Xalatan® 50 mikrogram/ml, øjendråber, opløsning Latanoprost

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Xalatan® 50 mikrogram/ml, øjendråber, opløsning
Latanoprost
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.
-
Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
-
Lægen har ordineret Xalatan til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
-
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Xalatan
3. Sådan skal De bruge Xalatan
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Xalatan hører til en gruppe medicin, der kaldes prostaglandinanaloger. Xalatan virker ved at øge den naturlige udstrømning af væske fra øjet til blodet.
Xalatan bruges til at behandle grøn stær og forhøjet tryk i øjet. Disse tilstande er begge forbundet med et forhøjet tryk i øjet, der eventuelt kan påvirke Deres syn.
Lægen kan have givet Dem Xalatan for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE XALATAN
Xalatan kan bruges af voksne (herunder ældre), men det tilrådes ikke at anvende Xalatan til personer under 18 år.
Brug ikke Xalatan

hvis De er overfølsom (allergisk) over for latanoprost eller et af de øvrige indholdsstoffer (se afsnit 6 for liste over alle indholdsstoffer).

hvis De er gravid eller planlægger at blive gravid.

hvis De ammer.
Vær ekstra forsigtig med at bruge Xalatan
Tal med Deres læge eller apoteket, før De bruger Xalatan, hvis nogen af de nedenfor nævnte tilstande gælder for Dem:
-
hvis De skal have foretaget eller har fået foretaget øjenoperation (herunder operation for grå stær)
-
hvis De har problemer med øjnene (f.eks. øjensmerter, øjenirritation eller -betændelse eller uklart syn)
-
hvis De lider af tørre øjne
-
hvis De bruger kontaktlinser. De kan stadig bruge Xalatan, men De skal følge vejledningen for kontaktlinsebrugere i afsnit 3
1
-
hvis De har svær astma eller hvis Deres astma ikke er velkontrolleret.
Brug af anden medicin
Xalatan kan påvirke virkningen af anden medicin og anden medicin kan påvirke virkningen af Xalatan. Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller øjendråber eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Graviditet og amning
Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.
De må ikke bruge Xalatan, hvis De er gravid. Tal med lægen hurtigst muligt, hvis De er gravid, tror De er gravid, eller hvis De planlægger at blive gravid.
De må ikke bruge Xalatan, hvis De ammer.
Trafik- og arbejdssikkerhed
De kan få uklart syn i en kort periode, når De bruger Xalatan. Hvis det sker for Dem, må De ikke køre bil, motorcykel eller cykle og De må ikke arbejde med værktøj eller maskiner, før Deres syn bliver klart igen.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Xalatan
Xalatan indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid. Dette konserveringsmiddel kan give irritation af øjnene. Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Undgå derfor kontakt med bløde kontaktlinser.
Tag kontaktlinserne ud, inden medicinen bruges, og vent mindst 15 minutter, før De sætter kontaktlinserne i igen. Se desuden instruktion for kontaktlinsebrugere i afsnit 3.
3. SÅDAN SKAL DE BRUGE XALATAN
Brug altid Xalatan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Den sædvanlige dosis for voksne (herunder ældre) er 1 dråbe dagligt i det/de angrebne øje/øjne. Det er bedst, at dryppe øjnene om aftenen.
Brug ikke Xalatan mere end 1 gang dagligt, da hyppigere drypning kan nedsætte virkningen af behandlingen.
Kontaktlinsebrugere
Hvis De bruger kontaktlinser, skal disse tages ud, inden De drypper øjnene. Efter drypning skal De vente 15 minutter, før De sætter kontaktlinserne i igen.
Brugsanvisning
1. Vask hænderne og sid ned eller stå behageligt.
2
2. Skru den yderste sikkerhedshætte af (denne kan smides væk).
3. Skru det inderste låg af. Dette låg skal gemmes.
4. Træk forsigtigt ned i det nederste øjenlåg med en finger.
5. Før spidsen af flasken tæt til øjet uden at røre øjet.
6. Tryk let på flasken, så der dryppes én dråbe i øjet. Slip øjenlåget.
7. Pres en finger mod øjenkrogen ind mod næsen i cirka 1 minut, mens De holder øjet lukket
8. Gentag for det andet øje, hvis deres læge har sagt, at De skal dryppe begge øjne.
9. Skru det inderste låg på igen.
Hvis De bruger Xalatan sammen med andre øjendråber
Vent mindst 5 minutter efter De har brugt Xalatan, inden De bruger andre øjendråber.
Hvis De har brugt for meget Xalatan
Hvis De drypper for mange dråber Xalatan i øjet, kan der opstå irritation af øjet, og øjnene kan løbe i vand og blive røde. Dette forsvinder igen, men hvis De er bekymret, skal De kontakte lægen.
Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis De ved et uheld har drukket øjendråberne.
Hvis De har glemt at bruge Xalatan
De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis på det sædvanlige tidspunkt. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om, eller føler Dem usikker på.
Hvis De holder op med at bruge Xalatan
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.
3
4. BIVIRKNINGER
Xalatan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Meget almindelige bivirkninger (det forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):
-
En gradvis ændring i Deres øjenfarve på grund af øget mængde brunt pigment i den farvede del af øjet, også kaldet iris. Det er mere sandsynligt, at denne farveændring forekommer, hvis De har blandet øjenfarve (blå-brun, grå-brun, gul-brun eller grøn-brun), end hvis De har enkelt-farvede øjne (blå, grå, grønne eller brune). Ændringen i Deres øjenfarve kan tage flere år, men det ses typisk inden for de første 8 måneder af behandlingen. Farveændringen kan være permanent og kan være mere tydeligt, hvis De kun anvender Xalatan i det ene øje. Der er intet der tyder på, at den ændrede øjenfarve giver problemer. Når behandling med Xalatan er stoppet, stopper ændringen i øjenfarve også.
-
Røde øjne.
-
Øjenirritation (brændende fornemmelse, følelse af sandkorn i øjet, kløe, sviende fornemmelse eller følelse af at have noget i øjet).
-
Gradvis ændring af øjenvipper i det behandlede øje og de fine hår omkring øjet, hvilket oftest ses hos personer af japansk oprindelse. Disse ændringer omfatter mørkere, længere, tykkere og flere øjenvipper.
Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100):
-
Irritation eller ødelæggelse af øjets overflade, betændelse i øjenlågsranden og øjensmerter.
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 patienter ud af 1.000):
-
Hævelse af øjenlåg, øjentørhed, betændelse eller irritation i øjets overflade, uklart syn og øjenbetændelse.
-
Hududslæt.
Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 patienter ud af 10.000):
-
Betændelse i den farvede del af øjet (regnbuehinden), hævelse af nethinden, hævelse eller kradsning/skade i øjets overflade, hævelse omkring øjet, øjenvipper der vender i forkert retning eller en ekstra række af øjenvipper.
-
Hudreaktioner på øjenlågene, mørkfarvning af huden på øjenlågene.
-
Astma, forværring af astma eller åndenød.
Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
-
Forværring af angina pectoris hos patienter med hjertesygdom. Smerter i brystet.
Patienter har også oplevet bivirkninger som væskefyldt område i øjet (iriscyste), hovedpine, svimmelhed, hjertebanken samt smerter i muskler og led.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
Opbevares utilgængeligt for børn.
4
5
Brug ikke Xalatan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Uåbnet øjendråbeflaske skal opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
Efter åbning af øjendråbeflasken er det ikke nødvendigt, at opbevare den i køleskab, men den må dog ikke opbevares over 25ºC. Bruges senest 4 uger efter åbning.
Opbevar Xalatan i den ydre karton, da det er følsomt for lys.
Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Xalatan 50 mikrogram/ml, øjendråber, opløsning indeholder:
- Aktivt stof: latanoprost
- Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid, natriumchlorid, natriumdihydrogenfosfat monohydrat (E339a) og vandfrit dinatriumfosfat (E339b) opløst i vand til injektionsvæsker.
Udseende og pakningstørrelser
Udseende
Xalatan øjendråber, opløsning er en klar farveløs væske.
Pakningsstørrelser
Xalatan fås i pakker med 1, 3 eller 6 kartoner. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Hver karton indeholder 1 øjendråbeflaske med Xalatan. Hver øjendråbeflaske indeholder 2,5 ml Xalatan øjendråber, opløsning.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Pfizer ApS, Lautrupvang 8, DK-2750 Ballerup, Danmark.
Fremstiller
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgien.
Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2010.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar