XIFAXAN 200 mg filmovertrukne tabletter (Rifaximin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
XIFAXAN 200 mg filmovertrukne tabletter
(Rifaximin)
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret XIFAXAN til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
-
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage XIFAXAN
3.
Sådan skal du tage XIFAXAN
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Virkning:
Denne medicin er et rifamycin-antibiotikum (et stof der dræber bakterier). Det virker udelukkende i tarmen og absorberes kun i ringe grad i blodet (eller i kroppen).
Anvendelse:
XIFAXAN 200 mg tabletter bruges til behandling af rejsediarré hos voksne, når diarréen er uden komplikationer, som fx kan være feber eller blod i afføringen. (Rejsediarré er karakteriseret ved hyppige, daglige, flydende afføringer, ledsaget af kvalme, mavekramper, opkastning og/eller feber. Rejsediarré forårsages hyppigst af fødevarer eller drikkevarer, der er forurenet med bakterier, og kommer normalt under eller umiddelbart efter, at du har rejst i tropiske og subtropiske områder eller Middelhavsområderne. Hvis du trods behandling med XIFAXAN alligevel får feber eller blod i afføringen, kan det tyde på en infektion, som XIFAXAN ikke virker imod).
Lægen kan have givet dig XIFAXAN for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE XIFAXAN
Tag ikke XIFAXAN

hvis du er overfølsom (allergisk) over for rifaximin, rifamycinlignende stoffer, eller et af de øvrige indholdsstoffer.
1.3.1 PIL XIFAXAN / Rifaximin tab 200 mg 2010-04-28 1
Vær ekstra forsigtig med at tage XIFAXAN

hvis du har feber eller blod i afføringen,

hvis du nedsat nyrefunktion, kronisk tarmbetændelse (Crohns sygdom) eller betændelse i tyktarmen med sår på og blødninger fra slimhinden (ulcerøs kolitis).
Kontakt lægen, hvis ovenstående er gældende for dig.
Under behandling med XIFAXAN kan urinen få en rødlig farve. Dette skyldes, at det aktive stof er rødt. Misfarvningen vil forsvinde, når behandlingen ophører.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Indtagelse af aktivt kul vil normalt nedsætte virkningen af andre orale præparater. XIFAXAN skal derfor tages mindst 2 timer efter indtagelse af aktivt kul.
Brug af XIFAXAN sammen med mad og drikke
Du kan tage XIFAXAN sammen med mad og drikke.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Graviditet:
Hvis du er gravid, må du kun tage XIFAXAN efter aftale med lægen.
Amning:
Du må ikke tage XIFAXAN, hvis du ammer. Tal med lægen.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE XIFAXAN
Tag altid XIFAXAN nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Den sædvanlige dosis er angivet nedenfor.
Voksne:

Den sædvanlige dosis er 1 tablet (200 mg) hver 8. time (600 mg/dag).

Medmindre din læge har foreskrevet andet, må behandlingens varighed ikke overskride 3 dage. Hvis dine symptomer fortsætter i mere end 3 dage bedes du kontakte din læge.
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis symptomerne varer mere end 3 dage.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
Børn:
Du bør ikke bruge XIFAXAN til børn under 12 år. Spørg lægen til råds.
1.3.1 PIL XIFAXAN / Rifaximin tab 200 mg 2010-06-25 2
Nedsat nyre- og leverfunktion:
Det er ikke nødvendigt at justere dosis ved nedsat nyre- og leverfunktion.
Hvis du har taget for mange XIFAXAN tabletter
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af XIFAXAN, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Der er ikke set tilfælde af overdosering med XIFAXAN.
Hvis du har glemt at tage XIFAXAN
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt.
Hvis du holder op med at tage XIFAXAN
Hvis du ikke gennemfører den anbefalede behandling i 3 dage kan dine symptomer bliver forværret. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.
4. BIVIRKNINGER
XIFAXAN kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
De fleste af de anførte bivirkninger er også karakteristiske tegn på rejsediarré og kan derfor skyldes sygdommen, der behandles.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

svimmelhed

hovedpine

udspilet mave

mavesmerter

forstoppelse, træg mave (konstipation)

afføringstrang

diarré

tarmluft (flatulens)

kvalme

følelse af ufuldstændig afføring (rektal tenesmus)

opkastning

feber
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

svampeinfektion (candidiasis)

herpes (herpes simplex)

snue, forkølelse (nasopharyngitis)

halsbetændelse (pharyngitis)

infektion i øvre luftveje

øget antal lymfocytter i blodet (lymfocytose)

øget antal monocytter i blodet (monocytose)
1.3.1 PIL XIFAXAN / Rifaximin tab 200 mg 2010-06-25 3

reduceret antal neutrofile leukocytter i blodet (neutropeni)

appetitløshed

dehydrering

unormale drømme

nedtrykthed

søvnløshed

nervøsitet

tab af smagsevne (ageusi)

nedsat følsomhed over for berøring (hypæstesi)

migræne

sinus hovedpine

sygelig søvnighed (somnolens)

dobbeltsyn

ørepine

svimmelhed

hjertebanken

hedeture

hoste

tør hals

besværet åndedræt (dyspnø)

stoppet næse

smerter i den bagerste del af ganen og i svælget

næseflåd (rhinorré)

smerter i mellemgulvet

tørre læber

smerter og ubehag i den øvre del af maven (dyspepsi)

forstyrrelser i mave-/tarmbevægelsen

hård afføring

blodig afføring (hæmatokeksi)

slim i afføringen

koldsved

øget el. abnorm svedafsondring (hyperhidrose)

udslæt

udslæt i form af pletter (makulært udslæt)

rygsmerter

muskelkramper

muskelsvaghed

muskelsmerter

nakkesmerter

sukker i urinen

hyppig vandladning

unormalt rigelig urinudskillelse (polyuri)

overproduktion af æggehvidestoffer i urinen

for hyppig menstruation

kraftesløshed - tilstand med fysisk og psykisk træthed

ubehag i brystkassen

brystsmerter
1.3.1 PIL XIFAXAN / Rifaximin tab 200 mg 2010-06-25 4

kulderystelser

træthed

influenzalignende sygdom

væskeophobning i fx arme og ben (perifere ødemer)

smerter

tab af følelse, brænden og snurrende fornemmelse i en del af kroppen (paræstesi)

øget aspartataminotransferase

forhøjet blodtryk

blod i urinen

solskoldning
Andre bivirkninger (hyppigheden af disse forekomster er ikke kendt):

nedsat antal blodplader (trombocytopeni)

allergiske reaktioner (anafylaktiske og anafylaktoide reaktioner)

overfølsomhed (hypersensibilitet)

nær-ved-besvimelse (pre-synkope)

væskeansamlinger (ødemer) i ansigtet

akut optrædende hævelse af strubens slimhinde (larynxødem)

pludselig hævelse af ansigtet især omkring øjne, læber og kinderne (angioødem/Quincke's ødem)

betændelse i huden (dermatitis)

eksem

hudrødme (erytem)

kløe

nældefeber

anormale leverfunktionstests

INR-afvigelser
Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning er generende, eller bliver værre eller du får bivirkninger som ikke er nævnt her.
Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
Opbevares utilgængeligt for børn.
Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
Brug ikke XIFAXAN efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.
1.3.1 PIL XIFAXAN / Rifaximin tab 200 mg 2010-06-25 5
1.3.1 PIL XIFAXAN / Rifaximin tab 200 mg 2010-06-25 6
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
XIFAXAN indeholder:
Aktivt stof: rifaximin 200 mg.
Øvrige indholdsstoffer: Natriumstivelsesglycolat, glyceroldistearat, kolloid vandfri silica, talcum, microkrystallinsk cellulose, hypromellose, titandioxid, dinatriumedetat, propylenglycol, rød jernoxid (E172).
Udseende og pakningsstørrelse
XIFAXAN er lyserøde, bikonvekse og runde tabletter.
XIFAXAN fås i blisterpakninger med 12 eller 24 tabletter.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
Norgine Danmark A/S
Stamholmen 151, 6. sal
DK-2650 Hvidovre
Fremstiller:
Alfa Wassermann S.p.A.
Contrada S. Emidio s.n.c.
65020 Alanno Scalo (PE)
Italien
Denne indlægsseddel blev senest revideret
09/2010

Ingen kommentarer:

Send en kommentar