Xeloda 150 mg filmovertrukne tabletter capecitabin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
Xeloda 150 mg filmovertrukne tabletter
capecitabin
Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Xeloda til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Xeloda
3. Sådan skal du tage Xeloda
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Xeloda tilhører en gruppe lægemidler som kaldes “cytostatika”, som standser væksten af kræftceller. Xeloda indeholder 150 mg capecitabin, som i sig selv ikke virker cytostatisk. Kun når det er optaget i kroppen ændres det til et aktivt anti-cancer stof (fortrinsvis i svulstvæv).
Xeloda ordineres af læger til behandling af kræft i tyktarm, endetarm, mave eller bryst.
Desuden ordineres Xeloda af læger til forebyggelse af ny optræden af tyktarmskræft efter fuldstændig fjernelse af svulsten ved operation.
Xeloda kan anvendes enten alene eller i kombination med andre lægemidler.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE XELODA
Tag ikke Xeloda:
- hvis du er overfølsom (allergisk) overfor capecitabin eller et af de øvrige indholdsstoffer. Du skal fortælle din læge hvis du er overfølsom overfor eller reagerer kraftigt på Xeloda,
- hvis du er gravid eller ammer,
- hvis du har blodsygdomme,
- hvis du har leversygdomme eller problemer med nyrerne,
- hvis du ved, at du mangler enzymet dihydropyrimidin dehydrogenase (DHP), eller
- hvis du bliver behandlet på nuværende tidspunkt eller inden for de sidste 4 uger har været behandlet med brivudin, sorivudin eller lignende typer af stoffer som en del af herpes zosterbehandling (skoldkopper eller helvedesild).
Vær ekstra forsigtig med at tage Xeloda:
Før behandling med Xeloda skal du forvisse dig om, at din læge ved
- om du har lever- eller nyrelidelser
- om du har eller har haft andre sygdomme som problemer med hjertet eller smerter i brystet
- om du har sygdomme i hjernen
- om du har forstyrrelser i kalkstofskiftet
- om du har sukkersyge
60
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Det er meget vigtigt, da indtagelse af mere end et lægemiddel på samme tid kan forstærke eller forringe virkningen af lægemidlerne. Du skal være særlig forsigtig, hvis du tager:
- medicin mod urinsyregigt (allopurinol),
- blodfortyndende medicin (coumarin eller warfarin),
- visse anti-virusmidler (sorivudin og brivudin) eller
- medicin mod kramper eller rystelser (phenytoin).
Brug af Xeloda sammen med mad og drikke
Du skal tage Xeloda senest 30 minutter efter et måltid.
Graviditet og amning
Før du påbegynder behandlingen skal du fortælle din læge, hvis du er gravid, hvis du tror du er gravid, eller hvis du påtænker at blive gravid. Du må ikke tage Xeloda, hvis du er gravid eller tror du er det. Du må ikke amme, hvis du tager Xeloda. Spørg din læge eller apotek til råds, inden du tager nogen form for medicin.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Det er muligt at Xeloda kan påvirke din evne til at køre bil, motorcykel eller cykel eller betjene værktøj eller maskiner hvis du efter indtagelsen føler dig svimmel, har kvalme eller er træt.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Xeloda
Dette lægemiddel indeholder vandfri lactose som indholdsstof. Kontakt lægen, før du tager Xeloda, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE XELODA
Xeloda-tabletterne skal sluges hele med vand.
Din læge vil ordinere en dosis og en behandling som er rigtig for dig. Xeloda-dosis er baseret på arealet af din legemsoverflade. Det beregnes ud fra din højde og vægt. Den normale dosis til voksne er 1250 mg/m2 legemsoverflade to gange dagligt (morgen og aften) i 14 dage efterfulgt af en pause på 7 dage. Her følger to eksempler: En person, som vejer 64 kg, og som er 1,64 m høj, har et legemsoverfladeareal på 1,7 m2 og skal tage 4 tabletter á 500 mg og 1 tablet á 150 mg to gange dagligt. En person, som vejer 80 kg, og som er 1,80 m høj, har et legemsoverfladeareal på 2,00 m2 og skal tage 5 tabletter á 500 mg to gange dagligt.
Xeloda-tabletter tages normalt i 14 dage efterfulgt af 7 dages pause (hvor der ikke tages tabletter). Denne 21 dages periode er en behandlingsserie.
I kombination med andre lægemidler kan den almindelige dosis for en voksen være mindre end 1250 mg/m2 legemsoverfladeareal, og det kan være nødvendigt, at du tager tabletterne i et andet tidsinterval (for eksempel hver dag uden pause).
Din læge vil fortælle dig, hvilken dosis du skal tage, hvornår du skal tage den og hvor længe du skal tage den.
Det kan være din læge vil have at du for hver dosis skal tage en kombination af 150 mg og 500 mg tabletter.
- Tag tabletterne morgen og aften i den kombination som din læge har ordineret til dig.
- Tag tabletterne senest 30 min efter et måltid (morgenmad og aftensmad).
- Det er vigtigt at du tager al din medicin som foreskrevet af din læge.
61
Hvis du har taget for mange Xeloda-tabletter skal du kontakte lægen før du tager næste dosis.
Hvis du har glemt at tage Xeloda skal du slet ikke tage den glemte dosis og heller ikke tage dobbeltdosis næste gang du skal tage din medicin. I stedet for skal du fortsætte med at tage medicinen som planlagt og tjekke med din læge.
Hvis du holder op med at tage Xeloda: Der er ingen bivirkninger forbundet med at stoppe behandlingen med Xeloda. Hvis du bruger blodfortyndende medicin (antikoagulantia) af coumarintypen (f.eks. Marcoumar) kan det blive nødvendigt, at din læge ændrer dosis af denne medicin, hvis behandlingen med Xeloda stopper.
Spørg din læge eller apotek, hvis der er noget, du er i tvivl om.
4. BIVIRKNINGER
Xeloda kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Når Xeloda anvendes alene, er de mest almindelige bivirkninger, som kan påvirke flere end 1 person ud af 10:
- diarré, kvalme, opkastning, mundbetændelse (sår i mund og hals) og mavesmerter.
- hånd og fod symptomer (håndfladerne eller fodsålerne brænder, bliver følelsesløse, gør ondt, hæver eller rødmer), udslæt, tør eller kløende hud.
- træthed
- appetitløshed (anoreksi).
Bivirkningerne kan blive alvorlige. Derfor skal du altid kontakte lægen så snart du får en bivirkning. Lægen vil måske bede dig om at sætte dosis ned og/eller midlertidigt afbryde behandlingen med Xeloda. Dermed nedsættes sandsynligheden for at bivirkningen fortsætter eller forværres.
STOP øjeblikkeligt med at tage Xeloda og kontakt lægen hvis nogle af følgende symptomer viser sig:
- Diarré: hvis du har en øgning på 4 eller flere afføringer om dagen sammenlignet med din normale antal daglige afføringer eller hvis du får diarré om natten.
- Opkastning: hvis du kaster op mere end én gang i løbet af 24 timer.
- Kvalme: hvis du mister appetitten, og hvis du spiser meget mindre hver dag end du plejer.
- Mundbetændelse: hvis du har smerter, rødme, hævelse eller sår i munden.
- Hånd- og fod symptomer: hvis du har smerter, hævelse og rødme af hænder og/eller fødder.
- Feber eller infektion: hvis din temperatur stiger til 38 °C eller derover, eller du får andre tegn på infektion.
- Brystsmerter: Hvis du får smerter i midten af brystet, specielt hvis det sker under anstrengelse
Hvis disse bivirkninger opdages hurtigt vil de normalt bedres i løbet af 2 til 3 dage efter at behandlingen er stoppet. Hvis bivirkningerne fortsætter skal du straks kontakte lægen. Lægen vil måske bede dig at begynde behandlingen igen med en lavere dosis.
Der er set andre, mindre almindelige og sædvanligvis lette bivirkninger, som kan påvirke mellem 1 og 10 personer ud af 100: fald i antallet af hvide eller røde blodlegemer, hududslæt, let hårtab, træthed, feber, slaphed, søvnighed, hovedpine, følelsesløshed eller prikkende fornemmelser, smagsforandringer, svimmelhed, søvnløshed, hævelse af benene, forstoppelse og tab af væske, forkølelsessår, inflammation i næse eller hals, infektion i brystet, depression, problemer med øjnene, inflammation i venerne (thromboflebitis), åndenød, næseblod, hoste, løbende næse, blødning fra tarmen, halsbrand, luft i maven, mundtørhed, misfarvning af huden, neglesygdom, smerter i led, bryst eller ryg og vægttab.
Hvis du er bekymret for disse eller andre uventede bivirkninger, så tal med lægen. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
62
5. OPBEVARING
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C
Brug ikke Xeloda efter den udløbsdato, der står på pakningen og på blisterkortet.
Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Xeloda indeholder:
- Aktivt stof: capecitabin (150 mg pr. filmovertrukken tablet).
- Øvrige indholdsstoffer:
- tabletkernen: vandfri lactose, croscarmellosenatrium, hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat.
- tabletovertrækket: hypromellose, titandioxid (E171), gul og rød jernoxid (E172), talcum.
Udseende og pakningsstørrelser
Lys ferskenfarvet filmovertrukken, bikonveks, aflang tablet med mærkningen ”150” på den ene side og ”Xeloda” på den anden side.
En pakning med Xeloda 150 mg filmovertrukne tabletter indeholder 60 filmovertrukne tabletter (6 blisterkort á 10 tabletter)
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelse:
Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City
AL7 1TW
Storbritannien
Fremstilleren:
Roche Pharma AG
Emil-Barell-Str. 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Tyskland
Hvis du vil have yderligere oplysninger om Xeloda, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:
België/Belgique/Belgien
N.V. Roche S.A.
Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11
Luxembourg/Luxemburg
(Voir/siehe Belgique/Belgien)
България
Рош България ЕООД
Тел: +359 2 818 44 44
Magyarország
Roche (Magyarország) Kft.
Tel: +36 - 23 446 800
63
Česká republika
Roche s. r. o.
Tel: +420 - 2 20382111
Malta
(See United Kingdom)
Danmark
Roche a/s
Tlf: +45 - 36 39 99 99
Nederland
Roche Nederland B.V.
Tel: +31 (0) 348 438050
Deutschland
Roche Pharma AG
Tel: +49 (0) 7624 140
Norge
Roche Norge AS
Tlf: +47 - 22 78 90 00
Eesti
Roche Eesti OÜ
Tel: + 372 - 6 177 380
Österreich
Roche Austria GmbH
Tel: +43 (0) 1 27739
Ελλάδα
Roche (Hellas) A.E.
Τηλ: +30 210 61 66 100
Polska
Roche Polska Sp.z o.o.
Tel: +48 - 22 345 18 88
España
Roche Farma S.A.
Tel: +34 - 91 324 81 00
Portugal
Roche Farmacêutica Química, Lda
Tel: +351 - 21 425 70 00
France
Roche
Tél: +33 (0) 1 46 40 50 00
România
Roche România S.R.L.
Tel: +40 21 206 47 01
Ireland
Roche Products (Ireland) Ltd.
Tel: +353 (0) 1 469 0700
Slovenija
Roche farmacevtska družba d.o.o.
Tel: +386 - 1 360 26 00
Ísland
Roche a/s
c/o Icepharma hf
Simi: +354 540 8000
Slovenská republika
Roche Slovensko, s.r.o.
Tel: +421 - 2 52638201
Italia
Roche S.p.A.
Tel: +39 - 039 2471
Suomi/Finland
Roche Oy
Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500
Kύπρος
Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.
Τηλ: +357 - 22 76 62 76
Sverige
Roche AB
Tel: +46 (0) 8 726 1200
Latvija
Roche Latvija SIA
Tel: +371 - 6 7039831
United Kingdom
Roche Products Ltd.
Tel: +44 (0) 1707 366000
Lietuva
UAB “Roche Lietuva”
Tel: +370 5 2546799
64
Denne indlægsseddel blev senest godkendt 06/2011
Du kan finde yderligere information om Xeloda på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.
65

Ingen kommentarer:

Send en kommentar