance.
5.2 Farmakokinetiske egenskaber
Pharmakokinetiske vurderinger, der er baseret på blodets niveau af zink giver ikke værdifuld information om zinks biotilgængelighed, på det sted, hvor det virker, idet zinks virkningsmekanisme er en effekt af kobbers optagelse i tarmens celler.
Zink absorberes fra tyndtarmen og absorptionskinetikken indikerer at der er en mætningstendens ved dosisøgning. Fraktionel zinkabsorption er negativt korreleret med zinkoptagelsen. Med en normal kost, varierer det fra 30 – 60% (7-15 mg/dag) og falder til 7% med en farmakologisk dosis på 100 mg/dag.
I blodet er ca. 80% af det absorberede zink fordelt i erythrocytterne og med den det meste af det overskyde bundet til albumin eller andre plasmaproteiner. Lever et hovedlageret for zink og leverens niveau af zink øges i løbet af en vedligeholdelsesbehandling med zink.
I raske forsøgspersoner er plasmahalveringstiden for zink ca. 1 time efter en dosis på 45 mg. Eliminationen af zink sker primært ved fækal udskillelse og relativt beskedent ved urin og sved. Den fækale udskillelse skyldes overvejende passagen af uabsorberet zink, men skyldes også endogen intestinel sekretion.
5.3 Prækliniske sikkerhedsdata
Der er gennemført prækliniske studier med zinkacetat og andre zinksalte. De farmakologiske og toksikologiske data, der er tilgængelige, viser en stor lighed imellem zinksaltene og imellem dyrespecies.
Den orale LD50 er ca. 300 mg zink/kg kropsvægt (ca. 100 til 150 gange den menneskelige terapeutiske dosis). Gentagen-dosis toksicitets studier har vist at NOEL (Niveauet for Ingen Observeret Effekt) er ca. 95 mg zink/kg kropsvægt (ca. 48 gange den humane terapeutiske dosis).
Dokumentationsmængden fra både in vitro og in vivo undersøgelser peger på at zink ikke har nogen klinisk relevant genotoxisk aktivitet.
Reproduktionsstudier, der er gennemført med forskellige zinksalte, viste ikke nogen klinisk relevante tegn på embryotoksicitet, foetaltoksicitet eller teratogenicitet.
Der er ikke lavet et traditionelt carciogenitetsstudie med zinkacetatdihydrat.
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
6.1 Hjælpestoffer
Kapselindhold
Majsstivelse
Magnesiumstearat
Kapsel
Gelatine
Titandioxid (E171)
Brilliant Blue FCF (E133)
Prægning
Sort jernoxid (E172)
Shellac
7
6.2 Uforligeligheder
Ikke relevant.
6.3 Opbevaringstid
2 år
6.4 Særlige opbevaringsforhold
Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser
Hvide HDPE beholdere, der har en polypropylen og HDPE lukning og indeholder fyld (bomuldstot). Hver beholder indeholder 250 kapsler.
6.6 Regler for destruktion
Ingen særlige forholdsregler.
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
Orphan Europe SARL
Immeuble “Le Wilson”
70 avenue du Général de Gaulle
F-92800 Puteaux
Frankrig
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
EU/1/04/286/001
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN
Dato for første markedsføringstilladelse: 13 oktober 2004
Dato for sidste fornyelse:
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs (EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu/.
8
1. LÆGEMIDLETS NAVN
Wilzin 50 mg kapsler, hårde
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver hård kapsel indeholder 50 mg zink (svarende til 167,84 mg zinkacetatdihydrat)
Hver kapsel indeholder 1,75 mg sunset yellow FCF (E110).
Hjælpestoffer:
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3. LÆGEMIDDELFORM
Kapsel, hård
Kapsel med orange, uigennemsigtig top og bund, præget med ”93-377”.
4. KLINISKE OPLYSNINGER
4.1 Terapeutiske indikationer
Til behandling af Wilson´s sygdom.
4.2 Dosering og indgivelsesmåde
Når en behandling med Wilzin skal startes, skal det ske under en overvågning af en læge, der er erfaren i behandling af Wilson´s sygdom (se pkt. 4.4). Wilzin er en livsvarig behandling.
Der er ingen forskel på dosis hos symptomatiske og præsymptomatiske patienter. Wilzin findes som hård kapsel på 25 mg eller 50 mg.

Den normale dosis er 50 mg tre gange dagligt og højeste dosis er 50 mg 5 gange dagligt.
Voksne:

Der findes kun begrænsede oplysninger om børn under 6 år, men da sygdommen er fuldt gennemgribende, skal forebyggende behandling overvejes så tidligt som muligt. Den anbefalede dosis er følgende:
Børn og unge:
-fra 1-6 år: 25 mg to gange dagligt
-fra 6-16 år og kropsvægt mindre end 57 kg: 25 mg tre gange dagligt
-fra 16 år eller hvis kropsvægten er over 57 kg: 50 mg tre gange dagligt

En dosis på 25 mg tre gange dagligt er sædvanligvis effektiv, men dosis skal justeres til kobberniveauer (se pkt. 4.4 og 4.6).
Gravide kvinder:
I alle tilfælde skal dosis justeres i henhold til terapeutisk monitorering (se pkt. 4.4).
Wilzin skal tages på en tom mave, mindst 1 time før eller 2-3 timer efter måltider. Hvis der er maveproblemer, hvilket hyppigt sker i forbindelse med morgendosis, kan denne dosis skubbes til om formiddagen, mellem morgenmad og frokost. Det er også muligt at indtage Wilzin med en lidt protein, f.eks. kød (se pkt. 4.5).
Hos børn, der ikke kan sluge kapsler, kan disse åbnes, og indholdet kan suspenderes i lidt vand (kan være sukker- eller saftevand).
9
Når en patient skifter fra en chelatbehandling til Wilzin vedligeholdelsesbehandling, skal chelatbehandlingen forsættes som samtidig behandling i 2-3 uger, idet det er den tid det tager for at zinkbehandlingen at inducere en maksimal metallothionein induktion og en fuldstændig blokering af kobber absorptionen. Der skal gå mindst 1 time imellem indtagelse af chelatbehandlingen og Wilzin.
4.3 Kontraindikationer
Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
Da der går lang tid inden zinkacetatdihydrat virker, anbefales det ikke som førstevalg til behandling af symptomatiske patienter. Symptomatiske patienter skal initialt i en chelatbehandling; når kobberniveauerne er over den toksiske grænse og patienten er klinisk stabil, kan en vedligeholdelsesbehandling med Wilzin overvejes.
Imidlertid, mens der ventes på den zinkinducerede duodenal metallothioneinproduktion, og følgeligt en effektivt inhibering af kobberabsorptionen, så kan zinkacetatdihydrat initielt gives til symptomatiske patienter i kombination med et chelaterende produkt.
Som det er kendt for chelatbehandling kan der det i sjældne tilfælde forekomme en klinisk forværring. Det er fortsat uklart om det er relateret til mobilisering af kobberdepoterne eller om det skyldes sygdommens natur. I sådan en situation anbefales det at skifte behandling.
Der skal udvises forsigtighed når patienter med portal hypertension, der har det godt og hvor behandlingen tolereres, skifter fra et chelaterende produkt til Wilzin. To patienter ud af 16 døde af levernedbrydning og fremskreden portal hypertension efter at have skiftet fra penicillamin til zinkbehandling.
Terapeutisk monitorering
Formålet med denne behandling er at opnå plasma frit kobber (også kendt som non-ceruloplasmin plasma kobber) mindre end 250 mikrogram/l (normalt 100-150 mikrogram/l) og urin kobber ekskreationen under 125 mikrogram/24 timer (normalt: < 50 mikrogram/24 timer). Det non-ceruloplasmin plasma kobber beregnes ved at trække det ceruloplasmine-bundne kobber fra det totale plasma kobber, under forudsætning af at hvert milligram af ceruplasmin indeholder 3 mikrogram kobber.
Kroppens urinudskillelsen af kobber er kun en nøjagtig afspejling af kroppens niveaus, hvis patienten ikke er i en chelatbehandling. Niveauet af kobber i urinen øges sædvanligvis i en chelatbehandling som penicillamin eller trientine.
Niveauet af kobber i leveren kan ikke bruges til at styre behandlingen, da det ikke skelner imellem potentielt toksisk frit kobber og metallothionein-bundet kobber.
Hos patienter i behandling er analyser af urin og/eller plasma zink et brugbart mål for medicinefterlevelsen. Værdier af zink i urinen, der overstiger 2 mg/24 timer og på plasma zink over 1250 mikrogram/l indikere en tilstrækkelig efterlevelse.
Som med alle anti-kobber stoffer, kan en over-behandling medføre en risiko for kobbermangel, der især er skadeligt for børn og gravide kvinder, idet det er nødvendigt for vækst og mental udvikling. Hos disse patientgrupper skal kobber i urinen holdes på en lille smule over den øverste grænse af normalt eller i det høje normal område (dvs. 40-50 mikrogram/24 timer).
Der bør også foretages laboratorieopfølgning herunder overvågning af hematologi og lidoproteinindhold for at følge tidlige en tidlig manifestation på kobbermangel, som f.eks. anæmi og/eller leukopeni, der er et resultat af knoglemarvsdepression, og et fald i HDL-kolesterol og HDL/total kolesterolforholdet.
Kapselskallen indeholder sunset yellow FCF (E110), der kan forårsage allergiske reaktioner.
10
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion
Andre anti-kobber stoffer
Der er lavet pharmakodynamiske studier i patienter med Wilson´s sygdom, hvor der er givet Wilzin (50 mg tre gange dagligt) og askorbinsyre (1 g daglig), penicillamin (250 mg fire gange dagligt), og trientin (250 mg fire gange dagligt). Der blev ikke set nogen signifikant overordnet effekt på kobberbalancen, selvom der var en mild interaktion mellem zink og chelaterne (penicillamin og trientin), der kunne ses som en mindre fækal men øget urinudskillelse af kobber sammenlignet med zink alene. I et vist omfang skyldes det formentligt en kompleksbinding af zink til chelatet, og dermed en reduktion i effekt af begge aktive substanser.
Når en patient skifter fra en chelatbehandling til Wilzin vedligeholdelsesbehandling, skal chelatbehandlingen forsættes som samtidig behandling i 2-3 uger, idet det er den tid det tager for at zinkbehandlingen at inducere en maksimal metallothionein induktion og en fuldstændig blokering af kobber absorptionen. Der skal gå mindst 1 time imellem indtagelse af chelatbehandlingen og Wilzin.
Andre lægemidler
Absorptionen af zink kan blive reduceret af jern og calcium tilskud, tetracycliner og forbindelser, der indeholder phosphor, mens zink kan reducere absorptionen af jern, tetracycliner og flouroquinoloner.
Mad
Undersøgelser, hvor mad er blevet givet samtidig med zink til raske forsøgspersoner, viser at absorptionen forsinkes signifikant af mange fødevarer (herunder brød, hårdkogte æg, kaffe og mælk). Indholdsstoffer i mad, f.eks. fytater og fibre, binder zink og forhindre det i at trænge ind i de intestitielle celle. Det synes dog som protein giver den mindste påvirkning.
4.6 Graviditet og amning
Graviditet
Data om et begrænset antal eksponerede graviditeter hos kvinder med Wilson´s sygdom, giver ikke nogen indikation om fosterskader eller skader på den gravide. Der er rapporteret fire aborter og to misdannelser (mikrocephali og korrigerbar hjertefejl) ud af 42 graviditeter.
Dyreforsøg med forskellige zinksalte viser ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger for graviditet, embryoets/fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3).
Det er meget vigtigt at gravide med Wilsons´s sygdom fortsætter deres behandling under graviditeten. Lægen bør beslutte, hvilken behandling der bør anvendes, chelatbehandling eller zink. Det er nødvendigt med en dosisjustering for at sikre at fostret ikke kommer til at få kobbermangel, og derfor er en tæt overvågning af patienten obligatorisk.
Amning
Zinkinduceret kobber mangel kan forekomme hos ammende børn, da zink udskilles i modermælken. Amning bør derfor undgås i løbet af en Wilzinbehandling.
4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner
Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre bil eller betjene maskiner.
4.8 Bivirkninger
De rapporterede bivirkninger er listet efter systemorganklasse og hyppighed nedenfor.
Hyppighederne defineres: meget almindelige (≥1/10), almindelige (≥1/100 til<1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).
Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstilles efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.
11
Systemorganklasse
Bivirkninger
Sygdomme i blod og lymfesystemet
usædvanlige:
Sideroblastisk anæmi; leukopeni
Gastrointestinale sygdomme
Almindelige:
Gastrisk irritation
Undersøgelser
Almindelige:
Øgning af amylase, lipase og basisk phosphatase i blodet
Anæmi kan være mikro-, normo- eller makrocystisk og forbindes ofte med leukopeni. En undersøgelse af knoglemarven afslører sædvanligvis en karakteristisk ”ringet sideroblast” (dvs. udvikling af røde blodceller, der indeholder jernberigede paranukleare mitochondrier). Det kan være en tidlig manifestation af kobbermangel og normaliseres hurtigt efter en reduktion af zinkdosis. Men det skal adskilles fra hæmeolytiske anæmi, der hyppigt forekommer, når der er et forhøjet serum frit kobber i en ukontrolleret Wilson´s sygdom.
Den mest almindelige bivirkning er gastrisk irritation. Det er normalt værst i forbindelse med den første morgendosis og forsvinder efter et par dages behandling. Symptomerne kan lettes ved at udskyde den første dosis til op på formiddagen eller ved at indtage dosis sammen med lidt protein.
Der kan forekomme forhøjede værdier af basisk phosphatase, amylase og lipase efter få ugers behandling, men niveauerne normaliseres efter 1-2 års behandling.
4.9 Overdosering
Der er rapporteret tre tilfælde af akut, oral overdosering med zinksalte (sulfater eller gluconater) i litteraturen. Hos en 35 årig kvinde indtrådte døden på femte dagen efter indtagelse af 6 g zink (40 gange den anbefalede terapeutiske dosis), og skyldtes nyresvigt og hæmorragisk pankreatit med hyperglyaemisk koma. Bortset fra opkast, gav den samme dosis gav ikke symptomer hos en yngre person, der blev behandlet med en fuld maveskylning. Andre yngre personer, der havde indtaget 4 g zink havde et serum zink niveau på ca. 50 mg/l efter 5 timer og oplevede kun alvorlig kvalme, opkastning og svimmelhed.
Behandlingen af en overdosering bør være en maveudskylning eller ved at inducere opkastning så hurtigt som muligt for derved at fjerne uabsorberet zink. Hvis plasma zink niveauerne er markant forhøjede (>10 mg/l), så bør en tungmetal chelatbehandling overvejes.
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
5.1 Farmakodynamiske egenskaber
Farmakoterapeutisk klassifikation: Lidelser i fordøjelsesorganer og stofskifte, andre midler, ATC-kode: A16AX05.
Wilsons´s sygdom (hepatolentikulær degeneration) er en autosomal resseciv metabolisk defekt i leverens udskillelse af kobber i galden. Ophobning af kobber i leveren fører til en hepatocellulær skade og eventuelt til cirrose. Der vil blive frigivet kobber til blodet, når leverens kapacitet til at ophobe kobber er overskredet, og det optages i extra-hepatiske områder som i hjernen. Det fører til motoriske forstyrrelser og til psykiatriske manifestationer. Klinisk udviser patienterne symptomer som overvejende er hepatiske, neurologisk og psykiatriske.
Den aktive enhed i zinkacetatdihydrat er zinks kation, der blokerer for tarmenes absorption af kobber fra føden og for re-absorptionen af den endogene udskilte kobber. Zink inducerer dannelsen af metallothionein i enterocytterne, et protein der binder kobber og derved forhindrer at det transporteres over i blodet. Det bundne kobber bliver elimineret i afføringen når tarmcellerne afsondres.
12
De farmakodynamiske undersøgelser af kobbermetabolismen i patienter med Wilson´s sygdom, omfatter bestemmelse af netto balancen og radioaktivt mærket kobber optagelse. En daglig dosis på 150 mg Wilzin fordelt på tre administrationer viste at have en signifikant effekt på at reduktion af kobber absorptionen og induktion af en negativ kobberbalance.
5.2 Farmakokinetiske egenskaber
Pharmakokinetiske vurderinger, der er baseret på blodets niveau af zink giver ikke værdifuld information om zinks biotilgængelighed, på det sted, hvor det virker, idet zinks virkningsmekanisme er en effekt af kobbers optagelse i tarmens celler.
Zink absorberes fra tyndtarmen og absorptionskinetikken indikerer at der er en mætningstendens ved dosisøgning. Fraktionel zinkabsorption er negativt korreleret med zinkoptagelsen. Med en normal kost, varierer det fra 30 – 60% (7-15 mg/dag) og falder til 7% med en farmakologisk dosis på 100 mg/dag.
I blodet er ca. 80% af det absorberede zink fordelt i erythrocytterne og med den det meste af det overskyde bundet til albumin eller andre plasmaproteiner. Lever et hovedlageret for zink og leverens niveau af zink øges i løbet af en vedligeholdelsesbehandling med zink.
I raske forsøgspersoner er plasmahalveringstiden for zink ca. 1 time efter en dosis på 45 mg. Eliminationen af zink sker primært ved fækal udskillelse og relativt beskedent ved urin og sved. Den fækale udskillelse skyldes overvejende passagen af uabsorberet zink, men skyldes også endogen intestinel sekretion.
5.3 Prækliniske sikkerhedsdata
Der er gennemført prækliniske studier med zinkacetat og andre zinksalte. De farmakologiske og toksikologiske data, der er tilgængelige, viser en stor lighed imellem zinksaltene og imellem dyrespecies.
Den orale LD50 er ca. 300 mg zink/kg kropsvægt (ca. 100 til 150 gange den menneskelige terapeutiske dosis). Gentagen-dosis toksicitets studier har vist at NOEL (Niveauet for Ingen Observeret Effekt) er ca. 95 mg zink/kg kropsvægt (ca. 48 gange den humane terapeutiske dosis).
Dokumentationsmængden fra både in vitro og in vivo undersøgelser peger på at zink ikke har nogen klinisk relevant genotoxisk aktivitet.
Reproduktionsstudier, der er gennemført med forskellige zinksalte, viste ikke nogen klinisk relevante tegn på embryotoksicitet, foetaltoksicitet eller teratogenicitet.
Der er ikke lavet et traditionelt carciogenitetsstudie med zinkacetatdihydrat.
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
6.1 Hjælpestoffer
Kapselindhold
Majsstivelse
Magnesiumstearat
Kapsel
Gelatine
Titandioxid (E171)
Sunset yellow FCF (E110)
Prægning
Sort jernoxid (E172)
Shellac
13
6.2 Uforligeligheder
Ikke relevant.
6.3 Opbevaringstid
2 år
6.4 Særlige opbevaringsforhold
Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
6.6 Emballagetype og pakningsstørrelser
Hvide HDPE beholdere, der har en polypropylen og HDPE lukning og indeholder fyld (bomuldstot). Hver beholder indeholder 250 kapsler.
6.6 Regler for destruktion
Ingen særlige forholdsregler.
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
Orphan Europe SARL
Immeuble “Le Wilson”
70 avenue du Général de Gaulle
F-92800 Puteaux
Frankrig
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
EU/1/04/286/002
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN
Dato for første markedsføringstilladelse: 13 oktober 2004
Dato for sidste fornyelse:
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs (EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu/.
14
BILAG II
A. INDEHAVER(E) AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE(R) ANSVARLIG(E) FOR BATCHFRIGIVELSE
B. BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
15
A. INDEHAVER(E) AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE(R) ANSVARLIG(E) FOR BATCHFRIGIVELSE
Navn og adresse på fremstilleren (fremstillerne) ansvarlig(e) for batchfrigivelse
Orphan Europe SARL
Immeuble “Le Wilson”
70 avenue du Général de Gaulle
F-92800 Puteaux
Frankrig
B. BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
• BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER PÅLAGT INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG
Lægemidlet må kun udleveres efter begrænset recept (jf. bilag I: Produktresumé; pkt. 4.2).
• ANDRE BETINGELSER
Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal oplyse Europa-Kommissionen om markedsføringsplanen for det lægemiddel, der er godkendt i henhold til denne beslutning.
16
BILAG III
ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL
17
A. ETIKETTERING
18
OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE
YDRE EMBALLAGE OG ETIKET TIL BEHOLDER (Wilzin 25 mg kapsler, hårde)
1. LÆGEMIDLETS NAVN
Wilzin 25 mg kapsler, hårde
Zink
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER
Hver hård kapsel indeholder 25 mg zink (svarende til 83,92 mg zinkacetatdihydrat)
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)
250 kapsler, hårde.
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)
Læs indlægssedlen før brug.
Oral anvendelse.
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN
Opbevares utilgængeligt for børn.
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER
8. UDLØBSDATO
Udløbsdato
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER
Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
19
Orphan Europe SARL
Immeuble “Le Wilson”
70 avenue du Général de Gaulle
F-92800 Puteaux
Frankrig
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
EU/1/04/286/001
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER
Lot
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING
Receptpligtigt lægemiddel.
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT
Wilzin 25 mg
20
OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE
YDRE EMBALLAGE OG ETIKET TIL BEHOLDER (Wilzin 50 mg kapsler, hårde)
1. LÆGEMIDLETS NAVN
Wilzin 50 mg kapsler, hårde
Zink
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER
Hver hård kapsel indeholder 50 mg zink (svarende til 167,84 mg zinkacetatdihydrat)
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER
Indeholder E110. Se indlægsseddel for yderligere informationer.
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)
250 kapsler, hårde.
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)
Læs indlægssedlen før brug.
Oral anvendelse.
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN
Opbevares utilgængeligt for børn.
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER
8. UDLØBSDATO
Udløbsdato
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER
Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE
21
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
Orphan Europe SARL
Immeuble “Le Wilson”
70, avenue du Général de Gaulle
F-92800 Puteaux
Frankrig
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
EU/1/04/286/002
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER
Lot
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING
Receptpligtigt lægemiddel.
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT
Wilzin 50 mg
22
B. INDLÆGSSEDDEL
23
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Wilzin 25 mg kapsler, hårde
Wilzin 50 mg kapsler, hårde
zink
Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel.
- Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for at læse den igen.
- Hvis De har yderligere spørgsmål, bedes De kontakte Deres læge eller apotek.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Denne indlægsseddel fortæller
1. Virkning og anvendelse :
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Wilzin
3. Sådan skal De bruge Wilzin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Wilzin tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes Lidelser i fordøjelsesorganer og stofskifte, andre midler.
Wilzin er indiceret til behandling af Wilson´s sygdom, der er en sjælden, arvelig defekt i kobberudskillelsen. Kobber i føden, der ikke kan elimineres på ordentlig vis, akkumuleres først i leveren siden i andre organer som øjnene og hjernen. Det kan potentielt betyde leverskader og neurologiske forstyrrelser.
Wilzin blokerer for absorptionen af kobber fra tarmen og forhindrer derved overførsel til blodet og dermed videre ophobning i kroppen. Uabsorberet kobber elimineres da via afføringen.
Wilson´s sygdom er en livsvarig lidelse, og derfor er behandlingsbehovet også livsvarigt.
2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE WILZIN
Brug ikke Wilzin
Hvis De er overfølsom (allergisk) over for zink eller et af de øvrige indholdsstoffer i Wilzin.
Vær ekstra forsigtig med at bruge Wilzin
Da der er en langsom igangsættende virkning, anbefales Wilzin sædvanligvis ikke til den initiale behandling af patienter med tegn og symptomer på Wilson´s sygdom.
Deres læge kan tilføje Wilzin til Deres igangværende behandling, hvis de for nærværende er i behandling med andre anti-kobber præparater, f.eks. penicillamin.
Som for andre anti-kobber præparater som f.eks. penicillamin, kan Deres symptomer bliver forværret efter behandlingsstart. I sådanne tilfælde skal De orientere Deres læge.
Deres læge vil regelmæssigt kontrollere Deres blod og urin for at følge Deres tilstand og behandling. Det er for at sikre, at De får en tilstrækkelig behandling. Kontrollen vil vise om der er utilstrækkelig
24
behandling (overskud af kobber) eller overbehandling (underskud af kobber). Begge kan være skadelige, især for børn i voksealderen og for gravide kvinder.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Rådfør Dem med Deres læge før De tager anden medicin, såsom jern, calciumtilskud, tetracycliner (antibiotika) eller phosphor, da det kan nedsætte virkningen af Wilzin. Omvendt kan virkningen af andre lægemidler som jern, tetracycliner, flouroquinoloner (antibiotika) nedsættes på grund af Wilzin.
Brug af Wilzin sammen med mad og drikke
Wilzin skal tages på en tom mave, adskilt fra måltiderne. Kostfibre og specielt visse mælkeprodukter kan forsinke absorptionen af zinksalte. Nogle patienter oplever ubehag i maven efter morgendosis. Hvis det påvirker Dem, bør det diskuteres med den læge, der behandler Deres Wilson´s sygdom. Denne bivirkning kan reduceres ved at udsætte den første dosis på dagen til om formiddagen (mellem morgenmad og frokost). Den kan også minimeres ved at tage den første dosis af Wilzin med en lille smule proteinholdigt mad, f.eks. kød (men ikke mælk).
Graviditet
Spørg Deres læge til råds, hvis De planlægger at blive gravid. Det er meget vigtigt at fortsætte anti-kobber behandling undervejs i graviditeten.
Hvis De bliver gravid under behandlingsforløbet med Wilzin, så vil Deres læge beslutte hvilken behandling og hvilken dosis, der er bedst i Deres situation.
Amning
Hvis De er i Wilzinbehandling, bør De undgå amning. Spørg Deres læge til råds.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Der er ikke lavet studier vedrørende evnen til at køre bil og betjene maskiner.
Vigtige information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Wilzin
Wilzin indeholder sunset yellow FCF (E110), der kan forårsage allergiske reaktioner.
3. SÅDAN SKAL DE BRUGE WILZIN
Brug altid Wilzin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Wilzin findes som hårde kapsler på 25 mg eller 50 mg til de forskellige dosisregimer.
• Voksne:
Den normale dosis er 1 hård kapsel Wilzin 50 mg (eller 2 hårde kapsler af Wilzin på 25 mg) tre gange dagligt og højeste dosis er 1 hård kapsel Wilzin 50 mg (eller 2 hårde kapsler Wilzin 25 mg) fem gange dagligt.
• Børn og unge:
Den normale dosis er:
-fra 1 til 6 år: 25 mg to gange dagligt
-fra 6 til 16 år hvis kropsvægt mindre end 57 kg: 25 mg tre gange dagligt
-fra 16 år eller hvis kropsvægten er over 57 kg: 50 mg tre gange dagligt
Wilzin skal altid tages på en tom mave, mindst 1 time før eller 2-3 timer efter måltider. Hvis morgendosisen ikke tåles så godt (se afsnit 4), kan denne dosis skubbes til om formiddagen, mellem morgenmad og frokost. Det er også muligt at indtage Wilzin med en lidt protein, f.eks. kød.
Hvis De har fået ordineret Wilzin sammen med et andet anti-kobber produkt, som f.eks. penicillamin, skal der være et interval på mindst 1 time imellem indtagelse af de to produkter.
25
Ved børn, der ikke kan sluge kapsler, kan disse åbnes, og pulveret kan blandes med lidt vand (kan være tilsat sukkersmag eller sirup).
Hvis De har taget for meget Wilzin
Hvis De tager mere Wilzin end der er ordineret, kan De opleve kvalme, opkast og svimmelhed. I sådanne tilfælde må De spørge Deres læge il råds.
Hvis De har glemt at tage Wilzin:
De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser.
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.
4. BIVIRKNINGER
Wilzin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Bivirkninger kan forekomme med en given hyppighed, som defineres på følgende måde:
• Meget almindelig: forekommer hos mere end 1 patient ud af 10
• Almindelig: forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 100
• Ikke almindelig: forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 1.000
• Sjældne: forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 10.000
• Meget sjældne: forekommer hos færre end 1 patient ud af 10.000
• Ukendt hyppighed: hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de kendte data.
Almindelige bivirkninger:
• Efter indtagelse af Wilzin kan der forekomme maveirritatation, specielt i starten af behandlingen.
• Der er rapporteret forandringer i blodprøveværdierne, herunder en øgning af visse lever- og bugspytkirtelenzymer.
Usædvanlige bivirkninger:
• Der kan forekomme et fald i blodets røde og hvide blodlegemer.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
5. OPBEVARING
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Brug ikke Wilzin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.
• Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Wilzin indeholder:
- Det aktive stof er zink. Hver hård kapsel indeholder 25 mg zink (svarende til 83,92 mg zinkacetatdihydrat) eller 50 mg zink (svarende til 167,84 mg zinkacetatdihydrat).
26
- Øvrige indholdsstoffer er majsstivelse, og magnesiumstearat. Kapslen indeholder gelatine, titandioxid (E171) og enten brilliant blue FCF (E133) i Wilzin 25 mg eller sunset yellow FCF (E110) i Wilzin 50 mg. Prægningen indeholder sort jernoxid (E172) og shellac.
Udseende og pakningsstørrelser
Wilzin 25 mg er en vandig blå, hårde kapsel præget med ”93-376”.
Wilzin 50 mg er en orange, hård kapsel, præget med ”93-377”.
Wilzin findes i pakker med 250 hårde kapsler i polyethylen-flasker lukket med en polypropylen- og polyethylen-lukning. Flasken indeholder også et bomuldsfyld.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Orphan Europe SARL
Immeuble “Le Wilson”
70 avenue du Général de Gaulle
F-92800 Puteaux
Frankrig
Hvis De vil have yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant:
Belgique/België/Belgien
Orphan Europe Benelux
Koning Albert laan 48 bus 3
BE-1780 Wemmel
Tel: +32 2 46101 36
Luxembourg/Luxemburg
Orphan Europe Benelux
Koning Albert laan 48 bus 3
BE-1780 Wemmel
Belgique/Belgien
Tel: +32 2 46101 36
България
Orphan Europe (Germany) GmbH
Max-Planck Str. 6
D-63128 Dietzenbach
Германия
Teл.: + 49 6074 914090
Magyarország
Orphan Europe (Germany) GmbH
Max-Planck Str. 6
D - 63128 Dietzenbach
Németország
Tel : +49 6074 914090
Česká republika
Orphan Europe (Germany) GmbH
Max-Planck Str. 6
D - 63128 Dietzenbach
Německo
Tel : +49 6074 914090
Malta
Orphan Europe SARL
Immeuble “Le Wilson”
70 avenue du Général de Gaulle
F – 92800 Puteaux
Franza
Tel : +33 1 47 73 64 58
Danmark
Orphan Europe AB
Banérgatan 37
S- 11522 Stockholm
Sverige
Tlf : +46 8 545 80 230
Nederland
Orphan Europe Benelux
Koning Albert laan 48 bus 3
BE-1780 Wemmel
Belgie
Tel: +32 2 46101 36
Deutschland
Orphan Europe (Germany) GmbH
Max-Planck Str. 6
D - 63128 Dietzenbach
Tel : +49 6074 914090
Norge
Orphan Europe Nordic AB
Banérgatan 37
S- 11522 Stockholm
Švedija
Tlf : +46 8 545 80 230
27
Eesti
Orphan Europe AB
Banérgatan 37
S- 11522 Stockholm
Rootsi
Tel : +46 8 545 80 230
Österreich
Orphan Europe (Germany) GmbH
Max-Planck Str. 6
D - 63128 Dietzenbach
Deutschland
Tel : +49 6074 914090
Ελλαδα
Orphan Europe SARL
Immeuble “Le Wilson”
70 avenue du Général de Gaulle
F – 92800 Puteaux
Γαλλία
Τηλ : +33 1 47 73 64 58
Polska
Orphan Europe (Germany) GmbH
Max-Planck Str. 6
D - 63128 Dietzenbach
Niemcy
Tel : +49 6074 914090
España
Orphan Europe, S.L.
Gran via de les Cortes Catalanes, 649
Despacho n°1
E – 08010 Barcelona
Tel : +34 93 342 5120
Portugal
Orphan Europe, S.L.
Gran via de les Cortes Catalanes, 649
Despacho n°1
E – 08010 Barcelona - Espanha
Tel : +34 93 342 5120
France
Orphan Europe SARL
Immeuble “Le Wilson”
70 avenue du Général de Gaulle
F – 92800 Puteaux
Tél. : +33 1 47 73 64 58
România
Orphan Europe (Germany) GmbH
Max-Planck Str. 6
D-63128 Dietzenbach
Germania
Tel: + 49 6074 914090
Ireland
Orphan Europe (UK) Ltd.
Isis House, 43 Station road
Henley-on-Thames
Oxfordshire RG9 1AT, UK
United Kingdom
Tel: +44 1491 414333
Slovenija
Orphan Europe (Germany) GmbH
Max-Planck Str. 6
D-63128 Dietzenbach
Nemčija
Tel: +49 6074 914090
Ísland
Orphan Europe AB
Banérgatan 37
S-11522 Stockolm
Svíþjóð
Tel: + 46 8 545 80 230
Slovenská republika
Orphan Europe (Germany) GmbH
Max-Planck Str. 6
D-63128 Dietzenbach
Nemecko
Tel: +49 6074 914090
Italia
Orphan Europe (Italy) Srl
Via Cellini 11
I-20090 Segrate (Milano)
Tel: +39 02 26 95 01 39
Suomi/Finland
Orphan Europe AB
Banérgatan 37
S-11522 Stockolm
Ruotsi
Puh/Tel: + 46 8 545 80 230
28
Κύπρος
Orphan Europe SARL
Immeuble “Le Wilson”
70 avenue du Général de Gaulle
F – 92800 Puteaux
Γαλλία
Τηλ : +33 1 47 73 64 58
Sverige
Orphan Europe AB
Banérgatan 37
S-11522 Stockolm
Tel: + 46 8 545 80 230
Latvija
Orphan Europe AB
Banérgatan 37
S-11522 Stockolm
Zviedrija
Tel: + 46 8 545 80 230
United Kingdom
Orphan Europe (UK) Ltd.
Isis House, 43 Station road
Henley-on-Thames
Oxfordshire RG9 1AT, UK
Tel: +44 1491 414333
Lietuva
Orphan Europe AB
Banérgatan 37
S-11522 Stockolm
Švedija
Tel: + 46 8 545 80 230
Denne indlægsseddel blev senest godkendt
De kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det europæiske Lægemiddelagenturs (EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu/. Der er også links til websites om sjældne sygdomme, og hvordan de behandles.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar