XATRALS Filmovertrukne tabletter, alfuzosinhydrochlorid 2,5 mg

XATRALS
Filmovertrukne tabletter, alfuzosinhydrochlorid 2,5 mg
Oversigt over indlægssedlen:
1. Xatrals virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Xatral
3. Sådan skal du tage Xatral
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Xatral
6. Yderligere oplysninger
1. XATRALS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL
Xatral er en alfa1-receptor blokker, der mindsker
muskelspændingen i blærebunden, blærehalskirtlen
og urinrøret. Dette letter presset på urinrøret, så
vandladningsproblemerne mindskes. Xatral afhjælper
vandladningsproblemer som følge af godartet forstørret
blærehalskirtel (Benign prostatahyperplasi, også kaldet BPH).
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid
lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE BRUGE
XATRAL
Tag ikke Xatral
- Du er overfølsom over for alfuzosin eller over for et eller
flere af indholdsstofferne.
- Du har tendens til for lavt blodtryk, når du rejser dig.
- Du har nedsat leverfunktion.
Vær ekstra forsigtig med at tage Xatral
Vær forsigtig med at anvende Xatral hvis du anvender
blodtryksmedicin, lider af svimmelhed eller let reagerer på
alfuzosin.
I sjældne tilfælde kan svimmelhed optræde ved start af
behandlingen, hvilket er et forbigående fænomen. Hvis
dette opstår, skal du ligge ned, indtil symptomerne er
forsvundet helt.
Tabletterne bør ikke anvendes sammen med andre alfablokkere.
Fortæl din læge at du anvender Xatral, hvis du skal opereres
for grå stær.
Er du i tvivl, om du kan anvende Xatral, så spørg din læge.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger
anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder
også medicin, som ikke er købt på recept.
Fortæl det til lægen hvis du får blodtryksmedicin, andre
alfa-blokkere eller nitratpræparater, sildenafil, tadalafil eller
vardenafil. Samtidig anvendelse af ketoconazol, itraconazol
eller ritonavir kan øge mængden af alfuzosin i blodet.
Ved fuld bedøvelse kan brug af Xatral medføre ustabilt
blodtryk, hvorfor man inden operation/bedøvelse bør gøre
narkoselægen opmærksom på, at man anvender Xatral.
Graviditet og amning
Ikke relevant
Trafik- og arbejdssikkerhed
Det kan ikke udelukkes, at anvendelse af Xatral kan virke
sløvende i større eller mindre grad. Det skal du tage hensyn
til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med
maskiner.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer
i Xatral
Xatral indeholder laktose. Kontakt lægen, før du anvender
Xatral, hvis lægen har fortalt dig at du ikke kan tåle visse
sukkerarter.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE XATRAL
Tag altid Xatral nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i
tvivl, så spørg lægen eller apoteket.
Den anbefalede dosering er én tablet (2,5 mg 3 gange
dagligt). Dosis kan evt. øges til 10 mg.
Ældre: Den anbefalede dosis er 1 tablet (2,5 mg) morgen og
aften, med mindre lægen ordinerer en anden dosering.
Nedsat nyrefunktion: Dosis skal justeres. Normalt anbefales
1 tablet (2,5 mg) 2 gange dagligt. Følg lægens anvisninger.
Nedsat leverfunktion: Dosis skal justeres. Du skal følge
lægens anvisninger.
Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på hvad den
enkelte har brug for.
Tabletterne indtages peroralt (gennem munden) og synkes
med et glas vand.
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at
tage medicinen.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Xatral til dig personligt. Lad derfor
være med at give Xatral til andre. Det kan være skadeligt for
andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver
værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Filmovertrukne tabletter, alfuzosinhydrochlorid 2,5 mg
229016_Nt.XATRAL 2,5 MG DK.qxd:157x135 - Rl. 8/01/09 13:49 Page 1
*229016*
Hvis du har taget for mange Xatral tabletter
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har
anvendt flere Xatral, end der står i denne information, eller
mere end lægen har foreskrevet.
Fald i blodtrykket kan være symptomer på en overdosering.
Hvis du har glemt at tage Xatral tabletter
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den
glemte tablet.
Har du glemt at tage en tablet, fortsætter du blot med at
tage næste tablet som ordineret.
Hvis du holder op med at bruge Xatral
Ændring eller stop af behandlingen bør kun ske i samråd
med lægen.
Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl
om eller føler dig usikker på.
4. BIVIRKNINGER
Xatral kan som al anden medicin give bivirkninger, men
ikke alle får bivirkninger.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver
værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Alvorlige bivirkninger:
Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af
100 patienter):
Ortostatisk hypotension (meget lavt blodtryk i stående stilling)
Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10
ud af 1.000 patienter):
Hurtig puls, hjertebanken, kortvarigt bevidsthedstab (pga.
forbigående nedsat blodtilførsel til hjernen som følge af meget
lavt blodtryk, smerter i brystet, væskeansamlinger (ødem).
Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af
10.000 patienter):
Hjertekrampe (angina pectoris) hos patienter med hjertekarlidelse.
Væskeansamlinger lokalt i hud eller slimhinder
(angioødem). Leversygdom. Inoperative Floppy Iris Syndrome.
Ikke alvorlige bivirkninger:
Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af
100 patienter):
Mavesmerter, kvalme, diarre, mundtørhed, mathed,
svimmelhed, træthed og hovedpine.
Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10
ud af 1.000 patienter):
Hævelser, hedeture, svedudbrud, opkastning, døsighed,
betændelse af næseslimhinden, hududslæt og kløe.
Synsforstyrrelser. Urininkontinens.
Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af
10.000 patienter):
Vedvarende ofte smertefuld rejsning uden seksuel
opstemthed.
Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end
de her nævnte, så bivirkningerne kan blive indberettet til
Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive
opdateret.
Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver
ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger
direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og
vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens
netsted: http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/.
5. SÅDAN OPBEVARER DU XATRAL
Opbevares utilgængeligt for børn.
Xatral bør opbevares i den originale emballage. Opbevar
Xatral ved stuetemperatur (15-25 ºC)
Anvend ikke Xatral efter den udløbsdato, der står på
pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte
måned.
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i
afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Xatral indeholder:
- Aktivt stof: Alfuzosinhydrochlorid 2,5 mg
- Øvrige indholdsstoffer: Laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk
cellulose, povidon, magnesiumstearat, natriumstivelsesglycolat,
hypromellose, macrogolum 400, titandioxid (E 171).
Xatrals udseende og pakningstørrelse
Xatral 2,5 mg er en hvid rund og flad filmovertrukken
tablet, der på den ene side er påstemplet Xatral 2,5 mg.
Xatral 2,5mg findes i pakninger med 30 eller 90
depotabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis
markedsført.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen
Sanofi-aventis A/S, Slotsmarken 13, DK-2970 Hørsholm
Fremstiller
Sanofi Winthrop Industrie, 30-36 avenue Gustave Eiffel,
BP 7166, 37071 Tours cedex, Frankrig.
Denne indlægsseddel blev senest godkendt i december 2008.
229016
229016_Nt.XATRAL 2,5 MG DK.qxd:157x135 - Rl. 8/01/09 13:49 Page 2

Ingen kommentarer:

Send en kommentar